Baggrund
Der var ingen spørgsmål.Sagsfremstilling
Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne.
 
Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse
 
Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder
For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål.
 
Hvornår kan du spørge?
Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde.
 
Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål.
 
Hvem kan stille spørgsmål?
Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt – dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer,
 
Hvilke spørgsmål kan du stille?
Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere.
 
Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål – ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik.
 
Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet.
 
Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut.
 
Besvarelse af spørgsmål
Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål.
 
Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet.
 
Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde.
 
Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg.
 
Tvivl om spørgetidsreglementet
Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse.
 Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-01-2019
Borgmesteren orienterede om, at Fritz Reuther (V) havde meldt afbud til kommunalbestyrelsesmødet på grund af sine helbredsforhold, og at Venstre ønskede stedfortræder indkaldt. Nr. 1 på Venstres stedfortræderliste, Desirée Larsen, havde også lovligt forfald, og derfor var nr. 2 på Venstres stedfortræderliste, Per Støvring Sørensen, indkaldt til at deltage i Kommunalbestyrelsens møde. Kommunalbestyrelsen tilsluttede sig meddelelsen, og Per Støvring Sørensen tog herefter plads i Kommunalbestyrelsen som stedfortræder for Fritz Reuther på mødet.
 
Borgmesteren orienterede endvidere om, at kommunens brev til sundhedsministeren, på vegne af alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen, om de kommunale medfinansieringsudgifter nu vil blive fremsendt, jf. bilag.Bilag Brev til sundhedsministerenBaggrund
Niels Lundshøj (A) har fremsendt vedhæftede initiativretsforslag om, at Kommunalbestyrelsen skal rette skriftlig henvendelse til udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg om forholdene for børn i Udrejsecenter Sjælsmark.
 
Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen i henhold til styrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret.Forslag
Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen drøfter initiativretsforslaget, jf. bilaget.Sagsfremstilling
Efter kommunestyrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 – den såkaldte initiativret – kan ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Kommunalbestyrelsen samt fremsætte forslag til beslutninger herom.
 
Niels Lundshøj (A) har fremsendt vedhæftede forslag om, at Kommunalbestyrelsen skal rette skriftlig henvendelse til udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg om forholdene for børn i Udrejsecenter Sjælsmark.Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-01-2019
Med stemmerne 14 for og 5 imod (Glen Madsen (O), Annette Wiencken (V), Anne Ehrenreich (V), Ann Lindhardt (V) og Kristian N. Jensen (V)) besluttede Kommunalbestyrelsen, at administrationen skal udarbejde et brev til udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg om forholdene for børn i Udrejsecenter Sjælsmark, således som foreslået af Niels Lundshøj (A), jf. bilag.
 
Glen Madsen (O) ønskes følgende protokollat tilføjet beslutningen:
 
”Dansk Folkeparti stemmer nej forslaget, da vi ikke på nogen måde ønsker at rette henvendelse til Udlændinge- og Integrationsministeren med et ønske om at destabilisere og underminere et i forvejen maksimalt udfordret asyl- og hjemsendelsessystem. Det er trist, at der er beboere på Center Sjælsmark, men man skal huske på, at de er der, fordi de selv har valgt ikke at samarbejde med de danske myndigheder om en, igennem mange instanser behandlet og afgjort, myndighedsafgørelse.”
 
Annette Wiencken (V) ønskede følgende protokollat tilføjet beslutningen:
 
”Venstre stemmer imod Socialdemokratiets initiativretsforslag om en henvendelse til Udlændinge- og integrationsministeren, idet vi mener, at et brev til ministeren alene skal forholde sig til det, som vedrører de kommunale udfordringer. Det betyder ikke, at Venstre ikke tager børnenes situation alvorligt, men henvendelsen bør fokusere på, at de mange underretninger om børnenes forhold på Udrejsecenteret er en økonomisk belastning for Hørsholm Kommune, og at kommunen derfor bør kompenseres herfor.”Bilag Niels Lundshøjs (A) initiativretsforslagBaggrund
Charlotte Kirchheiner (C) har fremsendt vedhæftede initiativretsforslag om, at  Kommunalbestyrelsen beder administrationen om at lave konsekvensberegninger af en række tiltag benævnt ”Grøn nytårsplan for FNs verdensmål 12.
 
Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen i henhold til styrelseslovens § 11 og
forretningsordenens § 3 om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret.Forslag
Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen drøfter initiativretsforslaget, jf. bilaget.Sagsfremstilling
Efter kommunestyrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 – den såkaldte initiativret –
kan ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens
anliggender for Kommunalbestyrelsen samt fremsætte forslag til beslutninger herom.
 
Charlotte Kirchheiner (C) har fremsendt vedhæftede forslag om, at Kommunalbestyrelsen beder administrationen om at lave konsekvensberegninger af en række tiltag benævnt ”Grøn nytårsplan for FNs verdensmål 12”.Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-01-2019
Kommunalbestyrelsen besluttede, at administrationen skal udarbejde sag til politisk behandling om konsekvenserne af tiltagene nævnt i ”Grøn nytårsplan for FNs verdensmål 12”, således som foreslået af Charlotte Kirchheiner (C), jf. bilag.Bilag Initiativretsforslag - Grøn nytårsplan for FNs verdensmål 12.pdfBaggrund
Administrationen gennemfører årligt 4 budgetopfølgninger, hvor formålet er at orientere om status på økonomien, samt at tilpasse budgettet i forhold til eventuelle ændringer i forbrug eller lovgivning.
 
Budgetopfølgning 1 og 4 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og Budgetopfølgning 2 og 3 behandles både i fagudvalgene samt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
 
Det primære formål med Budgetopfølgning 1 er, at få tilpasset budgettet eventuelle tekniske og lovgivningsmæssige ændringer. 
  Forslag
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at:
 
 • Det samlede driftsbudget øges med 66.600 kr. i 2019, 47.700 kr. i 2020, 99.600 kr. i 2021, 118.500 kr. i 2022 og 83.100 kr. i 2023
 • Det samlede anlægsbudget reduceres med 92.400 kr. i 2019 og frem.
 • Der på tværs af politikområder foretages nogle budgetneutrale bevillingsændringer
 • Fastlægge udmøntningen af den i budget 2019-2022 ikke udmøntet driftsreduktion på 3,0 mio. kr. årligt.
 Sagsfremstilling
Budgetopfølgning 1, 2019
 
Administrationen gennemfører årligt 4 budgetopfølgninger, hvor formålet er at orientere om status på økonomien, samt at tilpasse budgettet i forhold til eventuelle ændringer i forbrug eller lovgivning.
 
Budgetopfølgning 1 og 4 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og Budgetopfølgning 2 og 3 behandles både i fagudvalgene samt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
 
Det primære formål med Budgetopfølgning 1 er, at få tilpasset budgettet eventuelle tekniske og lovgivningsmæssige ændringer. 
 
Tilpasninger i budgettet kan ske på tre forskellige måder:
 
 1. Budgetneutrale bevillingsændringer: Når et budget tilpasses ved, at der flyttes midler fra et politisk udvalg og/eller politikområde til et andet.
   
Dette kan både være placeringen af aktiviteten, så udgiften afholdes det rigtige sted, men det kan også være en et forslag til omprioritering af en aktivitet.

 
 1. Omplaceringer mellem år: Når midler afsat i et givent år flyttes enten frem eller tilbage. Dette ses ofte ved fx anlæg eller projekter, der bliver fremrykket eller udskudt.
   
 2. Ikke budgetneutrale bevillingsændringer: Hvis administrationen vurderer, at budget til et givent område er for højt eller for lavt, vil der blive foreslået at lave bevillingsændringer, som påvirker kommunes samlede budget i positiv eller negativ retning.
  Med andre ord; kassetræk eller kasseopbygning.
 
 
Administrationen har udarbejdet forslag til budgetopfølgning 1, der samlet set reducerer kommunens budget med 25.800 kr. i 2019 fordelt på drift og anlæg.
 
De væsentligste korrektioner der lægges op til i Budgetopfølgning 1, 2018 er;
 
 • Budgetneutrale omplaceringer vedrørende digitale læringsredskaber flyttes fra Ejendomme og Service til Undervisning for i alt 3,2 mio. kr. i 2019 og 2020.
 • På Veje og grønne områder flyttes budget for 92.400 kr. vedrørende belægningsarbejder fra anlæg til drift.
 • Korrektion af forventede indtægter for særligt dyre enkeltsager (SDE) på politikområde vedrørende Børn og unge med særlige behov samt Social og psykiatri. Samlet set er det en budgetneutral korrektion.
 • Direktionens handleplan vedrørende administrative effektiviseringer har effekt på enkelte politikområder udover Administration og planlægning, idet nogle af de administrative effektiviseringer sker decentralt. Samlet set er der tale om et budgetneutral korrektion idet modposten er et effektiviseringskrav der er samlet som en pulje under Administration og planlægning.
  Direktionens handleplan er vedhæftet som bilag.
 • På politikområdet Arbejdsmarked flyttes lønmidler til ledelse fra 2020 til Administration og planlægning.
  Der er på beskæftigelsesområdet udmøntet en besparelse på 2 mio. kr., jf. Budgetaftalen 2018 og Beskæftigelsesplanen. Denne besparelse afholdes indenfor politikområdet Arbejdsmarked og er ikke medtaget i bilag 1, idet det kun er flytninger mellem politikområder og på tværs af år der medtages her.
 
 
Administrationens forslag til bevillingsændringer kan ses i bilag 1.
 
Likviditet
 
I 2018 har kommunens likviditet været faldende og er ultimo december 2018 er kommunens gennemsnitlige likviditet faldet til 37,2 mio. kr. Den faldende og lave likviditet ligger i forlængelse af de økonomiske udfordringer, på særligt det specialiserede børne- og voksenområde samt medfinansiering af regionale sundhedsydelser, som også er fremgået af de politiske budgetopfølgninger 3 og 4 i 2018.
 
Det endelige regnskabsresultat 2018 foreligger endnu ikke, da bogføringen vedr. regnskab 2018 ”lukkes” 16. januar, men i forlængelse af likviditetsudviklingen og det forventede regnskab, efterudsender administrationen 15. januar følgende mødemateriale:
-         Opdateret likviditetsprognose 2019-2022
-         Oplæg til anlægsprioriteringer 2019
-         Oversigt over ikke disponerede budgetmidler på driften 2019
-         Status på grundsalg mv.
 
Ikke udmøntet driftsreduktion
I forbindelse med budgetvedtagelse af Budget 2019-2022 blev der vedtaget en ikke udmøntet driftsreduktion på 3,0 mio. kr. årligt, som er budgetlagt under Økonomiudvalget. Efter aftalen skal driftsreduktionen politisk udmøntes i januar 2019. 
 
