Sagens forløb:
ØU


Baggrund
Borgmesteren meddelte, at dagsordenens punkt 4 om Fremtidens Rådhus tages af dagsordenen og udsættes til juni.
 
Borgmesteren orienterede om, at der i henhold til regulativet for Hørsholm Kommunalbestyrelses gaver til foreninger er givet en gave på 25.000 kr. til Rungsted Seier Capital i anledning af, at klubben har vundet Danmarksmesterskabet i ishockey.
 
Borgmesteren orienterede om status for PH Park.
 
Borgmesteren præsenterede centerchef for sundhed og omsorg, Dorte Dahl, for Økonomiudvalget, og Dorte Dahl orienterede udvalget om sin baggrund.
 
Borgmesteren forespurgte i forhold til valggrupper til brug for fordeling af valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere ved folketingsvalget den 5. juni 2019. Mødedeltagerne tilkendegav, at de relevante valggrupper fortsat er, jf. tilkendegivelse på Økonomiudvalgets møde den 7. februar 2019:
1. A, B, C og Thorkild Gruelund (UP) (12-mandsgruppen)
2. I, O og V (7-mandsgruppen)
 
Henrik Klitgaard (B) oplyste at have set ulovligt ophængte valgplakater til folketingsvalget, og administrationen vil straks undersøge sagen og få dem fjernet.
 
Kommunaldirektøren orienterede om nyt fra organisationen.
 
Niels Lundshøj (A) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.Sagens forløb:
ØU - KB


Baggrund
Budgetudfordringerne i 2019 indebærer, at kommunen har en akut likviditetskrise. På denne baggrund har Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2019 besluttet en genopretningsplan for 2019, herunder ved at stabilisere likviditeten ved at reducere 2019 driftsmidlerne på de decentrale enheder med ca. 15,4 mio. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere at der skulle omprioriteres 1,1 mio. kr., således at de borgernære enheder kunne blive delvis kompenseret. Det betød at en række udvalg blev pålagt at finde yderligere besparelser på deres områder. Udvalgenes forslag til besparelser præsenteres i dette dagsordenspunkt til Kommunalbestyrelsen endelige stillingtagen. 
 
Det blev endvidere besluttet at de borgernære enheder på Social- og Seniorudvalgets samt Børne- og Skoleudvalgets områder skulle kompenseres med de 1,1 mio. kr., således at disse to udvalgs andel af budgetreduktionen på de 15,4 mio. kr. blev delvis kompenseret.Forslag
Administrationen indstiller, at de fagudvalgenes bidrag til omprioriteringen godkendes og at der flyttes budgetmidler mellem politikområder, som angivet.Sagsfremstilling
Nedenfor fremgår de 5 udvalg som skal bidrage med budgetmidler til omprioriteringen. Endvidere fremgår det i hvilket omfang de skal bidrage til omprioriteringen. For Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Seniorudvalget er der taget stilling til, indenfor hvilke områder budgetmidlerne skal findes. Som følge heraf har disse to udvalg ikke efterfølgende taget stilling til omprioriteringen.
 
Følgende udvalg skulle bidrage til omprioriteringen:
 • Sport-, Fritid- og Kulturudvalget peger på budgetreduktioner på 600.000 kr. inden for eget udvalgsområde.
 • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget peger på budgetreduktioner på 200.000 kr. inden for eget udvalgsområde.
 • Miljø- og Planlægningsudvalget peger på budgetreduktioner på 100.000 kr. inden for eget udvalgsområde.
 • Børne- og Skoleudvalget, visionsproces på 0-18 års området – visionsprocessen fortsætter, men uden brug af eksterne konsulenter: 150.000 kr.
 • Social- og Seniorudvalget, ældreudvalget: 25.000 kr.Økonomi/personale
I forhold til udmøntningen af budgetreduktionerne indstilles følgende for de 3 udvalg, hvor der ikke var peget på konkrete reduktioner:
 
Sport, Fritid og Kulturudvalget
 • Kulturdag     -100.000 kr.
 • Kultur- og Fritidspuljen, Musical-andel  -240.000 kr.
 • Pulje for nyskabende aktiviteter  -100.000 kr.
 • Kulturhuspuljen    -125.000 kr.
 • Kommunale sommerferieaktiviteter  -  35.000 kr.
 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
 • Integrationspulje     -  50.000 kr.
 • Beskæftigelsesindsats - sygedagpenge  -  50.000 kr.
 • Beskæftigelsesindsats - kontanthjælpsydelser -100.000 kr.
 
Miljø- og Planlægningsudvalget
 • Undlade af fjerne tang   -  50.000 kr.
 • Undlade at lægge blomsterløg   -  50.000 kr.
 
I forhold til omprioriteringen af de frigivne midler til de borgernære områder vil der være tale om, at SSU tilføres 532.000 kr. og at BSU tilføres 543.000 kr.
 
Omprioriteringen betyder overordnet set, at der skal foretages følgende omplaceringer mellem politikområderne:
Tillægsbevilling
Drift/anlæg
2019
2020
2021
2022
2023
Politikområde 11, Veje og grønne områder
Drift
-100.000
 
 
 
 
Politikområde 30, Institutioner for børn og unge
Drift
154.200
 
 
 
 
Politikområde 31, Undervisning
Drift
220.900
 
 
 
 
Politikområde 34, Børn og unge med særlige behov
Drift
17.900
 
 
 
 
Politikområde 41, Ældre, sundhed
Drift
469.800
 
 
 
 
Politikområde 42, Social og psykiatri
Drift
37.200
 
 
 
 
Politikområde 61, Kultur og fritid
Drift
-100.000
 
 
 
 
Politikområde 62, Musikskolen og Trommen
Drift
-500.000
 
 
 
 
Politikområde 70, Arbejdsmarked og job
Drift
-200.000
 
 
 
 
 Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2019
Med stemmerne 5 for og 2 imod (Jakob Nybo (I) og Glen Madsen (O)) indstillede Økonomiudvalget administrationens forslag godkendt, idet administrationen inden mødet i Kommunalbestyrelsen skal fremsende notat om Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets beslutning den 20. februar 2019 om at reducere de frie puljemidler vedrørende særligt musical og kulturdag med samlet 600.000 kr., og hvorledes denne beslutning indvirker på sagen.
 
Jakob Nybo og Glen Madsen ønskede følgende protokollat tilføjet beslutningen:
”Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer nej til punkt 2 "Genopretningsplan for budget 2019", altså til at godkende den fremlagte driftsmæssige omprioritering i forbindelse med genopretningsplanen. Dels fordi genopretningsplanen overordnet set er "grønthøsteren", der i alt for lille grad holder fokus på kommunens kerneopgaver. Dels fordi punktet her, i sig selv efterlader et indtryk af, at det ikke forholder sig sådan. Der burde have været en reference til kommunalbestyrelsesmødet d. 25-02-2019 bilag 1, hvor de samlede driftsbesparelser i.f.m. genopretningsplanen er beskrevet.”
 
Administrationens plancher, som blev vist på mødet, vedhæftes som bilag.
 
Niels Lundshøj (A) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.Bilag Plancher ØU 8. maj 2019: Likviditetsprognose maj 2019Sagens forløb:
ØU


Baggrund
Budgetlægningsprocessen vedrørende budget 2020-2023 indebærer, at Økonomiudvalget på mødet den 08. maj 2019 orienteres om fremdrift og foreløbigt indhold af forslag til budgetreduktioner (60 mio. kr.) og budgetønsker.
 Forslag
Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen om fremdrift og foreløbigt indhold af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker til efterretning.
 Sagsfremstilling
Som led i budgetprocessen vedrørende budget 2020-2023 besluttede Økonomiudvalget på mødet i februar 2019, at administrationen på møderne i maj skal give fagudvalgene en orientering om status på fremdrift og foreløbigt indhold af forslag til budgetreduktioner (60 mio. kr.) og budgetønsker.
 
Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets rolle
 
Det samlede råderumsbeløb udgør 60 mio. kr., hvoraf de 45 mio. kr. er fordelt forholdsmæssigt ligeligt på de enkelte udvalg. Økonomiudvalget koordinerer de resterende 15 mio. kr.:
 
a) Økonomiudvalgets andel af 45 mio. kr.: udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner på minimum 7,37 mio. kr. svarende til ca. 3,25 % af den samlede drift er i udgangspunktet fordelt forholdsmæssigt ligeligt indenfor udvalget. Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner er igangsat af administrationen og på mødet gives status på fremdrift og indhold af foreløbige forslag til budgetreduktioner.
 
b) Økonomiudvalget: udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner i alt for minimum 15 mio. kr. på samtlige fagudvalg. Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner er igangsat af administrationen og på mødet gives status på fremdrift og indhold af foreløbige forslag til budgetreduktioner.
 
I forlængelse af kommunalbestyrelsens visionsseminar den 25. januar 2019 besluttede Økonomiudvalget på mødet i februar 7 politiske fokusområder, som skal indgå i administrationens videre arbejde med udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner. På nogle af fokusområderne har administrationen igangsat eksterne baggrundsanalyser m.h.p. at kvalificere budgetarbejdet. De 7 politiske fokusområder er:
 
 1. Administrationsomkostninger
 2. Strukturtilpasninger på velfærdsområder; skole, hjemmepleje og dagtilbud
 3. Politisk struktur
 4. Effektivisering af IT- og indkøbsfunktionen
 5. Omstrukturering i Kulturhus Trommen
 6. Brugerbetaling og kommunale tilskud
 7. Kommunale samarbejder
 
c) Budgetønsker: fagudvalgene bestilte budgetønsker på martsmøder. Udarbejdelse af forslag til bestilte budgetønsker er igangsat af administrationen og på mødet gives status på fremdrift og indhold af foreløbige forslag til budgetønsker.
 
Den videre proces
Administrationen fortsætter arbejdet med at udarbejde forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på Økonomiudvalgets område. De endelige forslag fremlægges til orientering på udvalgsmødet i juni. De endelige forslag indgår i materialet til Økonomiudvalgets koordinerende budgetmøde d. 20. juni 2019. De endelige forslag vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference d. 23.-24. august 2019.
 
Først i.f.m. de politiske forhandlinger efter augustkonferencen tages der politisk indholdsmæssigt stilling til de af administrationen udarbejdede forslag til budgetreduktioner til budgetønsker.
 Økonomi/personale
Tilvejebringelse af råderumsbeløbet på minimum 60 mio. kr. indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2020-2023.
 Kommunikation
Intet at bemærke.
 Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2019
Økonomiudvalget tog orienteringen om fremdrift og foreløbigt indhold af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker til efterretning.
 
Niels Lundshøj (A) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.


Sagens forløb:
ØU


Baggrund
Som en del af budgetaftalen for 2019-2022 blev det besluttet, at administrationen skulle arbejde videre med at undersøge mulighederne for etableringen af et nyt rådhus i bymidten. Der blev samtidig afsat midler til at foretage en række forundersøgelser, som skal kvalificere beslutningsgrundlaget for etableringen af et nyt rådhus. Forundersøgelserne omfatter både fysiske, finansielle og organisatoriske forhold knyttet til etableringen af et nyt rådhus. Resultaterne af forundersøgelserne vil over de kommende måneder blive forelagt til politisk behandling.
 
I dette dagsordenspunkt vil valg af finansieringsmodel og udbudsform blive forelagt til politisk behandling.Forslag
Administrationen indstiller,
 • At Økonomiudvalget drøfter potentielle finansieringsmodeller og udbudsmuligheder.Sagsfremstilling
Der har siden 2015 været arbejdet med Fremtidens Rådhus. Projektet er nu nået dertil, hvor der kan fremlægges beslutningsoplæg til politisk behandling. I første omgang handler det om finansieringsmodel og udbudsform. Inden disse lægges frem til politisk beslutning vurderer administrationen, at det vil være formålstjenstligt at have en forudgående drøftelse af de forskellige muligheder. 
 
Ved dette møde præsenterer projektledelsen derfor i samarbejde med Deloitte relevante finansieringsmodeller og udbudsformer. Der vil undervejs og efterfølgende være rig mulighed for at drøfte og spørge ind til modeller, muligheder mm.
 
Drøftelserne bruges til at kvalificere den senere indstilling om valg af finansieringsmodel og udbudsform.
 
Den videre proces
6. juni - Indstilling til Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen om valg af finansieringsmodel og udbudsform.Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2019
Sagen blev udsat til juni.
 
Niels Lundshøj (A) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.


Sagens forløb:
ØU


Baggrund
Økonomiudvalget orienteres om kommunens sygefravær i 2018, samt om aktuelle indsatser i forhold til nedbringelse af sygefraværet.
 
Sagen omfatter Hørsholm Kommunes sygefraværsstatistik i perioden 2014 til 2018. Statistikken sammenlignes med Allerød, Fredensborg, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner, samt med regions- og landsgennemsnit.
Derudover belyser sagen, hvilke indsatser der er igangsat på nuværende tidspunkt, samt indsatser for håndtering af sygefraværet i 2019 og frem.
 Forslag
Administrationen foreslår, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.Sagsfremstilling
 
 1. Hørsholm Kommunes udvikling i sygefraværet 2014-2018
 
I 2018 lå det samlede sygefravær i Hørsholm Kommune på 4,1%, hvilket er en stigning på 0,6 procentpoint i forhold til 2017. Sygefraværet i 2018 ligger også en smule højere end 2015 og 2016, men lavere end i 2014. Sygefraværet var markant højere i de første to måneder af 2018 og trods det, at vi resten af året har ligget på et pænt niveau, har vi ikke kunne indhente de to svære måneder.
 
 
Sammenlignet med andre kommuner, ligger Hørsholm Kommune i 2018 højere end Allerød- og Fredensborg kommune, men lavere end Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommune. Samtidig ligger Hørsholm Kommune i 2018 under både regions- og landsgennemsnittet.
 
I 2015 og 2017 havde Hørsholm Kommune det laveste sygefravær sammenlignet med alle fem sammenligningskommuner, mens det i 2014 og 2016 kun var Allerød Kommune, der havde et lavere sygefravær. Hørsholm Kommune lå under både regions- og landsgennemsnittet i hele perioden 2014-2018 med undtagelse af 2014, hvor kommunen lå på niveau med landsgennemsnittet.
 
Se kurver for sygefraværet og læs mere om langtids- og korttidssygefravær i vedhæftet bilag.
 
 1. Hørsholm Kommunes nuværende sygdomspolitik
 
Direktionen har de sidste par år haft fokus på, at der skal være en tæt kontakt mellem lederen og den sygemeldte medarbejder med det formål at medarbejderen, så hurtig som det er muligt, vender tilbage til arbejdet. Hørsholm Kommune har derfor en politik omkring, at leder har kontakt til medarbejder på 1. sygedag, 5. sygedag og igen på 14. sygedag.
 
Udover den centrale sygdomspolitik, har hver enhed en lokal sygdomspolitik som beskriver praktiske forhold ved sygemelding.
 
 
Nuværende indsatser har haft en positiv effekt på sygefraværet:
 
 • Personalejuridisk indsats
Den personalejuridiske indsats er blevet øget. Der sendes fraværsadvisering til leder når en medarbejder har haft 3 fraværsperioder inden for 6 måneder og ved fravær i 1 uge, 2 uger, 30 dage, 100 dage og 365 dage.
Alle sager med fravær over 30 dage vurderes og der lægges en plan for medarbejders tilbagevenden. Overholder medarbejdere ikke planen skærpes formuleringerne over for medarbejderen – medmindre lederen vurderer, at medarbejderens betydning for kerneopgaven er så stor, at man kan tåle udstrækning af planen. I sager hvor medarbejderen ikke inden for rimelig tid kan vende tilbage opsiges medarbejderen
 
 • Lederundervisning
Lederne er ansvarlige for hele tiden at arbejde med den lokale fraværsindsats og bliver derfor undervist i personalejuridisk håndtering af fravær. Lederne modtager samtidig løbende sparring, råd og vejledning om forebyggelse og fastholdelsesmetoder. Dialog, vejledning og coaching af ledere har medvirket til, at der er sket en kulturændring. Lederne har i dag stor fokus på fravær og er bedre klædt på til afskedigelsessager.
 
