Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Strategier, Politikker og Planer

Strategier, Politikker og Planer

På denne side kan du finde Hørsholm Kommunes strategier, politikker og planer

Strategier, Politikker og Planer

Hørsholmstrategien

Hørsholmstrategien er kommunalbestyrelsens samlede udviklings- og planstrategi, der tegner den overordnede vision og retning for udviklingen i Hørsholm Kommune i et 12-årigt perspektiv. Kommunalbestyrelsen sætter med strategien en klar retning for de områder, der i de kommende år særligt skal prioriteres. 

Læs Hørsholmstrategien 2020 - 2032

 

Erhvervsstrategi 2020-2025

Læs erhvervsstrategi 2020-2025

 

Grøn strategi for Usserød Kongevej

Grøn strategi for Usserød Kongevej opererer både på et visionært langsigtet niveau og på et meget konkret niveau. Strategien bruges som et styringsredskab i forhold til kommunens investeringer i anlæg langs Usserød Kongevej og kommunens dialog med investorer i den planlagte byfortætning langs Usserød Kongevej.

Læs Grøn strategi for Usserød Kongevej

 

Kyststrategi

Kyststrategien er Hørsholm Kommunes langsigtede og helhedsorienterede vision for Kommunens kyststrækning.
Kyststrategien inddeler kysten i 8 delstrækninger, og for hver delstrækning er der udarbejdet løsningsforslag til hvordan kysten beskyttes nu og i fremtiden.

Læs Kyststrategien
Læs Bilag 1: Natur, landskabs og adgangsanalyse
Læs Bilag 1: Natur, landskabs og adgangsanalyse.
Læs Bilag 3: Teknisk Baggrundsrapport

 

Biodiversitetsstrategi

Det er strategiens formål at sætte en ramme og en retning for arbejdet med at fremme biodiversitet og naturoplevelser i Hørsholm Kommune. Strategien omfatter både natur, der i forvejen er beskyttet og er af høj kvalitet, men også den mere almindelige natur, f.eks. bynaturen. Strategien har ligeledes til formål at understøtte en kulturforandring, hvor vores natursyn bredes ud til at blive mere helhedsorienteret.

Læs Biodiversitetsstrategien
Læs Aktivitetskatalog 2021-2022

Alkoholpolitik

Alkoholpolitikken beskriver, hvordan Hørsholm Kommune vil skabe de bedste rammer for, at ingen børn og unges liv skades af alkohol.

Læs Hørsholm Kommunes alkoholpolitik

 

Arkitekturpolitik

Vores arkitekturpolitik er et dialogredskab, der skal sikre at vi i Hørsholm Kommune bygger i menneskelig skala, med høj kvalitet og i samspil med det grønne - med omhu og omtanke. Vi vil have mere af det der gør os stolte. 

Læs Hørsholm kommunes Arkitekturpolitik

 

Bibliotekspolitik & udviklingsplan

Politikken tager udgangspunkt i borgernes behov og søger at skabe tilbud med en høj grad af kvalitet, alsidighed og aktualitet.

Læs Hørsholm Kommunes bibliotekspolitik

Læs pixiudgaven af bibliotekspolitikken

Du kan rekvirere Hørsholm Biblioteks udviklingsplan ved at skrive en mail til Kultur og Fritid: kof-post@horsholm.dk

 

Boligpolitik

Politikken beskriver hvad der skal være styrende, når kommunen skal arbejde for en god og hensigtsmæssig boligmasse i fremtiden.

Læs Hørsholm Kommunes boligpolitik


Folkeoplysningspolitik

Politikken fokuserer blandt andet på, at alle borgere skal have mulighed for at deltage i folkeoplysende aktiviteter, der fremmer oplevelsen af fællesskab og aktivt medborgerskab samt styrker demokratiforståelsen.

Læs Hørsholm Kommunes folkeoplysningspolitik


Idrætspolitik

Politikken sætter fokus på at sikre gode oplevelser og fremme det sunde liv og at idrætten hele tiden udvikles i henhold til borgernes ønsker.

