Høringer

Offentlig høring af Klimahandlingsplan "Klimabevidst hverdag, hver dag"

Klima- og Miljøudvalget i Hørsholm Kommune har den 23. maj 2023 godkendt planforslaget til Klimahandlingsplanen "Klimabevidst hverdag, hver dag". Forslaget sendes i høring i 7 uger fra d. 24. maj til d. 13. juli 2023 kl. 12.

OFFENTLIG HØRING AF FORSLAG TIL TILLÆG 3 TIL LOKALPLAN 143 FOR DRONNINGVEJ I HØRSHOLM

Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune har den 28. marts 2023 godkendt ovennævnte planforslag. Forslaget sendes i høring i 4 uger i perioden fra den 12. april til den 10. maj 2023.

Offentlig høring af forslag til Lokalplan 184 for Vestre Stationsvej 12 og forslag til Kommuneplantillæg 3

Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune har den 31. oktober 2022 godkendt ovennævnte planforslag og kommuneplantillæg. Forslaget sendes i høring i 4 uger i perioden fra den 7. november til den 5. december 2022.

HØRING - Tilladelse til vandløbsrestaurering i Flakvad Rende

Hermed sendes ”Tilladelse til vandløbsrestaurering i Flakvad Rende” i 8 ugers høring.

Høringsmateriale vedrørende budget 2023-2026

Skriftligt høringsmateriale skal sendes til ope-post@horsholm.dk senest torsdag d. 8. september 2022, kl. 12:00.

Høring af forslag til Tillæg til Lokalplan 143 Bevaring i Hørsholm Kommune og forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2021-2033 vedr. Bukkeballevej 73.

Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune har den 30. maj 2022 godkendt ovennævnte planforslag. Forslaget sendes i høring udover juli måned i 4 uger i perioden fra den 12. juli til den 26. august 2022.

Høring vedrørende sagsbehandlingsfrister

Kommunalbestyrelsen skal ifølge retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, fastsætte og offentliggøre frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.

Høringsmateriale vedrørende budget 2022-2025

Skriftligt høringsmateriale skal sendes til ope-post@horsholm.dk senest tirsdag d. 31. august 2021 kl. 9:00.

Offentlig høring af forslag til Lokalplan 182 og Kommuneplantillæg 8

Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune har den 28. juni 2021 godkendt ovennævnte planforslag og tilhørende Kommuneplantillæg til offentlig høring i 8 uger eksklusive sommerferien, dvs. i perioden fra den 2. juli til den 19. september 2021.

Offentlig høring af forslag til Kommuneplan 2021

Hørsholm Kommunalbestyrelse har den 28. juni 2021 besluttet at sende forslag til Kommuneplan 2021 i offentlig høring i perioden fra den 2. juli 2021 til den 30. september 2021.

Landzonehøring – Arboretet

Ansøgningsmaterialet omhandler etablering af anlægget ”Move Green Lab”, som består af en stiforbindelse samt en række trækonstruktioner i form af broer, boardwalks og canopywalk og inventar på Arboretets arealer.

Høring af tillæg nr. 1 til Hørsholm Kommune Vandforsyningsplan 2017

Tillæg giver Novafos mulighed for - på opfordring fra disse vandværker - at overtage vandforsyning i dele af det åbne land samt sikrer mulighed for etablering at nødforsyning.

Revideret forslag til Lokalplan 172 for boligområdet Folehavekvarteret og Kommuneplantillæg 7

Forslag til Lokalplan 172 for boligområdet Folehavekvarteret har været sendt i offentlig høring fra den 15. september til 18. november 2020. Miljø- og Planlægningsudvalget har den 4. februar 2021 besluttet at offentliggøre revideret lokalplanforslag og dertilhørende forslag til kommuneplantillæg.

