Hørsholm Kommune

Kommunen snerydder og glatførebekæmper på offentlige veje og stier fra 1. november til 1. april, med mindre særlige vinterforhold nødvendiggør en længere periode. Snerydning og glatførebekæmpelsen er opdelt i såkaldte vintervejklasser, som beskrives nedenfor. Snerydning og glatførebekæmpelse på vejene i Hørsholm Kommune i øvrigt sker efter bestemmelserne i Vinter- og renholdelsesregulativ (nyt vindue - pdf).

Private grundejere

Snerydningen og saltning/grusning af glatte fortove er grundejernes ansvar. Hvis der sker tilskadekomst på grund af manglende snerydning eller glatførebekæmpelse her, er det de tilstødende grundejere, som er erstatningsansvarlige.

Læs mere om:

Vintervejklasserne i Hørsholm Kommune følger retningslinjerne for vintertjeneste som angivet i Vejdirektoratets paradigme for vinter- og renholdelsesregulativ. Det er kun kommuneveje, der er tildelt en vintervejklasse (ikke private veje), da det her er kommunen, som udfører vintertjeneste på kørebanerne.

Klik på kortet nederst på siden for at se, hvilken type vej du bor på.

Vintervejklasse I

Omfatter veje, som udgør det trafikale bindeled inden for regionen, eksempelvis motorveje og højest prioriterede indfalds- og omfartsveje. Veje til hospitaler, brand- og redningsveje, beredskaber, livsvigtige institutioner o. lign.

Saltning og snerydning udføres på alle tider af døgnet.

 • Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved præventiv saltning efter behov.
 • Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener.

Hørsholm Kommune har p.t. ingen veje i vintervejklasse I.

Vintervejklasse II

Omfatter gennemfartsveje, som udgør bindeled, eksempelvis veje mellem enkelte bysamfund eller kvarterer i større byer, fordelingsveje i industri- og boligområder, vigtige P-pladser og lignende.

Saltning og snerydning udføres som minimum mellem kl. 04 og 22. Under ekstreme vejrforhold kan snerydning og glatførebekæmpelse udføres på alle tider af døgnet.

 • Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved præventiv saltning efter behov. Alternativt foretages glatførebekæmpelse ved konstateret glatføre og kun inden for nævnte tidsrum.
 • Snerydning igangsættes efter behov inden for nævnte tidsrum, således at færdslen kan afvikles i videst muligt omfang uden væsentlige gener.

Vintervejklasse III

Omfatter lokalveje og pladser, som har betydning for afvikling af den lokale trafik, eksempelvis boligveje og veje på landet samt øvrige P-pladser og lignende. Herunder også busstoppesteder, fodgængerfelter og andre geografisk begrænsede områder, hvor vintertjenesten primært udføres manuelt.

Saltning/grusning og snerydning udføres kun på hverdage inden for normal arbejdstid. Normal arbejdstid er fra kl. 07 til kl. 15.30 på hverdage, dog undtagen fredag, hvor der arbejdes til kl. 12.

Vintervejklasse IV

Omfatter veje til enkeltbrugerområder og mindre boligveje.

Snerydning udføres kun på hverdage, inden for normal arbejdstid. Der saltes/gruses ikke på disse veje. Indsats igangsættes, når opgaverne på klasse I til III veje tillader det og kun inden for nævnte tidsrum.

Private fællesveje

Her er det grundejerne (med vejret), som har pligt til at snerydde og salte/gruse på både fortov og vejbane.

I byområder har ejerne af ejendomme, der grænser op til en kommunevej eller -sti, pligt til at snerydde og salte/gruse fortov/sti, som ligger ud for ejendommen. Dette skal ske snarest mulig efter snefald eller glatførets indtræden. Pligten er begrænset til fortov/sti, der ligger i ubrudt forlængelse af en adgang (eksempelvis indkørsel) til ejendommen.

I tilfælde af tilskadekomst eller lignende på grund af manglende snerydning/glatførebekæmpelse, kan den ansvarlige grundejer risikere at blive erstatningsansvarlig.

Af hensyn til fremkommelighed for skolebørn varetager Hørsholm Kommune dog opgaven langs følgende veje:

 • Usserød Kongevej (ml. Rungstedvej og Hørsholm Alle)
 • Ørbæksvej (ml. Johannevej og Usserød Kongevej)
 • Selmersvej
 • Østre Stationsvej
 • Vestre Stationsvej
 • Højmosen
 • Ådalsvej
 • Ådalsparkvej
 • Alsvej
 • Bolbrovej (ml. Usserød Kongevej og Stadion Alle)
 • Del af Kokkedalsvej
 • Del af Ved Klædebo 

Undtagelser

Der er i Hørsholm Kommune besluttet, at enkelte mindre betydende stier ikke sneryddes og glatførebekæmpes ved kommunens foranstaltning. De specifikke strækninger fremgår af Vinter- og renholdelsesregulativet.