Kommunen har udarbejdet en langsigtet og helhedsorienteret kyststrategi. Kyststrategien er med til at understøtte, udvikle og sikre kommunens kyststrækning nu og i fremtiden i takt med, at de klimatiske forandringer øger presset på kysten med stigende risiko for erosion og oversvømmelse til følge.

Hørsholm Kommunes langsigtede og helhedsorienterede vision

Kyststrategien inddeler kysten i 8 delstrækninger, og for hver delstrækning er der udarbejdet løsningsforslag til hvordan kysten beskyttes nu og i fremtiden.

Hørsholm Kommune ønsker med kyststrategien at understøtte en kyststrækning, som er tilpasningsdygtig, og hvor tiltag i forbindelse med beskyttelse mod erosion og oversvømmelse indtænkes og er med til at styrke kystens naturlige modstandsdygtighed. 

Kyststrategien består af et visionspapir og  3 supplerende bilag. Kyststrategien danner baggrund for den administrative behandling af indkomne ansøgninger om kystbeskyttelse. 

Sådan søger du

At beskytte sin grund mod oversvømmelser og erosion kræver kommunal tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1.

Det kan fx være ansøgninger om tilladelse til etablering af skråningsbeskyttelse, høfder, bølgebrydere, diger, sandfodring eller godkendelse af højvandsmure.

Det er ikke lovligt at udlægge sten på kysten eller i havet og/eller sandfodre uden kommunens tilladelse, da sådanne tiltag kan ændre kystens dynamik, udseende og adgangsforhold til potentiel gene for andre.

Når du ansøger om kystbeskyttelse kan du med fordel læse Kyststrategiens 4 fokusområder, som er præsenteret i Kystrategien s.4 og derefter søge viden om de anlæg, som Kommunen anbefaler for din delstrækning ved at læse bilag 3. 

Du kan læse Hørsholm Kommunes Kyststrategi her:
Hørsholm Kommunes langsigtede og helhedsorienterede vision

Du kan læse mere om natur, landskabs og adgangsanalysen i bilag 1

Du kan læse mere om kystbeskyttelsesmetoder i bilag 2

Du kan læse mere om de anbefalede løsningsforslag for de 8 delstrækninger  i bilag 3

Har du spørgsmål til din delstrækning, samt hvorledes du i dit projekt skaber synergi mellem kommunens 4 fokusområder og de anbefalede tekniske anlæg, er du altid velkommen til at rette henvendelse til bom-post@horsholm.dk

ANSØGNINGSSKEMA

Hørsholm Kommune anvender et ansøgningsskema udviklet af Kystdirektoratet til behandling af kystbeskyttelsessager.

Du skal som ansøger udfylde ansøgningsskemaet, også selvom at du ønsker at etablere et anlæg, som svare til de anbefalinger, som præsenteres i bilag 3. 

Formålet er at sikre, at behandlingen af sager foretages på et ensartet grundlag i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis på området både nu og i fremtiden. 

Har du spørgsmål til ansøgningsskema er du altid velkommen til at rette henvendelse til bom-post@horsholm.dk

Klik her for at ansøg

Du kan tilgå vejledning til ansøgningsskema her:
Vejledning til ansøgningsskema

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet bedes du sende det til bom-post@horsholm.dk

Zoomet ind til Delstrækning 1

Zoomet ind til Delstrækning 2

Zoomet ind til Delstrækning 3

Zoomet ind til Delstrækning 4

Zoomet ind til Delstrækning 5

Zoomet ind til Delstrækning 6

Zoomet ind til Delstrækning 7

Zoomet ind til Delstrækning 8

Information og nyheder om kystbeskyttelse i Hørsholm Kommune

Gamle nyheder

2018 - Borgermøde Om delprojektområde mellem Bukkeballevej og Mikkelborg

Hørsholm Kommunes Miljø og Planlægningsudvalg vedtog i efteråret 2017, at ansøge Kystdirektoratet om tilladelse til at udføre kystbeskyttelse på den kommunalt ejede strækning mellem Bukkeballevej og højden syd for Mikkelborg. Ansøgningen er indsendt november 2017.

Læs mere om projektet, ansøgningen og den politiske proces på kommunens hjemmeside. Det er punkt nr. 4 på dagsordnen. (nyt vindue).

Der afholdes et åben borgermøde om projektet 1. marts 2018 kl 17-19 i kantinen på Hørsholm Rådhus, Ådalsparkvej 2. Dette vil blive annonceret på kommunens hjemmeside samt skrevet om i Ugebladet. De borgere som blev direkte indkald til borgermøde om et tidligere projekt i september 2016 bliver også denne gang direkte inviteret. Det tidligere projekt løb fra havnen i syd, mens det nye projekt først starter ved Bukkeballevej.

 

Nyt projekt

Billede af kyststrækning, Nyt projektområde

Gammelt projekt

Billede af kyststrækning, Gammelt projektområde