Revideret forslag til Lokalplan 176 for et område nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst

Forslag til Lokalplan 176 for et område nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst har været sendt i offentlig høring fra den 11. september til 20. november 2020. Miljø- og Planlægningsudvalget har den 4. februar 2021 besluttet at offentliggøre revideret lokalplanforslag.

Revideret forslag til Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted

Forslag til Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted har været sendt i offentlig høring fra den 15. maj til 11. august 2020. Miljø- og Planlægningsudvalget har den 4. februar 2021 besluttet at offentliggøre revideret forslag til Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted.

Illustration Danielsen Architecture
Udvikling af friplejeboliger Ved Klædebo/Kokkedalsvej

Hørsholm Kommune ønsker tidlig dialog med borgerne om udviklingsplanerne, derfor afholdes et virtuelt dialogmøde.

OFFENTLIG HØRING - FORSLAG TIL LOKALPLAN 179 HØRSHOLM IDRÆTSPARK

Offentlig høring - Forslag til Lokalplan 177 for Ådalsvej 50 og forslag til Kommuneplantillæg 6

Offentlig høring - Forslag til Lokalplan 172 for boligområdet Folehavekvarteret

Offentlig høring - Forslag til Lokalplan 176 for et område nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst

HØRINGSMATERIALE VEDRØRENDE BUDGET 2021-2024

Skriftligt høringsmateriale skal sendes til ope-post@horsholm.dk senest mandag d. 31. august 2020 kl. 8:00.

Høring vedrørende forslag til sammenlægning af ældreboliger i Breelteparken

Social- og Seniorudvalget besluttede på udvalgsmødet den 22. juni 2020 punkt 3, at sende forslag vedrørende sammenlægning af ældreboligerne i Breelteparken i høring hos offentligheden hen over sommeren.

Høring af Forslag til Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted

Den nordlige del af Rungsted får ny lokalplan, der skal være med til at sikre området som et attraktivt villakvarter.

Høring af forslag til Hørsholmstrategien

Du har nu mulighed for at deltage i høringen af kommunens kommende udviklings- og planstrategi med fokus på børneliv, byliv og bæredygtighed.

FORSLAG TIL TILLÆG 2 PARTIEL BYPLAN 1

Forslag til Tillæg 2 Partiel byplan 1 for kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave fremlægges i offentlig høring fra den 3. januar 2020 til den 7. februar 2020

Forslag til Tillæg 5 Partiel byplan nr. 6

Forslag til Tillæg 5 Partiel byplan nr. 6 for dele af Rungsted og Vallerød by fremlægges i offentlig høring fra den 6. december 2019 til den 17. januar 2020

Godkendelse af projekt om strømpeforing af vandløbet Blårenden

- en reguleringssag efter vandløbslovens kapitel 6, §17.

lp174.png
Forslag til Lokalplan 174 for erhvervsområde Breelte Nord

Forslag til Lokalplan 174 for erhvervsområde Breelte Nord og Forslag til Kommuneplantillæg 4 fremlægges i offentlig høring fra den 1. oktober 2019 til den 1. november 2019.

gubra_foto2.png
Forslag til Lokalplan 175 for et område mellem Hørsholm Kongevej og Damstien

Forslag til Lokalplan 175 for et område mellem Hørsholm Kongevej og Damstien fremlægges i offentlig høring fra den 16. september 2019 til den 16. oktober 2019.

Høring af projekt om strømpeforing af vandløbet Blårenden

Høring – indtil den 26. september 2019 - af projekt om strømpeforing af vandløbet Blårenden
- en reguleringssag efter vandløbslovens Kapitel 6, §17.

