1: Baggrund

Med lokalplanerne ønsker Hørsholm Kommune at sikre områdernes åbne bebyggelsesstruktur og grønne karakter for derved at bevare områderne som attraktive villakvarterer. Hensigten med lokalplanerne er desuden at sikre klare retningslinjer for fremtidigt byggeri og udviklingen af områderne som helhed.

Lokalplanerne er igangsat på baggrund af et politisk ønske om at revidere plangrundlagene. Med lokalplanen er det ligeledes politisk besluttet at gennemføre en servitutgennemgang og -redegørelse, hvori der er taget stilling til indholdet i de enkelte servitutter samt hvilke servitutter, der aflyses eller delaflyses med lokalplanen. Servitutterne aflyses eller delaflyses for at realisere de rammer, som lokalplanen fastsætter.

For Partiel byplan nr. 6 opdeles området i flere mindre lokalplanområder med dertilhørende lokalplaner. Dette sker for at sikre overskuelige planer, der tager udgangspunkt i de enkelte underområders særlige forhold. Opdelingen i mindre lokalplanområder tager udgangspunkt i analyser af områdets historiske udvikling som helhed og de faktiske forhold så som vej- og bebyggelsesstrukturer m.m. samt forhold, der reguleres af de specifikke områders eksisterende servitutter. Idet kommunen med de nye lokalplaner har til hensigt at sikre et mere enkelt og ensartet grundlag ift. hvilke forhold, der reguleres for områderne, vil de nye lokalplaner på nogle områder ligne hinanden, mens de på andre områder vil adskille sig fra hinanden i kraft af de stedsspecifikke forhold. Idet der på tværs af områderne kan være ensartede servitutter omkring fx grundstørrelser, kan der dog forekomme enslydende bestemmelser på tværs af lokalplanerne.

Der er i forbindelse med planarbejdet udarbejdet servitutredegørelser for hvert område, hvori der er taget stilling til indholdet i de enkelte servitutter samt hvilke servitutter, der aflyses/delaflyses med lokalplanen.

2: Dialog og inddragelse

Den fremadrettede udvikling af kommunen er i vores alles interesse, og vi finder de bedste løsninger sammen. Inden for de senere år har Hørsholm Kommune udvidet paletten af involveringsformer, således borgerne har fået flere muligheder for at engagere sig i udviklingen af kommunen. Hørsholm Kommune har bl.a. prioriteret muligheden for, at borgerne kan engagere sig digitalt, når det passer ind i deres hverdag. BorgerLab, vores online samarbejdsplatform, blev introduceret i januar 2020 og samler aktuelle projekter, hvor et godt samarbejde og kvalificeret input er forudsætninger for succes. Fremadrettet vil BorgerLab fx kunne bruges til idéindsamling forud for udarbejdelsen af lokalplanforslagene. I maj 2020 afholdt vi det første virtuelle borgermøde i kommunens historie, hvor borgere og øvrige interessenter kunne følge med og stille spørgsmål og kommentarer til oplægsholderne hjemme fra sofaen.

Vi møder borgerne, der hvor de er. Hørsholms borgere skal opleve, at der gives reelle muligheder for at deltage i kommunens udvikling via kommunens tilgængelige kanaler.

Hørsholm Kommune står på et solidt fundament af viden, faglighed og datagrundlag, når vi reviderer lokalplaner. Det er altid Hørsholm Kommune, der har ansvaret og kompetencen til at træffe eller uddelegere beslutninger på baggrund af en vurdering af alle synspunkter i en sag.

Høringer og afholdte borgermøder

  • Forslag til Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted

Afholdt borgermøde den 10. juni 2020.

Fornyet offentlig høringsperiode den 17. februar 2021 til den 18. marts 2021.

  • Forslag til Lokalplan 176 for et område nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst

Afholdt borgermøde den 22. oktober 2020.

Fornyet offentlig høringsperiode den 17. februar 2021 til den 18. marts 2021.

  • Forslag til Lokalplan 172 for boligområdet Folehavekvarteret

Afholdt borgermøde den 29. oktober 2020

Fornyet offentlig høringsperiode den 18. februar 2021 til den 19. marts 2021.

Link til aktuelle høringer: https://www.horsholm.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser

Forud for lokalplanforslagene har der været indkaldt idéer og bemærkninger til de kommende planprocesser samt været afholdt dialogmøder.

  • Folehavekvarteret

Læs opsamling på dialogmøde (nyt vindue)

Læs opsamling på skriftlige input til idéindkaldelsen (nyt vindue)

 

  • Partiel Byplan nr. 6

Læs opsamling på dialogmøde (nyt vindue)

Læs opsamling på skriftlige input til idéindkaldelsen (nyt vindue)

 

  • Partiel byplan nr. 1 - dialogmøde og idéindkaldelse

Endnu ikke afholdt.

 

På tværs af alle områderne blev der i december 2019 udsendt et spørgeskema til beboerne i området, der har givet input til lokalplanarbejdet.