Centrets primære arbejdsfelter er opgaver inden for fysisk planlægning, natur, miljø og byggeri. Hertil kommer drift og anlæg af veje, cykelstier og grønne områder.

Centret vedligeholder endvidere kommunens kort og GIS (Geografiske Informationssystem), Registrene BBR (Bygnings- og boligregisteret), ESR (Ejendomsstamregisteret) og ejendomsbeskatning. Centret funger desuden som sekretær for hegnssynet mm.

 

Teams i centret

Team Byg

 • Bygningsmyndighed – byggetilladelse, udstykning, lovliggørelse. 
 • Servicering af borgere/bygherrer, dvs. vejledning om lovgivning og projektgodkendelse
 • Administration af naturbeskyttelsesloven, lokalplaner, byplanvedtægter og offentlige retlige servitutter

Team Miljø

 • Miljøtilsyn med virksomheder, grundvands- og naturbeskyttelse, beskyttede natur, søer, vandløb badevand, jordforurening mm.
 • Energiplan, vandplan, spildevandsplan, kystbeskyttelse, klima-, energi- og miljøopgaver, plejeplaner for naturtyper, beredskabsplaner mm.
 • Dagrenovation og andet affald, skadedyr.

Team Vej og Park

 • Ansvarlig for kommunens trafikplanlægning og trafiksikkerhed.
 • Planlægning og styring af busdriften i kommunen.
 • Myndighedsopgaver såsom tilladelse til nye overkørsler, istandsættelse af private fællesveje, tilladelse til brug af vejene, gravetilladelser.
 • Drift af veje og stier.
 • Etablering, renovering og drift af kommunens grønne områder.
 • Vej- og stibelysning

Byudviklingssekretariatet

 • Byplanlægning, dvs. fysisk planlægning i form af kommuneplan, dispositionsplaner, masterplaner, kystplanlægning mv.
 • Lokalplanlægning, f.eks. nyt byggeri, bevaringsværdige bygninger, borgerinddragelse, fredningsforslag mm.
 • Administration af naturbeskyttelsesloven og planloven, herunder landzonetilladelser.

Team Administration

 • Administrative opgaver
 • Budget og økonomi i Center for Teknik
 • GIS
 • BBR
 • ESR
 • Hegnsyn
 • Ejendomsskat