Budget 2020-2023: Høringsmateriale

Kommunalbestyrelsen afholder budgetkonference den 23.-24. august 2019 og i den forbindelse kan du på siden orientere dig i høringsmateriale vedr. budget 2020-2023

Høring af projekt om strømpeforing vandløbet Blårenden – Høringsfristen er udsat til den 28. marts 2019

Høring - indtil den 24. februar 2017 - af projekt om strømpeforing af vandløbet Blårenden
- en reguleringssag efter vandløbsloven

Offentliggørelser og Afgørelser

Tilladelse til udførelse af markvandingsboring hos Kokkedal Golf

Hørsholm Kommune meddeler hermed tilladelse til at udføre 1 stk. boring
efter vandforsyningslovens1 § 21, stk. 1. Boringen erstatter den eksisterende boring som er defekt.

Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af 8 regnvandsbassiner i Breelte, heraf ét åbent bassin

Hørsholm Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort, at anlæg af otte regnvandsbassiner på afløbssystemet i Breelte ikke er VVM-pligtigt.

Landzonetilladelse til ny elevfløj

Der er meddelt landzonetilladelse til en elevfløj til Sportsefterskolen Sjælsølund.

Bekendtgørelse af Lokalplan 184 for Vestre Stationsvej 12, samt Kommuneplantillæg 3

Kommunalbestyrelsen har den 30. januar 2023 vedtaget Lokalplan 184 for Vestre Stationsvej samt Kommuneplantillæg 3.

Landzonetilladelse til etablering af ridebane

Der er meddelt landzonetilladelse til etablering af en ridebane på Donsevej 2.

Tilladelse til vandløbsrestaurering i Flakvad Rende

Efter 8 ugers høring meddels hermed tilladelse til vandløbsrestaurering i Flakvad Rende

Dispensation til etablering af paddehul i Usserød Å fredningen

Hørsholm Kommune har i henhold til § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27/10/2021 om naturbeskyttelse meddelt dispensation til etablering af paddehul i Usserød Å fredningen

Tilladelse til udledning af separat regnvand til Usserød Å fra oplande A29C, A29D og A29E (PH Park, Hasselvej, Birkevej)

Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til udledning af separat regnvand fra det nye PH Park, samt et vejareal syd for PH Park. Udledningen sker via vådt regnvandsbassin, som etableres i PH Park.

Bekendtgørelse af Lokalplan 182

Kommunalbestyrelsen har den 26. september 2022 vedtaget Lokalplan 182 samt Kommuneplantillæg 2.

AFGØRELSE om ikke VVM pligt for vandløbsrestaurering af Flakvad rende

Hørsholm Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21 truffet afgørelse om, at vandløbsprojekt omfattende restaurering af Flakvad Rende ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt, og at anlægget dermed ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensvurdering.

Ikke VVM-pligt for regnvandsbassin i PH Park

Hørsholm Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort, at anlæg af et regnvandsbassin i det nye PH Park, matrikel nr. 7a Usserød By, Hørsholm, ikke er VVM-pligtigt.

Dispensation til sommergræsning i Kokkedalskoven

Hørsholm Kommune har i henhold til § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27/10/2021 om naturbeskyttelse meddelt dispensation til sommergræsning i en del af Kokkedal Skov

Tilladelse efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven til anvendelse af hjælpeprodukter ved styret boring i forbindelse med etablering af kloakseparering af Vallerødgade i Rungsted Kyst.

Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til anvendelse af hjælpeprodukter efter § 19, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 100 af 19/01/2022 om miljøbeskyttelse i forbindelse med styret underboring i og omkring Vallerødgade.

Offentliggørelse af Kommuneplan 2021-2033

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. juni 2022 Kommuneplan 2021-2033 for Hørsholm Kommune. Planen er offentliggjort den 11. juli 2022 og erstatter Kommuneplan 2017-2029.

VVM SCREENINGSAFGØRELSE FOR ANLÆGSARBEJDE IFM. RENOVERING AF EN KUNSTGRÆSBANE I HØRSHOLM IDRÆTSPARK

Hørsholm Kommune har truffet afgørelse om, at anlægsarbejdet ifm. udskiftning af et kunstgræstæppe i Hørsholm Idrætspark ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt, og at anlægget dermed ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensvurdering.

