Lokalplanområdet udgøres af Folehavekvarteret og er beliggende vest for Rungsted Hegn og nordvest for Folehave Skov i den sydlige del af Hørsholm Kommune. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 71,4 ha.

Lokalplanområdet inddeles på baggrund af de gamle servitutters udbredelse kombineret med områdets historiske udvikling og karakter i 5 delområder:

  • Delområde A, B og C, som består af områdets villabebyggelse
  • Delområde D, som består af områdets række/kædehusbebyggelser
  • Delområde E, som omfatter 3 eksisterende kommunale ejendomme

Læs mere om offentliggørelserne af lokalplanerne, herunder klagevejledning her

Lokalplanen kan findes på Plandata.dk

Kommuneplantillægget kan findes på Plandata.dk

Vær opmærksom på, at PDF-filer printet direkte fra browseren Chrome kan vise fejl i lokalplantegninger. Vi anbefaler, at du printer fra en anden browser (fx Internet Explorer eller Firefox) eller downloader PDF'en til din computer og printer den derfra.

Proces for lokalplanen

På Kommunalbestyrelsesmøde den 31. maj 2021 blev punktet Endelig vedtagelse af lokalplanen behandlet.

Læs referat og materiale fra mødet under dagsordenen.

Se Kommunalbestyrelsesmødet på Hørsholm Kommune TV.

Ofte stillede spørgsmål

En lokalplan er en detaljeret plan, der indeholder juridisk bindende bestemmelser for et konkret område i kommunen. Tidligere hed denne form for planer byplanvedtægter eller blot byplaner.

Lokalplaner regulerer kun fremtidige forhold. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af lokalplanforslaget, kan fortsættes som hidtil.

Læs mere om kommunens lokalplaner (nyt vindue)

Læs mere om lokalplanlægning (nyt vindue)

Lokalplanen består overordnet set af følgende dele:

  • Redegørelse

Lokalplanens baggrund og formål beskrives i redegørelsen. Desuden beskrives lokalplanens indhold. I redegørelsen er der ligeledes et afsnit om lokalplanens relation til anden planlægning og lovgivning.

 

  • Bestemmelser og retsvirkninger

I lokalplanens bestemmelser er de juridisk bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse og udformning oplistet.

Desuden beskrives lokalplanens retsvirkninger, der omhandler hvilke retsvirkninger et lokalplanforslag har og hvad der vil gælde, når lokalplanen er endeligt vedtaget.

Læs mere om lokalplanens midlertidige retsvirkninger under spørgsmålet: Må jeg bygge nyt mens lokalplanen udarbejdes?

 

  • Kortbilag

Lokalplanen indeholder en række kortbilag, herunder et matrikelkort, der viser afgrænsningen af lokalplanområdet, et kort over eksisterende forhold samt arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret.

 

  • Anden regulering

Flere forhold reguleres bl.a af bygningsreglementet (BR18), som udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til.

Læs mere på bygningsreglementet.dk (nyt vindue)

Det reviderede lokalplanforslag er udsendt i offentlig høring i 4 uger med mulighed for at indgive høringssvar.

Link til aktuelle høringer: https://www.horsholm.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser

Kommunalbestyrelsen tager stilling til høringssvarene, hvorefter lokalplanen vedtages i uændret eller i
rettet form på baggrund af de indsigelser og ændringsforslag, som Kommunalbestyrelsen har besluttet at
imødekomme.

På ”Kort over Hørsholm” kan du få et samlet overblik over kommunens geografiske informationer. Du kan f.eks. se lokalplanområdet, matrikelkort, grundstørrelser, bevaringsværdige bygninger, beskyttede områder mv.

Link til Kort over Hørsholm: https://www.horsholm.dk/om-kommunen/kort-over-kommunen

Nej. Når forslaget til lokalplanen har været behandlet politisk og er blevet offentliggjort, indtræder det, der kaldes de midlertidige retsvirkninger. De midlertidige retsvirkninger sikrer, at arealer inden for lokalplanområdet ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige lokalplans indhold.

Forbuddet med de midlertidige retsvirkninger omfatter også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Det skyldes, at forslaget kan blive ændret under processen. En byggetilladelse, der er udstedt før, lokalplanforslaget bliver offentliggjort, berøres ikke.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslaget er offentliggjort indtil den endelige vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Læs mere på Planinfo (nyt vindue)

Hørsholm Kommune vurderer, at de foreslåede ændringer i det nye plangrundlag er et udtryk for helt sædvanlig planmæssig regulering, som falder inden for rammerne af den almindelige erstatningsfri regulering.

Læs en uddybning i dette notat, som er udarbejdet i forbindelse med byplanrevisionerne generelt (nyt vindue).

Ved udarbejdelsen af lokalplanen er der foretaget en gennemgang af de tinglyste servitutter inden for lokalplanområdet. Da lokalplanområdet historisk har været og i høj grad stadig er reguleret igennem servitutter, er gennemgangene omfattende.

Med lokalplanens vedtagelse aflyses/delaflyses en stor del af de privatretlige tilstandsservitutter/dele af privatretlige tilstandsservitutter. Servitutterne aflyses for at give mulighed for at realisere de rammer, som lokalplanen fastsætter.

I udvælgelsen af hvilke servitutter, der skal aflyses, er der sondret imellem ældre forældede servitutter, generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser, som er pålagt ved den oprindelige udstykning samt særlige forhold, som senere er tinglyst i forbindelse med videreudstykning. De servitutter, der fortrænges med lokalplanen, omhandler bestemmelser om etageantal, antal boliger pr. ejendom, udstykning, bebyggelsesomfang mv.

Særlige forhold om f.eks. min. krav for afstand til nabobebyggelser og oversigtsarealer, som er pålagt i forbindelse med byggeri tæt på skel eller nyere udstykninger, ophæves ikke med lokalplanen.

Læs mere om hvilke servitutter der aflyses/delaflyses i lokalplanen (nyt vindue)