 
 Økonomi/personale
Budgetopfølgning 1 indgår som en del af den løbende politiske budgetopfølgning
 
Bevillingsskema
Beløb
 
Tillægsbevilling
Drift/anlæg m.v
2019
2020
2021
2022
2023
Politikområde: 10, Byplanlægning
Drift
6.100
6.100
6.100
6.100
6.100
Politikområde: 11, Veje og grønne områder
Drift
52.800
33.900
85.800
104.700
69.300
Politikområde: 12, Miljø
Drift
-700
-700
-700
-700
-700
Politikområde: 11, Veje og grønne områder
Anlæg
-92.400
-92.400
-92.400
-92.400
-92.400
Politikområde 30: Institutioner for børn og unge
Drift
-91.800
-91.800
-91.800
-91.800
-91.800
Politikområde: 31, Undervisning
Drift
-639.700
-639.700
-639.700
-639.700
-639.700
Politikområde: 34, Børn og unge med særlige behov
Drift
329.300
329.300
329.300
329.300
329.300
Politikområde: 31, Undervisning
Anlæg
3.196.000
3.196.000
1.196.000
1.196.000
0
Politikområde: 41, Ældre og sundhed
Drift
-705.600
-820.600
-820.600
-820.600
-820.600
Politikområde: 42, Social og psykiatri
Drift
-475.400
-475.400
-475.400
-475.400
-475.400
Politikområde: 51, Sundhed
Drift
-49.600
-49.600
-49.600
-49.600
-49.600
Politikområde: 52, Børn og unges sundhed
Drift
-58.000
-58.000
-58.000
-58.000
-58.000
Politikområde: 60, Biblioteket
Drift
-63.000
-113.000
-113.000
-113.000
-113.000
Politikområde: 61, Kultur og Fritid
Drift
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
Politikområde: 62, Musikskolen og Trommen
Drift
-74.900
-124.900
-124.900
-124.900
-124.900
Politikområde: 63, Idrætsparken
Drift
-6.500
-6.500
-6.500
-6.500
-6.500
Politikområde: 70, Arbejdsmarked og Job
Drift
-38.000
-648.100
-648.100
-648.100
-648.100
Politikområde: 75, Tværgående borgerforløb
Drift
-13.600
-13.600
-13.600
-13.600
-13.600
Politikområde: 80, Administration og planlægning
Drift
2.386.000
3.211.100
3.211.100
3.211.100
3.211.100
Politikområde: 82, Finansiering
Drift
-450.000
-450.000
-450.000
-450.000
-450.000
Politikområde 83 Ejendomme & Service
Drift
-35.800
-35.800
-35.800
-35.800
-35.800
Politikområde: 83, Ejendomme og service
Anlæg
-3.196.000
-3.196.000
-1.196.000
-1.196.000
0
I alt
 
-25.800
-44.700
7.200
26.100
-9.300
 Kommunikation
Intet at tilføjeBeslutning Økonomiudvalget den 17-01-2019
Bortset fra tilbagerulning af 315.000 kr. i 2019 til ”psykologhjælp til unge” indstillede Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens oplæg til genopretningsplan, herunder at der indføres ansættelsesstop på rådhuset og driftsreduktioner i 2019 på ikke-rådhusenheder svarende til 3 procent af enhedernes lønbudget. I forhold til driften forelægges de bevillingsmæssige konsekvenser til politisk behandling i februar efter forudgående drøftelse i forligskredsen.
 
Økonomiudvalget indstillede endvidere godkendt, at følgende anlægsprojekter flyttes:
 
020125 Trappebadebro: Der flyttes 139.800 kr. fra 2019 til 2020
 
054010 Kystsikring: Der flyttes 2.690.000 kr. fra 2019 til 2020 og 7.710.000 kr. fra 2020 til 2021
 
222104 Forlængelse af planlagt cykelsti frem til Sjælsølund Efterskole på Sjælsmarksvej: Der flyttes 900.000 kr. fra 2019 til 2020
 
222106 Cykelstier: Der flyttes 1.000.000 kr. fra 2019 til 2020
 
222181 Sjælsølund cykelsti: Der flyttes 3.977.000 kr. fra 2019 til 2020
 
223107 Forbedring af cykelstier - ombygning af overkørsler: Der flyttes 249.800 kr. fra 2019 til 2020
 
223120 Realisering af trafiksaneringsprojekt på Folehavevej: Der flyttes 700.000 kr. fra 2019 til 2020
 
223121 Supplerende trafiksanering i område A (Agiltevej, Grønnegade, Stampevej m.fl.): Der flyttes 150.000 kr. fra 2019 til 2020
 
223123 Blomstrende bybillede i Hørsholm: Der flyttes 575.000 kr. fra 2019 til 2020, 625.000 kr. fra 2020 til 2021 og 575.000 kr. fra 2021 til 2022 og 375.000 kr. fra 2022 til 2023
 
223125 Tiltag til forbedring af trafikafvikling på Usserød Kongevej: Der flyttes 350.000 kr. fra 2019 til 2020 og 1.200.000 kr. fra 2020 til 2021
 
223127 Pulje til trafiksikkerhedstiltag budgetaftale 2019-2022: Der flyttes 300.000 kr. fra 2019 til 2023
 
223128 Ridebanen, etablering af flisebelægning på dele af stien: Der flyttes 300.000 kr. fra 2019 til 2020
 
223134 Infostandere: Der flyttes 250.000 kr. fra 2019 til 2020
 
223168 Byfornyelse/forskønnelse af Usserød Kongevej: Der flyttes 700.000 kr. fra 2019 til 2021 og 7.424.500 fra 2020 til 2021
 
223201 To krydsningsmuligheder på Sjælsmarksvej: Der flyttes 563.000 kr. fra 2019 til 2020
 
373122 Etablering af strømforsyning ridebanen og kirkehalvøen: Der flyttes 437.300 kr. fra 2019 til 2020
 
071030 Oprensning af søer: Der flyttes 896.000 kr. fra 2019 og 450.000 kr. fra 2020 til 400.000 kr. i 2021, 400.000 kr. i 2022 og 546.000 kr. i 2023
 
031222 Idrætspulje - udvikling af idrætsparken: Der flyttes 5.355.500 kr. fra 2020 til 2021
 
011123 Energirenovering af de kommunale bygninger 2013-2016: Der flyttes 4.000.000 kr. fra 2019 til 2021 og 2.237.000 kr. fra 2020 til 2021
 
031340 Trægulvshal - afklaring Budgetaftalen 2018-2021: Der flyttes 1.000.000 kr. fra 2019 til 2021
 
031165 Forskønnelse af Idrætsparken ift. skiltning, facadeudtryk og beplantning: Der flyttes 300.000 kr. fra 2019 til 2020
 
301010 Budgetaftale 2018-2021 Udvikling af fysiske læringsmiljøer på skolerne: Der flyttes 4.122.100 kr. fra 2019 til 2020                        
 
360111 Brandingindsats Karen Blixen: Der flyttes 600.000 kr. fra 2019 til 2021 og 400.000 kr. fra 2020 til 2021
 
364016 Foranalyse vedrørende stole i store sal i Kulturhus Trommen: Der flyttes 100.000 kr. fra 2019 til 2020
 
529010 Ombygning af stueetagen på aktivitetscenter Sophielund: Der flyttes 200.000 kr. fra 2019 til 2020
 
Anlægsbudgettet 2019 forelægges til fornyet politisk behandling i juni.
 
Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.


Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-01-2019
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.Bilag Handleplan_administrativeeffektiviseringer_2019.pdf
KB Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 1 2019.pdf
Notat vedrørende genopretning af kommunens økonomi
Oplæg til anlægsprioriteringer
Direktionens præsentation til brug for ØU17. januar 2019 - genopretningsplan
Bevillingsskema med ændringer efter ØU's møde den 17.01.2019 vedr. anlægsforskydninger budget 2019-22Baggrund
På Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde den 12. december 2018 besluttede Ann Lindhardt (V) og Jakob Nybo (LA) ikke at tage regnskabet for Kulturdagen 2018, til efterretning. Årsagen er, at det fremlagte regnskab kun bestod af 4 punkt og med en difference på 11.495 kr. Venstre og Liberal Alliance ønsker retvisende, gennemsigtige og indsigtsfulde regnskaber, hvorfor de ser sig nødsaget til at anvende initiativretten og få sagen fremlagt for kommunalbestyrelsen.Forslag
Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen drøfter og beslutter om administrationen skal udarbejde et dagsordenspunkt til det kommende møde i kommunalbestyrelsen.Økonomi/personale
Der henvises til forslagsstillerne.Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-01-2019
Kommunalbestyrelsen besluttede, at administrationen skal vedhæfte det materiale, som blev omdelt på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde den 23. januar 2019, som bilag til dette dagsordenspunkt.Bilag Regnskab Kulturdag 2018 - omdelt på SFKU´s møde den 23. januar 2019Baggrund
Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt Tryghedsudvalgets indstilling om at der udpeges en repræsentant fra Seniorrådet til at deltage i Tryghedsudvalgets arbejde.
Efter nyvalg af Seniorrådet i 2018 skal Kommunalbestyrelsen godkende, at der indtræder en ny repræsentant fra Seniorrådet i udvalget.Forslag
Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender at Vagn Knudsen indtræder i Tryghedsudvalget som Seniorrådets repræsentant.Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt Tryghedsudvalgets indstilling om at der udpeges en repræsentant fra Seniorrådet til at deltage i Tryghedsudvalgets arbejde.
Efter nyvalg af Seniorrådet i 2018 skal Kommunalbestyrelsen godkende, at der indtræder en ny repræsentant fra Seniorrådet i udvalget.
 
Seniorrådet har peget på Vagn Knudsen til at repræsentere Seniorudvalget.Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-01-2019
Kommunalbestyrelsen godkendte, at Verner Knudsen indtræder i Tryghedsudvalget som Seniorrådets repræsentant.


Baggrund
Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har på Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2018 stillet forslag om at alle muligheder for at undgå en retssag mod Hørsholm Lille Skole ved gennem forlig at friholde skov- og naturområdet på Hannebjerggrunden for bebyggelse undersøges. I den forbindelse er der stillet en række spørgsmål, som er besvaret af advokatfirmaet Bruun & Hjejle i vedlagte notat.Forslag
Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tilslutter sig de afgivne svar på de stillede spørgsmål og tager svarene til efterretning.Sagsfremstilling
Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har på Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2018 stillet forslag om at alle muligheder for at undgå en retssag mod Hørsholm Lille Skole ved gennem forlig at friholde skov- og naturområdet på Hannebjerggrunden for bebyggelse undersøges.
 
Kommunalbestyrelsen tilsluttede sig forslaget, således at borgmesteren og administrationen senest pr. 15. januar 2019 skal udarbejde og rundsende materiale til Kommunalbestyrelsen, der estimerer og belyser de økonomiske og kontraktretlige konsekvenser af de forskellige udfald i retssagen om hævd anlagt af Hørsholm Lilleskole mod Hørsholm Kommune.
 
I forslaget blev stillet nedenstående 4 spørgsmål. Under hvert spørgsmål er angivet kommentarer, som henviser til – og er givet med udgangspunkt i det udarbejdede notat fra Advokatfirmaet Bruun & Hjejle. Notatet er vedlagt som bilag.
 