 • Statistik til leder/medarbejdere.
Et element i indsatsen har været statistik til lederne om fraværet. Lederne har sat pris på, at få tal, som giver overblik og som de har kunnet fremlægge på personalemøder. Desværre har der været en række indkøringsproblemer med at få statistik til hele organisationen.
 
 • Fokus på arbejdsmiljø
Der har været stor fokus på organisationens arbejdsmiljøarbejde. Det tætte samarbejde, i de enkelte enheder mellem leder og medarbejder og gode drøftelser i MED-indflydelsessystemet, har givet medarbejderne større forståelse for, at alle er ansvarlige for et godt arbejdsmiljø og deraf også at nedbringe sygefraværet som påvirker alle.
 
 • Rejsehold
Administrationen er taget rundt til enhederne og detaljeret gennemgået deres fraværsindsats med henblik for at finde en løsning til at nedbringe sygefraværet.
 
 • Økonomisk reduktion ifm. sygefraværet
Direktionen har vedtaget en mindre fordelagtig sygedagpengerefusion for enheder, som har betydet at enhederne får færre refusion ved sygdom. Dermed styrkes incitamentet hos lederne til at arbejde med nedbringelse af sygefraværet.
 
 
 1. Håndtering og forebyggelse af sygefravær fremadrettet:
 
Fremadrettet sætter administrationen fokus på følgende indsatser for at nedbringe sygefraværet:
 
Analyse af kommunens sygdomsdata
Vi skal bruge den nuværende sygefraværsdata til at blive klogere på prioriterede indsatser:
 
-         Hvem er i risikogruppen?
-         Er der nogle medarbejdergrupper/teams som er særligt ramt af sygdom og hvorfor og hvordan?
-         Hvordan er gruppen af langtidssygmeldte medarbejdere inddelt?
 
Lokale indsatser
Sygefraværsindsatserne skal tilpasses den lokale kontekst for at give den største effekt.
I den sammenhæng ser vi på, hvad sammenlignelige kommuner har gjort for at nedbringe sygefraværet inden for de forskellige fagområder og om der er noget som vil fungere i Hørsholm Kommune.
 
Fastholdelse af medarbejdere
Vi sætter øget fokus på fastholdelse i forbindelse med sygefraværsindsatsen for at:
 
-         Skabe tilknytning og loyalitet til arbejdspladsen hos medarbejderne
-         Skabe ejerskab i opgaverne
-         Skab fællesskabsfølelse hos medarbejderne. En følelse af, at vi løfter i flok og at man tager et ansvar i medarbejdergruppen.
 
Det er en ledelsesopgave at sørge for, at medarbejderne oplever en udvikling og en mening med og i arbejdet. Ligeledes skal ledelsen sørge for, at medarbejderne oplever at blive godt behandlet, hvilket kan spille en vigtig rolle i medarbejderloyalitet.
 
Det grå guld
 
Vi sætter fokus på at skabe gode og fleksible rammer for medarbejdere med lang erfaring ved at:
 
-         Afholde samtaler med fokus på senere tilbagetrækning, hvor det såvel for den ansatte som for driften giver mening
-         Dialog mellem leder og medarbejder om fysisk og psykisk arbejdsmiljø, så fravær undgås fx på grund af nedslidning
 
 
Revidering af nuværende sygdomspolitik
 
Direktionen arbejder på at ændre den nuværende sygdomspolitik: 1-5-14, således at lederen får endnu tættere kontakt til den sygemeldte medarbejder.
 Beslutning Økonomiudvalget den 04-04-2019
Økonomiudvalget udsatte behandlingen af punktet.


Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2019
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Niels Lundshøj (A) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.Bilag Bilag til dagsordenspunkt ang. sygefraværsstatistik 19.03.19Sagens forløb:
ØU - KB


Baggrund
I forbindelse med budgetaftale 2013-2016 blev der afsat midler til energirenovering af de kommunale bygninger. En del af anlægsmidlerne er i efterfølgende budgetaftaler og budgetopfølgninger udskudt og omprioriteret flere gange. Rådighedsbeløbet i 2019 udgør 3.013.400 kr. som ønskes anvendt til udskiftning af lyskilder til LED kommunens ejendomme, som et led i arbejdet med Klimakommunehandlingsplanen.Forslag
Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelse godkender,
 
 • At der frigives 3.013.400 kr. til udskiftning af lyskilder til LED belysning, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 til energirenovering af de kommunale bygningerSagsfremstilling
Der er en del af de kommunale bygninger, der med fordel kan få udskiftet lyskilderne til LED belysning, som bruger minder energi, end eksisterende lyskilder.
 
Skolerne udgør arealmæssigt en væsentlig del af kommunens bygningsmasse, og har behov for belysning i undervisningstiden, men også i forbindelse med rengøring og aftenskole. Skolerne har derfor en betragtelig brugstid og derfor det største besparelsespotentiale. De har i vid udstrækning stadig ældre energimæssig ineffektiv belysning, og styringen er ikke optimal alle steder.
 
I klasselokaler kan der være problemer med indeklima bl.a. på grund af høje temperaturer. Belysning med lavt energiforbrug vil alt andet lige påvirke temperaturforhold positivt, da de afgiver væsentligt mindre varme.
 
Der vil i første omgang være fokus på udskiftning af belysningen på skolerne, men hvis økonomien tillader, vil andre af kommunens ejendomme komme med i projektet.Økonomi/personale
I anlægsbudgettet for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 3.013.400 kr. som ønskes frigivet. Projektet kan lånefinansieres.
 
Den akkumulerede anlægsbevilling til energirenovering af de kommunale bygninger vil herefter udgøre 20.995.500.
 
 
 
 
Bevillingsskema
Beløb hele kr.
Tillægsbevilling
Indeværende år
Overslagsår 2020
Overslagsår 2021
Overslagsår 2022
Overslagsår 2023
 
Drift
 
 
 
 
 
Politikområde:
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
Politikområde:
 
 
 
 
 
 
I alt
0
0
0
0
0
Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)
 
 
 
 
 
Politikområde: 83 Energirenovering af de kommunale bygninger
3.013.400
 
 
 
 
Politikområde:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I alt
3.013.400
0
0
0
0
 
 Kommunikation

 

 Sagens tidligere behandling
KB 28.04.2014
KB 29.09.2014
KB 31.08.2015
KB 25.04.2016
KB 31.10.2016
KB 18.06.2018Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2019
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.
 
Niels Lundshøj (A) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.


Sagens forløb:
ØU - KB


Baggrund
Økonomiudvalget besluttede den 7. juni 2018, at administrationen skal undersøge muligheden for at ommærke 16 almene ungdomsboliger til 16 almene familieboliger i HAB, afdeling Ved Skovkanten, som nærværende sag omhandler.Forslag
Administrationen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.Sagsfremstilling
Hørsholm almene Boligselskab (HAB) har den 30. marts 2017 fremsendt en ansøgning om nedlæggelse/sammenlægning af 16 almene ungdomsboliger i HAB, afdeling Ved Skovkanten til etablering af 4 almene familieboliger.
 
HAB kæder sagen om nedlæggelse/sammenlægning af ungdomsboligerne i afdeling Skovkanten med sagen om opførelse af ungdomsboliger ved Rungsted Gymnasium. HAB havde således tilkendegivet i sin ansøgning, at opførelse af ungdomsboliger ved gymnasiet var betinget af, at ansøgningen om nedlæggelse/sammenlægning i afdeling Skovkanten imødekommes af kommunen.  
 
Ansøgningen om sammenlægning/nedlæggelse af ungdomsboliger var til politisk behandling i Miljø – og Planlægningsudvalget den 24. maj 2018, hvorefter sagsforløbet var planlagt til behandling i Økonomiudvalget og derefter Kommunalbestyrelsen.
 
Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede at nedlægge de 16 ungdomsboliger med det formål at ombygge/sammenlægge de nedlagte ungdomsboliger til 4 almene familieboliger.
 
