Opmærksomhedsforhold ved byggeri

Ved nedrivning skal alle kloakstik afproppes. Det skal som hovedregel ske helt ude ved hovedledningen, og altså ikke der, hvor faldstammen eller afløbet stikker op af jorden/gulvet. "Døde" kloakstik giver ly for rotter og kan give problemer med at ledningen slammer til.

Desuden skal alle øvrige åbninger til kloak lukkes forsvarligt. Kloakdæksler og riste skal være på plads over brønde, eller alternativt skal åbningen være forsvarligt og tætsluttende blokeret med noget tungt såsom en flise eller lignende. Det er vigtigt at der ikke er mulighed for at rotter kan passere ud og ind af kloakken, og at der ikke kan komme jord, sand og grus ned i kloakken i store mængder.

I tilfælde af at kloakstik ikke er ordentligt afproppede, eller kloakåbninger ikke er forsvarligt lukkede, har Hørsholm Kommune mulighed for at lade Novafos A/S eller en anden entreprenør udbedre forholdene for grundejerens regning.

Ved nybyggeri, gennemgribende renovering og udmatrikulering skal der søges om særskilt tilslutningstilladelse til offentlig kloak. Vær opmærksom på at ejendommens spildevand skal tilsluttes korrekt i forhold til typen af kloakering i området, dvs. om der er separat- eller fælleskloakering. Tilslutnings skal udføres af autoriseret kloakmester

Hørsholm Kommune anbefaler generelt at udføre al detailkloakering som separatsystemer, også i områder hvor der er fælleskloakering. Opdeling af fællessystemer til separatsystemer er den del af løsningsmuligheden i forbindelse med at forbedre kloakkernes kapacitet, og hvis Novafos A/S foretager en sådan opsplitning, er grundejeren forpligtet til, og skal selv betale for at opdele systemet på egen grund. Det kan derfor være en fornuftig investering i forbindelse med den kommende tilpasning af kloaksystemet til klimaforandringerne.

Tilslutning til offentlig kloak og evt. betaling af tilslutningsbidrag ved byggemodning og udmatrikuleringsprojekter aftales med spildevandsforsyningsselskabet Novafos A/S, som kan træffes på telefon 44 20 80 00 eller på email novafos@novafos.dk . Placeringen af eventuelle eksisterende kloakstik må ikke ændres uden aftale med Novafos, og der må ikke udføres nye eller ekstra kloakstik, eller på anden måde arbejdes direkte på hovedledningen, uden aftale med Novafos.

Der gælder en række regler for, hvordan og hvor meget regnvand du må lede til kloakken.

Det er primært regnvand, der medfører problemer i kloaksystemet, særligt da det tidligere er blevet opbygget til at modtage mindre mængder regnvand, end det gør i dag. Derfor har Hørsholm Kommune indført en begrænsning på hvor meget regnvand, der kan afledes direkte til kloakken. Begrænsningen indføres ved at sætte et maksimum for den befæstelsesgrad - med afledning til kloak - der kan etableres uden tilbageholdelse eller forsinkelse af regnvand. Graden afhænger af hvilken type areal, der er tale om (bemærk at befæstelsesgraden ikke er det samme som bebyggelsesgraden, de to er uafhængige).

Det kan være svært at omsætte reglerne til praksis. For at gøre det nemmere har vi lavet et skema, der kan give et overslag over befæstelsesgraden, og regne ud ca. hvor meget forsinkelse eller tilbageholdelse der er brug for. Du finder skemaet (det er et excel regneark). Husk altid at snakke med en kloakmester eller rådgiver om projektet før du går i gang!

Ved blandet bolig og erhverv gælder de grænser, der er for tilsvarende bolig-områder.
Eksempel: Butikker i stueetagen af boligblokke tæller som Bolig: etage/blokke.

Ved beregning af befæstelsesgraden indgår befæstelsens afledningskoefficient, dvs. i hvor høj grad vandet strømmer direkte af det befæstede areal og til kloak.
Eksempel: En grund afleder fra 50% asfalt (afledningskoefficient 1) og 40% græsarmering (afledningskoefficient 0,4). De sidste 10% af grunden nedsiver.
Den samlede befæstelsesgrad i forhold til afledning til kloak bliver 50%*1+40%*0,4=0,66. Bemærk at de sidste 10% ikke indgår, da der ikke afledes til kloak herfra.