1. Hvis Hannebjerglund ApS ikke får lov til at bygge den nederste række, har vi lov til at betale en kompensation for det? Altså kan vi gå ind og "betale" for at den nederste række ikke kommer?
2. Vil det kræve et nyt udbud?
3. Vil det kræve en ny lokalplan?
4. Hvilke konsekvenser vil det umiddelbart give hvis vi forhandler med Hannebjerglund ApS (H ApS)for at kunne forlige den uden retssag?
 
 
I kommentarerne nedenfor er benyttet følgende forkortelser der ligeledes er benyttet i vedlagte notat fra Advokatfirmaet Bruun & Hjejle.
Hørsholm Kommune – HK
Hørsholm Lille Skole – HLS
Hannebjerglund ApS – H ApS
Louis Petersensvej 11 - Hannebjerg
Vestlige del af Hannebjerg - Arealet
 
Kommentarer til spørgsmål 1. ”Hvis Hannebjerglund ApS ikke får lov til at bygge den nederste række, har vi lov til at betale en kompensation for det? Altså kan vi gå ind og "betale" for at den nederste række ikke kommer?”
 
Administrationen forstår spørgsmålet således, at hvis den af HLS mod HK anlagte retssag ender med at HLS får medhold i en af de fremsatte påstande, da afskæres HK fra at gennemføre den indgåede handel på grund af vanhjemmel.
 
Denne situation er beskrevet i notatet pkt. 3, herunder pkt. 3., side 3 der beskriver situationen hvor H ApS fastholder købsaftalen og pkt. 3.2, side 5, der beskriver den situation hvor købsaftalen ophæves.
 
Hvis købsaftalen fastholdes af H ApS vil handelen ikke kunne gennemføres i sin helhed og det vil med stor sandsynlighed have en række økonomiske konsekvenser for HK.
HK kan ikke forlange af H ApS at aftalen fastholdes, men der foreligger teoretisk set en mulighed for at det krav som H ApS fremsætter i form af et forholdsmæssigt afslag vil kunne godkendes af HK såfremt det fremsatte krav er lovligt for kommunen at opfylde. Det kan ikke udelukkes at H ApS i stedet stiller krav om en erstatning for dokumenteret tab som følge af den misligholdelse, der er opstået som en konsekvens af retssagen.
 
Hvis H ApS i stedet beslutter at hæve købet, hvilket de sandsynligvis vil være berettiget til hvis HLS får medhold i en af de fremsatte påstande da vil H Aps være berettiget til at kræve erstatning og i denne situation er det ikke relevant at drøfte forholdsmæssigt afslag. Ejendommen vil være tilbage i HK’s portefølge og på vilkår, at HLS benytter ca. ¼ af arealet.
 
Det korte svar er, at det er usandsynligt ud fra de foreliggende tilbagemeldinger fra H ApS at H ApS vil erhverve en del af ejendommen med et forholdsmæssigt afslag i prisen.
 
Kommentarer til spørgsmål 2.” Vil det kræve et nyt udbud?”
 
De udbudsretlige forhold er nærmere beskrevet i pkt. 6.1, side 9 i notatet.
 
Konklusionen er, at en ændring af projektet fra salg af et areal på 10.565 m2 til salg af et areal på 7.684 m2 uden Arealet vil være så væsentlig en ændring, at en handel ikke kan gennemføres uden at der afholdes et nyt udbud. Det kan dog ikke udelukkes at der vil være en mulighed for at Ankestyrelsen efter omstændighederne vil vurdere, at der foreligger særlige forhold der kan begrunde at man kan undlade at foretage udbud. Det er dog forbundet med usikkerhed om, hvorvidt Ankestyrelsen ender med at acceptere en undladelse.
 
For det tilfælde at der gives samtykke til at undlade et nyt udbud skal HK sikre sig at en handel sker på markedsvilkår. Det indebærer at der skal indhentes uvildige mæglervurderinger. Det er en forudsætning at H ApS indvilger i at ville erhverve ejendommen på de ændrede vilkår. Ud fra de foreliggende udtalelser tyder intet på at H ApS overhovedet er interesseret i at købe ejendommen på ændrede vilkår.
 
Et yderligt og meget væsentligt aspekt er, at den gældende lokalplan hindrer at der kan ske udstykning af Hannebjerg. Et evt. samtykke til at undlade udbud vil derfor ikke løse sagen, da ejendommen kun kan ejers af én part. Den kan ikke opdeles så HK eller HLS opnår ejerskab til arealet og H ApS får adkomst til resten. Det kræver en ny lokalplan med den tid dette tager, herunder usikkerhed om, hvorledes byggemulighederne ser ud i fremtiden og med deraf følgende erstatningsretlige konsekvenser for kommunen.
 
Det korte svar er, at det kræver et nyt udbud hvis der sker ændringer i vilkårene ligesom det kræver at H ApS ændrer holdning og vil indgå på et ændret projekt, hvilket intet tyder på at de vil.
 
Kommentar til spørgsmål 3. ”Vil det kræve en ny lokalplan?”
 
De planretlige forhold er beskrevet i afsnit 6.2, side 11 i notatet.
 
Konklusionen er, at hvis retssagen ender med at HLS får medhold i en af sine påstande og H ApS viser sig mod forventning at fastholde handelen på ændrede vilkår, da vil det være nødvendigt at der udarbejdes en ny lokalplan.
 
Det korte svar er, at der skal vedtages en ny lokalplan hvis der sker ændringer i vilkårene som beskrevet.
 
Kommentarer til spørgsmål 4.” Hvilke konsekvenser vil det umiddelbart give hvis vi forhandler med Hannebjerglund ApS (H ApS ) for at kunne forlige den uden retssag?”
 
 
Administrationen forstår spørgsmålet således, at der ønskes en uddybning af, hvad det koster for HK hvis man tager bekræftende til genmæle – eller sagt på almindelig dansk  - giver HLS medhold i deres påstande i forventning om at man kan få H ApS til at fastholde købsaftalen på ændrede vilkår.
 
Det er i pkt. 2, 1. afsnit side 3 i notatet beskrevet, at H ApS har afslået at gennemføre projektet uden Arealet og har nærmere anført, at de ønsker at realisere projektet som der er givet tilladelse til i henhold til lokalplan 166. H Aps ser det derfor ikke som en mulig løsning at der sker salg af Hannebjerg uden Arealet og derved kan Hannebjerg ikke bebygges.
 
Såvel forud for det allerførste møde på rådhuset, der blev afholdt den 10. november 2017 som umiddelbart efter retsmæglingen den 7. januar 2019 har H ApS oplyst, at man kun er interesseret i at erhverve ejendommen på de vilkår som fremgår af udbuddet, købsaftalen og den vedtagne lokalplan.
 
Svar på det fremsatte spørgsmål er beskrevet i notatet pkt. 3 side 3-6.
 
Det korte svar er, at der vil være tale om aftalebrud og det vil få væsentlige og uforudsete økonomiske konsekvenser for HK hvis man vælger at tage bekræftende til genmæle og der er ikke grundlag herfor da H ApS ikke ønsker at ændre på projektet.
 
Dialog med Hannebjerglund ApS
Kommunalbestyrelsen besluttede desuden den 17. december 2018, at administrationen hurtigst muligt skal optage dialog med Hannebjerglund ApS med henblik på, om den påtænkte bebyggelse kan placeres, så den tager mere hensyn til, at der kan blive størst muligt legeareal til Lilleskolen. Løsningsforslaget skal, hvis det opnås, efterfølgende forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.
 
I overensstemmelse hermed har der været afholdt møde med Hannebjerglund Aps den 8. januar 2019.
 
På mødet blev det tilkendegivet, at køber af ejendommen kun vil bygge det samlede projekt som man vandt udbuddet med og som man har baseret projektets beregninger på. Det blev i den forbindelse anført, at de grundlæggende omkostninger til byggeriet, herunder bl.a. nedrivning, jordarbejder, etablering af forsyning og miljøforhold kun i ringe grad vil reducere omkostningerne uanset om det fulde projekt gennemføres eller det er et reduceret projekt. De relativt forøgede omkostninger ved et reduceret projekt vil skulle tillægges provenutabet. Det er i øvrigt uvist om det overhovedet er muligt at reducere projektet i sin nuværende form ved at undlade at bygge de 2 nederste rækker. Det er forbundet med en lang række omkostninger at få en afklaring heraf som køber ikke ønsker at påtage sig. Samtidig blev det tilkendegivet, at man gerne vil indgå i konstruktive dialoger med Hørsholm Kommune om at løse udfordringer.
 Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2019
Økonomiudvalget tilsluttede sig de afgivne svar på de stillede spørgsmål og tog svarene til efterretning og indstillede dette til Kommunalbestyrelsen.


Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-01-2019
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.Bilag SV: Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. konsekvenser af retssag om hævd.pdfBaggrund
I forbindelse med budgetaftale 2019-2022 blev der afsat 10 mio. kr. til igangsætning af projektering af anlæg af parken, kontrahering, udvikling med køber m.v.Forslag
Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen godkender
 
 • At det afsatte rådighedsbeløb på 10 mio. kr. frigives til det videre arbejde med udvikling af PH Park.Sagsfremstilling
Udbud af de 3 sidste byggefelter afsluttes ultimo januar 2019, hvorefter der følger vurdering af indkomne tilbud, politisk behandling og endelig tildeling.
 
Der vil blive udarbejdet lokalplan for det samlede område samt byggetilladelser.
 
Sideløbende vil landskabsprojektet blive udbudt og projekteret, således at det er klar til udførelse primo 2020.
 
Der vil løbende afholdes møder omkring udvikling og projektering med de kommende bygherrer og disses rådgivere for koordinering af grænseflader til landskabet.Økonomi/personale
Bevillingsskema
 
Beløb hele kr.
Tillægsbevilling
Indeværende år
Overslagsår 2020
Overslagsår 2021
Overslagsår 2022
Overslagsår 2023
 
Drift
 
 
 
 
 
Politikområde:
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
Politikområde:
 
 
 
 
 
 
I alt
0
0
0
0
0
Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)
 
 
 
 
 
Politikområde: 83
005006 Udvikling af PH Park
          10.000.000
 
 
 
 
Politikområde:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I alt
10.000.000
0
0
0
0
 Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2019
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.
 
Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.


Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-01-2019
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.


Baggrund
Hørsholm Vand ApS har fremlagt deres takstbland for vand og spildevand for 2019. Takstbladet skal godkendes af Hørsholm Kommune. Taksterne er beregnet så Hørsholm Vands indtægter og udgifter balancerer.  Taksterne overholder afgørelse fra Forsyningssekretariatet. For en familie svarer takstændringen en mindreudgift på ca. 470 kr. i 2019.Forslag
Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen godkender:
 
Taksterne for drikkevand på 25,70 kr./m3 og afledning af spildevand på 35,00 kr./m3 for 2019, da de er i overensstemmelse med afgørelse om prisloft.Sagsfremstilling
Ifølge vandforsyningslovens § 53 og lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. § 3 skal taksterne for hhv. drikkevand og afledning af spildevand årligt godkendes af Hørsholm Kommune.
 
Beregning af takster
Hørsholm Vand ApS beregner taksterne således, at indtægter og udgifter balancerer, dvs. selskabet hverken tjener eller taber penge samlet set for det kommende år. Desuden er drikkevand og spildevand adskilt, således at taksterne for drikkevand kun dækker udgifterne på drikkevandsområdet, og taksterne for afledning af spildevand kun dækker spildevandsområdet.
 
