Tillid i sagsbehandlingen

Det er vigtigt for kommunen at skabe tillid mellem dig og kommunens administration. Dette kan bl.a. ske ved, at du inddrages i løbet af sagsbehandlingen, og at du oplyses om vigtige sagsbehandlingsskridt og ydes en effektiv sagsbehandling, der resulterer i et korrekt og hurtigt svar.

Sagsbehandling og tid

Generelt kan siges om sagsbehandlingstider, at hvis en sag ikke kan behandles indenfor ganske kort tid (som f.eks. 10 arbejdsdage) sender vi dig en kvitteringsskrivelse med angivelse af, at kommunen har modtaget din henvendelse. Hvis det er muligt angives tillige, hvornår du kan forvente at modtage svar på din henvendelse.

Du kan under de enkelte sagsområder finde konkrete oplysninger om ansøgningsprocedurer, sagsbehandlingstider for de enkelte sager og oplysninger om klagemuligheder over afgørelser.

Læs om aktindsigt

Retten til at få aktindsigt

Som borger har du ret til at se dokumenter fra den offentlige forvaltning. Retten følger af det såkaldte offentlighedsprincip.

Retten gælder alle uanset alder, statsborgerskab eller lignende. Du behøver ikke være part i en sag for at søge om aktindsigt, ligesom der heller ikke er noget krav om, at du begrunder din anmodning om aktindsigt.

Derimod er der et krav om, at man skal angive den sag eller det dokument, man ønsker at blive gjort bekendt med. Ønsker du at søge om aktindsigt, må du derfor have et vist kendskab til sagen eller dokumentets eksistens, men der er ikke krav om, at du skal kende journalnummeret. Din anmodning skal blot indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at kommunen kan finde den pågældende sag eller dokument.

Der er heller ingen særlige formkrav til din anmodning, men den enkleste måde er at sende en e-mail til kommunen, hvor du emnefeltet skriver anmodning om aktindsigt og i selve mailen skriver, hvilke dokumenter eller hvilken sag, du ønsker aktindsigt i.

Undtagelser

Der er dog visse typer af dokumenter som ikke er dækket af retten til aktindsigt.

Der gives således ikke aktindsigt i:

  • Straffesager
  • Sager om ansættelse og forfremmelse
  • Personalesager
  • Interne arbejdsdokumenter, som interne breve

Desuden er aktindsigten begrænset af det offentliges tavshedspligt vedrørende personlige oplysninger. Derudover kan aktindsigten begrænses, hvis det vurderes, at der er væsentlige offentlige forhold at tage hensyn til som:

  • Statens sikkerhed og forsvar
  • Statens politiske og økonomiske interesser
  • Opklaring af lovovertrædelser
  • Udførelsen af kontrolopgaver

Partsaktindsigt

Hvis du er part i en sag, har du en udvidet adgang til aktindsigt i den konkrete sag. Her kan du få oplysninger om dig selv, som andre ikke har adgang til jf. tavshedspligten. Du kan godt bemyndige en anden til at søge om aktindsigt på dine vegne.