Spørgsmål og svar om boliger

Kommunalbestyrelsen har pligt til at give alle tilkommende flygtninge en permanent bolig. Indtil det er muligt, er kommunen forpligtet til at anvise flygtningen, som kommer til kommunen et midlertidig boligløsning. 

Der er ikke fastsat krav til standarden eller karakteren af det midlertidige opholdssted, der skal anvises, indtil det er muligt at anvise en permanent bolig.

En dispensation i planloven i 2015 giver kommunerne lov til at indkvartere flygtninge midlertidigt i områder, der er udlagt til andet end boliger, i op til 5 år. De 5 år starter fra det øjeblik, hvor boligen er indflytningsklar.

Kommunalbestyrelsen har således mulighed for frit at træffe beslutning om, hvordan en midlertidig indkvartering skal finde sted. Der kan eksempelvis være tale om indkvarteringssteder, der oprettes særligt med henblik på at kunne fungere som midlertidigt opholdssted, om privat indkvartering og om indkvartering på hoteller eller lignende. Det midlertidige opholdssted behøver ikke at være i den kommune, hvortil den pågældende flygtning er visiteret og skal have anvist en permanent bolig.

Der er ikke nogen tidsramme for begrebet ”midlertidig” – det betyder, at flygtningen kan blive boende i midlertidig indkvartering frem til, at kommunen kan anvise en permanent bolig eller vedkommende selv finder en.

Størrelsen på den husleje, som de nye medborgere skal betale under en midlertidig indkvartering er styret og fastsat fra Udlændingestyrelsen. Det betyder, at når kommunen driver/lejer et midlertidigt opholdssted/indkvartering for flygtninge, så er der sjældent overensstemmelse/balance mellem de driftsmæssige udgifter til leje af det konkrete sted og lejeindtægter fra flygtningene. Derfor er midlertidig boligplacering af flygtninge en stor økonomisk udfordring for mange kommuner og særligt for Hørsholm Kommune, fordi det ikke er muligt at skaffe permanente boliger i samme hastighed som flygtningene ankommer.

Flygtningene skal bo i Hørsholm Kommune. Flygtninge placeres fortrinsvis i midlertidige boliger inden for Hørsholms grænser og en mindre procentdel udenfor kommunegrænsen.

Hørsholm Kommune undersøger og overvejer løbende forskellige muligheder for at boligplacere kommunens flygtninge. Vi gør brug af privat udlejning af værelser, et nedlagt plejecenter, pavilloner, kommunens egne boliger samt leje af privatejede huse.

Der kan også blive tale om, at vi opfører midlertidige boliger eller pavilloner. Vi screener pt. alle grønne områder i kommunen, for at finde egnede steder til opførsel af midlertidige boliger.

Ja, det er bestemt en mulighed, som Hørsholm Kommune tilskynder.

Læs om privat udlejning.

Flygtningene skal være tilknyttet Hørsholm Kommune i den 3-årige integrationsperiode. Fravigelse fra kommunens ansvar kan ske, hvis  flygtningen får bevilliget overtagelse af integrationsansvaret fra en anden kommune.

En ændring af planloven i 2015 gav kommunerne mulighed for hurtigt at afhjælpe et akut behov for midlertidig indkvartering af flygtninge. Med forslaget vil kommunerne få mulighed for at fravige og give dispensation for planlovens anvendelsesbestemmelser. Det betyder, at man kan indkvartere flygtningene i områder, der er udlagt til andet end boliger. Dispensationen gælder 5 år.

I lovforslaget er indføjet en høringsperiode på 2 uger, hvor borgere og andre kan indgive kommentarer inden endelig beslutning. I de tilfælde, hvor kommunen ikke skal gennemføre en høring, informeres nabolaget om kommunens planer og om de kommende naboer når boligplaceringen overstiger 5-6 personer.

Hospitalsgrunden indgår i planerne om en større byudviklingsproces, hvor der skal etableres boliger. Grunden indgår derfor ikke i planerne.

I maj 2017 er grunden ryddet, og alle de gamle hospitalsbygninger er jævnet med jorden.

Kontakt os

Center for Arbejdsmarked
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm


Telefon: 48 49 00 00
Send via Digital Post