Forsyningssekretariatets rolle
Forsyningssekretariatet udstikker et prisloft for alle forsyninger, baseret på selskabernes økonomi og materiel. Prisloftet er en maksimal takst selskabet må opkræve, selskabet må derfor gerne sætte en lavere takst, hvis selskabets økonomi kan bære det. Prisloftet meddeles først i et udkast, som selskaberne har mulighed for at kommentere. Efter at have behandlet eventuelle indsigelser træffer Forsyningssekretariatet en endelig afgørelse om pisloftets størrelse.
 
Vurdering i forhold til prisloft
Hørsholm Vand ApS har beregnet taksterne for 2019. Taksterne fremgår af bilag 1. Administrationen vurderer, at takstbladet vil overholde prisloftet og samtidig være i overensstemmelse med reglerne for selskabets økonomiske drift, og dermed kan godkendes.
 
Betydning for standardfamilie
I overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning har Hørsholm Vand beregnet den økonomiske konsekvens ved takstændringerne for en standardfamilie.
 
Samlet takst for drikkevand og spildevand bliver 60,70 kr./m3, fordelt med 25,70 kr./m3 for vand og 35,00 kr./m3 for spildevand. Et standardforbrug for en familie med 2 voksne og 2 børn udgør 120 m3 årligt, svarende til en samlet udgift i 2019 på 7.284,00 kr.
Den samlede takst for 2019 falder med 3,92 kr./m3 i forhold til 2018. Dette svarer til en mindre udgift på 470 kr. årligt ved et forbrug på 120 m3.
 
Hørsholm Vands takster for tømningsordninger er fastholdt.
 
Vejafvandingsbidraget er fastsat til 3 % i 2019 mod 8 % for 2018.Økonomi/personale
Vedtagelsen af takstbladet har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Hørsholm Kommune, bortset fra vejafvandingsbidraget, der bliver reduceret fra 8% til 3 %. Takstnedsættelsen var varslet, og besparelsen indgår som den del af budgetaftale 2019-2022. Ændrede takster påvirker også driftsudgifterne på kommunens ejendomme ud fra ejendommens vandforbrug.Kommunikation
Vedtagelse af nye takster vil blive annonceret i og på kommunens hjemmeside.Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2019
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.
 
Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.


Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-01-2019
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling med bemærkning om, at der skal udsendes en pressemeddelelse til brug for information af borgerne.Bilag Bilag 1: Takstblad 2019 Hørsholm Vand ApS
Bilag 2: Gebyrblad 2019 Hørsholm Vand ApS
Bilag 3: Budget 2019 for Hørsholm Vand Aps - drikkevand og spildevand
BIlag 4: Hørsholm Vand ApS økonomisk ramme for 2019-2020 fra KFST drikkevand
Bilag 5: Hørsholm Vand ApS Spildevand Statusmeddelelse fra KFST vedr. 2019BaggrundForslagSagsfremstilling
 
Taksterne for Lille Trommen og Stor Trommen har ikke tidligere fremgået af takstbladet, men for at skabe en større gennemsigtighed for leje af kommunens lokaler, fremgår de nu sammen med andre lokaler.
 
Sport- Fritid- og Kulturudvalget har ønsket at drøfte taksterne i Lille Trommen og Stor Trommen.
 
Lejeprisen for Stor Trommen og Lille Trommen er i dag henholdsvis 13.900 kr. og 7.900 kr. (heldagspris) ved kommercielle arrangementer.
 
De nuværende takster vedrører kommercielle arrangementer som f.eks. udlejning til private aktører, foreninger eller folkeoplysende forbund i Hørsholm Kommune, som opkræver entre ved arrangementer.
Ved udlejning af Stor Trommen er der som regel altid nødvendigt at en af Trommens teknikere er til stede, da teknikken er meget avanceret. Teknikerassistance samt andre serviceønsker ligger ud over selve lejeprisen.
Lille Trommen kan benyttes uden teknikerbistand, hvis den primære opstilling fastholdes og der ikke anvendes særlige lyd og lys forhold.
Trommens primære aktiviteter beslaglægger i dag en væsentlig tidsmæssig del af både Lille- og Stor Trommen, fordelt over hele dagen. Det er derfor også relativt begrænset hvor meget udlejningsvirksomheden kan udvides særligt i aftentimerne.
 
Trommen får som andre kommunale institutioner tildelt et driftsbudget. Ud over det bevilligede budget er det politisk besluttet, at Trommen selv skal finansiere en del af deres omkostninger bl.a. via lejeindtægter for Lille Trommen og Stor Trommen.  Trommen har i 2017 og 2018 haft lejeindtægter for henholdsvis 607.910 kr. og 435.371 kr. (pr. 7.11.18). Lejeindtægterne er inkl. serviceydelser som f.eks. lyd, lys, særlige opstillinger etc.
En nedjustering af taktstene for Lille Trommen og Stor Trommen kan få konsekvenser for Trommens aktivitetsniveau og arrangementer generelt, da finansieringsgrundlaget ikke længere vil være til stede. Administrationen vil på et senere tidspunkt orientere om den samlede økonomi i Trommen.
 
Med en lavere takst i Lille Trommen og Stor Trommen skal det overvejes hvordan der kan kompenseres økonomisk med yderligere kommunalt driftstilskud til Trommen.Sagens tidligere behandling
Kommunalbestyrelsesmøde den 29. oktober 2018.Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-11-2018
Et flertal bestående af Nadja Maria Hageskov (C ), Morten Bast Hall (C ) og Henrik Klitgaard (B) tiltrådte indstillingen . Ann Lindhardt (V) og Jakob Nybo (I) stemte imod.
 
Ann Lindhardt og Jakob Nybo ønskede følgende protokollat tilføjet beslutningen:
 
Liberal Alliance og Venstre vælger i dag at stemme nej til "Takster i Trommen - Budget 2019 - 2022", da forslaget indeholder forskellige takster for lignende kommerciel brug af Trommen og dermed er forslaget konkurrence-forvridende samt at det bryder med "Lighedsprincippet", som er et grundlæggende forvaltningsretligt princip. Hvis "Lighedsprincippet" skal overholdes, skal lejen for Trommen være 546 kr. per dag (14 timer á 39 kr., som er timeprisen for den kommercielle biograf Trommen), mens den forslåede leje er 13.000 kr. dag.
 


Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-12-2018
Sagen blev taget af dagsordenen med henblik på behandling i Økonomiudvalget før forelæggelse for Kommunalbestyrelsen.


Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2019
Med stemmerne 5 for og 3 imod (Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O) og Annette Wiencken (V)) indstillede Økonomiudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling godkendt.
 
Jakob Nybo (I) og Annette Wiencken (V) ønskede følgende protokollat tilføjet beslutningen:
 
”Liberal Alliance og Venstre vælger i dag at stemme nej til "Takster i Trommen - Budget 2019 - 2022", da forslaget indeholder forskellige takster for lignende kommerciel brug af Trommen og dermed er forslaget konkurrence-forvridende samt at det bryder med "Lighedsprincippet", som er et grundlæggende forvaltningsretligt princip. Hvis "Lighedsprincippet" skal overholdes, skal lejen for Trommen være 546 kr. per dag (14 timer á 39 kr., som er timeprisen for den kommercielle biograf Trommen), mens den forslåede leje er 13.000 kr. dag.”
 
Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.


Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-01-2019
Med stemmerne 12 for og 7 imod (Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O), Annette Wiencken (V), Anne Ehrenreich (V), Ann Lindhardt (V), Kristian N. Jensen (V) og Per Støvring Sørensen) godkendte Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalgets indstilling.
 
Jakob Nybo (I) oplæste følgende fælles protokollat, som Liberal Alliance, Venstre og Dansk Folkeparti ønskede tilføjet beslutningen:
 
”Liberal Alliance, Venstre og Dansk Folkeparti vælger i dag at stemme nej til "Takster i Trommen - Budget 2019 - 2022", da forslaget indeholder forskellige takster for lignende kommerciel brug af Trommen og dermed er forslaget konkurrence-forvridende samt at det bryder med "Lighedsprincippet", som er et grundlæggende forvaltningsretligt princip. Hvis "Lighedsprincippet" skal overholdes, skal lejen for Trommen være 546 kr. per dag (14 timer á 39 kr., som er timeprisen for den kommercielle biograf Trommen), mens den forslåede leje d.d. er 13.000 kr. dag.”Bilag Hørsholm Kommunes LokaleregulativBaggrund
Hørsholm Kommune har modtaget en ansøgning fra Børnehuset Smølferne ApS om at blive godkendt til at drive en privat daginstitution i Hørsholm Kommune.
 
Børnehuset Smølferne er i dag en privat daginstitution i Fredensborg Kommune. Institutionen ønsker at flytte til lokaler i Hørsholm Kommune og søger derfor om godkendelse af Kommunalbestyrelsen i Hørsholm.
 
For at blive godkendt som privat daginstitution, skal ansøger opfylde de betingelser, som fremgår af Hørsholm Kommunes gældende godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune (bilag B). Når disse betingelser er opfyldt, kan kommunen ikke lovligt sige nej til at godkende institutionen.
 
Børne- og Skoleudvalget har behandlet sagen 25. oktober 2018, hvorefter sagen har været i Økonomiudvalget den 15. november 2018. Økonomiudvalget besluttede, at tidligere tilsynsrapporter fra Fredensborg Kommune vedhæftes som bilag, samt at sagen derefter behandles på ny i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
 
Med dette dagsordenpunkt er fire tilsynsrapporter (inklusiv den seneste) vedlagt som bilag (bilag 21-24).Forslag
Jævnfør Børne- og Skoleudvalgets tidligere beslutning og indstilling (25. oktober 2018) anbefaler administrationen, at Børne- og Skoleudvalget på ny indstiller:
 • Overfor Økonomiudvalget at fastholde en driftsgaranti på tre måneder
 • Over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Børnehuset Smølferne ApS som privat daginstitution i Hørsholm Kommune pr. 1. februar 2019 under forudsætning af:
  • at lokalerne godkendes af Hørsholm Kommune
  • at serviceniveauet følger Hørsholm Kommunes fra daginstitutionens start 1. februar 2019
  • at institutionen kan dokumentere funktionsadskillelse og udviser økonomisk hæderlighed og god skik omkring budget og regnskab jf. revisors bemærkninger.Sagsfremstilling
Jf. dagtilbudsloven (LBK nr. 748 af 20/06/2016) §§19 og 20 skal en Kommunalbestyrelse godkende en ansøgning om at blive privat daginstitution, hvis den private leverandør opfylder lovgivningen på dagtilbudsområdet samt opfylder kommunens godkendelseskriterier.
 
Administrationen har 30. juli 2018 modtaget en ansøgning fra Børnehuset Smølferne ApS v/Ziad El-Abdallah og Zeynb El-Faour om at blive privat leverandør af dagtilbud i Hørsholm Kommune. Forud for modtagelsen af ansøgningen og efter modtagelsen har administrationen været i dialog med ansøger og har givet vejledning og bistand til ansøger.
 
