Fra og med 2. juli 2021 kan man læse forslaget til Kommuneplanen og indsende sit høringssvar ved at klikke sig ind på kommuneplanens hjemmeside: Kommuneplan2021.Horsholm.dk

Forslag til Kommuneplan 2021 tager afsæt i temaerne i Hørsholmstrategien, som blev besluttet i 2020, der bygger på temaerne Børneliv, Byliv og bæredygtighed.

Med Kommuneplan 2021-2033 er der bl.a. fokus på en bæredygtig udvikling. Borgmester Morten Slotved udtaler i den forbindelse: ”Jeg er rigtig stolt af, at Hørsholm Kommune i denne kommuneplan indarbejder FN’s verdensmål og for alvor sætter bæredygtighed på dagsordenen i vores kommune, hvad enten det handler om byudvikling, byggeri, forsyning, trafik eller natur er bæredygtighed et væsentligt aspekt i udviklingen af Hørsholm Kommune”

 Grønt Danmarkskort

Biodiversitet har også fået et øget fokus i forhold til kommunens grønne arealer, hvor ”Grønt Danmarkskort” er revideret og er med til at illustrere, at vi er en unik kommune med store grønne områder både øst og vest for motorvejen. Arealer omfattet af ”Grønt Danmarkskort” udgør ca. halvdelen af kommunens samlede areal på 31 km2. ”Grønt Danmarkskort” skal være med til at sikre og fremme mere biodiversitet og, at værdifulde og særligt beskyttede naturområder bevares og udvikles for at bevare truede og sårbare arter. ”Grønt Danmarkskort” bidrager til et sammenhængende naturområde på landsplan.

 Kommuneplanrammer

I kommuneplanforslaget er 16 af de gældende kommuneplanrammer ændret. 12 kommuneplanrammer er revideret i mindre grad og 4 i større grad, herunder fire byudviklingsområder, der udgøres af kommuneplanrammer 1.C4, 1.B41, 1.C2, 1.C1.

De 4 kommuneplanrammer, der er ændret væsentligt, er ændret på baggrund af politiske beslutninger, truffet i 2020 og 2021, områderne er 4 byudviklingsområder, der omfatter Kokkedal Station, Ådalsparkvej 2 (det gamle rådhus), et område ved Usserød Kongevej og et område i Bymidten. I forbindelse med tidligere politiske beslutninger er der truffet beslutning om bebyggelsesprocenter, højder m.m., og nu giver vi mulighed for at borgere og øvrige interessenter kan komme med høringssvar hertil forud for, at der skal træffes beslutning om den videre planlægning for de enkelte områder.

Ny og lettere måde at indgive høringssvar på

Frem til den 30. september 2021 er det muligt at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til kommuneplanforslaget. Se her hvordan du kan afgive høringssvar på kommuneplanens hjemmeside: Kommuneplan2021.Horsholm.dk.

Et nyt system muliggør, at alle høringssvar kommer til at lægge offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside lige så snart borgeren har afsendt et høringssvar. Således vil både borgere og politikere løbende kunne følge med i de svar, der kommer ind. Dette vil medføre en større gennemsigtighed i forbindelse med lovpligtige høringer i medfør af planlovens § 24-26.

Borgermøde i august

Hørsholm Kommune inviterer i forbindelse med den lovpligtige, offentlige høring af forslaget til Hørsholm Kommuneplan 2021 – 2033 til borgermøde 2021, hvor Hørsholm Kommune ser frem til at have en dialog med borgere og øvrige interessenter om kommunens fysiske planlægning fremadrettet.

Tilmelding til borgermøde sker på Nemtilmeld.dk: horsholm-medarbejder.nemtilmeld.dk/81/ senest den 16. august 2021.

På grund af den aktuelle COVID-19 situation er det ikke besluttet endnu, hvorvidt mødet afholdes fysisk på Rådhuset eller digitalt. Du får derfor direkte besked på e-mail om, hvor borgermødet vil finde sted, efter den 16. august 2021.

 Efter høringsfristen den 30. september behandler administrationen de indkomne høringssvar, og herefter skal Kommunalbestyrelsen beslutte om forslagene giver anledning til ændringer i den endelige Kommuneplan 2021 -2033. Det forventes, at planen kan offentliggørelse i første halvdel af 2022.

Forslag til Hørsholm Kommuneplan 2021 – 2033 kan ses her:

Kommuneplan2021.Horsholm.dk

Kommunalbestyrelsens behandling af sagen og beslutning kan ses her på horsholm.dk under ”Dagsordener og referater”: Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. juni 2021

Fakta om Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens strategiske arbejdsredskab, der koordinerer og prioriterer fremtidige aktiviteter. Kommuneplanen revideres hvert fjerde år i medfør af planloven på baggrund af udviklingen i samfundet, nationale interesser, nye behov, der skal opfyldes, eller ideer, som Kommunalbestyrelsen ønsker at realisere. Med Hørsholmstrategien fra 2020 blev det besluttet hvilke temaer, der skulle revideres. Kommuneplan 2021 er en delvis revision af Kommuneplan 2017-2029.