Lokalplanområdet er beliggende i den nordlige del af Rungsted i den nordøstlige del af Hørsholm Kommune. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 23 ha.

Lokalplanen er den første nye lokalplan indenfor Partiel byplan nr. 6.

Ud over en del af Partiel byplan nr. 6. omfatter lokalplanen også et område umiddelbart nord for byplanen, der omfatter ejendommene på Solbrinken, den nordlige del af Solvænget, den nordlige del af Sophienbergvej samt ejendommene omkring Lange-Mullers Allé og sidevejene hertil. Området har hidtil har været reguleret af servitutter tinglyst i forbindelse med områdets udstykning.

Lokalplanområdet inddeles i tre delområder:

 • Delområde A, som udgøres af den sydligste del af lokalplanområdet og indeholder ejendommene på Strandvænget og Sophienberg Vænge.

Området ligger indenfor den eksisterende Partiel byplan nr. 6.

 • Delområde B, som udgøres dels af ejendommene på Solbrinken og den nordlige del af Solvænget og dels af ejendomme på den nordøstlige del af Sophienbergvej og ejendomme omkring Lange Mullers Allé og sidevejene hertil.

Området indgår i kommuneplanrammen 1.B21 Lange-Müllers Allé m.fl.

 • Delområde C, som udgøres af en klyngehusbebyggelse beliggende på den nordvestlige del af Sophienbergvej.

Området indgår i kommuneplanrammen 1.B21 Lange-Müllers Allé m.fl.

Læs mere om offentliggørelserne af lokalplanerne, herunder klagevejledning her

Lokalplanen kan findes på Plandata.dk

Vær opmærksom på, at PDF-filer printet direkte fra browseren Chrome kan vise fejl i lokalplantegninger. Vi anbefaler, at du printer fra en anden browser (fx Internet Explorer eller Firefox) eller downloader PDF'en til din computer og printer den derfra.

Proces for lokalplanen

På Kommunalbestyrelsesmøde den 31. maj 2021 blev punktet Endelig vedtagelse af lokalplanen behandlet.

Læs referat og materiale fra mødet under dagsordenen.

Se Kommunalbestyrelsesmødet på Hørsholm Kommune TV.

Ofte stillede spørgsmål

En lokalplan er en detaljeret plan, der indeholder juridisk bindende bestemmelser for et konkret område i kommunen. Tidligere hed denne form for planer byplanvedtægter eller blot byplaner.

Lokalplaner regulerer kun fremtidige forhold. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af lokalplanforslaget, kan fortsættes som hidtil.

Læs mere om kommunens lokalplaner (nyt vindue)

Læs mere om lokalplanlægning (nyt vindue)

Lokalplanen består overordnet set af følgende dele:

 • Redegørelse

Lokalplanens baggrund og formål beskrives i redegørelsen. Desuden beskrives lokalplanens indhold. I redegørelsen er der ligeledes et afsnit om lokalplanens relation til anden planlægning og lovgivning.

 

 • Bestemmelser og retsvirkninger

I lokalplanens bestemmelser er de juridisk bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse og udformning oplistet.

Desuden beskrives lokalplanens retsvirkninger, der omhandler hvilke retsvirkninger et lokalplanforslag har og hvad der vil gælde, når lokalplanen er endeligt vedtaget.

Læs mere om lokalplanens midlertidige retsvirkninger under spørgsmålet: Må jeg bygge nyt mens lokalplanen udarbejdes?

 

 • Kortbilag

Lokalplanen indeholder en række kortbilag, herunder et matrikelkort, der viser afgrænsningen af lokalplanområdet, et kort over eksisterende forhold samt arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret.

 

 • Anden regulering

Flere forhold reguleres bl.a af bygningsreglementet (BR18), som udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til.

Læs mere på bygningsreglementet.dk (nyt vindue)

Det reviderede lokalplanforslag er udsendt i offentlig høring i 4 uger med mulighed for at indgive høringssvar.

Link til aktuelle høringer: https://www.horsholm.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser

Kommunalbestyrelsen tager stilling til høringssvarene, hvorefter lokalplanen vedtages i uændret eller i
rettet form på baggrund af de indsigelser og ændringsforslag, som Kommunalbestyrelsen har besluttet at
imødekomme.

På ”Kort over Hørsholm” kan du få et samlet overblik over kommunens geografiske informationer. Du kan f.eks. se lokalplanområdet, matrikelkort, grundstørrelser, bevaringsværdige bygninger, beskyttede områder mv.

Link til Kort over Hørsholm: https://www.horsholm.dk/om-kommunen/kort-over-kommunen

I Partiel byplan nr. 6, der er gældende for delområde A, er der fastlagt en bebyggelsesgrad på 20. Med bebyggelsesgraden reguleres dog udelukkende bygningens fodaftryk på grunden, og beregningen tager ikke højde for, om der er bygget i højden. Bebyggelsesgraden vil derfor være den sammen for et hus i en etage og et hus i to etager, hvis de har samme fodaftryk. I servitutterne, der er gældende for delområde B, er der fastlagt en udnyttelsesgrad på 20. I beregningen af udnyttelsesgraden medtages grundens areal med tillægsareal, der svarer til den halve bredde af vejen langs grundens sider mod vej. To lige store grunde kan derfor have forskellige byggemuligheder alt efter hvor meget vej, de støder op til. I nyere lokalplaner fastsættes en bebyggelsesprocent for at regulere bygningens etageareal. Bebyggelsesprocenten forstås som den procentdel af grundens areal, som det samlede areal af bebyggelsen på grunden må udgøre. Ved beregningen af bebyggelsesprocenten medtages kun selve grundens areal og ikke tillægsarealer.