Børnehuset Smølferne har indledningsvist kort beskrevet deres vision for at flytte institutionen til Ådalsparken i Hørsholm Kommune (bilag 15).
 
Derudover har Børnehuset Smølferne oplyst administrationen om tankerne for den nuværende placering i Nivå. Aktiviteter ved den nuværende placering vil få sit eget cvr. nr. og vil derfor ikke have indflydelse på Børnehuset Smølfernes budget i Hørsholm. Deres vision og planer for aktiviteter på matriklen i Nivå forventes at blive fremlagt for Hørsholm og Fredensborg Kommune på et senere tidspunkt.
 
Administrationen har behandlet ansøgningen (bilag A) i forhold til de 52 punkter, som fremgår af Hørsholm Kommunes godkendelseskriterier (bilag B). Alle 52 punkter er punktvis gennemgået i bilag C.
 
Administrationen vurderer, at Børnehuset Smølfernes ansøgning i tilstrækkelig grad opfylder Hørsholm Kommunes godkendelseskriterier.
 
I det følgende er der samlet op på de enkelte punkter, hvor administrationen har særlige bemærkninger til ansøgningen:
 
Lovgivning og standarder på området
Godkendelsen af Børnehuset Smølferne er under forudsætning af, at lokalerne bliver godkendt af myndighederne i Hørsholm Kommune forud for ibrugtagning.
 
Personale/medarbejdere
Det bemærkes, at Børnehuset Smølferne ud fra Budget 2019 (bilag 20) har en højere barn pr. voksen faktor end Hørsholm Kommune både i vuggestue og børnehave.
 
 
Barn/voksen, vuggestue
Barn/voksen, børnehave
Hørsholm Kommune
4,64
9,28
Børnehuset Smølferne, pædagogisk ledelse er medtaget som pædagogisk personale
5,24
10,47
 
Derudover bemærkes, at fordelingen af pædagoger og pædagogmedhjælpere er under niveau i forhold til ressourcetildelingen (serviceniveauet) i Hørsholm Kommune.
 
 
Pct. andel, pædagoger
Pct. andel, medhjælpere
Hørsholm Kommune
53
47
Børnehuset Smølferne, pædagogisk ledelse er medtaget som pædagogisk personale
42
58
 
Administrationen indskærper, at andelen af pædagoger øges, samt at barn pr. voksen faktoren mindskes i forbindelse med opstart af nye børn, og at det løbende dokumenteres.
 
Administrationen er desuden blevet orienteret om, at ejer Ziad El-Abdallah er påbegyndt pædagoguddannelsen som merituddannelse, samt at Børnehuset Smølferne er i kontakt med Metropol, da ledelsen forventer at gå i gang med en diplomuddannelse i ledelse.
 
Sikkerhedsstillelse og økonomi
Børnehuset Smølferne har indbetalt depositum på kr. 30.000 til Hørsholm Kommune. Midlerne vil blive udbetalt til Børnehuset Smølferne, når der er truffet afgørelse om godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
 
Børnehuset Smølferne ønsker at stille med en driftsgaranti svarende til én måneds drift i stedet for tre måneders drift, som ellers fremgår af godkendelseskriterierne (punkt 50).
 
Kommunalbestyrelsen godkendte senest i 2011 private leverandører på dagtilbudsområdet. I den forbindelse gav Kommunalbestyrelsen tilsagn om, at fire daværende selvejende institutioner skulle stille en driftsgaranti svarende til 1½ måned drift af en gennemsnitlig institution med henblik på at sikre kommunens forsyningsforpligtigelse i tilfælde af den private institutions ophør.
 
Administrationen gør opmærksom på, at revisor har påpeget mangelfuld bilagsmateriale og manglende funktionsadskillelse (bilag 17) herunder ”ingen eller begrænsede muligheder for at opdage fejl, der er opstået som følge af, at samme person bestrider såvel udførende som kontrollerende funktion”. Herudover bemærker administrationen, at overskud fra regnskabsåret 2017 overgår til regnskabsåret 2018.
 
I forlængelse heraf forventer Hørsholm Kommune, at Børnehuset Smølferne udviser økonomisk hæderlighed og har god skik omkring budget og regnskab.
 
Tilsyn
Efter Børne- og Skoleudvalgets behandling af sagen den 25. oktober 2018 er administrationen blevet opmærksom på, at Smølferne i en periode har været underkastet et skærpet tilsyn fra Fredensborg Kommune. Smølferne har ikke undervejs gjort opmærksom på dette. Administrationen har indhentet de seneste fire tilsynsrapporter fra Fredensborg Kommune, og det fremgår, at Smølferne ikke længere er underkastet skærpet tilsyn, og at de generelt har fået rettet op på de forhold, der var problematiske.
 
Videre proces
Administrationen vil holde møde med Børnehuset Smølferne efter den politiske behandling for videre vejledning.
 
Endelig gør administrationen opmærksom på, at det er Kommunalbestyrelsen, som fastsætter godkendelseskriterierne for private leverandører, og at ved ændringer af Hørsholm Kommunes godkendelseskriterier, er alle private daginstitutioner forpligtet til at efterleve disse senest seks måneder efter offentliggørelse af de nye kriterier.
 
De gældende godkendelseskriterier for private leverandører er fra 2005 og forventes at blive justeret, sådan at de i højere grad afspejler gældende lov og praksis på området. Børnehuset Smølferne ApS er blevet informeret herom.Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-10-2018
 
·        Indstiller overfor Økonomiudvalget at fastholde en driftsgaranti på tre måneder
·        Indstiller over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Børnehuset Smølferne ApS som privat daginstitution i Hørsholm Kommune pr. 1. december 2018 under forudsætning af:
o   at lokalerne godkendes af Hørsholm Kommune
o   at serviceniveauet følger Hørsholm Kommunes fra daginstitutionens start 1. december 2018
o   at institutionen kan dokumentere funktionsadskillelse og udviser økonomisk hæderlighed og god skik omkring budget og regnskab jf. revisors bemærkninger.


Beslutning Økonomiudvalget den 15-11-2018
Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen for at afvente oplysning om seneste tilsynsrapport, idet der tidligere har foreligget kritiske tilsynsrapporter i Fredensborg kommune. Økonomiudvalget besluttede endvidere, at alle tilsynsrapporter skal vedhæftes sagen som bilag, og at sagen på ny skal behandles i Børne- og Skoleudvalget forud for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.
 
Kristin Arendt (C) deltog ikke i mødet.


Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 13-12-2018
Jævnfør Børne- og Skoleudvalgets tidligere beslutning og indstilling (25. oktober 2018) indstillede Børne- og Skoleudvalget på ny:
 
 • Over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at fastholde en driftsgaranti på tre måneder
 • Over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Børnehuset Smølferne ApS som privat daginstitution i Hørsholm Kommune pr. 1. februar 2019 under forudsætning af:
 • at lokalerne godkendes af Hørsholm Kommune
 • at serviceniveauet følger Hørsholm Kommunes fra daginstitutionens start 1. februar 2019
 • at institutionen kan dokumentere funktionsadskillelse og udviser økonomisk hæderlighed og god skik omkring budget og regnskab jf. revisors bemærkninger.
 


Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2019
Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling af 13. december 2018 godkendt med den ændring, at driftsgarantien skal være på ½ måned (og ikke på 3 måneder) i overensstemmelse med § 20 i ny bekendtgørelse nr. 1633 af 18. december 2018 om dagtilbud med ikrafttræden den 1. januar 2019.
 
Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.


Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-01-2019
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling af 17. januar 2019.Bilag Bilag A - Ansøgning om godkendelse til etablering af privat daginstitution i Hørsholm Kommune
Bilag B - Godkendelseskriterier for oprettelse af private daginstitutioner
Bilag 1 - Børnemiljøvurdering
Bilag 2 - Køkkenkampagne
Bilag 3 - Transport af børn
Bilag 4 - Vedtægt
Bilag 5 - Pædagogiske læreplaner
Bilag 6 - Børne- og ungepolitik
Bilag 7 - Arbejdsplan for sprogstimulering
Bilag 8 - Sundhedsstyrelsens vejledning
Bilag 9 - Kostpolitik
Bilag 10 - Kvalitet i dagtilbud
Bilag 11 - Kompetencer og uddannelser
Bilag 12 - APV Daginstitutioner
Bilag 13 - Forsikringsoversigt
Bilag 14 - Sikkerhedsinstrukser vedr. sovebørn
Bilag 15 - Smølfernes vision i Hørsholm Kommune
Bilag 16 - Årsrapport 2017, Børnehuset Smølferne ApS (fra CVR.dk)
Bilag 17 - Revisionsprotokollat vedr. regnskabsåret 2017
Bilag 18 - Ledelsens regnskabserklæring vedr. årsrapporten for 2017
Bilag 19 - Generalforsamlingsreferat
Bilag 20 - Budget 2019
Bilag C - Punktvis gennemgang af ansøgningen
Bilag 21 - 22.08.2017 Anmeldt tilsyn
Bilag 22 - 25.09.2017 Meddelse om påbud
Bilag 23 - 30.04.2018 Opfølgning og afslut på skærpet tilsyn
Bilag 24 - Tilsynsrapport for børnehuset Smølferne 2018 - Uanmeldt tilsynBaggrund
Ny lovgivning om særlige psykiatrisk pladser betyder, at kommunerne skal medfinansiere ubenyttede sengepladser udfra en objektiv finansieringsnøgle. Hørsholm Kommune har siden juni måned 2018 fået opkrævninger på ubenyttede sengepladser fra Regionen og forventer samlet set en merudgift til medfinansiering af ubenyttede sengepladser på 364.000 kr. i 2018, og 938.000 kr. i 2019 ved uændret efterspørgsel.
 
Hørsholm kommune har i forbindelse med etableringen af de særlige pladser fået DUT-midler med 162.000 kr. i årene 2018-2021, hvorefter merudgiften netto andrager 202.000 kr. i 2018 og forventeligt 776.000 kr. fra 2019 .Forslag
Administrationen indstiller, at Social- og Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.Sagsfremstilling
Der er kommet ny lovgivning, som rummer nye tilbud på det psykiatrisk område. Tilbuddene omfatter blandt andet sociale akuttilbud og visitation til særlige pladser på psykiatriske afdelinger. Sidstnævnte er en ny type rehabiliterende psykiatriske afdelinger, som skal rumme nogle af de mest udsatte borgere med svære psykiske lidelser og en udadreagerende adfærd. Selve opholdet og behandlingen ligger i regi af regionerne, mens visitationsopgaven og de opfølgende opgaver ligger i kommunerne.
 
De første 32 særlige pladser i psykiatrien for Region Hovedstadens kommuner åbnede i Frederikssund tilbage i juni måned og de resterende 15 pladser, der er planlagt i hovedstadsregionen, forventes at være klar til ibrugtagning ultimo november.
 
Hørsholm kommune har ingen borgere visiteret til de særlige pladser, men skal betale for ubenyttede pladser gennem en objektiv fordelingsnøgle mellem kommunerne.
 
