Et utilfredsstillende 2018-regnskab, betyder at Hørsholm kommune kommer ind i 2019 med en meget lav likviditet og økonomi i ubalance.

På den baggrund har Kommunalbestyrelsen godkendt en genopretningsplan for 2019, som indebærer en hård økonomisk opbremsning; herunder driftsreduktioner, anlægsstop og fokus på øgede salgsindtægter. Herunder kan du få et samlet overblik over konsekvenserne af den økonomiske opbremsning.

Konsekvenser af genopretningsplanen

Anlægsstoppet berører følgende planlagte projekter, der foreløbig er udskudt:

 • Kystsikringsprojekt med sandfodring på strækningen mellem Bukkeballevej og Mikkelborg.
  2.690.000 kr. flyttet til 2020 og 7.710.000 kr. fra 2020 til 2021.
  Projektet har til formål at reducere Hørsholm Kommunes udgifter til sikring og vedligehold af Rungsted Strandvej ifm. skybrud.
 • Forbedring af cykelkomfort, ny asfalt på udvalgte cykelstier.
  1.000.000 kr. flyttet til 2020.
  Projektet har til formål at forbedre cykeloplevelsen på de mest trængende strækninger.
 • Forbedring af cykelkomfort, ombygning af chaussestensoverkørsler.
  249.800 kr. flyttet til 2020.
  Projektet har til formål at forbedre cykeloplevelsen ved at udskifte chaussestensoverkørsler med asfalt på udvalgte steder. Projektet er et ønske fra cykelobservatørkorpset.
 • Øget trafiksikkerhed omkring Sportsefterskolen Sjælsølund. 5.440.000 kr. flyttet til 2020.
  Projektet har til formål at forbedre trafiksikkerheden på Sjælsmarksvej, særligt omkring Sportsefterskolen Sjælsølund ved etablering af cykelsti mellem efterskolen og Stumpedyssevej.
 • Trafiksaneringsprojekt på Folehavevej, herunder sikring af cykelsti under jernbanebro, bump mm.
  700.000 kr. flyttet til 2020.
  Projektet har til formål at forbedre trafiksikkerheden på Folehavevej især omkring jernbaneoverføringen og svinget omkring Folehavegaard.
 • Blomstrende bybillede i Hørsholm.
  575.000 kr. flyttet til 2020, 625.000 kr. flyttet fra 2020 til 2021 og 575.000 kr. fra 2021 til 2022 og 375.000 kr. fra 2022 til 2023.
 • Tiltag til forbedring af trafikafvikling på Usserød Kongevej, herunder forbedret signalstyring.
  350.000 kr. flyttet til 2020 og 1.200.000 kr. fra 2020 til 2021)
  Projektet har til formål at øge fremkommeligheden i trafikken på Usserød Kongevej.
 • Pulje til trafiksikkerhedstiltag.
  300.000 kr. flyttet til 2023.
  Puljens formål er mindre ad hoc trafiksikkerhedstiltag.
 • Ridebanen, etablering af flisebelægning på dele af sti mellem Folehavevej og Rungstedvej.
  300.000 kr. flyttet til 2020.
  Projektet har til formål at øge komforten og tilgængeligheden for gangbesværede.
 • Infostandere ved kommunegrænse.
  250.000 kr. flyttet til 2020.
  Projektet har til formål at øge synligheden og brande kommunen.
 • Byfornyelse/forskønnelse af Usserød Kongevej, etape 3 mellem Syrenvej og Hørsholm allé
  700.000 kr. flyttet til 2021 og 7.424.500 fra 2020 til 2021.
  Projektet har til formål at omdanne Usserød Kongevej til en sammenhængende smuk vejstrækning.
 • Etablering af strømforsyning til events på ridebanen og kirkehalvøen.
  437.300 flyttet til 2020.
  Projektet har til formål at gøre det attraktivt at afholde større events på ridebanen.
 • Oprensning og restaurering af søer (896.000 kr. flyttet fra 2019 og 450.000 kr. fra 2020, dermed bliver anlægsbudgettet 300.000 kr. i 2019 og 400.000. i 2020, 2021 og 2022 samt 546.000 kr. i 2023).

Besparelser på driftsbudget

Hørsholm Kommunes materielgård skal i 2019 spare 520.000 kr. på driftsbudgettet. For at imødekomme besparelsen, reduceres antallet af sommerhjælpere med 2 medarbejdere.

Konsekvensen af besparelsen vil være:

 • At hækklipning vil strække sig over en længere periode end normalt. F.eks. vil man kunne opleve hække, der først klippes i august/september. Dette vil kunne genere gående på fortove.
 • At græsset vil fremstå mere varierende end normalt - afhængigt af vejret, og hvor hurtigt græsset gror. Dette vil betyde længere græs og et mere vildt udtryk på eksempelvis Ridebanen og ved Dronningedammen. 
 • At lugning af bede langs veje m.m. bliver nedprioriteret. Bede kommer til at fremstå mere vilde og uplejede end normalt.