TILLADELSE TIL TILSLUTNING OG NEDSIVNING AF PERKOLAT FRA TO KUNSTGRÆSBANER I HØRSHOLM IDRÆTSPARK

Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til afledning af drænvand fra to kunstgræsbaner til offentlig regnvandskloak med udløb til Usserød Å, samt nedsivning af perkolat fra banerne.

Dispensation til opførelse af en bygning på Hørsholm Kongevej 11B

Hørsholm Kommune har i henhold til § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27/10/2021 om naturbeskyttelse meddelt dispensation til opførelse af en bygning beliggende indenfor byggelinje omkring skove og søer.

Opdateret myndighedsgodkendelse Hørsholm Svømmehal

Hørsholm Kommune har opdateret myndighedsgodkendelse for Hørsholm Kommune Svømmehal Stadionalle 11, 2960 Rungsted Kyst.

Dispensation til 2 formidlingsplatforme i ellemose i sydsiden af Sjælsø

Hørsholm Kommune har i henhold til § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27/10/2021 om naturbeskyttelse meddelt dispensation til opsætning af 2 formidlingsplatforme på eksisterende stisystem i ellemose i sydenden af Sjælsø

Tilladelse til krydsning ved underboring af det offentlige vandløb Usserød Å

Hørsholm Kommune meddeler tilladelse til fornyet underboring med drikkevandsledning af Usserød Å. Drikkevandsledningen erstatter defekt rørledning.

Midlertidig spildevandstilladelse til Ulvemosen 7, 2960 Rungsted Kyst

Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til midlertidig tilslutning af husspildevand til offentlig kloak, samt nedsivning og udledning af tagvand til vandløbet Ulvemoserenden.

Dispensation til afbrænding af overdrev på Høvelte Øvelsesplads

Hørsholm Kommune har i henhold til § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27/10/2021 om naturbeskyttelse meddelt dispensation til afbrænding af overdrev på Høvelte Øvelsesplads matrikel nr. 13a, Kettinge By, Blovstrød.

Opdateret myndighedstilladelse for kystbeskyttelse_Rungsted Strandvej 320A og B

Hørsholm Kommune opdaterer den gældende myndighedstilladelse offentliggjort d. 28.06.21 grundet ændringer i design af højvandsdiget modtaget fra ansøger d.17.12.21.

LANDZONETILLADELSE OG DISPENSATIONER TIL ETABLERING AF ”MOVE GREEN LAB”

Der er meddelt landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, 16 og 18 samt fra museumslovens § 29 til etablering af ”Move Green Lab” i Arboretet.

Myndighedsgodkendelse af Breelteparken Svømmebassin, Breeltevej 1, 2970 Hørsholm

I forbindelse med renovering af Breelteparken Svømmebassin, har Hørsholm Kommune modtaget en ansøgning om opdatering af den eksisterende myndighedstilladelse.

Hørsholm Kommune har d. 23 november givet en ny tilladelse til Breelteparkens Svømmebassin, Breeltevej 1, 2970 Hørsholm.

Miljøtilladelse til stutteri på Segnerøddalsvej 3, 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune har iht. § 16 b i Bekendtgørelse nr. 520 af 01/05/2019 af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt tilladelse til etablering af stutteri på Segnerøddalsvej 3, 2970 Hørsholm.

Tilladelse til kystbeskyttelse mellem høfden ved Mikkelborg og Bukkeballevej (Nord for Rungsted Havn)

Tilladelse til sandfodring på kyststrækningen fra Bukkeballevej til Mikkelborg, matr. 58 og 7000 bf Vallerød By, Rungsted samt matr. 54 og matr. 7000 am Vallerød By, Hørsholm.
Tilladelse til højvandslukke for udløbsledningen U78 samt fremrykning af eksisterende kystbeskyttelse for ledningsanlægget (U78).