Da sagen om sammenlægning af ungdomsboligerne i afdeling Ved Skovkanten den 7. juni 2018 kom for Økonomiudvalget, besluttede udvalget, at sagen ikke skulle videre til behandling i Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget besluttede i stedet, at administrationen skulle undersøge muligheden for at ommærke de 16 ungdomsboliger til 16 almene familieboliger.
 
Reglerne om ommærkning
Efter almenboliglovens § 3, stk. 1, nr. 6, kan kommunen og boligorganisationen aftale, at almene ungdomsboliger kan ommærkes til almene familieboliger. Ved indgåelse af sådanne aftaler kræves, at boligorganisationen foretager en ændring af boligtypen i Landsbyggefondens stamdata. Ved en ændring af stamdata ændres boligtypen permanent.
 
Er ungdomsboligerne opført med ungdomsbidrag, vil bidraget bortfalde ved ommærkning.
 
HAB’s beslutning
Beslutningen fra Økonomiudvalget af 7. juni 2018 blev forelagt for Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB), som er forretningsfører for HAB. 
 
Sagerne om ommærkning af ungdomsboligerne samt opførelse af ungdomsboliger ved Rungsted Gymnasium har henholdsvis den 10. september 2018 og 4. december 2018 været behandlet i HABs bestyrelse, jf. bilag 1.
 
Bestyrelsen har besluttet ikke at arbejde videre om ommærkning af ungdomsboligerne i afdeling Ved Skovkanten. Bestyrelsen fastholder det oprindelige forslag om at ombygge de 16 almene ungdomsboliger til 4 almene familieboliger. Dette begrundes med, at ombygning af afdelingens ungdomsboliger til almene familieboliger er nødvendigt for at styrke beboersammensætningen og gøre afdelingen mere attraktive for børnefamilier. 
 
Sagen om opførelse af ungdomsboliger ved Rungsted Gymnasium
Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. august 2018 en sag om at fremme arbejdet med opførelse af ca. 30 almene ungdomsboliger ved Rungsted Gymnasium med HAB, c/o DAB, som ejer/bygherre.
 
Da sagen om nedlæggelse/sammenlægning af ungdomsboligerne er kædet sammen med sagen om opførelse af ungdomsboliger ved Rungsted Gymnasium, ønsker HAB ikke at arbejde videre med sagen om opførelse af ungdomsboligerne på det foreliggende grundlag.
 
Rungsted Gymnasium er blevet orienteret herom.
 
Administrationens videre arbejde
På det foreliggende grundlag arbejder administrationen ikke videre med disse to sager.
 
Administrationen arbejder videre med initiativforslaget fra Radikale Venstre om opførelse af kollegieboliger i Hørsholm, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2019.Sagens tidligere behandling
MPU den 24. maj 2018 (sag om nedlæggelse af ungdomsboliger i afdeling ved Skovkanten)
 
ØU den 7. juni 2018 (sag om nedlæggelse af ungdomsboliger i afdeling ved Skovkanten samt sag om opførelse af ungdomsboliger ved Rungsted Gymnasium)
 
KB den 27. august 2018 (sag om opførelse af ungdomsboliger ved Rungsted Gymnasium)Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2019
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at administrationen skal arbejde videre med at undersøge mulighederne for etablering af enten almene ungdomsboliger eller private studieboliger eller eventuelle andre alternativer.
 
Niels Lundshøj (A) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.Bilag Bilag 1- HAB bestyrelsesbeslutning vedr ved Skovkanten og Rungsted GynmasiumSagens forløb:
ØU - KB


Baggrund
(UNDER UDARBEJDELSE)
Den 25. maj 2018 trådte de nye regler om beskyttelse af persondata i kraft. Som en del af det nye regelsæt skulle alle kommuner ansætte en databeskyttelsesrådgiver, som fik til opgave at rådgive og vejlede kommunerne og deres borgere omkring håndteringen af personoplysninger. En gang årligt udarbejder Hørsholm Kommunes databeskyttelsesrådgiver en årsrapport til Kommunalbestyrelsen omkring kommunens arbejde med beskyttelsen af persondata.Forslag
Administrationen anbefaler,
 
 • At Databeskyttelsesrådgivernes årsrapport 2018 tages til efterretning, herunder behovet for fortsat at afsætte personaleressourcer til at arbejde med implementeringen af de nye og skærpede krav til beskyttelsen af personoplysningerSagsfremstilling

 

I 2018 ansatte kommunen i samarbejde med de øvrige 6 kommuner i Nordsjællands Digitaliseringssamarbejde (NDS) to databeskyttelsesrådgivere. De to rådgivere fungerer som et team og dækker i samarbejde de 7 kommuner. 
 
Databeskyttelsesrådgiverne skal én gang årligt udarbejde en statusrapport til hver af de 7 Kommunalbestyrelser. I rapporten vurderer databeskyttelsesrådgiverne både kommunens arbejde for at leve op til lovkravene om persondatabeskyttelse i det forgangne år og det arbejde, der skal gøres i det kommende år for at højne kommunens compliance-niveau, dvs. niveauet for efterlevelse af kravene i persondatabeskyttelsesloven.
 
Af rapporten for 2018 fremgår det bl.a., at Hørsholm Kommune ”er kommet langt med implementeringen af GDPR (databeskyttelseskravene, red.), men endnu ikke er i mål”. Der peges herefter på en række områder, som der skal fokuseres på i 2019, hvis kommunen skal opnå et tilstrækkeligt compliance-niveau. Det handler bl.a. om:
 
 • Indgåelse af databehandleraftaler
 • Egenkontrol med overholdelse af f.eks. slette procedurer, brugeradministration og opbevaring af data
 • Dokumentation for at reglerne overholdes
 •  
 • Opfølgning på rapporten
 • Administrationen er i god dialog med databeskyttelsesrådgiverne omkring håndteringen af de påpege fokusområder og vil i 2019 forsætte arbejdet med implementeringen af de skærpede krav til beskyttelsen af persondata.
 Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2019
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.
 
Niels Lundshøj (A) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.Bilag Hørsholm - DPO årsrapport 2018.pdfSagens forløb:
BSU - ØU - KB


Baggrund
I Budgetaftale 2019-2022 er der afsat midler til at videreføre den styrkede IT-indsats på skoleområdet ved at investere i løbende udskiftning af digitale redskaber, så disse forbliver tidssvarende og understøtter den digitale læring i skolen.
 
Som et led i kommunens genopretningsplan har administrationen tidligere indmeldt mulige områder, hvor det er muligt at tilbageholde midler. I den forbindelse har administrationen ikke indmeldt de afsatte midler til digitale redskaber på skolerne. Administrationen har imidlertid genovervejet muligheden for tilbageholdenhed. Med denne sag foreslås delvis tilbageholdenhed i forhold til de afsatte midler til digitale redskaber på skolerne, en tilbageholdenhed, som samtidig tager højde for læringssituationen på skolerne, hvor it i dag er fuldt integreret i læringsmiljøet.
 
Med dette dagsordenspunkt indstilles til, at der frigives midler til Chromebooks til de kommende elever på 4. klassetrin i 2019 og ét klassesæt iPads til indskolingen på hver skole. Med henblik på kommunens økonomiske situation, foreslås de resterende anlægsmidler flyttet til 2020.Forslag
Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at frigive:
 • 600.000 kroner til Chromebooks i 2019.
 • 250.000 kroner til iPads i 2019.
 • Flytte de resterende anlægsmidler (346.000 kr.) til iPads til 2020.Sagsfremstilling
I 2014 besluttede kommunalbestyrelsen en ambitiøs it-strategi på skoleområdet. Strategien understøtter realiseringen af Fremtidens Skole i Hørsholm ved at integrere it fuldt ud i læringsmiljøet i folkeskolerne.
 
Grundprincippet i strategien er, at hvert barn har sit eget digitale redskab som en del af læringsmiljøet både i skolen og hjemme, så skolens læringsressourcer let og hurtigt kan tilgås. I Hørsholm har eleverne fra 1. til 3. klasse en iPad, mens de fra 4. til og med 7. klassetrin er udstyret med en Chromebook. 
 
