Har du nogle ledige kvadratmeter, som du ikke bruger, kan du indgå en tidsbegrænset lejeaftale med Hørsholm Kommune. På www.lejud.horsholm.dk kan du læse mere om de praktiske forhold ved at leje et værelse ud til en flygtning.

Du gør en forskel

Som udlejer er man med til at gøre en forskel for flygtninge, der kommer til Hørsholm. Man bidrager til at løse akutte boligudfordringer og fremme integrationen, samtidig med at man får lejeindtægt svarende til markedsværdien.

Som udlejer er man med til at gøre en forskel for Hørsholms nye borgere. Man bidrager til at løse akutte boligudfordringer, og man er med til at fremme integrationen. Økonomisk får man som udlejer en lejeindtægt, som fastsættes efter lejelovens bestemmelser.

Du kan læse mere om de praktiske forhold vedr. privat udlejning til nye borgere ved at besøge hjemmesiden: www.lejud.horsholm.dk.

Generelle svar – gælder både hvis du bor i en ejerbolig og hvis du bor i en lejerbolig

Der stilles en række krav til værelset, før den kan komme i betragtning til midlertidig indkvartering af nye borgere. Værelset skal være godkendt til beboelse. Det betyder, at bygge- og planlovgivningen skal være overholdt, og at stedet skal være godkendt til beboelse, herunder i forhold til sikkerhed, brandforskrifter, sanitære forhold m.v. Der er ikke krav til standarden eller karakteren af et midlertidigt opholdssted, herunder antallet af kvadratmeter. Det vil bero på en individuel vurdering, om der er plads og faciliteter til at kunne huse en ny borger. Der stilles dog krav om adgang til køkken og bad, og lejer skal kunne låse af for sine private ejendele.

I udgangspunktet skal lejemålet være beliggende i Hørsholm Kommune, eftersom vores nye borgere skal gå på sprogskole, børnene skal gå i institution, og de skal have løbende kontakt med kommunen.

Hvis du har en bolig eller et værelse, du gerne vil leje midlertidig ud, skal du tage kontakt til leder af integrationsteamet Anja V. Johansen på tlf. 48 49 32 85 eller på mail til arb-post@horsholm.dk.

Det lejedes værdi skal fastsættes efter lejelovens bestemmelser, altså magen til den leje, der betales for tilsvarende værelser med hensyn til art, størrelse, kvalitet, beliggenhed, udstyr og vedligeholdelsestilstand. Det er Hørsholm Kommune, der indgår lejeaftalen med udlejer. Det er også kommunen, der betaler hele huslejen på vegne af den nye borger.

Lejelovens bestemmelser gælder her, medmindre andet aftales. Lejelovens § 82 siger, at begge parter kan opsige lejemålet med en måneds varsel. Opsigelse fra udlejers side efter § 82 kan godt fraviges efter aftale. Det fremgår af lejelovens § 92. Men det skal fremgå af kontrakten, at de gældende regler er fraveget.

Baggrunden for det meget korte opsigelsesvarsel for værelser, der er en del af udlejers en- eller to-familie ejendom er, at man bor meget tæt, og hvis det viser sig ikke at fungere, skal udlejer kunne komme ud af kontraktforholdet forholdsvist hurtigt. Helt anderledes er reglerne, hvis der er tale om en egentlig beboelseslejlighed.

Ja. Kommunen kan opsige lejemålet med et varsel på 1 måned til ophør ved udgangen af en måned. Ved kommunens opsigelse af lejemålet ophører fremlejemålet med flygtningen samtidig.

Parterne kan frit aftale vilkår i lejeaftalen, men lejelovens regler gælder altid og går forud for det, der aftales i kontrakten. Visse af lejelovens regler kan ikke fraviges, og vilkårene i lejekontrakten skal derfor stemme overens med lejelovens regler. Det er navnlig reglerne om lejefastsættelse og opsigelse, der ikke kan fraviges. På de områder, hvor der ikke er aftalt nærmere vilkår i lejeaftalen, er det lejelovgivningens regler, der gælder.

 

Lejeindtægter ved udlejning af boligen skal indberettes til SKAT. Lejeindtægten omfatter både den husleje, der opkræves samt betaling af forbrug til f. eks el, vand og varme. Der er mulighed for at vælge imellem 2 fradragsmuligheder.

Du kan få yderligere informationer på SKAT's hjemmeside (nyt vindue).

Kommunen sørger som udgangspunkt selv for møblering af boligen. Men det er til forhandling og aftales i forbindelse med udarbejdelsen af lejekontrakten.

Specielt for dig der bor i en ejerbolig

Der indgås en lejekontrakt mellem dig som udlejer og kommunen som lejer.  Hvis der opstår uoverensstemmelse mellem parterne om kontrakten, er det kommunen, du skal henvende dig til. Kommunen skal som en del af vilkårene have ret til at fremleje boligen til en flygtning.

Kommunen fremlejer boligen til flygtningen og står for kontraktforhold, opkrævning af leje mv. 

Specielt for dig der bor i en lejebolig

Ifølge Lejeloven og Almenlejeloven har lejer ikke ret til at fremleje mere end halvdelen af boligens beboelsesrum til beboelse, og lejligheden må ikke blive beboet af flere end 2 personer pr. beboelsesrum. Efter lejeloven skal aftaler indgås skriftligt og udlejer skal have tilsendt kopi af fremlejeaftalen inden den indgås. Der henvises i det hele til Lejelovens § 69 og Almenlejelovens § 64 samt lovgivningen i øvrigt.

Der indgås en lejekontrakt mellem dig som fremlejegiver og kommunen som fremlejetager. Hvis der opstår uoverensstemmelse mellem parterne om kontrakten, er det kommunen du skal henvende dig til.

Kommunen skal som en del af vilkårene have ret til at viderefremleje boligen til en flygtning.