Centrets primære arbejdsfelter er opgaver inden for fysisk planlægning, natur, miljø og byggeri. Hertil kommer drift og anlæg af veje, cykelstier og grønne områder.

By og Miljø består af følgende enheder:

 • Rådhuset: Byg, Plan og byudvikling, Vej og Park, Miljø og Kommunale ejendomme
 • Eksterne enheder: Materielgården, FM (Facility Management) og Rungsted Havn.

Teams i centret:

Plan og Byg

 • Bygningsmyndighed – byggetilladelse, udstykning, lovliggørelse
 • Servicering af borgere/bygherrer, dvs. vejledning om lovgivning og projektgodkendelse
 • Administration af naturbeskyttelsesloven, lokalplaner, byplanvedtægter og offentlige retlige servitutter
 • Administration af Bygnings- og boligregisteret (BBR), Hegnsyn og Ejendomsskat
 • Byplanlægning, dvs. fysisk planlægning i form af kommuneplan, dispositionsplaner, masterplaner, kystplanlægning mv
 • Lokalplanlægning, f.eks. nyt byggeri, bevaringsværdige bygninger, borgerinddragelse, fredningsforslag mm
 • Administration af landzonetilladelser.

 

Vej og Park

 • Ansvarlig for kommunens trafikplanlægning og trafiksikkerhed
 • Planlægning og styring af busdriften i kommunen
 • Myndighedsopgaver såsom tilladelse til nye overkørsler, istandsættelse af private fællesveje, tilladelse til brug af vejene, gravetilladelser
 • Drift af veje og stier
 • Etablering, renovering og drift af kommunens grønne områder
 • Vej- og stibelysning.

Eksterne enheder

 • Materielgården er en del af Vej g Park og forestår den udførende drift af grønne områder og veje
 • Rungsted Havn.

 

Miljø

 • Miljøtilsyn med virksomheder, grundvands- og naturbeskyttelse, beskyttede natur, søer, vandløb badevand, jordforurening mm
 • Energiplan, vandplan, spildevandsplan, kystbeskyttelse, klima-, energi- og miljøopgaver, plejeplaner for naturtyper, beredskabsplaner mm
 • Dagrenovation og andet affald, skadedyr.

 

Ejendom

 • Vedligeholdelse af de kommunale bygninger
 • Nybyggeri og ombygninger
 • Energistyring/-ledelse
 • Arealstyring
 • Køb, salg og vurdering af kommunale ejendomme.

Eksterne enheder

 • FM (Facility Management).

 

Administration

 • Budget og økonomi
 • Kort (GIS).