På grund af den aktuelle økonomiske situation i Hørsholm Kommune, foreslås en del af investeringen i iPads udskudt til 2020. Dette er muligt, da levetiden på iPads er længere end på Chromebooks, og da der i højere grad anvendes fysiske læremidler i indskolingen på skolerne. Derudover lægges op til tilbageholdenhed, ved at investere i ét nyt klassesæt af iPads til hver skole, sådan at det er muligt at arbejde på tidssvarende devices. Dermed investeres der ikke i nye iPads til samtlige elever på kommende 1. klassetrin (som der oprindeligt er afsat midler til).
 
Levetiden på de nuværende Chromebooks er forventelig ca. 3-4 år. Derfor er investeringen i nye redskaber til de kommende 4. klasser nødvendig for at understøtte den digitale læring i skolerne.Økonomi/personale
Beløb hele kr.
Tillægsbevilling
2019
Overslagsår 2020
Overslagsår 2021
Overslagsår 2022
Overslagsår 2023
Politikområde 31: Skoler
-346.000
346.000
 
 
 
I alt
-346.000
346.000
 
 
 
Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)
 
 
 
 
 
Politikområde 31: Skoler
850.000
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
I alt
850.000
0
0
0
0
 
Det konkrete valg af finansiering i forhold til muligheder for at lease eller købe de digitale redskaber indgår i den videre proces.
 
I Budgetaftale 2019-2022 er yderligere afsat i alt 4 mio. til at udskifte de eksisterende interaktive tavler og projektorer i alle skolernes undervisningslokaler, da disse ikke længere er tidssvarende og bør udskiftes. Administrationen er i gang med at afdække behov og muligheder for finansiering med henblik på at fremlægge en sag om frigivelse af midler hertil.Kommunikation
Der samarbejdes mellem administrationen, Team IT, Team Indkøb, skolernes IT-vejledere og IT-supportere om at vælge det bedste digitale redskab til de behov, der er i forbindelse med undervisningen og den digitale læring.Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 11-04-2019
Børne- og Skoleudvalget indstillede overfor Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen at frigive:
 • 600.000 kroner til Chromebooks i 2019.
 • 250.000 kroner til iPads i 2019.
 • Flytte de resterende anlægsmidler (346.000 kr.) til iPads til 2020.
 
Kristian N. Jensen (V) deltog ikke i mødet.
 
 


Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2019
Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt
 
Jakob Nybo (I) og Glen Madsen (O) undlod at stemme.
 
Niels Lundshøj (A) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.


Sagens forløb:
SFKU, ØU, KB


Baggrund
Hørsholm Bibliotek har i 2007 indgået aftale med Dansk Biblioteks Reklame vedrørende levering af reklamefinansieret plastikposer og bogmærker. Hørsholm Bibliotek ønsker ikke længere at være bundet af samarbejdsaftalerne på de gældende vilkår som betyder, at aftalerne kun kan opsiges hvert 5 år. Af miljømæssige hensyn ønsker Hørsholm Bibliotek heller ikke at udlevere gratis plastikposer og ønsker derfor også at opsige aftalerne. Aftalerne med reklamefinansierede plastikposer og bogmærker kan kun opsiges såfremt kommunalbestyrelsen træffe beslutning om at gå bort fra hel eller delvis reklame finansierede plastikposer og bogmærker.Forslag
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at gå bort fra hel eller delvis reklamefinansieret plastikposer og bogmærker. Administrationen vil efterfølgende opsige samarbejdsaftalerne med Dansk Biblioteks Reklame.Sagsfremstilling
Hørsholm bibliotek har i 2007 indgået 2 samarbejdsaftaler med Dansk Biblioteks Reklame vedrørende levering af plastikposer og bogmærker med reklametryk. Aftalerne betyder, at Hørsholm bibliotek vederlagsfrit modtager plastikposer og bogmærker med reklametryk. Samarbejdsaftalerne er fra indgåelsen i 2007 uopsigelige i 5 år og bliver automatisk forlænget med yderligere 5 års perioder, med mindre biblioteket senest 6 måneder inden en 5 års periode udløber, opsiger aftalerne til ophør pr. udløb. Aftalerne kan dog kun opsiges såfremt Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at gå bort fra hel eller delvis reklame finansierede plastikposer og bogmærker.
 
Hørsholm Bibliotek ønsker ikke at være bundet af samarbejdsaftalerne med Dansk Biblioteks Reklame og vil derfor gerne opsige aftalerne inden udløbet af den nuværende 5 årige periode, som udløber den 3. september 2022.
Hørsholm Bibliotek vil gerne støtte miljøet og genbrugstanken, derfor ingen plastikposer. Mange af bibliotekets brugere undrer sig allerede over, at de kan få en gratis plastikpose, da der i dag er afgifter på plastikposer i mange butikker.
Hørsholm Bibliotek har et større lager af sorte genbrugs bibliotekstasker som biblioteket fremadrettet ønsker at bruge som låneposer. Ved nedlæggelse af gratis plastikposer vil biblioteket selv stå for finansiering og optimere af antallet af låneposer.
Opsigelse af reklame bogmærker fra Dansk Biblioteks Reklame vil ikke betyde en forringelse for borgerne. Biblioteket modtager løbende gratis bogmærker med reklame for Litteratursiden, E-reolen, netlydbøger, børnebøger m.m.
 
 
Administrationen anbefaler derfor at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller til Kommunalbestyrelse, at samarbejdsaftalerne med Dansk Biblioteks Reklame ophører, da man ikke ønsker hel eller delvis reklamefinansierede plastikposer og bogmærker.
Hvis Kommunalbestyrelsen tager Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling til efterretning vil administrationen efterfølgende opsige aftalerne med Dansk Biblioteks Reklame.Økonomi/personale
Der er ingen økonomi forbundet med opsigelse af samarbejdsaftalerne med Dansk Biblioteks Reklame.Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 10-04-2019
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt.
 


Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2019
Økonomiudvalget indstillede Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling godkendt.
 
Niels Lundshøj (A) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.


Sagens forløb:
SSU-BSU-ØU-KB


Baggrund
Hvert år offentliggør Børne- og Socialministeriet et danmarkskort med statistik over omgørelsesprocenter fra Ankestyrelsen på socialområdet.Forslag
Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget og Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om ankestatistikken til efterretning.Sagsfremstilling
Det følger af Retssikkerhedslovens § 79 b, at kommunalbestyrelsen inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet er offentliggjort, skal behandle danmarkskortet på et møde i kommunalbestyrelsen.
 
Kravet indebærer, at der hvert år vil skulle ske en aktiv politisk drøftelse af danmarkskortet.
 
Det seneste danmarkskort, der er offentliggjort den 7. marts 2019, viser, at Ankestyrelsen i 2018 har behandlet 27 klagesager fra Hørsholm Kommune vedrørende Lov om Social Service (se Børne- og Socialministeriets hjemmeside). I alt har Hørsholm Kommune behandlet 724 sager (afgørelser og revurderinger), heraf 301 sager, hvor der er truffet ny afgørelse eller ændret afgørelse i 2018 i Center for Børn og Voksne.
 
Inden for myndighedsområdet har borgere mulighed for at klage over en kommunes afgørelse i en sag. Hvis en borger er utilfreds med en afgørelse, kan borgeren inden for 4 uger komme med bemærkninger til denne, hvorefter myndigheden revurderer beslutningen. Hvis de nye oplysninger ikke giver anledning til ændring af afgørelsen, videresender Hørsholm Kommune klagesagen til Ankestyrelsen.
 
De forskellige typer af afgørelser er:
 • Stadfæstelse af kommunens afgørelse (dvs. at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse).
 • Hel eller delvis ophævelse/ændring af kommunens afgørelse.
 • Hjemvisning til fornyet behandling (hjemvist betyder, at kommunen skal genbehandle sagen og afgøre den på ny. Eksempelvis på grund af nye principafgørelser, formelle fejl i sagsbehandlingen, eller fordi sagen ikke har været tilstrækkelig oplyst).
 