Med maks. befæstelsesgrad menes den maksimale del af grundarealet, der må befæstes og aflede til kloak uden forsinkelse eller tilbageholdelse. Overskrides denne grænse, skal der etableres forsinkelse eller tilbageholdelse.
Eksempel: Et nybyggeri af et parcelhus inkluderer et tagareal på 20%, et parkeringsareal foran huset på 10% og et terrasseareal på 15% bag huset (alt sammen med afledningskoefficient 1). Tagarealet og parkeringsarealet afleder til kloak, mens terrassearealet afleder til nedsivning på grunden.
Med en grænse på 25% skal der etableres forsinkelse/tilbageholdelse svarende til 5% af arealet, idet der afledes til kloak fra 20%+10%. De 15% fra terrassen er ikke omfattet, eftersom det ikke afledes til kloak.

Grænsen er gældende fremadrettet fra 22. februar 2010, dvs. den omfatter alle ændringer herfra og fremefter. Eksisterende befæstelser der lå over grænsen før 22. februar 2010 vil ikke blive reguleret, men enhver ændring i sådanne befæstelser vil ske med den eksisterende befæstelsesgrad som grænse.
Eksempel: Ved reglens vedtagelse har et parcelhus en befæstelsesgrad på 0,35, hvilket ikke medfører regulering. Senere ønskes det befæstede areal udvidet til at udgøre 40% af arealet. Der skal samtidigt etableres forsinkelse/tilbageholdelse svarende til 5% af arealet.

Bemærk, at i takt med at kommunens kloaksystems kapacitet og belastning kortlægges i detaljer, er det muligt at grænserne for afledning ændres. Dette vil i så fald fremgå af kommende spildevandsplaner og tillæg.

Ordforklaring

Befæstelsesgrad:
Den andel af et areal der afleder regnvand direkte. 1 angiver et areal hvor alt regnvandet øjeblikkeligt løber af, 0,5 et areal hvor halvdelen af regnvandet generelt løber øjeblikkeligt af, mens 0 angiver et areal hvor intet regnvand løber direkte af.

Afledningskoefficient:
Angivelse af i hvor høj grad vandet strømmer direkte af det befæstede areal. Asfalt, tage, fliser etc. har en aflednings-koefficient på 1, grus og græsarmering har 0,4, græs 0,1 etc.

Forsinkelse og tilbageholdelse:
Dette kan f.eks. ske i form af åbne eller lukkede bassiner eller rørbassiner. Men det kan også være over-dimensionerede ledninger eller en regnvandsbrønd, hvor vandet kan stuve op indtil regnskyllet er overstået.

Nogle gange er der brug for at aflede ekstra spildevand til kloaksystemet i en begrænset periode.

Det kan f.eks. være fra skurvogne ved byggerier eller toiletvogne ved sportsbegivenheder og udstillinger. Du skal altid søge om tilladelse hos kommunen før du gør dette!

Blanket

Ansøgning om midlertidig tilslutning kloak.

Det er særligt vigtigt at spildevandet kommer i den rigtige kloak og ikke bliver ledt til f.eks. en regnvandsledning, og at afløbet lukkes tæt til så der ikke kan komme sand og jord ned i kloakken eller rotter op af kloakken.

Skemaet skal sendes til Center for Teknik, Team Miljø.

Hvad koster det

Normalt betales der ikke tilslutningsbidrag eller afledningsbidrag ved midlertidige tilslutninger. Kun hvis Novafos A/S vurderer, at der er tale om mere eller mindre permanente installationer, eller spildevandsmængden kan forventes at blive meget stor, kan det komme på tale.

Spildevand og kloak for erhverv

Udleder din virksomhed eller aktivitet spildevand?

Alle virksomheder og andre, der producerer processpildevand og andet særligt spildevand, skal have tilladelse til at udlede det - også hvis det er til offentlig kloak. Når en virksomhed ansøger om spildevandstilladelse skal der bl.a. redegøres for de generelle arbejdsgange og processer på virksomheden, mængden af produceret spildevand og de stoffer, der kan forventes at findes i spildevandet, inklusiv overslag over mængden af hvert stof.

Kommunen vil som regel stille krav til udledningen i form af vilkår om f.eks. brug af særlige arbejdsgange eller renseprocesser, begrænsning i mængden eller udvalget af anvendte stoffer, analyser af spildevandet osv.

Du kan læse mere i den folder, kommunen har lavet om spildevandstilladelser (nyt vindue - pdf).

Hvad koster det

I modsætning til en miljøgodkendelse koster det ikke noget at få en udledningstilladelse, men virksomheden skal selv betale for eventuelle analyser og tiltag på virksomheden som følge af vilkår i tilladelsen. Udledes til kloak skal der betales afledningsbidrag (og tilslutningsbidrag hvis det er en ny tilslutning) til Novafos. Priserne fremgår af Novafos' hjemmeside (nyt vindue).

