Ved valg af maskiner og arbejdsmetoder, og i det hele taget ved indretningen af byggepladsen, skal der tages hensyn til støv, støj og vibrationer, så omgivelserne bliver generet mindst muligt.

Du skal derfor anmelde midlertidig aktivitet på forhånd, samt overholde de støjgrænser som er gældende for det pågældende tidspunkt på døgnet, se nedenfor.

Team Miljø kan på grundlag af miljøbeskyttelsesloven give påbud om begrænsning af støv, støj og vibrationer. Team Miljø er indstillet på at kræve støjberegning/måling på de enkelte støjkilder.

Grænseværdier for støj (målt i sket til nabo):

Mandag – fredag: kl. 07 - kl. 18: 70 dB(A)

Lørdag: kl. 08 - kl. 14: 70 dB(A)

Uden for de angivne tidsrum: 40 dB(A)

Uden for de givne tidsrum må der ikke foretages støjende aktiviteter som hamren, banken, brug af trykluftværktøj er, vinkelsliber, aflæsning og pålæsning af stenmaterialer og lignende. Grænserne er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau og gælder ved skel til omliggende boliger og andre støj følsomme områder.

Grænseværdier for vibrationer (målt i skel til nabo):

For vibrationer gælder at de målte maksimalværdier ikke overstige 85 dB (KBvægtet accelerationsniveau) i perioden mandag – fredag: kl. 07 - kl. 18.

For andre tider følger grænseværdi for vibrationer grænserne for støj (se ovenfor).

Gener fra støv

Der findes ingen objektive grænseværdier for støv, men i praksis vurderes det som værende en gene hvis der er synlige spor fra støv hos nabo. F.eks. støv på vinduer, vasketøj mv. Ved mindre projekter kan man til tider lave en aftale med nabo om f.eks. at bekoste en vinduesvask, men hvis det ikke kan opnås, så skal udbredelsen af støvet begrænses så den ikke giver gener hos naboer. Husk at anmelde midlertidig aktivitet i god tid.

Bemærk at asbestholdigt støv aldrig er acceptabelt, heller ikke på egen grund, læs mere om asbest her.