 
Årsstatistik for Hørsholm kommune for klager behandlet af Ankestyrelsen sammenlignet med landsgennemsnittet (udarbejdet på baggrund af Ankestyrelsens statistik):
 
 
Voksen-handicap-
området
Lands-
plan
Børnehandicap-
Området
Lands-
plan
Socialområdet
I alt
Lands-
plan
Omgørelser i %
33% (fordelt med 0% ændrede og 33% hjemviste)
32%
28%
(fordelt med 14% ændrede og 14% hjemviste)
47%
29%
(fordelt med 7% ændrede og 22% hjemviste)
36%
 
Betegnelsen omgørelser omfatter både ændrede og hjemviste klagesager.
På Socialområdet indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang, herunder også børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet, hjælpemidler m.fl.
 
I 2017 var omgørelsesprocenten for klagesager i Hørsholm Kommune 25% for det samlede socialområde, heraf 45% på børneområdet og 0% på voksenhandicapområdet.
 
Der er sket et stigning i andelen af omgjorte sager i 2018 sammenlignet med 2017.
Dette skyldes primært, at der ikke var nogen ankesager i 2017 på voksenhandicapområdet, mens der har været 3 ankesager i 2018, hvoraf én er blevet hjemvist til fornyet behandling.
 
Center for Børn og Voksne arbejder løbende på at forbedre sagsbehandlingen og indretter sig efter Ankestyrelsens praksis og vejledninger på området.Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-04-2019
Social- og Seniorudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage administrationens orientering om ankesagsstatistikken for 2018 til efterretning.
 


Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 11-04-2019
Børne- og Skoleudvalget indstillede til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om ankestatistikken til efterretning.
 
Kristian N. Jensen (V) deltog ikke i mødet.
 
 


Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2019
Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets og Børne- og Skoleudvalgets indstillinger godkendt.
 
Niels Lundshøj (A) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.Bilag Bilag_overblik fra Ankestyrelsen.xlsxSagens forløb:
MPU - ØU - KB


Baggrund
Administrationen præsenterer skitseprojekt for landskabet i PH Park, udarbejdet af landskabsarkitektfirmaet SLA A/S på baggrund af Udviklingsplan for PH Park.Forslag
Administrationen anbefaler at Miljø- og Planlægningsudvalget indstilller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:
 1. Godkende skitseprojektet som grundlag for det videre arbejde.
 2. Godkende, at legeplads samt aktivitetsareal i PH Park
  1. forbliver kommunal ejendom - eller
  2. overdrages sammen med det øvrige landskab til den fremtidige grundejerforening.Sagsfremstilling
SLA A/S præsenterer skitseplanen på udvalgsmødet.
 
Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2017 Udviklingsplan for PH Park.
 
Landskabsarkitektfirmaet SLA A/S har viderebearbejdet udviklingsplanens landskab til et egentligt skitseprojekt, der skal danne grundlag for det videre arbejde.
 
Kommunalbestyrelsen besluttede d. 18. juni 2018, at Hørsholm Kommune skal beholde ejerskabet af hovedstiforløbet fra Sophielund til busstoppestedet ved Bolbrovej, samt af et areal, som udviklingsplanen omtaler som ”Byparken”. Afklaring af ejerskab af yderligere to foreslåede arealer blev udskudt til præsentationen af skitseforslaget.
 
Det drejer sig om dels om legepladsen og om et areal ved Sophielund, hvor der foreslås etableret en plads med mulighed for ophold og aktiviteter, der appellerer til brugere på tværs af generationerne, herunder til beboere og brugere at Sophielund, f.eks. træningsredskaber, petanque, streetbasket mv.
 
Placeringen af de nævnte arealer kan ses på bilag 1
 
Intentionen i Udviklingsplan for PH park er, at landskabet imellem byggefelterne skal fremstå som et grønt åndehul til glæde for alle byens borgere.
 
Administrationen vurderer, at der let kan opstå konflikter, når en grundejerforening står alene med at vedligeholdelsen af faciliteter, f.eks. en legeplads, der samtidig er beregnet til alle byens borgere.
 
Fordelen ved at ejerskab og drift af disse arealer beholdes som kommunale er at sikre den fulde og tydelige offentlige adgang.
Desuden er kommunalt ejerskab også en måde at sikre et højt niveau på lang sigt.
 
Fordelen ved at overdrage ejerskab og drift til en grundejerforening er, at Hørsholm Kommune undgår driftsudgiften.
 
Til orientering vedr Novafos’ anlæg
Projektet er udarbejdet med input fra bl.a. Novafos, der deltager i projektet med et regnvandsbassin, der håndterer overfladevand. Desuden anlægger Novafos et større bygværk i form at et underjordisk spildevandsbassin i PH Park. Til begge bassiner etableres ligeledes udløbsledninger. Begge bassiner med ledninger sikres med deklarationer på arealet.
 
I forbindelse med skitseforslaget har det vist sig, at en større eksisterende hovedkloakledning samt et rørbassin er i konflikt med udviklingsplanens placering af udvidelsen af plejecenteret Sophielund. Såvel hovedledning som rørbassins placering er fastlagt med deklaration og landkommisionskendelse. Flytning eller nedlæggelse af disse anlæg vil skulle bekostens af Hørsholm kommune. Administrationen arbejder med muligheden for at nedlægge rørbassinet og flytte kloakledningen.
 
Placeringen af de nævnte anlæg kan ses på bilag 2.Økonomi/personale
På baggrund af et samlet økonomisk overslag, er der i budgettet afsat ca. 46.000 kr. til kommunens andel af omkostninger ifm. byggemodning og anlæggelse af landskab m.m., hvoraf ca. 4,5 mil. Kr. forventes anvendt til projektering.
 
Udgifter i forbindelse med eventuel nedlæggelse/omlægning af deklareret rørbassin og kloakledning er ikke medregnet.
 
Administrationen forventer følgende driftsøkonomi i forbindelse med drift af de arealer, der beholdes som kommunale:
Hovedsti: 25.100 kr./år
Bypark: 14.500 kr./år
 
Administrationen forventer følgende driftsøkonomi i forbindelse med drift at de arealer, der foreslås beholdt som kommunale:
Legeplads: 13.700 kr/år
Aktivitetsområde ved Sophielund: 14.800 kr/årKommunikation
 Sagens tidligere behandling
ØU 7/6 2018, pkt 10
KB 18/6 2018, pkt 11Noter til bilag
Skitseforslag udleveres på udvalgsmødet
Idékatalog – Leg og Aktivitet i PH Park udleveres på udvalgsmødetBeslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 11-04-2019
Et flertal (Charlotte Kirchheiner (C), Jan H. Klit (C), Bent Fabricius (C) og Fritz Reuter (V)) i Miljø- og Planlægningsudvalget godkendte det præsenterede skitseprojekt for det videre arbejde, samt at legeplads og aktivitetsarealer i PH Park skal anlægges og vedligeholdes af Hørsholm Kommune. Miljø- og Planlægningsudvalget lægger vægt på, at omkostningerne til landskabsprojekt for PH Park holdes inden for det budget, der senest er præsenteret i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling den 25. marts 2019 om parkeringsnorm for PH Park.
 
Anne Ehrenreich (V) stemte hverken for eller i mod.
 


Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2019
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt med den ændring, at ejerskabet til legeplads og aktivitetsareal skal overdrages til den fremtidige grundejerforening, og at vedligeholdelse og drift af legeplads og aktivitetsareal skal påhvile grundejerforeningen.
 
Kommunalbestyrelsens beslutning den 18. juni 2018 om, at hovedstiforløbet og byparken med sine bevaringsværdige træer skal være kommunalt ejet er fortsat gældende, og vedligeholdelse og drift af hovedstiforløbet og byparken skal også fortsat påhvile kommunen.
 
Niels Lundshøj (A) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.Bilag Bilag 1_PH Park_ejerskab.pdf
Bilag 2_PH Park_novafos intallationer.pdfSagens forløb:
MPU - ØU - KB


Baggrund
Hørsholm Hospital, tidligere Usserød Sygehus har fra 1759 til 2011 haft til huse på grunden Usserød Kongevej 102. Hospitalet fraflyttede bygningerne i 2011 og i 2017 blev bygningerne nedrevet for at give plads til den kommende byudvikling. Hørsholm Kommune købte i oktober 2015 grunden af Region Hovedstaden og en udviklingsplan for hele området har efterfølgende dannet baggrund for udbud og salg af parceller på grunden.
 
