Hvem kan søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde?

  • Aktiviteten skal have nyttevirkning i forhold til de fastlagte målsætninger for det pågældende område.
  • Aktiviteten skal være lokalt forankret og være direkte rettet mod borgere i Hørsholm Kommune.
  • Den frivillige indsats skal være en væsentlig del af grundlaget.
  • Det frivillige arbejde skal i væsentlig grad udføres af frivillig ulønnet arbejdskraft.
  • Der skal være tale om nye aktiviteter.
  • Der skal søges støtte med et konkret beløb.
  • Aktiviteten skal udføres af andre end familie og nære bekendte.

Du kan læse mere i Hørsholm kommunes politik for frivilligt socialt og humanitært arbejde (nyt vindue - pdf).

Social og Seniorudvalget fordeler midler 2 gange årligt på baggrund af kommunens ansøgningsskema (nyt vindue).

Det skal bemærkes at der fremover udtages stikprøver blandt modtagerne af §18-midler, hvorfor man må skulle påregne at kunne fremvise behørig dokumentation for, at de tildelte §18-midler er anvendt i overensstemmelse med ansøgningens ordlyd.

Fælleskommunal pulje

Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm har i den nordlige del af Region Hovedstaden oprettet en fælleskommunal pulje til støtte af frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Lov om Social Service.

Puljen er målrettet foreninger, organisationer og projekter, der ikke umiddelbart kan opnå kommunal støtte efter § 18.

Gribskov Kommune varetager i 2019 sekretariatsfunktionen og sagsbehandler indkomne ansøgninger.

Læs mere om den fælleskommunale pulje på Gribskov Kommunes hjemmeside (nyt vindue)

Ansøgningsfristen er den 1. maj 2019.