Skat og grundskyld udgør hovedparten af kommunens indtægter, og Kommunalbestyrelsen har ikke mulighed for at justere på disse indtægter i løbet af året. Det er derfor vigtigt, at der er balance i budgettet for det kommende år, så kommunen kan afholde alle de nødvendige udgifter og opretholde serviceniveauet.

Ved vedtagelsen af budgettet giver Kommunalbestyrelsen bevillinger for en række poster på årsbudgettet. Der kan være tale om både drifts- og anlægsbevillinger.

Sådan bliver Budgettet til

Processen for det kommende års budget starter allerede i januar året før. Her godkender Økonomiudvalget tidsplanen for den kommende budgetproces.  

Basisbudgettet kan man kalde grundstenen i det nye budget. Basisbudgettet fremkommer ved at tage indeværende års budget og fremskrive med KL`s anbefalede pris- og lønfremskrivning.

Basisbudgettet afspejler således kommunens drift med et uændret serviceniveau, eller ”business as usual”.

I april afholder Kommunalbestyrelsen budgetseminar. På seminaret får Kommunalbestyrelsen eksempelvis en status på økonomiens udvikling siden forrige budgetvedtagelse.  

Fagudvalgene orienteres om de af administrationen udarbejdede budgetforslag på junimøderne. Fagudvalgene har mulighed for at fremkomme med nye politiske budgetønsker. I udgangspunktet skal nye forslag til budgetønsker ledsages af kompenserende forslag til budgetreduktioner.  

På augustkonferencen drøfter Kommunalbestyrelsen de af administrationen udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønske samt andre emner såsom skatteudskrivning og grundlag for fastsættelse af takster. Målet er et budget i balance.

Materialet til augustkonferencen indgår som grundlag for høring af interessenter og for Økonomiudvalgets udarbejdelse af budgetforslag til 1. behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Efter augustkonferencen afholdes der en fælles høring for alle fagudvalgenes interessenter. Resultatet af høringen tages med i de politiske forhandlinger.

Efter augustkonferencen indleder Kommunalbestyrelsen budgethandlingerne. Forud for de enkelte forhandlingsrunder udarbejder administrationen de af kommunalpolitikere bestilte baggrundsnotater.

Den sidste og afgørende fase i budgetlægningen er Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens første og anden behandling af budgettet.

Økonomiudvalget videresender de foreløbige budgetforslag til Kommunalbestyrelsens første behandling. Ligeledes videresender Økonomiudvalget de endelige budgetforslag til Kommunalbestyrelsens anden behandling. Kommunalbestyrelsen tager også stilling til ønsker til budgettet fremsat af de enkelte partier. Ønskerne samles i en liste med ændringsforslag. På 2. behandlingen vedtager Kommunalbestyrelsen budgettet ved afstemning om de enkelte ændringsforslag. Budgettet skal vedtages senest den 15. oktober. jf. Styrelsesloven.

Kan der ikke opnås enighed i Kommunalbestyrelsen, er det Økonomiudvalgets budgetforslag, der er gældende budget for det kommende år. Der er altså i processen en indbygget forsikring mod, at kommunen står uden budget.

Efter budgettets endelige vedtagelse godkender kommunalbestyrelsen på et møde sidst i november de takster, der gælder i kommunen. Det er blandt andet takster for daginstitutioner, plejehjem, byggesagsbehandling og renovation.