Forslag til Lokalplan 170, vedhæftet som bilag 1, samt tilhørende tillæg 5 til Kommuneplan 2017-2029, vedhæftet som bilag 2 muliggør bebyggelse i overensstemmelse med principperne i Udviklingsplan for PH Park.Forslag
Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller, at Forslag til Lokalplan 170 for PH Park med tilhørende forslag til tillæg 5 til Kommuneplan 2017-29, fremlægges til politisk behandling med henblik på beslutning om offentlig høring i 10 uger (inkl. sommerferieperiode.)Sagsfremstilling
Lokalplanen har til formål at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for, at der kan etableres boliger og et rekreativt landskab i PH Park. Området planlægges bebygget med 4 boligklynger, lokalplanen fastlægger klyngernes placering og sikre at bebyggelse ligger som tætte klynger af huse i en rekreativ park. Bebyggelserne skal bestå af en sammensætning af bygningstypologierne: rækkehuse, etagehuse og tårnhuse, i varierende højder fra 2- 6 etager. Bebyggelserne skal placeres så de danner et indre gårdrum der danner fælles opholdsareal for den enkelte klynge.
 
Lokalplanen har desuden til formål at udlægge et rekreativt område med offentlig adgang, og sikre at der kan etableres en sø hvor håndtering af regnvand, både fra egen grund men også fra opland kan ske. Der er ligeledes udlagt et underjordisk spildevandsbassin. For at skabe plads til landskabet skal parkering primært etableres under terræn. Lokalplanen fastlægger endvidere vej- og stisystem samt tilslutning til det omkringliggende vejnet.
 
Lokalplan 170 afløser Lokalplan 126 for Hørsholm Sygehus og Sophielund, for så vidt angår denne lokalplans områdeafgrænsning.
 
Parkering, adgangsveje og stier
Lokalplanen fastlægger veje og stier, herunder tilslutning til eksisterende vej- og stinet. Adgange til området skal ske fra henholdsvis Bolbrovej og Højmosen. Befæstede brandveje skal sikre uhindret adgang til udrykningskøretøjer og vil blive udformet så de ikke i hverdagen anvendes til motoriserede køretøjer, men indgår som en naturlig del af uderummet.
 
Stierne skal forbinde ind igennem området og skabe oplevelsesrige ruter igennem landskabet og arealet ved søen, samt forbinde de 4 klyngers gårdrum.
 
Der skal etableres 1,5 parkeringsplads pr. bolig under terræn, dog ved mindre boliger, herunder boliger under 60 m2, kan der etableres 1 parkeringsplads. Herudover skal der etables 10 parkeringspladser pr. klynge på terræn i umiddelbar tæthed til klyngen.
 
Miljøvurdering
Lokalplanforslaget er screenet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer,
idet det er vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af miljøvurdering.Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 11-04-2019
Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt.
 


Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2019
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt med bemærkning om, at trafikanalyse, skyggediagrammer, dronefotos, liste over hidtidige og planlagte borgerinddragelsesaktiviteter samt dokument med link til 3D film skal tilføjes som bilag til forslag til lokalplan 170. Administrationen vedhæfter trafikanalyse, skyggediagrammer, dronefotos, liste over hidtidige og planlagte borgerinddragelsesaktiviteter samt dokument med link til 3D film som nye bilag til dagsordenspunktet inden mødet i Kommunalbestyrelsen.
 
Økonomiudvalget indstillede endvidere godkendt, at der skal etableres en udstilling på PH Park-området med de valgte projekter i forbindelse med lokalplanens offentlighedsfase.
 
Niels Lundshøj (A) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.Bilag Bilag 1 - Forslag til Lokalplan 170 for PH Park
Bilag 2 - Forslag til kommuneplantillæg 5Sagens forløb:
MPU, ØU, KB


Baggrund
Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede den 20.09.2018, at udsætte behandlingen af sagen, idet udvalget ønskede en analyse af, hvordan modulvogntog påvirker fremkommeligheden og trafiksikkerheden på Isterødsvejen samt motorvejstilslutningen.Forslag
Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at drøfte
 
 • om Isterødvejen kan indgå i en modulvogntogsrute, hvor Fredensborg Kommune bekoster alle anlægsomkostninger forbundet hervedSagsfremstilling
Fredensborg kommune ønsker, at modulvogntog på ruten
Helsingør – Hillerød – Roskilde, kører ad Helsingørmotorvejen og Isterødvejen i
stedet for gennem Fredensborg by. Trafikaftalen fra 2016 giver mulighed for
dette, såfremt Fredensborg kommune tilvejebringer den fornødne finansiering og
indhenter accept fra de øvrige kommuner til at køre modulvogntog på deres del
af Isterødvejen.
 
Hørsholm Kommune har tidligere godkendt modulvogntog på Isterødvejen med følgende vilkår:
 
 1. at Isterødvejen opklassificeres til en statsvej
 2. at en modulvogntogsrute på Isterødvejen ikke må give anledning til økonomiske omkostninger for Hørsholm Kommune, hverken anlægsmæssigt eller driftsmæssigt
 3. at evt. ændringer på vejnettet skal trafiksikkerhedsrevideres, således at trafiksikkerheden ikke bliver forværret ved ændringerne
   
Der har efterfølgende den 6. april 2018 været afholdt møde på Fredensborg Rådhus, hvor borgmestrene fra Fredensborg og Hørsholm deltog. Referat fra mødet er vedhæftet.
Fredensborg og Hørsholm blev enige om, at Isterødvejen bør opklassificeres til statsvej, og at de tre kommuner (Hillerød, Hørsholm og Fredensborg) skal arbejde for at dette sker.
 
Fredensborg Kommune vil arbejde for at arrangere et møde med de tre kommuner og Transportministeren om dette. Forinden skal der udarbejdes et notat som opridser hovedpunkterne for en opklassificering. Tidspunktet for henvendelsen til Transportministeren skal forholde sig til den politiske situation.
 
Det blev tillige aftalt, at adskille sagerne om hhv. opklassificering til statsvej og ombygning til modulvogntog. En fremtidig drøftelse med Transportministeren skal dog rumme begge sager.
 
Der har endnu ikke været drøftelser med Transportministeren omk. opklassificering til statsvej. 
 
Administrationen har lavet en analyse, som beskriver, hvordan det kan forventes, at en modulvogntog igennem Hørsholm vil påvirke kapaciteten, trafiksikkerheden og økonomi – og om en fysisk ændring af vejnettet på strækningen vil betyde, at flere tunge køretøjer vil vælge at køre ad Isterødvejen.
 
Opsummering fra analysen
Et meget konservativt skøn for antallet af modulvogntog på Isterødvejen vil være maks. 1 vogntog per time per retning i morgenspidstimerne og maks. 2 vogntog per time per retning i eftermiddagsspidstimerne. Idet der tages i regning at de modulvogntog, der vil anvende Isterødvejen er alene et modulvogntog, der har behov for at køre mellem Helsingør og Hillerød/Frederikssund. Der må samtidigt forventes en fortsat vækst i modulvogntogskørslen over de kommende år.
 
Trafikken på Isterødvejen udgør på en hverdag 22.300 køretøjer mellem TSA9 og Grønnegade, nord for Grønnegade er trafikken noget lavere nemlig 15.260 køretøjer.
 
For at belyse påvirkningen af fremkommeligheden og trafikafviklingen på Isterødvejen ved introduktion af modulvogntog på strækninger er der gennemført en række mikrosimuleringer. Simuleringerne er gennemført af den eksisterende trafikafvikling sammenholdt med afvikling med modulvogntog.  Beregningerne viser at trafikanterne på strækningen i morgenspidstimen vil opleve en øget forsinkelse på 5 sek., tilsvarende 2 sek. om eftermiddagen ved introduktion af modulvogntog.
 