Du kan rekvirere Hørsholm Kommunes idrætspolitik ved at skrive en mail til Kultur og Fritid: kof-post@horsholm.dk

Kommunikationspolitik

Hørsholm Kommunes kommunikationspolitik er det fælles udgangspunkt, og den sætter retningen for, hvad vi forstår som god kommunikation - internt og eksternt.

Læs Hørsholm Kommunes kommunikationspolitik


Kulturpolitik

Politikken sætter fokus på et varieret kultur- og fritidsliv, af høj kvalitet og i stadig udvikling.

Læs Hørsholm Kommunes kulturpolitik


Opkrævningspolitik

Hørsholm Kommunes opkrævningspolitik er lavet for at sikre retssikkerhed, ensartethed og gennemsigtighed overfor borgerne og kommunens forvaltninger i forhold til opkrævning af de tilgodehavender, som ikke er blevet betalt rettidigt.

Læs Hørsholm Kommunes opkrævningspolitik

 

Persondata

Læs Hørsholm Kommunes politik for beskyttelse af persondata

 

Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for Hørsholm Kommunes udbud af bygge- og anlægsopgaver, samt udbud af løbende drifts- og vedligeholdelsesopgaver på Hørsholm Kommunes ejendomme, tekniske anlæg, veje og parker. Udbud gennemføres altid i henhold til gældende regler og lovgivning på området, herunder tilbudsloven og EU´s udbudsdirektiv.

Læs Hørsholm Kommunes udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver.

 

Udstillings- og arrangementspolitik

Politikkens formål er at skabe mangfoldige kulturtilbud samt klare retningslinjer for de muligheder borgerne har, for at arrangere eller deltage i udstillinger og arrangementer.

Læs Hørsholm Kommunes udstillings- og arrangementspolitik

 

Værdighedspolitik - En værdig ældrepleje

Politikken skal være med til at sikre kommunens vision om, at seniorers afhængighed af personlig hjælp, omsorg og pleje aldrig bør være ensbetydende med tab af værdighed. Og at seniorer skal behandles med respekt og værdighed, og have mest muligt selvbestemmelse i hverdagen.

Læs Hørsholm Kommunes værdighedspolitik

 

Ældrepolitik - Hørsholm hele livet

Hovedformålet med ældrepolitikken er at give borgerne, organisationerne, og kommunalbestyrelsen en række pejlemærker, når indsatserne på ældreområdet skal prioriteres og planlægges i de kommende år.

Læs Hørsholm Kommunes ældrepolitik - Hørsholm hele livet

 

Økonomisk politik

Økonomisk politik indeholder kommunalbestyrelsens overordnede mål for kommunens økonomi og mål for finansiering af de kommunale aktiviteter. Den økonomiske politik er senest revideret på Kommunalbestyrelsesmødet den 28. oktober 2013.

Læs Hørsholm Kommunes økonomiske politik
Læs Hørsholm Kommunes økonomistyringshåndbog


Indkøbspolitik

Hovedformålet med Indkøbspolitikken er at give et overblik over de overordnede rammer for Hørsholm Kommunes Indkøbspolitik
Indkøbspolitikken omfatter samtlige kommunale indkøb af varer, service og tjenesteydelser, samt leje- og leasingaftaler.
Bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsydelser indenfor dette er ikke omfattet af Indkøbspolitikken.

Læs Hørsholm Kommunes indkøbspolitik

Affaldsplan

Læs Hørsholm Kommunes affaldsplan


Beredskabsplan

Formålet med planen er, at give et let og overskueligt beredskabsmæssigt opslagsværk.

Læs Hørsholm Kommunes beredskabsplan

 

Beredskabsplan ved overgreb på børn

Formålet med planen er at beskrive de særlige forhold der gør sig gældende i forbindelse med overgreb.

Læs Hørsholm Kommunes beredskabsplan ved overgreb på børn

  

Beredskabsplan ved oversvømmelser

Formålet med planen er at beskrive de særlige forhold, der gør sig gældende ved oversvømmelser, der typisk kan opstå som følge af voldsom regn.