KKR Hovedstaden estimerede primo september en ekstraregning til kommunerne i Region Hovedstaden på 26 mio.kr. i 2018, og 67 mio.kr. i 2019 ved uændret efterspørgsel. Det svarer til en ekstra udgift for Hørsholm Kommune på henholdsvis 364.000 kr. i 2018 og 938.000 kr. i 2019. Der er dog givet DUT-midler til kommunerne i forbindelse med etableringen af ordningen, hvoraf Hørsholm har modtaget 162.000 kr. årligt for årene 2018-2021. Hørsholm kommunes merudgift efter modregning af DUT-midler andrager således 202.000 kr. i 2018 og forventeligt 776.000 kr. fra 2019.
 
KKR Hovedstaden har 3. september fremsendt et brev til formandsskabet i KL om et behov for tilpasning af kapacitet på de særlige pladser i psykiatrien, idet det er KKR Hovedstadens opfattelse, at der fra centralt hold er besluttet at oprette et alt for højt antal pladser i psykiatrien med en fast pris uden hensyntagen til, hvor stort behovet er.
 
Status på daværende tidspunkt var, at 28 særlige pladser i psykiatrien stod ubenyttede hen.Økonomi/personale
Taksten på en ubenyttet sengedag er 3.897 kr. pr. dag, og Hørsholm Kommunes andel af det totale beløb er 1,4%.
 
Eksemplificeret var der i oktober måned 2018 689 ubenyttede sengedage ud af i alt 992 sengedage, hvilket svarer til en samlet regning til kommunerne på 2,685 mio.kr. Hørsholms kommunes andel heraf udgør 1,4 % svarende til 37.590 kr. for oktober måned.Noter til bilag
-         KKR´s brev til formandsskabet i KL fra september 2018
-         KL´s notat om erfaringerne med de særlige psykiatriske pladser fra august 2018Beslutning Social- og Seniorudvalget den 10-12-2018
Social- og Seniorudvalget indstiller, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
 
Svend Erik Christiansen (A) deltog ikke i mødet.
 
 


Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2019
Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.
 
Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.


Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-01-2019
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.Bilag Forslag til ændring af visitation_KL_180821.pdf
Brev vedrørende de særlige pladser i psykiatrien fra KKR Hovedstaden.pdfBaggrund
Kommunalbestyrelsen skal jf. § 91 i Lov om Social Service skabe grundlag for, at modtagere af madservice kan vælge mellem to eller flere leverandører, således at borgernes frie valg tilvejebringes.
Social- og Seniorudvalget har d. 11/6 2018 besluttet, at administrationen skal udarbejde en indstilling til indførelse af fritvalgsbeviser på madlevering.
 
Svend Erik Christiansen (A) deltog ikke i mødet.
 Forslag
 • Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende, at Hørsholm indfører fritvalgsbeviser på madlevering.
 • Administrationen anmoder om at ændre i kvalitetsstandarden for madlevering, såfremt implementering af fritvalgsbeviset godkendes af Kommunalbestyrelsen.
 • Administrationen foreslår, at information vedr. fritvalgsbeviset varetages på kommunens hjemmesideSagsfremstilling
Baggrund for fritvalgsbeviset
For at modtage et fritvalgsbevis skal borgeren visiteres til madlevering. Fritvalgsbeviset giver borgeren mulighed for at indgå fritvalgskontrakt med en cvr-registreret leverandør med henblik på levering af færdiglavede måltider.
 
Betalingsordning for fritvalgsbeviset
Der er egenbetaling, med et lovbestemt betalingsloft, for madlevering.
Jf. § 4 stk. 2, i gældende bekendtgørelse om fritvalgsbevis efter servicelovens § 91, fremgår det, at fritvalgsbevisets værdi skal udgøre et beløb, der svarer til den kommunale hovedleverandørs faktiske omkostninger ved at levere samme ydelse.
 
I 2018 havde den kommunale madordning en værdi af 70 kr. svarende til en varm hovedret med udbringning. Egenbetalingen var på 53 kr. pr. ydelse. Det maksimale kommunale tilskud var på 17 kr. pr. dag.
 
Jf. § 4 i bekendtgørelsen, afregner kommunen med den leverandør, som borgeren har valgt, og til den pris der svarer til fritvalgsbevisets værdi.
Vælger borgeren en leverandør, hvis priser overstiger fritvalgsbevisets værdi, kan borgeren have en separat betaling direkte til den private leverandør, udover den egenbetaling som opkræves af Hørsholm Kommune.
 
Leveringsomkostninger er inkluderet i fritvalgsbevisets værdi. Vælger borgeren en leverandør som har højere leveringsomkostninger, kan dette påvirke borgerens merbetaling.
 
Betalingsprocedure hvor udgifterne overstiger fritvalgsbevisets værdi:
Borgeren vælger en leverandør, hvis hovedret inkl. levering koster 80 kr.
Leverandøren sender en faktura på 70 kr. til Hørsholm Kommune.
Hørsholm Kommune opkræver derefter borgeren 53 kr. efter det kommunale tilskud på 17 kr. er fratrukket.
Det resterende beløb på 10 kr. opkræver leverandøren hos borgeren.
 
Betalingsprocedure hvor udgifterne er mindre end fritvalgsbevisets værdi:
Borgeren vælger en leverandør, hvis hovedret inkl. levering koster 60 kr.
Leverandøren sender en faktura på 60 kr. til Hørsholm Kommune.
Hørsholm Kommune opkræver derefter borgeren 53 kr.
 
Serviceniveau og kriterier:
Kommunens Kvalitetsstandard for madlevering danner ramme for fritvalgsbevisets serviceniveau samt kriterier for målgruppe og privatleverandører.
Derudover kan kommunen fastsætte yderligere kriterier ved fritvalgsbevisets anvendelse. Kvalitetsstandarden ligger på nuværende tidspunkt til politisk godkendelse for 2019. Administrationen anmoder om at ændre i kvalitetsstandarden, såfremt implementering af fritvalgsbeviset godkendes.
Kvalitetsstandarden for madlevering findes i de vedhæftede bilag.
Administrationen ønsker at tilføje følgende kriterier for målgruppe og leverandør:
 
Kriterier for målgruppe:
 • Borgeren skal træffe aftale med f.eks. en slagter, cafe eller lignende om køb af et hovedmåltid.
 • Borgeren skal kontakte kommunen med henblik på at få leverandøren godkendt.
 • Borgeren skal få den valgte leverandørs underskrift på fritvalgsbeviset og efterfølgende returnere dette til Hørsholm Kommune.
 • Borgeren skal kunne administrere madordningen, herunder bestilling og afbestilling til leverandøren (eksempelvis ved indlæggelse og ferie) og betaling af regninger for evt. merpris.
 • Borgeren skal kunne bestille en sund og næringsrigtig kost.
 
Kriterier for privatleverandør:
 • Leverandøren skal være CVR-registreret.
 • Leverandøren skal være i stand til at sende en elektronisk faktura til kommunen.
 • Leverandøren skal kunne levere maden.
 • Leverandøren skal godkendes af kommunen på baggrund af Fødevarestyrelsens tilsynsrapport og smiley-ordning.
 
Høring:
Indstillingen har været i høring hos Hørsholm Seniorråd fra den 5. november til den 18. november. Høringen er fremsendt med et høringsnotat, hvor administrationen oplyser, baggrund og rammer for fritvalgsbeviset samt kriterier for målgruppe og privatleverandører. Høringssvar fra Hørsholm Seniorråd er vedhæftet punktet. Derudover vedhæftet administrationens svar på høringssvaret. Kommunikation
Kommunalbestyrelsen skal jf. gældende lovgivning informere borgere, når muligheden for at anmode om et fritvalgsbevis er til stede.Beslutning Social- og Seniorudvalget den 10-12-2018
Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen at godkende, at Hørsholm indfører fritvalgsbeviser på madlevering, herunder at der ændres i kvalitetsstandarden for madlevering, såfremt implementering af
fritvalgsbeviset godkendes af Kommunalbestyrelsen.
 
Indstillingen sker under forudsætning af, at administrationen udarbejder uddybende materiale om ordningen til borgerne.
 
Administrationen udarbejder til udvalget en årlig status på ordningen. 
 


Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2019
Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt med den præcisering, at ændringerne i kvalitetsstandarden for madlevering består i tilføjelse af de kriterier for målgruppe og leverandør, som er nævnt i dagsordenspunktets sagsfremstilling.
 
Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.


Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-01-2019
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.Bilag Høringsmateriale til Hørsholm Seniorråd vedr. implementering af fritvalgsbeviser på madlevering
Høringssvar fra Hørsholm Seniorråd
Svar på spørgsmål fra Hørsholm Seniorråd efter høring
Kvalitetstandard for MadleveringBaggrund
På budgetkonferencen i 2017 blev der udtrykt ønske om at få et bedre indblik i rammerne for Frivillighedscenter og Selvhjælp Hørsholm herunder formål, baggrund og organisation.  Forslag
Administrationen indstiller, at Social- og Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.Sagsfremstilling
For at fremme det frivillige arbejde i Hørsholm kommune udpegede kommunen i 2002 et koordineringsråd, der fik til opgave at koordinere frivillig indsats i kommunen og evt. udvikle nye initiativer. Koordineringsrådet kunne dog se et behov for at udvikle samarbejdet mellem foreningerne på det sociale og sundhedsmæssige område og i 2007 blev Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm stiftet som en selvstændig og uafhængig forening. I 2008 kom Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm på kommunens budget, og der blev indgået en samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm og kommunen. (Se bilag ”Samarbejdsaftale med Hørsholm Kommune”).

Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm har til formål aktivt at fremme og formidle kontakten og samarbejdet mellem medlemmerne indbyrdes og mellem medlemmerne og Hørsholm Kommune og kommunens borgere for herigennem at styrke og udvikle det frivillige sociale arbejde til gavn for så mange af kommunens borgere som muligt. Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm skal bidrage til at igangsætte, udvikle og tilvejebringe det økonomiske grundlag for lokale ideer og projekter.
Foreningsmedlemmer er såvel sociale, sundhedsmæssige som fritids- og kulturelle foreninger med et socialt sigte. Alle med bopæl i Hørsholm og med interesse for frivillige aktiviteter kan blive medlem af Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm.

Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm varetager fælles interesser for medlemmerne gennem synliggørelse af det frivillige arbejde, medvirke til at udvikle netværk, udvikling af selvhjælpsgrupper, formidling af frivillige indsatser, medlemsservice samt afholdelse af fælles kurser, temadage og arrangementer. Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm har gennem de senere år fået til opgave af kommunen at varetage organisering af aktiviteter med midler fra først Ældrepuljen og siden Værdighedsmidlerne.

For en mere udførlig beskrivelse af centrets aktiviteter se bilag ”Jubilæumsskrift (2007-2017).Økonomi/personale
Frivilligcentret består af en bestyrelse, daglig leder, projektkoordinator(er), frivillige og medlemmerne af foreningen.
Bestyrelsen er arbejdsgiver for de ansatte, der i 2018 udgør centerlederen på fuld tid med den daglige ledelse samt en projektkoordinator ansat med 27 timer/uge fordelt på projekter. Antal ansatte varierer alt efter projektmidler, det lykkes at skaffe, max antal har hidtil været fem inkl. en praktikant. Dertil kommer ca. 70 frivillige, hvoraf en er kontorfrivillig, og resten er knyttet til de mange, forskellige aktiviteter, der foregår i og udenfor huset.

Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm er støttet økonomisk af stat, kommune, puljer og fonde. Frivilligcentrene (men ikke selv-hjælp) kom på Finansloven i 2010 og har siden årligt kunne ansøge om den statslige grundfinansiering på 350.000 kr. under forudsætning af, at kommunen bidrager med mindst samme beløbsstørrelse.

Det kommunale bidrag er steget de seneste år og er gået fra 486.400 i 2016, 503.000 i 2017 kr og i 2018 blev bevillingen igen øget for at styrke selvhjælpsområdet til i alt 614.000 kr. Dette har givet mulighed for at ansætte en selvhjælpskoordinator en dag om ugen. Kommunen stiller desuden lokaler til rådighed.
Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm søger desuden løbende sponsorater, fonds- og puljemidler til nye projekter ud fra behov og ønsker. I 2017 har Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm haft indtægter for i alt 1.227.823 kr. inklusiv fondsmidler og har haft udgifter for 1.258.589 kr., heraf 549.319 kr. til løn.

Se bilag ”Årsregnskab 2017” for yderligere information om økonomien.Beslutning Social- og Seniorudvalget den 10-12-2018
Social- og Seniorudvalget indstiller, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
 
Svend Erik Christiansen (A) deltog ikke i mødet.
 
 


Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2019
Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.
 
Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.


Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-01-2019
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.Bilag Samarbejdsaftale med Hørsholm kommune.pdf
Årsregnskab 2017.pdf
Jubilæumsskrift 20072017.pdf
Notat om Frivilligcentret med bilag - Fri & Se Hørsholms vedtægter 2018.pdf
Notat om Frivilligcentret med bilag - Strategi for Frivilligcenter Selvhjælp Hørsholm 2015-2018.pdf
Notat om Frivilligcentret med bilag - Notat vedr. Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm 2018.pdfBaggrund
Ved budgetforhandlingerne 2018-2021, blev der afsat i alt 9 mio. kr. til et sandfodringsprojekt ved kommunens kyst langs med Rungsted Strandvej.Forslag
Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende
 
 • at de afsatte midler på i alt 9.164.400 kr. til sandfodringsprojektet frigivesSagsfremstilling
Størstedelen af kommunens kystsikring er etableret som hårde anlæg (beton/jern), og store dele er kystsikringen er nedslidt.
Gennem de seneste år har kommunens kystsikring været hårdt belastet af bølgepåvirkning og forhøjet vandstand, og kommunen har måtte foretage relativt store reparationsarbejder af kystsikringen langs med Rungsted Strandvej.
 
På baggrund af drøftelser med kystdirektoratet ønsker Hørsholm Kommune at sikre kysten – og Rungsted Strandvej – ved udlægning sand.
 
Hørsholm Kommune har således i november 2017 fremsendt ansøgning om sandfodring til Kystdirektoratet. Strækningen hvorpå der udlægges sand kan ses på bilag 1. På bilag 2 ses et tværsnit af strækningen.
 
Kystdirektoratet har pr. 1 september 2018 overdraget myndighedsopgaven med kystsikringsprojekter til kommunerne. På dette tidspunkt havde Kystdirektoratet ikke færdigbehandlet kommunens ansøgning, og det er således kommunen, der selv skal godkende projektet.
 
Miljø- og Planlægningsudvalget behandler i januar 2019 myndighedsgodkendelsen af selve projektet.
 
Tidsplan for sandfodring
Projektering og udbud: februar –august 2019
Kontrakt med entreprenør: september 2019
Anlægsperiode: januar-marts 2020Økonomi/personale
Projektet forventes at kunne afholdes indenfor den afsatte projektøkonomi.
 
Det forventes at der efter sandfodringsprojektet skal tilføres sand med ca. 5 års intervaller. Omkostningerne hertil forventes at være ca. 150.000 kr./år.
 
 
Bevillingsskema
Beløb hele kr.
Tillægsbevilling
Indeværende år
Overslagsår 2019
Overslagsår 2020
Overslagsår 2022
Overslagsår 2023
Drift
Politikområde:
Anlæg
Politikområde:
 
 
 
 
I alt
0
0
0
0
0
Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)
Politikområde:11
054010 Kystsikring
1.454.400
7.710.000
Politikområde:
I alt
0
1.454.400
7.710.000
0
 Kommunikation
Administrationen vil udsende diverse information omkring projektet ved pressemeddelelser og information på kommunens hjemmeside.Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 13-12-2018
Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller administrationens forslag godkendt.
 


Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2019
Økonomiudvalget indstillede godkendt, at frigivelsen af midlerne blev udskudt, jf. Økonomiudvalgets indstilling vedrørende Budgetopfølgning 1, 2019.
 
Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.


Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-01-2019
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.Bilag Bilag 1 Oversigtstegninger.pdf
Bilag 2 Snittegninger.pdfBaggrund
Fredningsnævnet for Nordsjælland meddelte den 30. april 2017 dispensation til at bibeholde en telttilbygning på Kokkedal Slot og afslag på at bibeholde to teltpavilloner. Danmarks Naturfredningsforening påklagede afgørelsen til Miljø-og Fødevareklagenævnet, som den 10. juli 2018 ændrede Fredningsnævnets tilladelse til et afslag.Forslag
Administrationen foreslår, at sagen tages til efterretning.Sagsfremstilling
Fredningen
Hele området omkring Kokkedal Slot er omfattet af fredningskendelse af 21. december 1977. Formålet med fredningen er at bevare landskabet omkring Kokkedal, således at området til stadighed kan bevares og udbygges med hensyn til naturvidenskabelige værdier, herunder varetagelsen af undervisningsinteresser, og med hensyn til de landskabelige forenelige rekreative anvendelser af de fredede arealer. Bygninger tillades anvendt til landbrugsmæssige formål, klub og mødevirksomhed og med tilknytning hertil mindre restaurations- og hotelvirksomhed.
 
De fredede arealer må ikke yderligere bebygges uden Fredningsnævnets godkendelse. De eksisterende bygninger i område F1 (slotsområdet) skal i videst muligt omfang bevares i deres ydre. Genopførelse samt ombygninger og mindre tilbygninger til de eksisterende huse kan foretages med fredningsnævnets godkendelse.
 
Opførelse af en telttilbygning kræver således dispensation fra fredningsbestemmelserne. Desuden kræves dispensation fra skovbyggelinjen, der ligeledes gælder for hele området, og der kræves byggetilladelse.
 
Indholdet i Miljø-og Fødevareklagenævnets afgørelse
Miljø-og Fødevareklagenævnet besigtigede den 16. maj Kokkedal Slot med henblik på behandling af klagen over Fredningsnævnets dispensation til at bibeholde telttilbygningen. Den 10. juli 2017 traf nævnet afgørelse i sagen, og flertallet ændrede Fredningsnævnets tilladelse til et afslag. Nævnet har navnlig lagt vægt på følgende i afgørelsen:
 
 • Tilbygningen påvirker oplevelsen af Kokkedal Slot og landskabet omkring slottet negativt på en måde, der ikke er i overensstemmelse med fredningen eller fredningsbestemmelserne.
 • Telttilbygningen fremstår som et fremmedelement, der ændrer slottets udseende, og opleves som kompromitterende i forhold til slottet og de øvrige bygninger på slotsområdet.
 • Det tillægges vægt, at Fredningsnævnet med sagen om renovering og udbygning af bygningerne på slotsområdet i 2006 tog stilling til et samlet projekt, med det formål at ombygge og indrette bygningerne til den nuværende anvendelse og drift.
 • En dispensation til den ansøgte udvidelse af slottet kunne medføre præcedensvirkning i forhold til fremtidige ansøgninger om opførelse af tilbygninger og lignende indretninger på slotsområdet.
 
Der indgår således både konkrete og principielle vurderinger i afgørelsen.
 
Et mindretal på to ud af nævnets syv medlemmer fandt, at telttilbygningen ikke har en sådan udformning, at der er tilstrækkelig grund til at tilsidesætte Fredningsnævnets afgørelse. 
 
Hørsholm Kommune som tilsynsmyndighed
Kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af Naturbeskyttelsesloven, herunder fredningsbestemmelser. Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning, jf. naturbeskyttelsesloven § 73 stk. 1 og stk. 5.
 
Opførelse af telttilbygning og pavilloner blev foretaget uden de fornødne tilladelser og i modstrid med den for området gældende fredningskendelse. Der er derfor tale om et ulovligt forhold. I relation til naturbeskyttelsesloven er kun to former for lovliggørelse relevante, henholdsvis retlig lovliggørelse og fysisk lovliggørelse.
 
Hørsholm Kommune anbefalede Fredningsnævnet for Nordsjælland en dispensation som en del af retlig lovliggørelse af telttilbygningen. Fredningsnævnet meddelte den fornødne dispensation, og Hørsholm Kommune var herefter sindet at meddele dispensation fra skovbyggelinje og fornøden byggetilladelse.
 
Imidlertid blev fredningsnævnets dispensation påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet (nu Miljø-og Fødevareklagenævnet). Afgørelser efter Naturbeskyttelsesloven kan ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, og klage over afgørelser efter Naturbeskyttelsesloven har opsættende virkning. Den videre sagsbehandling i Hørsholm Kommune er derfor indstillet, så længe klagen var under behandling hos Miljø-og Fødevareklagenævnet. Nu har Miljø-og Fødevareklagenævnet omgjort Fredningsnævnet for Nordsjællands dispensation, og retlig lovliggørelse er derfor ikke længere en mulighed.
 
En lovliggørelse af telttilbygning og pavilloner kan derfor kun ske gennem fysisk lovliggørelse, dvs. at telttilbygning og pavilloner skal fjernes.
 
Lovliggørelse
Det påhviler Hørsholm Kommune at få telttilbygning og pavilloner fjernet. Det kan ske gennem varsel om påbud (partshøring) og påbud om fjernelse, jf. håndhævelsesvejledningen.
 
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelse er meddelt, dvs. senest torsdag den 10. januar 2019.
 
Indbringelse for domstolene har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Opsættende virkning kan dog følge af lovgrundlaget – det gør det ikke her. Naturbeskyttelseslovens § 88 indeholder ikke en sådan regel.
 
Domstolene kan også undtagelsesvist vælge at tillægge et søgsmål opsættende virkning, selv om det ikke fremgår af loven. Det sker meget sjældent. 
 
På den baggrund sendes der varsel om påbud om nedrivning pr. 1.december 2018 og varsel om nedrivning 23. januar 2019 med frist for nedrivning senest 1. november 2019 jf. Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven.
 
Kokkedal Slot har mulighed for at reagere på påbudsvarslet og anlægge retssag med anmodning om eventuelt opsættende virkning, inden fristen for indbringelse for domstolene den 10. januar 2019.
 
