Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2020 besluttet at reducere udgifterne til administration og ledelse i Hørsholm Kommune, og har derfor givet kommunens direktion opgaven med at udmønte beslutningen. Den 4. november godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg til udmøntning af administrative effektiviseringer og besparelser, ligesom Samarbejdsudvalget, der repræsenterer kommunens medarbejdere også har givet deres input.

Den samlede udmøntning af administrative effektiviseringer og besparelser blev præsenteret for Hørsholm Kommunes medarbejdere 6. november.

De store velfærdsområder friholdes

Udmøntningen af de administrative besparelser og effektiviseringer betyder, at Hørsholm Kommune gennemfører en organisationsændring med virkning fra 1. december 2019.

Organisationsændringen indebærer ændringer i direktionen, i centerstrukturen og på mellemlederniveau på rådhuset og i de borgernære enheder. Derudover sker der effektiviseringer og besparelser i bl.a. de administrative støttefunktioner på rådhuset og udenfor rådhuset.

”Det har været en væsentligt politisk prioritering, at de store velfærdsområder bidrager mindst muligt til de nødvendige driftsreduktioner og omprioriteringer i budget 2020, og derfor kan besparelserne og effektiviseringerne særligt mærkes i administrationen i Hørsholm Kommune. Det vil naturligvis have konsekvenser for det oplevede serviceniveau hos medarbejderne, politikere og vores borgere, ” siger borgmester Morten Slotved.

Administrationsbudgettet reduceres med 6 mio. kr. i 2020, 7 mio. kr. i 2021 og 8,4 mio. kr. fra 2022. Hvilket svarer til ca. 6 % af administrationsbudgettet.

”Med omorganiseringen går vi fremtiden i møde med 8 robuste centre, hvor god, stabil drift fortsat sikres. Derudover vil den kommende Hørsholm-strategi sætte en væsentlig strategisk retning for kommunens fremtidige arbejde. Der vil ikke være de samme hænder til at løfte opgaverne, og derfor skal vi også prioritere knivskarpt for at skabe meste mulig værdi for borgerne,” siger kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon.

Hørsholm-strategi er en væsentlig ledestjerne

Hørsholm-strategien er den strategi, der skal sætte retningen for de næste mange års arbejde i Hørsholm. Strategiens vision, at Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv.

”Det er administrationens opgave at understøtte arbejdet med Hørsholm-strategien, og det er den nye organisering i kommunen gearet til,” siger Pernille Halberg Salamon.

Strategiens tre temaer vedrører Børneliv, Byliv og Bæredygtighed, og det er inden for disse tre områder, at kommunen ønsker at prioritere udviklingsressourcerne.


Farvel til resultatorienteret direktør

Med organisationsændringen forlader direktør Peter Orebo Hansen Hørsholm Kommune. Peter Orebo Hansen har været en vigtig drivkraft i forhold til at løfte Hørsholm Kommunes ambitiøse udviklingsdagsorden og har bl.a. stået bag udviklingen af kommunens nye ældrepolitik og udviklingen af et forløb, hvor borgere med komplekse sagsforløb oplever en bedre og nemmere kontakt med kommunen. Initiativet hedder tværgående borgerforløb, og den opgave og en række andre opgaver er nu fulgt til dørs og sat i drift.

”Tak til Peter Orebo Hansen for en dedikeret indsats i Hørsholm Kommune. Vi har haft fuld turbo på udviklingen de seneste år, og det har været nødvendigt at tilføre direktionen ekstra muskelkraft, ” siger borgmester Morten Slotved. ”Nu er vi oppe i gear med et klart strategisk fokus, og derfor går kommunen tilbage til en direktion med tre
direktører. ”

I spidsen for et serviceminded center

Kommunen går fra 10 til otte centre, hvilket medfører, at centerchef for Borgerservice. It og Digitalisering, Sune Johansson, forlader Hørsholm Kommune.

”Tak til Sune Johansson, for Sune har løftet en stor opgave inden for sit område og overdrager et Borgerservice med et fantastisk omdømme og mange rosende ord fra borgere, der kommer i huset,” siger Pernille Halberg Salamon. ”Derudover har Sune Johansson ydet en væsentlig indsats i forhold til at køre kommunen i stilling til en styrket digitaliseret dagligdag.”

Den nye organisering træder i kraft den 1. december.

Der nedlægges i alt 17 stillinger som følge af udmøntning af effektiviseringer og besparelser i administrationen. Størstedelen af stillingsnedlæggelserne vedrører stillinger, der er vakante, idet kommunen har haft ansættelsesstop i 2019. De resterende stillingsnedlæggelser udmøntes i form af afskedigelser.

 

Hørsholm Kommunes organisation pr 1. december 2019 

 

 

FAKTA – principperne for den nye Organisation:

Kommunens nye organisering bygger på følgende principper:

• Vi skal have større, mere bæredygtige og robuste centre.

• Organiseringen skal understøtte Hørsholm-strategiens vision om at ”Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv” og de tre temaer: Børneliv, byliv og bæredygtighed.

• Der skal være fokus på kerneopgaven ’Fælles om det gode liv’.

• Organiseringen skal sikre, at vi har en velfungerende driftsorganisation, der skaber gode resultater samtidig med, at vi skærper prioriteringen af strategiske udviklingsprojekter.

• Vi har fokus på det tværgående, helheden og dialog med borgerne.

• Vi skal drive organisationen billigere og mere effektivt.

 

FAKTA – Direktionens ansvarsfordeling pr. 1. december:

• Kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon: Den politiske betjening, organisation og HR, personale, økonomi, it og digitalisering.

• Direktør for Velfærd og Kultur, Jan Dehn: børn, skole, specialiserede områder, socialområdet, ældre og sundhed samt sport, fritid og kultur.

• Direktør for By og Erhverv, Ole Stilling: by- og ejendomsudvikling, teknik og miljø, arbejdsmarked, erhverv og borgerservice.


FAKTA – Hørsholm Kommunes centre pr. 1. december:

• Center for Politik - Centerchef: vakant
• Center for Økonomi og Personale – Centerchef Thomas Rafn
• Center for Sundhed og Omsorg – Centerchef Dorte Dahl
• Center for Arbejdsmarked og Borgerservice – Centerchef Peter Juul Andersen
• Center for By og Miljø – Centerchef Katrine Langer
• Center for Kultur, Fritid, It og Digitalisering – Henrik Duus Rosengreen
• Center for Dagtilbud og Skole – Centerchef Hanna Bohn Vinkel
• Center for Børn og Voksne – Centerchef Klaus Poulsen

Du kan læse mere om organisationsændringen og de administrative effektiviseringer og besparelser her:

 

Organisationsændring (Nyt vindue - word)

Handleplan budget 2020-2023 (nyt vindue - Word)