Den 25. maj 2018 trådte der nye og skærpede krav til beskyttelsen af personoplysninger i kraft.

Nedenfor kan du læse mere om vores databeskyttelsespolitik og vores databeskyttelsesrådgivere samt dine rettigheder vedrørende indsigt, berigtigelse, sletning m.v. af dine personoplysninger.

For at Hørsholm Kommune kan udføre vores opgaver og levere en god service, har vi brug for at behandle personoplysninger. Oplysningerne kan stamme fra personen selv eller fra andre, herunder andre myndigheder eller offentligt tilgængelige kilder.

Formålet med vores behandling af persondata vil normalt være at løse de myndighedsopgaver, som kommunen ifølge lovgivningen skal varetage. De mere specifikke formål med vores behandling af dine persondata er beskrevet i en række såkaldte fortegnelser inden for de enkelte myndighedsområder, således at vi altid kan dokumentere formålet med vores behandlingsaktiviteter.

Vi behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi lever op til vores forpligtigelser som kommune, medmindre vi forinden har indhentet udtrykkeligt samtykke til at behandle oplysninger i videre omfang. Dette gælder, uanset hvor personoplysningerne stammer fra. Hørsholm Kommune registrerer de modtagne oplysninger og kan videregive oplysningerne til andre, herunder andre myndigheder, når det følger af lovgivningen, eller når personen har givet samtykke til det.

Hørsholm Kommune er i henhold til databeskyttelsesforordningen i langt de fleste tilfælde dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler.

Retsgrundlaget for vores behandling af persondata, herunder eventuel videregivelse til andre, er den lovgivning, som gælder for din sag, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, og § 7, stk. 1.

Hørsholm Kommune har naturligvis fokus på at beskytte de persondata om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere, som vi behandler og er dataansvarlig for.

Du kan læse om Hørsholm Kommunes behandling og beskyttelse af personoplysninger.

Her kan du læse om Hørsholm Kommunes behandling og beskyttelse af personoplysninger. 

Vi har tilknyttet en databeskyttelsesrådgiver, som har til opgave at påse, at kommunen lever op til reglerne om databeskyttelse.

Rådgiveren kan også hjælpe dig, hvis du ønsker at vide mere om eller benytte dig af dine rettigheder som registreret (se nedenfor), eller hvis du har spørgsmål til kommunens behandling af dine oplysninger, f.eks. hvis du har mistanke om, at dine eller andres personoplysninger er blevet lækket eller på anden måde behandlet uforsvarligt.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Tor Valstrøm.

Ved at benytte Digital Post sikrer du, at dine personoplysninger tilgår os sikkert og krypteret.
Læs mere om Digital Post på borger.dk

Er du fritaget for Digital Post eller kan du af anden grund ikke benytte Digital Post, kan du i stedet sende en mail til DPO-kommunen@horsholm.dk eller sende et brev til Hørsholm Kommune, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm, Att. Databeskyttelsesrådgiver.

Databeskyttelsesrådgiveren er uafhængig og refererer direkte til kommunens øverste ledelse. Hvis du vil vide mere om databeskyttelsesrådgivere, henvises til: 
Datatilsynets vejledning på tilsynets hjemmeside.

Når kommunen behandler personoplysninger om dig, har du en række rettigheder, som skal bidrage til åbenhed og gøre dig i stand til at varetage dine interesser.

Du har blandt andet følgende rettigheder:

  • Ret til at få information fra os om, at vi behandler oplysninger om dig.
  • Ret til at få indsigt i oplysninger om dig selv.
  • Ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.
  • Ret til at få urigtige eller vildledende oplysninger rettet.
  • Ret til i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset..

Hvis du ønsker at gøre brug af ovenstående rettigheder, kan du rette henvendelse til os via Digital Post eller e-mail, ved henvendelse i Borgerservice på rådhuset eller via brev til Hørsholm Kommune, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.

Du kan også kontakte kommunens databeskyttelsesrådgivere (se mere herom i afsnittet om Databeskyttelsesrådgivere her på hjemmesiden).

Vi opfordrer til, at du altid bruger Digital Post/e-Boks, hvis du ønsker at fremsende følsomme eller fortrolige oplysninger.

Når Hørsholm Kommune behandler personoplysninger om dig, skal du som udgangspunkt have besked om det. Du skal oplyses om, hvad formålet med behandlingen er, hvilke rettigheder du har osv. Dette kaldes oplysningspligten.
Du kan læse mere om oplysningspligten på Datatilsynets hjemmeside.

Mange af de personoplysninger vi behandler, får vi fra borgerne selv, f.eks. i forbindelse med en henvendelse eller ansøgning.

Nogle informationer henter vi selv fra offentlige registre. Det gælder f.eks. oplysninger om indkomst, skat og ejendomsoplysninger.

Hvis vi har brug for at indhente oplysninger om dig, som ikke har grundlag i den lov, hvorefter din sag behandles, eller i databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesloven, vil vi forinden bede om et samtykke fra dig. Det kan f.eks. dreje sig om oplysninger fra egen læge, hospital, arbejdsgiver eller lignende.

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage. Det vil dog ikke påvirke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger, indtil samtykket trækkes tilbage, og det påvirker heller ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på andet grundlag end samtykke.

Vi er som offentlig myndighed forpligtet til at håndtere oplysninger efter de forvaltningsretlige regler og arkivreglerne. Der er f.eks. regler om, at kommunen skal aflevere visse typer oplysninger til Rigsarkivet, og at kommunen ikke må slette eller kassere data uden bemyndigelse fra Rigsarkivet.

Der er derfor også forskel på, hvor længe vi gemmer dine oplyser, alt efter hvilken type sag eller sammenhæng oplysningerne indgår i.

Vi sletter dog altid de indsamlede personoplysninger, når oplysningerne ikke længere er nødvendige for os til de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet og behandlet, og når et eventuelt opbevarings- eller arkiveringskrav i lovgivningen er opfyldt.

Hvis du ønsker at klage over Hørsholms Kommunes behandling af dine personoplysninger, kan du sende en klage til os via Digital Post, på e-mail, eller via brev til Hørsholm Kommune, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.

Vi opfordrer til, at du altid bruger Digital Post/e-Boks, hvis du ønsker at fremsende følsomme eller fortrolige oplysninger.

Du kan også klage til Datatilsynet på Datatilsynets hjemmeside.