Fedtudskillere opsamler fedtet i spildevand, så det ikke kommer i kloakken. Fedt i kloakken kan medføre tilstopning af kloakken, tiltrække rotter, give driftsproblemer på renseanlægget og hygiejniske problemer for kloakpersonalet.

Hvornår skal der fedtudskiller på afløbet

Der skal fedtudskillere på alle afløb hvor der kan forekomme fedt, dvs. restauranter, pizzeriaer, cafeterier, kantiner, slagtere, bagere, cafeer og barer med madproduktion, storkøkkener og lignende. Hvis din virksomhed ikke allerede har en fedtudskiller, kan kommunen påbyde at du får etableret en. Du kan læse mere i kommunens pjece om fedtudskillere og Spildevandsplan 2012-2016 (nederst til højre).

Normalt etableres fedtudskillere udendørs som en brønd eller grav med et dæksel over. Det er her vigtigt at man kan komme til dækslet når udskilleren skal tømmes, og at dækslet let kan løftes. Bemærk også, at der kun må ledes fedtholdigt spildevand til udskilleren; sanitært spildevand fra f.eks. toilet og bad skal ledes udenom – ellers fungerer udskilleren ikke!

Alternativt kan fedtudskillere etableres indendørs på selve afløbet. Dette skal aftales nærmere med Novafos og kommunen.

Husk at alle kloakarbejder skal udføres af en autoriseret kloakmester!

Tømning af fedtudskillere

Alle fedtudskillere skal være tilsluttet den fælles tømningsordning. Det betyder, at fedtudskilleren tømmes af Novafos A/S. Hvor tit den skal tømmes aftales med Novafos – det afhænger af hvor meget fedt der udledes, og hvor stor fedtudskilleren er. Du kan læse mere om tømningsordningen i regulativ for tømning af fedtudskillere på Novafos A/S' hjemmeside. Du kan også finde regulativet og anden information til højre her på siden.

Er din fedtudskiller overfyldt, skal den tømmes - kontakt Novafos A/S.

Hvad koster det

Du skal selv betale for etablering af en fedtudskiller. Priserne for tømning fremgår af Novafos A/S' takstblad.

Læs mere:

Regulativ for tømning af fedtudskillere, (nyt vindue).

Pjece om fedtudskillere, (nyt vindue).

Sandfang opfanger sand, jord og grus og forhindrer det i at løbe ud i kloaksystemet og stoppe kloakledningerne til. Samtidigt tilbageholdes en del tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer, der sidder fast på overfladen af sandkorn og partikler i spildevandet.

Olieudskillere tilbageholder olie, benzin og andre stoffer der er lettere end vand. På den måde forhindres det at olien eller benzinen forårsager problemer med renseprocesserne på renseanlægget eller kommer ud i naturen via afløb fra regnvandssystemet.

Hvornår skal der sandfang og olie/benzinudskiller på afløbet?

Der skal sandfang og olieudskiller på alle udledninger, hvor der kan forekomme olie- og benzinrester. Det inkluderer afløb fra parkeringspladser for mere end 20 biler, offentlige veje, jernbanearealer og lignende. Det inkluderer også afløb fra arealer hvor der kan forekomme olie- eller benzinspild eller generelt være olie- og benzinrester i spildevandet, såsom vaskepladser og vaskehaller.

Tømning af sandfang og udskillere

Alle sandfang og olieudskillere skal være omfattet af en tømningsordning, enten den kommunale ordning eller en privat aftale. Slammet i sandfang og olie- og benzinresterne betragtes som farligt affald og skal bortskaffes derefter. 

Læs mere om tømning af sandfang og olieudskillere i kommunes regulativ for erhvervsaffald (nyt vindue).
Er dit sandfang eller olieudskiller overfyldt skal de tømmes - kontakt Alfa Specialaffald (nyt vindue) hvis du er med i den kommunale ordning, eller din private udbyder.

Hvad koster det

Du skal selv betale for etablering af sandfang og olieudskillere. Priserne for tømning aftales med den ansvarlige entreprenør eller virksomhed der forestår tømningen – Alfa Specialaffald hvis du er med i den kommunale ordning. Alfa Specialaffald kan kontaktes på telefon 54 88 11 00 eller email alfa@alfa.dk.

Du kan finde et tilmeldingsskema til den kommunale tømningsordning (nyt vindue). 

Novafos

Ørnegårdsvej 17
2820 Gentofte


Telefon 44 20 80 00
novafos@novafos.dk
www.novafos.dk


 

Kontakt kommunen

Center for By og Miljø
Slotsmarken 13, 2970


Telefon: 48 49 00 00
bom-post@horsholm.dk