Screeningsafgørelse af miljøvurdering af Lokalplan 182 og Kommuneplantillæg 8

Screeningsafgørelse af miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2021

Tilladelse til Kystbeskyttelse i form af dige for Rungsted Strandvej 320A og B

Hørsholm Kommune meddeler hermed tilladelse til kystbeskyttelse af Rungsted Strandvej 320A og 320 B matrikel 2bæ og 2x, Mikkelborg, 2970 Hørsholm og 3d Ullerød by, Karlebo med henvisning til kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1 og 2.

Bekendtgørelse af Lokalplan 172 for boligområdet Folehavekvarteret og Kommuneplantillæg 7

Kommunalbestyrelsen har den 31. maj 2021 vedtaget Lokalplan 172 for boligområdet Folehavekvarteret og Kommuneplantillæg 7. Planforslaget er offentliggjort på www.plandata.dk den 10. juni 2021.

Bekendtgørelse af Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted

Kommunalbestyrelsen har den 31. maj 2021 vedtaget Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted. Planforslaget er offentliggjort på www.plandata.dk den 9. juni 2021

Bekendtgørelse af Lokalplan 176 for et område nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst

Kommunalbestyrelsen har den 31. maj 2021 vedtaget Lokalplan 176 for et område nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst. Planforslaget er offentliggjort på plandata.dk den 4. juni 2021.

LANDZONETILLADELSE TIL OPFØRELSE AF OVERDÆKNING

Der er meddelt landzonetilladelse til opførelse af en overdækning i Breelte Skov.

LANDZONETILLADELSE TIL GENOPFØRELSE AF ”TOLDHUSET”

Der er meddelt landzonetilladelse til genopførelse af ”Toldhuset” på Østre Stationsvej 27.

Bekendtgørelse af Lokalplan 179 for Hørsholm Idrætspark

Udledningstilladelse for separatvand til Øresund

Hørsholm Kommune har truffet afgørelse om at tillade tilkobling af yderligere 8,9 ha opland (lav bebyggelse) på eksisterende regnbetingede udløb U83 til Øresund.

§16b miljøtilladelse Overdamsvej 8, 2970 Hørsholm - etablering af stutteri til fleksibel produktion af heste.

Landzonetilladelse til Garage

Der er meddelt landzonetilladelse til udstykning af en parcel i Folehaveskoven

§16b miljøtilladelse – etablering af stutteri til fleksibel produktion af heste

LANDZONETILLADELSE TIL OVERDÆKNING

Der er meddelt landzonetilladelse til opførelse af en overdækning i Rungsted Hegn.

LANDZONETILLADELSE TIL RIDEBANE

Der er meddelt landzonetilladelse til etablering af en ridebane på Langeltevej 2.

Landzonetilladelse til Garage

Der er meddelt landzonetilladelse til en garage på Agiltevej 3.

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §18 om beskyttelses-zoner omkring rundhøjene Peersbakke og Gunnars Høj

Der er meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1, til opførelse af bebyggelse.

LANDZONETILLADELSE TIL SHELTER

Der er meddelt landzonetilladelse til opførelse af et shelter i Sjælsø Lund.

DISPENSATION TIL SHELTER

Der er meddelt dispensation fra søbeskyttelseslinjen omkring Sjælsø til opførelse af et shelter i Sjælsø Lund.

LANDZONETILLADELSE TIL SHELTERPLADS

Der er meddelt landzonetilladelse til etablering af shelterplads i Folehaven.

LANDZONETILLADELSE TIL OVERDÆKNING

Der er meddelt landzonetilladelse til opførelse af overdækning i Folehaveskoven (Deputatvang).

§ 16 b Miljøtilladelse – Etablering af stutteri til fleksibel produktion af heste

I henhold til Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 520 af 01/05/2019

Offentlig bekendtgørelse af ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning

Hørsholm Kommune har modtaget en ansøgning om nedrivning af enfamiliehuset på Kastanievej 1.

