Hvem kan søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde?

  • Aktiviteten skal have nyttevirkning i forhold til de fastlagte målsætninger for det pågældende område.
  • Aktiviteten skal være lokalt forankret og være direkte rettet mod borgere i Hørsholm Kommune.
  • Den frivillige indsats skal være en væsentlig del af grundlaget.
  • Det frivillige arbejde skal i væsentlig grad udføres af frivillig ulønnet arbejdskraft.
  • Der skal være tale om nye aktiviteter.
  • Der skal søges støtte med et konkret beløb.
  • Aktiviteten skal udføres af andre end familie og nære bekendte.

Du kan læse mere i Hørsholm kommunes politik for frivilligt socialt og humanitært arbejde (nyt vindue - pdf).

Social og Seniorudvalget fordeler midler 2 gange årligt på baggrund af kommunens ansøgningsskema (nyt vindue).

Aflæggelse af regnskab

Det skal bemærkes, at der skal aflægges regnskab for anvendelsen af de tildelte midler. Der skal derfor kunne fremvise behørig dokumentation for, at de tildelte §18-midler er anvendt i overensstemmelse med ansøgningens ordlyd.

Denne aflæggelse skal finde sted senest 2 måneder efter aktivitetens afslutning. Det antages af aktiviteten maksimalt forløber over 12 måneder.

Regnskabet skal afleveres i elektronisk form. Find skabelon til regnskabsaflæggelse (nyt vindue pdf)

Alternativ aflæggelsesform kan aftales med Center for Sundhed og Omsorg som-post@horsholm.dk.

For hver budgetpost skal der vedlægges bilag for den pågældende udgift/indtægt – dette skal ske i elektronisk form og der kan være tale om en elektronisk faktura eller et bilede af fakturaen.

Indtægter anføres med et minus (-) foran beløbet.

Excel-ark samt bilag skal fremsendes til som-post@horsholm.dk - Att.: Sara Frøslev Nielsen.

Fælleskommunal pulje

Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm har i den nordlige del af Region Hovedstaden oprettet en fælleskommunal pulje til støtte af frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Lov om Social Service.

Puljen er målrettet foreninger, organisationer og projekter, der ikke umiddelbart kan opnå kommunal støtte efter § 18.

Halsnæs Kommune varetager i 2020 sekretariatsfunktionen og sagsbehandler indkomne ansøgninger.

Læs mere om den fælleskommunale pulje på Halsnæs Kommunes hjemmeside (nyt vindue)