Baggrund - Hvordan virker en fredning, og hvem gør hvad
Fredning efter Naturbeskyttelsesloven er en varig og endelig beskyttelse af et givet landskab og er areallovgivningens stærkest virkende instrument. Fredning af et areal udløser erstatning for rådighedsindskrænkninger for private lodsejere, men ikke for offentlig ejendom. Fredningssager kan rejses af stat, kommune og Danmarks Naturfredningsforening.
 
Rejsning af fredningssager og dispensationer fra fredningskendelser varetages af Fredningsnævnet, her Fredningsnævnet for Nordsjælland. Fredningsnævnet er sammensat af tre udpegede medlemmer, et medlem udpeget af staten, et medlem udpeget af den pågældende kommune og en dommer udpeget af staten. Dommeren er er formand for Fredningsnævnet og repræsenterer den juridiske ekspertise i nævnet.
 
Fredningsnævnets afgørelser kan påklages til Miljø-og Fødevareklagenævnet, som er den centrale klageinstans for hele natur-, miljø-, landbrug-, fiskeri- og fødevareområdet. Afgørelser kan påklages af ejer, bruger og Danmarks Naturfredningsforening (og tilsvarende interesseorganisationer) samt stat og kommuner.
 
Kommunerne påser overholdelsen af Naturbeskyttelsesloven, herunder fredningsbestemmelser, og er således tilsynsmyndighed. Det betyder, at kommunerne skal påse, at forbud og påbud efter loven efterkommes, og kommunen skal som tilsynsmyndighed foranledige at ulovlige forhold lovliggøres.Sagens tidligere behandling
MPU 25.august 2016
 
ØU15.september 2016
 
KB 26. september 2016Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 13-12-2018
Miljø- og Planlægningsudvalget tog orienteringen til efterretning og sender punktet videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
 


Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2019
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.
 
Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.


Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-01-2019
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.Bilag Afgørelse i sag om om lovliggørende dispensation til en telttilbygningBaggrund
På udvalgsmøde den 22.11.2018 besluttede Miljø- og Planlægningsudvalget at udsætte punkt 7 Udtrædelse af Klimakommuneaftale. Administrationen fremlægger forslag til alternativ finansiering på 100.000 kr. årligt til udarbejdelse af årlige CO2-opgørelser for kommunen som virksomhed (krav som Klimakommune).Forslag
Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget drøfter sagen og indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,
 1. At der overføres 100.000 kr. til CO2-opgørelser fra 2019 og frem fra budgettet til vejafvandingsbidrag eller 
 2. At der overføres 100.000 kr. til CO2-opgørelser fra 2019 og frem fra budgettet til kollektiv trafikSagsfremstilling
I budgetaftalen 2019-2021 blev der ikke afsat midler til udarbejdelse af årlige CO2-opgørelser for Hørsholm Kommune som virksomhed (krav i Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening). Findes der ikke midler er konsekvensen, at Hørsholm Kommune trækker sig ud af aftalen. Se bilag 2 – Udtrædelse af Klimakommuneaftale.
 
Det vil være muligt at finansiere de 100.000 kr. enten af budgettet til vejafvandingsbidrag eller Kollektiv trafik, idet de forventede udgifter på disse områder ligger lavere end det afsatte budget.Økonomi/personale
Bevillingsskema
 
Beløb hele kr.
Tillægsbevilling
Indeværende år
Overslagsår 2019
Overslagsår 2020
Overslagsår 2021
Overslagsår 2022
 
Drift
 
 
 
 
 
Politikområde: 11 Veje og grønne områder
 
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
 
Anlæg
 
 
 
 
 
Politikområde: 12 Miljø
 
100.00
100.00
100.00
100.00
 
I alt
0
0
0
0
0
Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)
 
 
 
 
 
Politikområde:
 
 
 
 
 
Politikområde:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I alt
0
0
0
0
0
 
 Sagens tidligere behandling
MPU 27.04.2017 – 8. Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening
ØU 18.05.2017 – 20. Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening
KB 29.05.2017 – 18. Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening
MPU 24.05.2018 – 12. Status på Hørsholm som Klimakommune
MPU 22.11.2018 – 7. Udtrædelse af KlimakommunaftaleBeslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 13-12-2018
Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag 1 godkendt.
 


Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2019
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.
 
Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.


Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-01-2019
Med stemmerne 17 for og 1 imod (Glen Madsen (O)) godkendte Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalgets indstilling.
 
Glen Madsen (O) ønskede følgende protokollat tilføjet beslutningen:
”Dansk Folkeparti er for, at Hørsholm Kommune har et erklæret mål om at reducere Co2 forbruget, men grundet den økonomiske situation, kommunen befinder sig i, stemmer Dansk Folkeparti nej til forslaget. Hørsholm Kommune kan deraf ikke ”bære” titlen som klimakommune, men vi kan sagtens overholde den målsætning, der skal være til stede for at få certificeringen ”Klimakommune”. Med andre ord, så kan vi nå præcis de samme resultater uden, at figurere som klimakommune. Dansk Folkeparti har noteret sig, at beløbet på de 100.000 kroner findes på budgettet for kollektiv trafik. Dansk Folkeparti mener, at benævnte råderum i stedet skal overføres til et af kommunens kerneopgave-områder.”
 
Ann Lindhardt (V) deltog ikke i sagens behandling.Bilag Udtrædelse af KlimakommuneaftaleBaggrund
Miljø- og Planlægningsudvalget har afsat midler til etablering af cykelsti på Sjælsmarksvej fra den eksisterende cykelstis ophør ved Stumpedyssevej til Sjælsølund Efterskole samt etablering af i alt 5 krydsningsheller. Midlerne er afsat i 2019, hvor der er afsat i alt 5.440.000 mio. kr.Forslag
Administrationen anbefaler at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
 1. at rådighedsbeløbet på 900.000 kr. til forlængelse af cykelstien overføres til projektet Cykelsti langs Sjælsmarksvej og
 2. at rådighedsbeløb på 563.000 kr. til krydsningsmuligheder på Sjælsmarksvej overføres til projektet Cykelsti langs Sjælsmarksvej
 3. at frigive det samlede rådighedsbeløb på i alt 5.440.000 mio. kr. til etablering af cykelsti langs Sjælsmarksvej, fra Isterødvejen til Sjælsølund Efterskole, 5 krydsningsheller samt skiltning på SjælsmarksvejSagsfremstilling
Formålet med projektet er at forbedre forholdene for bløde trafikanter, herunder især elever på efterskolen, på Sjælsmarksvej.
 
Det samlede projekt omfatter:
 
 1. Dobbeltrettet cykelsti på nordsiden af vejen fra Stumpedyssevej til Sjælsølund Efterskole
 2. 5 krydsningsheller ved:
  1. Den eksisterende cykelstis ophør ved Stumpedyssevej
  2. Indkørslen til efterskolen
  3. Hørsholm Planteskole
  4. Sjælsmark Kaserne
  5. Kettingevej
 3. Nedsættelse af den tilladte hastighed til 60 km/t på hele Sjælsmarksvej.
 4. Der er samtidig afsat og frigivet midler (350.000 kr.) til renovering af de to busstoppesteder ud for efterskolen. Dette gennemføres under samme projekt.
 
Administrationen vurderer, at cykelstien kan anlægges inden for det eksisterende vejudlæg. Dette skal undersøges nærmere i detailprojekteringen.
 
Cykelsti langs hele Sjælsmarksvej indgår i Hørsholm Kommunes Cykel- og Trafiksikkerhedsplan 2015.
 
Etablering af krydsningsheller med jævne mellemrum på Sjælsmarksvej er en forudsætning for, at Nordsjællands Politi vil godkende nedsættelse af den tilladte hastighed fra 80 til 60 km/t.Økonomi/personale
Der er i Budgetaftale 2019-2022 afsat yderligere 900.000 kr. til cykelsti på Sjælsmarksvej, således at stien kan føres helt frem til Sjælsølund Efterskoles overkørsel. Dertil er der afsat 563.000 kr. til etablering af krydsningsheller på Sjælsmarksvej. Begge beløb ønskes overført til projektet Cykelsti langs Sjælsmarksvej, således at projektet udføres som et samlet projekt.
 
 
Bevillingsskema
Beløb hele kr.
Tillægsbevilling
Indeværende år
Overslagsår 2019
Overslagsår xxxx
Overslagsår xxxx
Overslagsår xxxx
 
Drift
 
 
 
 
 
Politikområde:
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
Politikområde: 11
222104 Forlængelse af cykelsti
 
-900.000
 
 
 
Politikområde: 11
223201 Krydsningsheller på Sjælsmarksvej
 
-563.000
 
 
 
Politikområde: 11
222181 Cykelsti til Sjælsølund Efterskole
 
1.463.000
 
 
 
 
I alt
0
0
0
0
0
Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)
 
 
 
 
 
Politikområde: 11
222181 Cykelsti til Sjælsølund Efterskole
 
 
5.440.000
 
 
 
Politikområde:
 
 
 
 
 
Politikområde: 11
223201 Krydsningsheller på Sjælsmarksvej
 
 
 
 
 
I alt
0
5.440.000
0
0
0
 Kommunikation
Administrationen vil gå i dialog med Sjælsølund Efterskole og øvrige lodsejere tidligt i processen.
 
Der vil endvidere blive udsendt pressemeddelelse, og der vil blive orienteret via hjemmeside og facebook.Sagens tidligere behandling
MPU 17-05-2017
MPU 22-06-2017Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 13-12-2018
Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller administrationens indstilling godkendt.
 


Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2019
Økonomiudvalget indstillede godkendt, at overførelsen og frigivelsen af midlerne blev udskudt, jf. Økonomiudvalgets indstilling vedrørende Budgetopfølgning 1, 2019.
 
Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.


Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-01-2019
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.Bilag Sjælsmarksvej tiltag.pdfBaggrund
Udpegning af ny repræsentant for de unge til Tryghedsudvalget.Forslag
Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender, at Jonas Nygaard Rasmussen indtræder i Tryghedsudvalget som repræsentant for elevrådet på Rungsted Gymnasium.Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. maj 2018 at udpege en repræsentant for Ungerådet til Tryghedsudvalget og udpegede Simone K. Olsen. Den 29. oktober 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen Simones udtræden af Tryghedsudvalget som følge af arbejdspres.
 
På baggrund heraf har Tryghedsudvalget bedt administrationen undersøge muligheden for udpegning af en ny unge-repræsentant fra Rungsted Gymnasium til Tryghedsudvalget og forelægge forslag herom for Kommunalbestyrelsen.
 
Administrationen har kontaktet Rungsted Gymnasium, som har bragt elevrådsformand Jonas Nygaard Rasmussen i forslag som repræsentant for elevrådet på Rungsted Gymnasium.
 Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-01-2019
Kommunalbestyrelsen godkendte, at Jonas Nygaard Rasmussen indtræder i Tryghedsudvalget som repræsentant for elevrådet på Rungsted Gymnasium.


Baggrund
Preben Carøe kommenterede forhandlingerne i Kommunalbestyrelsen.Sagsfremstilling
Borgerne, som har anmeldt spørgsmål forud for mødet, kan nu stille spørgsmål til de sager, der er blevet behandlet på det ordinære kommunalbestyrelsesmøde.