Lokalplanlægningen af Folehavekvarteret og fornyelsen af Byplan 6, som dækker en del af Rungstedområdet, udsættes.

Konkret betyder udsættelsen, at:

 • Den planlagte lokalplan for Folehavekvarteret udsættes til 2020.
 • Den planlagte revision af Byplan 6 (Rungstedområdet) udsættes til 2020, dog undtaget den nordligste del af Byplan 6, der kan forventes sendt i høring i april 2019.
 • Den planlagt revision af Byplan 1 udsættes til 2020.

Den største del af besparelsen findes ved at nedbringe anvendelsen af vikarer fra vikarbureauer, da det er væsentligt dyrere at anvende vikarer end at have fastansatte medarbejdere.

For at opnå en besparelse på vikarkøb arbejder vi med rekruttering og fastholdelse, oprettelse af interne afløserkorps, samt reduktion af antal medarbejdere i ydertimerne.

Besparelsen findes ved at sænke serviceniveauet en smule på de områder, der vil påvirke borgerne mindst muligt. Desuden ved at et par vakante stillinger først genbesættes efter to måneders vakance.

Som en del af den økonomiske genopretningsplan har Musikskolen udfærdiget en handleplan:

 • Musikskolens undervisning vil konsekvent blive aflyst ved sygdom, omsorgs- og seniordage mv. uden vikardækning. Der udbetales dekort efter gældende regler fra 3. aflysning. Kun i ganske særlige tilfælde med længerevarende sammenhængende aflysninger vil der vikarbesættes.
 • Der vil kunne opleves længere ventelister på Musikskolens fag.
 • Musikskolen vil kun i begrænset omfang kunne oprette nye aktiviteter og hold. Aktuelt vil der f.eks. ikke blive oprettet nye efterspurgte hold med Musik og Leg og Babybongo.
 • Musikskolen forventer ikke aktuelle nedvarslinger af lærernes ansættelser. Dette vil imidlertid kunne forekomme i løbet af året, f.eks. som følge af markante ændringer i elevsammensætningen.
 • Musikskolen udviser generel forbrugstilbageholdenhed. Indkøb, reparation og vedligehold af instrumenter såvel som klaverstemninger vil derfor holdes på et absolut minimum.
 • Musikskolens samarbejde med og deltagelse i folkeskolernes musikundervisning reduceres til et minimum med enkelte målrettede projekter, hvor det findes mest hensigtsmæssigt.
 • Hørsholm Musikskole deltager ikke i Musikskolernes dag i TIVOLI 2019.
 • Musikskolens lærere deltager kun i kurser og videreuddannelse, hvor det er bydende nødvendigt for musikskolens drift.
 • En børnebibliotekar har opsagt sin stilling pr. 1/3 2019, og der ansættes til lavere løn, evt. med 2-3 vakant stilling.
 • To barsler i 2019, hvor der disponeres med stor tilbageholdenhed mht. barselsvikardækning.
 • Besparelse ved indkøb af arrangementer.

(Provisioner, honorarer faktura, honorarer b-indkomst)

 • Reduktion af indkøb af teknisk udstyr.
 • Lukke svømmehallen på helligdage fra den 18/4 2019 og året ud (12 dage i alt).
 • Mindre brug af vikar.
 • Totalt stop-op i indkøb og aktiviteter.
 • Afskedigelse af medarbejdere.
 • Da elevernes timer skal læses, er det i høj grad puljetimer til støtteordninger, forebyggende indsatser, to-lærer, 3-deling ifm. hjemkundskab o.a. som reduceres væsentligt.
 • Enkelte skoler har vakant stilling(er) som ikke genbesættes. Skolerne dækker undervisningen ved at rykke rundt på nogle andre medarbejdere i det nye skoleår.
 • Mindre forbrug af kvalitetsmidlerne fra Budgetaftale 2018.
 • Mindre forbrug på børnerammen.
 • Nogle institutioner har vakante stillinger, hvor de så omorganiserer.

Der ansættes ikke barselsvikar og 1 klinikassistent sættes ned i tid. Dette får den konsekvens, at indkaldelsesintervallet øges 1-2 måneder.

Der opsiges en deltidsmedarbejder, og flere medarbejdere går frivilligt ned i tid. I alt reduceres med 25 timer om ugen.

1 fuldtidsmedarbejder er opsagt (i høring), hvilket kun giver 1 måneds lønbesparelse i 2019, hvorfor flere planlagte initiativer også vil blive udsat til 2020, blandt andet medicinmodul til bostedssystemet.

Vakante stillinger besættes på nedsat tid.