Vejdirektoratet har vurderet behovet for justeringer af de to rundkørsler på Isterødvejen, hvor modelvogntogene skal passere. Det er vurderet, at der i rundkørslen ved Grønnegade/Sjælsmarksvej/Isterødvejen er behov for inddragelse af mindre arealer to steder ved de eksisterende cykelkrydsninger. Der er umiddelbart vurderet mulighed for at opretholde den afstand, der typisk sikres ved krydsningspunkter for cyklister i rundkørsler. Tilsvarende vil der være behov for mindre sideudvidelser i rundkørslen ved TSA9.
 
Generelt vurderes at kørsel med modulvogntog ikke vil påvirke trafikanterne væsentligt. For trafikanterne vil det være som at skulle forholde sig til de sættevognstog, som allerede i dag kører på strækningen. Der vil dog kunne forventes flere vogntog ad rute 19 og overhalinger vil være en smule længere. 
 
Trafiksikkerheden vil ikke blive forringet væsentligt. Ifølge VD- Håndbogen ”Planlægning og projektering for modulvogntog i vejanlæg” er modulvogntog ikke overrepræsenteret i uheldsstatistikken. Sagens tidligere behandling
MPU den 20.06.2019
MPU den 24.04.2017Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 11-04-2019
Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Hørsholm Kommune vil forholde sig til, om Isterødvejen skal indgå som modulvogntogsrute, når Isterødvejen er opklassificeret til statsvej.
 
Udvalget ønsker tilsendt ulykkesstatistik for Isterødvejen snarest. Udvalget vil fastholde fokus på fremkommelighed ift. motorvejen.
 


Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2019
Økonomiudvalget besluttede at sende sagen tilbage til Miljø- og Planlægningsudvalget til fornyet behandling, idet ulykkesstatistikken tillige skal indgå i udvalgets behandling.
 
Niels Lundshøj (A) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.Bilag RAP_Modulvogntog Isterødvejen_v1.pdfSagens forløb:
MPU, ØU, KB


Baggrund
På udvalgsmøde den 24.05.2018 besluttede Miljø- og Planlægningsudvalget, at der skulle være flere stadepladser i Hørsholm Kommune. I forbindelse med udbud af fem nye stadepladser skal kommunalbestyrelsen godkende afgifterne som opkræves ved leje af stadepladserne.Forslag
Administrationen anbefaler at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende:
 
 1. forslag til afgifter ved Hørsholm Kommunes stadepladser.
 2. etablering af en mobil stadeplads ved badestranden, Mikkelborg Strandeng.
 3. at bemærkninger fra Vallerød Skole og Rungsted Skole indgår i kriterierne ved udbud af stadepladsen ved hhv. Stadionalle og Rungsted Kyst St. eller at de to stadepladsplaceringer alternativt udgår.Sagsfremstilling
Kategorier
Stadepladsernes placeringer er opdelt i fire kategorier. Kategorierne angiver administrationens vurdering af, hvor attraktiv placeringerne er i Hørsholm Kommune. Endvidere er det i kategoriseringen også indeholdt på hvilke placeringer kommunen forventer at have flest udgifter i forbindelse med stadepladserne.
 
Kategori 1
Kategori 1 defineres som en placering, hvor der må forventes, at være mulige kunder på alle tidspunkter af året. Det vurderes, at en placering i kategori 1 er en attraktiv placering i Hørsholm Kommune, fordi placeringen er helt central i forhold til Hørsholm Kommunes handelsliv.
Placeringen af stadepladsen i kategori 1 betyder en væsentlig udgift for kommunen til administration, drift, tilsyn og opkrævning.
 
Kategori 2
Kategori 2 defineres som en placering, hvor der må forventes, at være færre mulige kunder hele året rundt end kategori 1. Det vurderes, at en placering i kategori 2 er uden for Hørsholm Bymidte (handelsmidten), men at placeringen dog stadig, har en vis nærhed til handelsliv. Kommunen har færre udgifter til stadepladserne i kategori 2, da udgifter til administration, drift, tilsyn og opkrævning forventes at være mindre end kategori 1.
 
Kategori 3
Kategori 3 defineres som en placering, hvor der må forventes, at være et varieret kundegrundlag henover året. Det vurderes, at en placering i kategori 3, er en placering, der ikke er beliggende nær handelsliv. Kommunen forventer at have færre udgifter på stadepladserne i kategori 3 end kategori 2.
 
Kategori 4
Kategori 4 defineres som en placering, hvor der kun må forventes, at være mulige kunder på nogle tidspunkter af året dvs. at stadepladsens placering f.eks. kan være begrænset til salg i en bestemt periode på året. Kommunen har færrest udgifter til stadepladser i kategori 4, da administration, drift, tilsyn og opkrævning vil være begrænset til en periode af året.
 
Kategorisering af kommunens stadepladser
Kommunen har fire eksisterende stadepladser, som er placeret i nedenfor nævnte kategori:
 
 • Kategori 1: Nord-enden af Gågaden (Ved Apotekertorvet)
 • Kategori 2: Stadionalle ved Hørsholm Hallen.
 • Kategori 3: Svinget ved Rungstedvej.
 • Kategori 4. Rungsted Strand.
 
Se placering på kortbilag.
 
De fem nye stadepladser kategoriseres som følgende:
 
 • Kategori 1: Stadeplads ved syd-enden af Gågaden
 • Kategori 2: Stadeplads på Usserød Kongevej (ved Ørbæksvej)
 • Kategori 2: Stadeplads på parkeringspladsen ved Hørsholm Allé (Politistationen)
 • Kategori 3: Stadeplads ved Rungsted Kyst St.
 • Kategori 4: Stadeplads ved Pennehave.
 
Afgifter ved stadepladser
Kommunen kan opkræve betaling for brug af vejarealet, når udnyttelse sker i forretningsmæssigt øjemed. Det fremgår af vejlovens § 80, stk. 2.
I de særlige bemærkninger til vejlovens § 80, stk. 2, fastslås det, at det er vejmyndigheden, der skønner, hvor meget der i det konkrete tilfælde skal opkræves som betaling for råden over vejarealet. Vejmyndigheden skal bestræbe, at betalingen modsvarer vejmyndigheden direkte eller indirekte faktiske udgifter i forbindelse med den forretningsmæssige, ikke-trafikale råden over vejarealet.
 
Ny stadeplads
Administrationen har modtaget en ansøgning om tilladelse til en mobil stadeplads ved badestranden ved Mikkelborg Strandeng. Administrationen vurderer, at det vil være muligt at etablere en mobil stadeplads på stedet, uden at skabe gener for de øvrige brugere af stranden.
 
Bemærkninger fra Vallerød Skole og Rungsted Skole
Administrationen har modtaget bemærkninger fra Vallerød Skole og Rungsted Skole ift. stadepladser på hhv. Stadionalle og Rungsted Kyst St. Bemærkningerne er vedhæftet som bilag.
 
Begge skole mener generelt, at salg fra stadepladserne i skoletiden skal være sundt med et minimum af sukkerindhold i de varer som sælges, således at stadepladserne ikke undergraver skolernes arbejde med sund kost eller øvrige tiltag ift. lødigt skolebodstilbud. Administrationen anbefaler, at bemærkningerne fra skolerne indgår som kriterier ved udbud af pladserne eller at de to stadepladsplaceringer alternativt udgår.Økonomi/personale
Administrationen har fastsat afgiften for en stadeplads i 2019 til følgende
 
 1. Kategori 1: 47.331 kr. om året.
 2. Kategori 2: 35.543 kr. om året.
 3. Kategori 3: 13.284 kr. om året.
 4. Kategori 4: 5464 kr. om året.
 
Afgiften reguleres 3 % årligt, jf. kommunernes takstblad.Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 11-04-2019
Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt, idet udvalget ønsker, at der bliver stillet krav ift. bodernes fremtoning og at der primært ønskes et udbud af sunde madvarer i nærheden af skoler og idrætsarealer.
 


Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2019
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt med bemærkning om, at administrationen bemyndiges til at aftale reduceret stadepladsafgift i år 1, dog ikke under halvdelen af den almindelige afgift.
 
Niels Lundshøj (A) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.Bilag Bemærkninger fra Rungsted Skole
Bemærkninger fra Vallerødskolen
Placering af eksisterende og nye stadepladser