Sekretariatets primære arbejdsopgaver er:

  • Planstrategi og kommuneplanlægning (kommuneplanrevision og kommuneplantillæg)
  • Lokalplanlægning
  • Større kommunale byudviklingsprojekter
  • Fredningssager (tilsyn, dispensationer og nye fredningsforslag)
  • Miljøvurderinger i forbindelse med vedtagelse af planer og programmer
  • Tildeling af støtte til bygningsforbedring
  • Øvrig administration efter planloven og naturbeskyttelsesloven