1: Baggrund

Med lokalplanerne ønsker Hørsholm Kommune at sikre områdernes åbne og grønne karakter for derved at bevare områderne som attraktive villakvarterer. Hensigten med lokalplanerne er desuden at sikre klare retningslinjer for fremtidigt byggeri og udviklingen af områderne som helhed. Desuden er det hensigten at sikre et mere enkelt og ensartet grundlag ift. hvilke forhold, der reguleres for områderne. På denne baggrund foreslås det derfor med lokalplanerne, at flere af områdernes eksisterende servitutter aflyses for at give mulighed for at realisere de rammer, som den enkelte lokalplan fastsætter.

For Partiel byplan nr. 6 opdeles området i flere mindre lokalplanområder med dertilhørende lokalplaner. Dette sker for at sikre overskuelige planer, der tager udgangspunkt i de enkelte underområders særlige forhold. Opdelingen i mindre lokalplanområder tager udgangspunkt i analyser af områdets historiske udvikling som helhed og de faktiske forhold så som vej- og bebyggelsesstrukturer m.m. samt forhold, der reguleres af de specifikke områders eksisterende servitutter. Idet kommunen med de nye lokalplaner har til hensigt at sikre et mere enkelt og ensartet grundlag ift. hvilke forhold, der reguleres for områderne, vil de nye lokalplaner på nogle områder ligne hinanden, mens de på andre områder vil adskille sig fra hinanden i kraft af de stedsspecifikke forhold. Idet der på tværs af områderne kan være ensartede servitutter omkring fx grundstørrelser, kan der dog forekomme enslydende bestemmelser på tværs af lokalplanerne.

Der er i forbindelse med planarbejdet udarbejdet servitutredegørelser for hvert område, hvori der er taget stilling til indholdet i de enkelte servitutter samt hvilke servitutter, der aflyses/delaflyses med lokalplanen.

2: Dialog og inddragelse

Den fremadrettede udvikling af kommunen er i vores alles interesse, og vi finder de bedste løsninger sammen. Inden for de senere år har Hørsholm Kommune udvidet paletten af involveringsformer, således borgerne har fået flere muligheder for at engagere sig i udviklingen af kommunen. Hørsholm Kommune har bl.a. prioriteret muligheden for, at borgerne kan engagere sig digitalt, når det passer ind i deres hverdag. BorgerLab, vores online samarbejdsplatform, blev introduceret i januar 2020 og samler aktuelle projekter, hvor et godt samarbejde og kvalificeret input er forudsætninger for succes. Fremadrettet vil BorgerLab fx kunne bruges til idéindsamling forud for udarbejdelsen af lokalplanforslagene. I maj 2020 afholdt vi det første virtuelle borgermøde i kommunens historie, hvor borgere og øvrige interessenter kunne følge med og stille spørgsmål og kommentarer til oplægsholderne hjemme fra sofaen.

Vi møder borgerne, der hvor de er. Hørsholms borgere skal opleve, at der gives reelle muligheder for at deltage i kommunens udvikling via kommunens tilgængelige kanaler.

Hørsholm Kommune står på et solidt fundament af viden, faglighed og datagrundlag, når vi reviderer lokalplaner. Det er altid Hørsholm Kommune, der har ansvaret og kompetencen til at træffe eller uddelegere beslutninger på baggrund af en vurdering af alle synspunkter i en sag.

Når lokalplanerne revideres, afholder Hørsholm Kommune et borgermøde i løbet af perioden for den offentlige høring af lokalplanforslaget. Vi afholder ofte møder med borgerne, da denne samarbejdsform muliggør en tæt dialog. Møderne kan foregå fysisk eller digitalt.

Afholdte borgermøder

  • Forslag til Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted

Afholdt den 10. juni 2020.

  • Forslag til Lokalplan 176 for et område nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst

Afholdt den 22. oktober 2020.

  • Forslag til Lokalplan 172 for boligområdet Folehavekvarteret

Afholdt den 29. oktober 2020.

Lokalplaner skal i henhold til lovgivningen sendes i offentlig høring på særlige vilkår. I en lovpligtig høring har borgere, myndigheder og andre interessenter mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser i form af høringssvar.

Høringssvar som er med til at oplyse sagen mest muligt, således Hørsholm Kommune har de bedst mulige forudsætninger for at træffe de rigtige beslutninger. Når høringsperioden er slut, bliver alle høringssvar forelagt politikerne i det udvalg, der behandler den pågældende sag. Politikerne drøfter derefter om høringssvarene giver anledning til ændringer i planen og træffer endelig beslutning om en plan. Ved hjælp af lovpligtige høringer sikrer og dokumenterer vi, at offentlighedens synspunkter og idéer bliver inddraget.

Læs alle lovpligtige høringer i Hørsholm kommune

 

Afsluttede offentlige høringer

  • Forslag til Lokalplan 176 for et område nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst

Høringsperiode 11. september - 20. november 2020

 

  • Forslag til Lokalplan 172 for boligområdet Folehavekvarteret

Høringsperiode 15. september - 18. november 2020

 

  • Forslag til Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted

Høringssvar endnu ikke politisk behandlet.

 

Indsend dit høringssvar

Skriftlige bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til lokalplanforslagene skal sendes til Hørsholm Kommune indenfor den aktuelle høringsperiode. Når høringsperioden er afsluttet, vil de indkomne høringssvar blive behandlet og indgå i den endelige politiske behandling af lokalplanen.

Høringssvar til lokalplanforslagene kan indenfor høringsperioden sendes til:

blivhoert_byudvikling@horsholm.dk (noter lokalplannummer i emnefeltet)

 

Eller pr. brev til:

Hørsholm Kommune, Team Plan og Byg

Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm

 

Vær opmærksom på, at …

Oplysninger angivet i høringssvaret som f.eks. navn, adresse og mailadresse kan blive offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Hvis du har navnebeskyttelse eller beskyttet adresse, vil vi bede dig om at sende dit høringssvar på mail eller almindelig post og gøre opmærksom på beskyttelsen.

 

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over formelle mangler i afgørelsen - de såkaldt retlige spørgsmål. Det kan bl.a. være dig som adressat for afgørelsen samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer.

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på borger.dk eller virk.dk.

På Planklagenævnets hjemmeside finder du information om, hvordan man klager via Klageportalen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller fordi Planklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Forud for lokalplanforslagene har der været indkaldt idéer og bemærkninger til de kommende planprocesser samt været afholdt dialogmøder.

  • Folehavekvarteret

Læs opsamling på dialogmøde (nyt vindue)

Læs opsamling på skriftlige input til idéindkaldelsen (nyt vindue)

 

  • Partiel Byplan nr. 6

Læs opsamling på dialogmøde (nyt vindue)

Læs opsamling på skriftlige input til idéindkaldelsen (nyt vindue)

 

  • Partiel byplan nr. 1 - dialogmøde og idéindkaldelse

Endnu ikke afholdt.

 

På tværs af alle områderne blev der i december 2019 udsendt et spørgeskema til beboerne i området, der har givet input til lokalplanarbejdet.