Sekundær bebyggelse

Der gøres opmærksom på, at der gennem tiden har været flere variationer af, i hvilket omfang sekundær bebyggelse såsom overdækkede terrasser skulle tælle med i beregningen af bebyggelsesprocenten. Som det er angivet i Bygningsreglementet 2018’s (BR18) beregningsregler medregnes garager, carporte, udhuse, drivhuse, skure, hønsehuse, åbne overdækninger, åbne overdækkede terrasser og lignende bygninger. Jf. BR18 kan der fradrages maksimalt 50 m² sekundær bebyggelse for enfamiliehuse, 50 m² pr. bolig for dobbelthuse og 20 m² pr. bolig for tofamiliehuse. Hvis det samlede areal af sekundære bygninger overstiger 50 m², vil det areal, der overstiger 50 m², belaste bebyggelsesprocenten.

Regulering iht. den eksisterende byplan

I den eksisterende byplan reguleres byggeriets størrelse udelukkende i forhold til bygningens fodaftryk (bebyggelsesgrad). Iht. byplanen må der opføres byggeri svarende til en bebyggelsesgrad på 20 inkl. sekundær bebyggelse.

Eksempel på bebyggelse i 2 etager

På en grund på 1.000 m² kan der med en bebyggelsesgrad på 20 maksimalt opføres en bebyggelse med et fodaftryk på i alt 200 m² i 2 fulde beboelseslag*. Bebyggelsen kan fx opføres i form af:

  • To etager med 150 m² beboelsesbebyggelse på hver etage og sekundær bebyggelse (fx garage) på 50 m² (150 x 2 + 50). I alt 350 m² med et fodaftryk på 200 m² (150 m² + 50 m² sekundær bebyggelse (fx garage))
  • Eller 200 m² beboelsesbebyggelse på hver etage uden sekundær bebyggelse (fx garage) (200 x 2). I alt 400 m² med et fodaftryk 200 m² (uden mulighed for at opføre sekundær bebyggelse fx garage på grunden)

* Såfremt byggeriet kun opføres i én etage, kan der opføres fx 150 m² beboelsesbebyggelse og sekundær bebyggelse (fx garage) på 50 m² (fodaftryk på i alt 200 m²) eller 200 m² beboelsesbebyggelse uden sekundær bebyggelse (fx garage).

 

Regulering i nyere lokalplaner

I nyere lokalplaner fastsættes en bebyggelsesprocent for at regulere det samlede etageareal. Ud over den fastlagte bebyggelsesprocent kan der jf. bygningsreglementet opføres sekundær bebyggelse (fx garage) på 50 m², som ikke skal medregnes i etagearealet.

Eksempel på bebyggelse i 2 etager**

På en grund på 1.000 m² med en bebyggelsesprocent på 25 %:

  • 125 m² beboelsesbebyggelse på hver etage og sekundær bebyggelse (fx garage) på 50 m² (125 x 2 + 50). I alt 300 m² med et fodaftryk på 175 m² (125 m² + 50 m² sekundær bebyggelse (fx garage))

** Såfremt byggeriet kun opføres i én etage, vil der kunne opføres samme m², dog vil fodaftrykket blive større. Fx grund på 1.000 m² med en beboelsesbebyggelse på 250 m² i én etage + sekundær bebyggelse (fx garage) på 50 m². I alt 300 m² (hvilket også udgør fodaftrykket).

 

Læs mere om bebyggelsesprocent og fradragsreglen for sekundær bebyggelse på bygningsreglementet.dk (nyt vindue)

Nej. Når forslaget til lokalplanen har været behandlet politisk og er blevet offentliggjort, indtræder det, der kaldes de midlertidige retsvirkninger. De midlertidige retsvirkninger sikrer, at arealer inden for lokalplanområdet ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige lokalplans indhold.

Forbuddet med de midlertidige retsvirkninger omfatter også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Det skyldes, at forslaget kan blive ændret under processen. En byggetilladelse, der er udstedt før, lokalplanforslaget bliver offentliggjort, berøres ikke.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslaget er offentliggjort indtil den endelige vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Læs mere på Planinfo (nyt vindue)

Hørsholm Kommune vurderer, at de foreslåede ændringer i det nye plangrundlag er et udtryk for helt sædvanlig planmæssig regulering, som falder inden for rammerne af den almindelige erstatningsfri regulering.

Læs en uddybning i dette notat, som er udarbejdet i forbindelse med byplanrevisionerne generelt (nyt vindue).

Ved udarbejdelsen af lokalplanen er der foretaget en gennemgang af de tinglyste servitutter inden for lokalplanområdet. Da lokalplanområdet historisk har været og i høj grad stadig er reguleret igennem servitutter, er gennemgangene omfattende.

Med lokalplanens vedtagelse aflyses/delaflyses en stor del af de privatretlige tilstandsservitutter/dele af privatretlige tilstandsservitutter. Servitutterne aflyses for at give mulighed for at realisere de rammer, som lokalplanen fastsætter.

I udvælgelsen af hvilke servitutter, der skal aflyses, er der sondret imellem ældre forældede servitutter, generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser, som er pålagt ved den oprindelige udstykning samt særlige forhold, som senere er tinglyst i forbindelse med videreudstykning. De servitutter, der fortrænges med lokalplanen, omhandler bestemmelser om etageantal, antal boliger pr. ejendom, udstykning, bebyggelsesomfang mv.

Særlige forhold om f.eks. min. krav for afstand til nabobebyggelser og oversigtsarealer, som er pålagt i forbindelse med byggeri tæt på skel eller nyere udstykninger, ophæves ikke med lokalplanen.

Læs mere om hvilke servitutter der aflyses/delaflyses i lokalplanen (nyt vindue)