Anmeldelse (og kortlægning) skal indsendes senest 14 dage før arbejdets planlagte start. Renovering/nedrivning må ikke starte førend kommunen har sendt anvisninger. 

Sådan skal byggeaffald håndteres

 1. Screening for PCB og kortlægning

  Screening foretages i forbindelse med anmeldelse. Viser screeningen risiko for PCB skal der foretages en kortlægning (miljøanalyse) af relevante bygningsdele. Kommunen kræver prøver for asbest, PCB og bly, samt evt. for andre miljøfarlige stoffer.

 2. Anmeld affaldet til kommunen

  Byggeaffaldet skal anmeldes via Byg og Miljø (BOM) senest 14 dage før arbejdet planlægges påbegyndt. Kommunen kan have spørgsmål til anmeldelse og kræve yderligere prøver eller dokumentation for saneringsplan.

 3. Afvent anvisninger

  Først når kommunen har sendt anvisninger, må nedrivning/renovering gå i gang.
  Kontakt modtageanlægget forud for aflevering.

 4. Bortskaffelse og dokumentation

  Affaldet køres til det anviste anlæg. Dokumentation, f.eks. vejesedler, for aflevering af affaldet skal eftersendes til kommunen umiddelbart efter bortskaffelse.

Læs mere om byggeaffald

Byggeaffald skal anmeldes, når:

 • Arbejdet omfatter mere end 10 m2 af en bygning eller et arbejdet frembringer mere end 1 ton affald.
 • Affaldet er farligt affald.
 • Affaldet indeholder asbest.
 • Termoruder fra 1950-1977 skal udskiftes eller fjernes.

Screening

Hvis bygningen, der nedrives eller renoveres, er opført eller renoveret i perioden fra 1950-1977, skal der foretages en screening for PCB. Dette gøres samtidig med udfyldelse af anmeldelse af affaldet via Byg og Miljø. 

Hvis screeningen viser risiko for, at bygningen (herunder termoruder) indeholder PCB, skal der udføres en kortlægning af bygningen.

Kortlægning

En akkrediteret miljøanalysevirksomhed udtager et passende antal analyseprøver for PCB, asbest, bly og evt. zink, cadmium, kviksølv og andre forurenende stoffer, hvis der er mistanke om forekomst. 

Kortlægningen danner grundlag for om byggeaffaldet skal sorteres til direkte genbrug, genanvendelse, forbrænding, deponering eller skal specialbehandles (farligt affald).

Kortlægningsrapporten indsendes til kommunen via Byg og Miljø (BOM) som en del af anmeldelsen. 

Få mere information mere om PCB (nyt vindue).

Hørsholm Kommune anviser forbrændingsegnet byggeaffald til Norfors I/S.
Hørsholm Kommune anviser deponeringsegnet byggeaffald (og asbest) til Skibstrup Affaldscenter.

Kontakt anlæggene for information om adgangsforhold, krav til emballering, størrelse på affaldet, mm.

Støj, støv og jord

Asbestaffald skal altid anmeldes til kommunen

Alt asbestholdigt affald skal anmeldes. Regler om anmeldelse af asbestholdigt affald skal sikre et tilfredsstillende arbejdsmiljø for dem der skal arbejde med asbestaffald. I miljømæssig henseende er det et ønske at sikre, at håndtering og bortskaffelse sker uden risiko for spredning af asbestfibre.

Anmeldelse af asbestholdigt affald sker i Byg og Miljø (BOM) via den blå selvbetjeningsboks øverst på siden.

Ikke-støvende og støvende (farligt affald) asbestaffald

Ikke-støvende asbest er f.eks. hele eternit-tagplader fra et parcelhus. Tagplader skal nedtages uden de knækker. 

Støvende asbest omfatter er f.eks. ødelagte skiffereternittagplader, teknisk isolering, filtre, kiselgur omkring rør, kedler m.v., samt øvrig isolering med asbest, bløde lofts- og vægplader.

Hørsholm Kommune anviser asbest til Skibstrup Affaldscenter, Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde. 

Støvende asbestholdigt affald er omfattet af en indsamlingsordning drevet af Norfors I/S, der sørger for afhentning af affaldet. Kontakt Norfors for mere information. 

Hvad koster det at bortskaffe asbest?

Prisen afhænger af affaldets type. Du kan få prisen oplyst ved at kontakte Skibstrup Affaldscenter på tlf. 48 40 50 50.

Arbejdsmiljø og asbest

Kontakt Arbejdstilsynet vedr. håndtering og arbejde med asbest. 

Støj og støv?

Husk, at støjende, støvende og andre større midlertidige aktiviteter i forbindelse med byggeprojekter skal anmeldes til kommunen.

Læs mere herom og send anmeldelse på siden om 'støjende og støvende aktiviteter'.

Hørsholm Kommune anbefaler, at bygninger som skal nedrives eller renoveres, som minimum også undersøges for bly og asbest, inden arbejdet påbegyndes.

Dette er af hensyn til både naturen og håndværkerens arbejdsmiljø og sikkerhed.

Analysens resultater afgør om materialerne kan genanvendes eller om der skal tages særlige forbehold i håndteringen af affaldet. Dette kan eksempelvis være miljøsanering, hvis byggeaffaldet ønskes genanvendt. 

Kontakt Hørsholm Kommunes Team Miljø, hvis du er i tvivl.

Genanvend det rene - og udsortér det forurenede

Meget byggeaffald er forurenet med bl.a. tungmetaller, PCB og asbest. Andet er rent og kan genanvendes. Miljøfarlige stoffer skal identificeres inden renovering eller nedrivning går igang, så rene materialer kan udsorteres til genbrug og genanvendelse, og forurenet affald kan bortskaffes forsvarligt.

Der kan forlanges dokumentation for renheden af materialerne, f.eks. i form af analyseprøver for PCB og andre miljøforurenende stoffer i forbindelse med en kortlægning af bygningen. 

Det er ikke tilladt at blande genanvendeligt affald med forbrændingsegnet affald og deponeringsegnet affald, ligesom det er et krav, at alt affald, der kan genanvendes, skal genanvendes.

Anmeld affaldet

Genanvendeligt erhvervsaffald skal også anmeldes. Dette gøres sammen med anmeldelse af øvrigt bygge- og nedrivningsaffald via selvbetjeningen øverst på siden. Hørsholm Kommune skal godkende anmeldelsen, men anviser ikke affaldet. 

Kontakt kommunen

Center for By og Miljø
Slotsmarken 13, 2970


Telefon: 48 49 00 00
bom-post@horsholm.dk


Kontakt Norfors

Norfors I/S
Savsvinget 2, 2970 Hørsholm


Telefon: 45 16 05 00
norfors@norfors.dk
www.norfors.dk


Kontakt Skibstrup Affaldscenter

Skibstrup Affaldscenter
Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde


Telefon: 48 40 50 50
vejebod@fh.dk
Skibstrup Affaldscenter