Gribskov Kommune er sekretariatskommune for hovedvandopland 2.3 Øresund. Det betyder, at Gribskov Kommune skal facilitere møderne fremadrettet for vandrådet i oplandet. D. 26. november 2019 afholdt oplandskommunerne møde omkring nedsættelse af vandrådet i oplandet efter anmodning fra organisationer og foreninger med interesse i vandløbsarbejdet i hovedvandopland 2.3 Øresund. Oplandskommunerne havde tilsammen modtaget anmodninger fra 21 interesserede. Et vandråd kan maksimalt bestå af 20 deltagere, og en fordeling efter gældende retningslinjer beskrevet i BEK nr 1060 af 22/10/2019, bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport, blev derfor benyttet.

(link til bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210704).

Følgende organisationer og foreninger har fået plads i vandrådet:

 

 • Fredensborg Vandløbslav
 • Friluftsrådet
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Dansk Skovforening
 • Esrum Ålaug
 • Danske Vandløb
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Nordsjællands Landboforening
 • Gribskov Vandløbslaug
 • Dansk Kano og Kajak Forbund
 • Dansk Vand- og Spildevandsforening
 • Landbrug & Fødevarer
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Foreningen Naturparkens Venner

Alle organisationer og foreninger som har anmodet om plads i vandrådet vil få direkte besked om enten afslag eller tildeling af en plads i vandrådet sammen med oplysninger om fremtidig mødeaktiviteter m.m. ligesom Miljø- og Fødevareministeriet vil blive informeret om det nedsatte vandråd for Hovedvandopland 2.3 Øresund.

Skulle der være spørgsmål i forbindelse med ovenstående kan sekretariatet kontaktes via Bjørn Aaris-Sørensen kontaktes på 7249 6813 eller basoe@gribskov.dk. Har du spørgsmål vedr. lokale forhold kantakt da Troels Vastrup på 4849 2571 eller tva@horsholm.dk.