Har du mere generelle spørgsmål til flygtninge, anbefaler vi at du går ind på nyidanmark.dk, som er den officielle hjemmeside om reglerne for indrejse og ophold i Danmark.

Vi bestræber os på at holde svarene korte og klare. Det betyder, at der kan være detaljer eller nuancer, som svarene ikke belyser. Spørgsmålene/svarene afspejler mange af de spørgsmål, der er blevet rejst. Der vil løbende komme nye spørgsmål og svar.

Spørgsmål og svar om flygtninge

Hørsholm Kommune skal ifølge Udlændingestyrelsens udmeldte kvotetildeling modtage 49 flygtninge i 2017. Hertil kommer antallet af familiesammenføringer til nuværende og nytilkomne flygtninge.

Pr. 15/2 2017 har Hørsholm Kommune modtaget 8 flygtninge. Dette tal dækker over: 

  • Udlændingestyrelsens kvotetildeling (Hørsholm Kommune har modtaget 5 ud af 49 flygtninge i kvoten.).
  • Familiesammenføringer.

Siden 2013 har Hørsholm Kommune modtaget 247 flygtninge i alt.

De flygtninge som Hørsholm Kommune tager imod, har alle fået behandlet deres ansøgning om asyl og fået lovligt ophold i Danmark. De afviste asylansøgere på Udrejsecenter Sjælsmark har derimod fået afslag på ansøgningen om asyl i Danmark, og skal derfor rejse tilbage til deres hjemland eller til det asylland hvor det er dokumenteret, at de har haft ophold, før de kom til Danmark.

Hørsholm Kommune har ansvar for integration af flygtninge, men ingen forpligtelser i forhold til de afviste asylansøgere på Udrejsecenter Sjælsmark. Det er Kriminalforsorgen, der står for driften af Udrejsecenter Sjælsmark og dermed for ansvaret af de afviste asylansøgere:

Udrejsecenter Sjælsmark
Sjælsmarkvej 10
2970 Hørsholm

Telefon: 72 55 55 00. 
sjaelsmark@kriminalforsorgen.dk.

Når en flygtning ankommer til Hørsholm Kommune har de ifølge integrationsloven krav på en integrationsindsats, og Hørsholm Kommune har ansvaret for indsatsen. En integrationsindsats inkluderer som minimum tilbud om danskundervisning og hjælp til at komme i beskæftigelse, som flygtninge har pligt til at deltage i. Derudover skal flygtninge tilbydes et sted at bo, integrationsydelse såfremt vedkommende er berettiget til det, og flygtningebørn får plads i skoler og daginstitutioner.

Udover Hørsholm Kommune er der flere frivillige organisationer, som hjælper.

Læs om samarbejdspartnere.

Flygtningene er primært fra Syrien (ca. 50 %) og Eritrea (ca. 45 %), - resten kommer fra andre konfliktområder, f.eks. Afghanistan, Uganda og Congo.

Det er oftest enlige yngre mænd, da flugten er en risikofyldt affære. Mændene rejser i forvejen, og får efterfølgende familien op ad mere sikre veje. Nogle er veluddannede og andre (særligt de helt unge) har ingen uddannelsesbaggrund udover almindelig skolegang (svarende til folkeskolen). 

Flersprogede børn bliver indskrevet i almene klasser på den folkeskole, hvor børnene skal blive ved med at være, så de kan lære dansk, få venner og blive en del af lokalområdet. Flersprogede børn i alderen 0-6 år starter direkte i almene dagtilbud i Hørsholm Kommune.

Læs om integrationsindsatsen på skole- og dagtilbudsområdet.

Kommunen har et tæt samarbejde med Røde Kors Hørsholm, Venligboerne samt Kokkedal Kirke. Organisationerne planlægger løbende aktiviteter, f.eks. fodboldkampe, caféaftener og lektiehjælp.  Mødet med frivillige borgere giver flygtningene mulighed for at lære om livet i Hørsholm og Danmark og mulighed for at skabe nye relationer i lokalsamfundet.  Vi ved, at Røde Kors p.t. mangler frivillige, og behovet stiger i takt med at flere flygtninge kommer til Hørsholm. Frivilliges engagement og støtte har stor betydning for en vellykket integration.

Læs om vores samarbejdspartnere.

Der er intet, der tyder på øget kriminalitet i de områder, hvor flygtninge indkvarteres midlertidigt. Hørsholm Kommune har således ingen erfaringer med øget kriminalitet som følge af kommunens eksisterende flygtningeboliger.

Flygtninge er nye medborgere i kommunen med samme rettigheder og pligter som alle andre borgere. Administrationens forventning er derfor som udgangspunkt også, at de nye beboere har en interesse i at indgå på naturlig og ikke-konfliktskabende vis i lokalmiljøet.

Du kan indlevere det til Røde Kors, da flygtningene oftest allerede har anskaffet sig tøj under deres ophold i asylcentret, og pavillonerne vil være møbleret, når flygtningene flytter ind. Vi anbefaler, at der kun bliver afleveret funktionsdygtige cykler til Røde Kors butikken.

Det er både kommunen og staten der betaler for flygtningene. Kommunen får forskellige tilskud fra staten til dækning af udgifter til eks. danskundervisning, men tilskuddene dækker ikke alle kommunens udgifter, så kommunen har også udgifter forbundet med flygtningene. Derfor er der også stor fokus på, at få flygtningene godt integreret og støtte dem, så de kan komme i beskæftigelse.

Ja, det er målet. Når asylansøgere får opholdstilladelse og dermed får flygtningestatus, får de automatisk også arbejdstilladelse.

Med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for en velintegreret tilværelse i Danmark, arbejder Hørsholm Kommune på at få flygtninge i virksomhedsrelateret beskæftigelse.

Kontakt os hvis du har yderligere spørgsmål

Center for Arbejdsmarked
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm


Telefon: 48 49 00 00
Send via Digital Post