Anmeldepligten for jordflytning omfatter flytning af:

 • Forurenet jord. 
 • Jord fra områdeklassificerede ejendomme (på nuværende tidspunkt er alle byzoneområder i Hørsholm Kommune omfattet af områdeklassificeringen).
 • Jord fra offentlig vej.
 • Jord fra en ejendom med kendt/kortlagt forurening. 
 • Jord fra et modtageanlæg for jord.

Mere om jordflytning

Anmeldelsen af en jordflytning skal ske via Jordweb (brug link via den blå selvbetjening på siden)

Jordflytningen skal være godkendt af kommunen, inden jorden må flyttes, med mindre jorden flyttes til et karteringsanlæg eller til et miljøgodkendt modtageanlæg, hvor dokumentationskrav er overholdt.

Kopi af anvisningen fra Jordweb skal anvendes som følgeseddel for jorden under transporten.

Anmeldelse af jordflytninger kræver dokumentation i form af analyser. Jorden skal analyseres og kategoriseres.

Nogle modtageanlæg (karteringsanlæg) kan foretage analyser af jorden for dig. Hvis jorden er områdeklassificeret og skal flyttes som ren jord, er kravet som udgangspunkt 1 prøve pr. 30 tons.

Ren jord kan frit anvendes og flyttes uden forudgående analyse, dog kræver nogle modtageanlæg analyser for at modtage jorden.

Ren jord fra arealer der ikke er områdeklassificerede eller kortlagt som forurenede, kan anvendes til bygge- og anlægsprojekter uden krav om forudgående prøvetagning. Det samme gælder analyseret ren jord fra områdeklassificerede og kortlagte arealer.

For at fremme ren jord som en ressource har Region Hovedstaden oprettet jordbasen.miljoeportal.dk som er et online landsdækkende mødested for bygherrer, transportører, entreprenører mfl. hvor jord kan udbydes og efterlyses.

Jord fra områdeklassificerede arealer skal analyseres med en prøve pr. 30 tons, for at kunne bortskaffes som ren jord.

Jord til udlægning på landbrugsareal skal ofte opfylde strengere krav til renhed. 

Forurenet jord

Forurenet jord

Der er kommet et stigende fokus på jord, da forurening af jord kan have skadelig virkning på mennesker og miljø, herunder f.eks.:

 • Sundhedsrisiko ved kontakt med jorden.
 • Indeklimaproblemer i bygninger, der er placeret ovenpå eller i umiddelbar nærhed af forureningen.
 • True grundvandet, og dermed muligheden for at indvinde drikkevand.

Al jord i byzone er pr. definition lettere forurenet (områdeklassificeret).

Der er krav om analyse af jord, der flyttes fra en forurenet ejendom og fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificeringen.

Du kan hente en jordforureningsattest på Region Hovedstadens hjemmeside.

Lettere forurenet jord er jord, hvori der findes forhøjede værdier af visse tungmetaller, olie og visse tjærestoffer (PAH’er) (jf. Bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord). Kilderne til den lettere, diffuse forurening af jord kan f.eks. være bilos og industriens udledninger af røg samt almindelig fyring med olieanlæg.

Du kan reducere påvirkningen fra lettere forurenet jord, ved at følge nogle enkle råd fra Miljøstyrelsen (nyt vindue).

Lov om forurenet jord

Jordforureningsloven trådte i kraft den 1. januar 2000. Loven indebærer bl.a., at alle forurenede arealer skal kortlægges. I Hørsholm Kommune er det Region Hovedstaden, der foretager kortlægning af forurenede og muligvis forurenede arealer.

Inden et areal bliver kortlagt, vil ejeren blive varslet, så han eller hun har mulighed for at komme med indsigelser. For at give alle adgang til oplysningerne om de kortlagte arealer, angiver jordforureningsloven at oplysningerne skal registreres i det offentlige matrikelregister.

Vidensniveau 1 - Når jorden måske er forurenet

Regionen kortlægger en grund på vidensniveau 1 (V1), når man ved, at der har været aktiviteter på arealet som gør, at jorden kan være forurenet. Et eksempel er en fabrik, der har brugt kemikalier, som er skadelige for mennesker og grundvand.

Regionen orienterer grundejere om kortlægningen på vidensniveau 1. Ejere skal desuden underrette lejere. 

Vidensniveau 2 - Når jorden er forurenet

Regionen kortlægger en grund på vidensniveau 2 (V2), når man på baggrund af en teknisk undersøgelse ved, at jorden er forurenet. Viser undersøgelsen, at kun en del af grunden er forurenet, kortlægger amtet kun den forurenede del af grunden. Grunde, hvor der er kortlagt en jordforurening på vidensniveau 2, kan bruges uændret, hvis regionen ikke giver besked om andet.

Arealer, der tidligere var registreret som affaldsdepoter, er kortlagt på vidensniveau 2.

Er uheldet ude?

Hvis uheldet er ude, olietanken springer læk, eller du opdager et udløb af kemikalier til jorden, vandløb eller søer, så:

RING til alarmcentralen på 1-1-2

Når du ringer til alarmcentralen, skal du anmelde forureningsuheldet og

 • Opgive navn, adresse og telefonnummer.
 • Oplyse om uheldsstedet.
 • Oplyse om omfanget af forureningen.

Selv en kortvarig forurening kan gøre stor skade på miljøet, så du kan være med til at begrænse skaderne i forbindelse med akutte forureninger ved at anmelde forureningen så hurtigt som muligt.

Alarmcentralen sørger for at rekvirere beredskabet, som foretager en akut afværge. Beredskabet sørger for kontakten til Miljømyndigheden eller beder dig selv henvende dig til kommunen.

Al byzone jord er som udgangspunkt områdeklassificeret som lettere forurenet jord. 

Det betyder:

Hørsholm Kommune kan undtage og inddrage områder i områdeklassificeringen, ud fra konkret viden om forureningstilstanden.

Læs Regulativ for jordflytning og områdeklassificering (nyt vindue).