Det er vigtigt, at beplantning ikke er i vejen for fodgængere og anden trafik eller skygger for vejbelysningen. På fortovet har især svagtseende, brugere af kørestole og fodgængere med barnevogne brug for tilstrækkelig plads.

Du har som grundejer pligt til at beskære hække, træer og buske, som står langs skellet til gang- og vejarealer ud for din ejendom (se illustrationen nedenfor). Det gælder at:

  • Fortove og kørebaner skal kunne bruges i fuld bredde. Hække og buske skal derfor klippes tilbage til skellinjen.
  • Frihøjden over kørebanen skal være mindst 4,50 m. Dog gælder frihøjden over kørebanen også for den nærmeste meter ud over kørebanekanten.
  • Frihøjden over fortov, cykelstier og rabatter skal væres mindst. 2,75 m.
  • Beplantningen må ikke dække for vejbelysningen.

Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af elskabe, lysmaster, vejskilte mv. Ved beskæring skal man være opmærksom på, at grene tynges ned, når de er våde.

 

Illustration af beskæring ved vej

 

Hvad siger reglerne om beskæring?

Kommunen har bemyndigelse til at pålægge grundejere den nødvendige beskæring af træer og buske, hvis de er til gene for vejen og dens brugere.