Læs beredskabsplan ved oversvømmelser

 

Beskæftigelsesplan 2023

Læs Hørsholm Kommunes beskæftigelsesplan 2023

 

Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015

Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015 sætter retningen for at fortsætte den positive udviklingen inden for både cykling og trafiksikkerhed i Hørsholm Kommunen.

Læs Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015


Drifts- og plejeplaner

Her kan du se godkendte drifts- og plejeplaner i Hørsholm Kommune:

Læs Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015
Plejeplan for Rungstedlund
Se oversigtskort
Plejeplan for Usserød Ådal
Drifts- og plejeplan for Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads


Energiplanlægning for Fredensborg og Hørsholm Kommuner

Energiplanen sætter rammerne at forbedre energiforsyningen i kommunen under hensyn til energieffektivisering, forsyningssikkerhed, bæredygtighed og økonomi.

Læs Energiplanlægning for Fredensborg og Hørsholm Kommuner på 10 års sigt 2011-2021


Klimahandlingsplanen "Klimabevidst hverdag, hver dag"

Klimahandlingsplanen sætter retningen for, hvordan Hørsholm Kommune kan komme klimaudfordringerne til livs gennem en klimabevidst hverdag - hver dag.

Hvis vi skal nå i mål, skal vi stå sammen alle sammen. Udfordringerne med klimaet er en fælles opgave, og vi kan alle gøre en forskel. Derfor engagerer klimahandlingsplanen både borgere, lokale virksomheder, foreninger og naturligvis kommunen selv, både i planlægning og i implementering. 

Læs Klimahandlingsplanen "Klimabevidst hverdag, hver dag"

 

Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplanen er et overordnet værktøj, der udpeger områder i kommunen med risiko for oversvømmelser af terræn og opstuvning fra kloakken. Den endelige klimatilpasningsplan blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i august 2014.

Læs Klimatilpasningsplanen

 

Kommuneplan

Kommuneplanen er den overordnede plan for kommunens fysiske udvikling de næste 12 år. Kommuneplanen fornyes eller revideres hvert 4. år.

Læs Kommuneplan 2021-2033.

 

Lokalplaner

Lokalplaner og byplanvedtægter fastlægger juridisk bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere om den fremtidige anvendelse af det område, som planen omfatter.

Se kommunens lokalplaner.

 

Mastepositionsplan

Mobilantenner kan placeres på master samt høje bygninger, skorstene m.m. På hjemmesiden www.mastedatabasen.dk ses eksisterende antennepositioner samt teleoperatørernes planlagte positioner. Spørgsmål til mobilantenner og antennepositioner bedes sendt til bom-post@horsholm.dk.

Læs mastepositionsplan.

 

Masterplan for Hørsholm Idrætspark

Der blev i 2008 arbejdet en udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark. Kultur og Fritid har sammen med COWI stået for denne "Masterplan".

Masterplan for Hørsholm Idrætspark

 

Mobilitetsplan for Hørsholm Kommune

Mobilitet handler om menneskers bevægelse og behov for at komme rundt til hverdagens aktiviteter på en effektiv måde.

Læs mobilitetsplan for Hørsholm Kommune her

 

Natur- & Friluftsplan 2016 for Hørsholm Kommune

Natur- & Friluftsplanen viser vejen for mere og bedre natur og flere friluftsoplevelser i kommunen. Den blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i juni 2016.

Læs Natur- og Friluftsplan


Plejeplaner

Se "Drifts- og plejeplaner".

 

Udviklingsplan for Rungsted Kyst

Se udviklingsplanen for Rungsted Kyst på Rungstedkyst@horsholm.dk
 

Skiltning

I Vejledning om skiltning i Hørsholm Kommune kan du få råd om opsætning af butiks- og facadeskilte.

Læs Vejledning om skiltning i Hørsholm Kommune

 

Spildevandsplanen 2018-2024

På byrådsmødet den 25. februar 2019 godkendte Hørsholm Kommune den nye Spildevandsplan 2018-2024.

Læs Spildevandsplanen på spildevandsplan.horsholm.dk

 

Varmeplan

Kommunen er varmeforsyningsmyndighed. På kommunens varmeplanskort kan du se, hvilken kollektiv forsyningsform du er sikret på din adresse.

Læs varmeplanen

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje