Den 31. august 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune at udsende forslag til Lokalplan 176 for et område nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst og medfølgende servitutgennemgang i offentlig høring fra den 11. september til den 6. november 2020.

Læs forslag til Lokalplan 176 (nyt vindue, PDF).

Kommunalbestyrelsens behandling af sagen og beslutning (nyt vindue). (Pkt. 12 - Forslag til Lokalplan 176 for et område nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst)

Formålet med lokalplanen

Lokalplanen er igangsat på baggrund af et politisk ønske om at revidere det eksisterende plangrundlaget for området (Partiel byplan nr. 6), der blev vedtaget i 1963. Området deles op i flere mindre lokalplaner. Nærværende lokalplan er den anden lokalplan, der udarbejdes.

Formålet med lokalplanen er at sikre området som et attraktivt boligområde til helårsboliger samt områdets åbne og grønne karakter. Lokalplanen opsætter desuden retningslinjer for fremtidigt byggeri og udviklingen af området som helhed.

I forbindelse med den nye lokalplan udtaler formand for Miljø- og Planlægningsudvalget, Jan H. Klit: "Området er et af kommunens attraktive villakvarterer, der særligt er karakteriseret ved det åbne og grønne udtryk. Det ønsker vi at bevare."

Med lokalplanen tages der stilling til, hvilke forhold Hørsholm Kommune fremadrettet ønsker at regulere for at bevare området som et attraktivt villakvarter særligt omkring grundstørrelser, bebyggelsesprocent, antal etager samt det grønne udtryk.

Del din mening med Hørsholm Kommune

Frem til og med den 6. november 2020 er det muligt at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til lokalplanforslaget.

Læs mere om lokalplanen og dine muligheder for at afgive høringssvar på kommunens hjemmeside (nyt vindue).

Hørsholm Kommunalbestyrelse inviterer også til borgermøde den 22. oktober 2020 kl. 18.30-20.30, hvor formålet er at høre borgernes meninger til lokalplanforslaget. Tilmeld dig borgermødet på Nemtilmeld.

Jan H. Klit udtaler i forbindelse med planlægningen af borgermødet: ”Vi glæder os i Miljø- og Planlægningsudvalget til at præsentere og drøfte lokalplanforslaget med borgerne i området. Borgermødet vil blive afholdt i overensstemmelse med de retningslinjer for større forsamlinger, der vil være gældende på tidspunktet. Retningslinjerne vil have indflydelse på, om borgermødet skal holdes virtuelt, eller om vi kan mødes fysisk med god afstand til hinanden. Vi håber under alle omstændigheder, at mange borgere har lyst til at deltage i mødet og give deres input.”

Gennemgang af områdets servitutter

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget foretaget en gennemgang af områdets servitutter. I den forbindelse er der taget stilling til hvilke servitutter, som har en betydning for planlægningen og hvilke af disse, som kan aflyses eller delaflyses. Servitutgennemgangen skal være med til at sikre et mere enkelt og ensartet administrationsgrundlag.

Proces for revisionen af lokalplanerne

I forbindelse med igangsætning af udarbejdelsen af nærværende lokalplan har der været indkaldt idéer og bemærkninger til den kommende planproces. Der har desuden været afholdt dialogmøde den 24. januar 2019. Der er ligeledes i december 2019 blevet udsendt et spørgeskema blandt beboerne i området, der har givet input til lokalplanarbejdet.

Forud for lokalplanen har der været udarbejdet et tillæg til den eksisterende Partiel byplan nr. 6 vedrørende dobbelthuse og tofamiliehuse. Tillægget skal gælde frem til der er udarbejdet nye lokalplaner for området.