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 19 til opførelse af en bygning med en højde på 9,55 m indenfor 300 m byggelinje omkring Egedal Kirke.

Offentlig bekendtgørelse af tillæg 2 til partiel byplan nr. 1

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. maj 2020 Tillæg 2 til Partiel byplan nr. 1 for kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave endeligt. Vedtagelsen betyder, at byggeri og ændret anvendelse i området skal ske efter tillæggets bestemmelser. Lokalplanen er offentliggjort på Plandata.dk den 25. juni 2020 og på kommunens hjemmeside den 29. juni 2020.

Tilladelse til nedknusning på Ådalsvej 50

Hørsholm Kommune giver tilladelse til nedknusning af betonelementer på Ådalsvej 50 jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsen

Offentlig bekendtgørelse af Tillæg 5 til Partiel byplan nr. 6

Forslag til Tillæg 5 til Partiel byplan nr. 6 for dele af Rungsted og Vallerød by har været i offentlig høring i perioden fra den 6. december 2019 til den 17. januar 2020.

Landzonetilladelse til indretning af hundebørnehave

Der er meddelt landzonetilladelse til indretning af hundebørnehave i eksisterende bygninger på Stasevangsvej 2.

Lokalplan 175 vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2020 Lokalplan 175 For et område mellem Hørsholm Kongevej og Damstien endeligt. Vedtagelsen betyder, at byggeri og ændret anvendelse i området skal ske efter lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen er offentliggjort den 10. februar 2020.

Landzonetilladelse til ridebane

Der er meddelt landzonetilladelse til etablering af en ridebane til privat brug på Segnerøddalsvej 1.

Lokalplan 170 for boligområde PH Park er offentliggjort

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. oktober 2019 Lokalplan 170 for boligområde PH Park med tilhørende kommuneplantillæg endeligt. Vedtagelsen betyder, at byggeri og ændret anvendelse i området skal ske efter lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen er offentliggjort den 25. november 2019.

Nu bliver PH Park en realitet

Hørsholm Kommunes kommende nye boligområde PH Park er nu en realitet. Der har været mange milepæle og beslutninger undervejs, og mandag den 28. oktober 2019 traf Kommunalbestyrelsen den sidste og afgørende beslutning. Lokalplan 170 blev nemlig vedtaget, og nu kan byggemodning og derefter byggeri gå i gang.

Landzonetilladelse til "Back Yard Setup"

Der er meddelt landzonetilladelse til etablering af ”Back Yard Setup” (en jordhøj) til Sportsefterskolen Sjælsølund.

Landszonetilladelse til udhus

Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af et udhus til opbevaring af haveredskaber/maskiner.

Landzonetilladelse til pavillon

Der er meddelt landzonetilladelse til opsætning af midlertidig pavillon med badefaciliteter til Sportsefterskolen Sjælsølund.

Tilladelse til sandfodring mellem Bukkeballevej og Mikkelborg

Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til kystbeskyttelse i form af sandfodring på en 950 meter strækning fra Bukkeballevej til den gamle høfde ved Mikkelborg.

luftfoto_byplan3.jpg
Lokalplan 171 for Smidstrupområdet vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. juni 2019 Lokalplan 171 for Smidstrupområdet med tilhørende kommuneplantillæg 3 endeligt. Vedtagelsen betyder, at byggeri og ændret anvendelse i området skal ske efter lokalplanens bestemmelser.

Landzonetilladelse til en underjordisk garage til privat brug

Hørsholm Kommune meddeler hermed landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, stk. 1, til at etablere en underjordisk garage til opbevaring af egne biler.

Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg udenfor kloakopland

Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg på ejendommen Stumpedyssevej 33, 2970 Hørsholm

Landzonetilladelse til mobilmast

Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af mobilmast med tilhørende teknikkabine i skovareal.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Hørsholm Kommune har den 12. december 2018 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til naturpleje ved Hulsø Ege.

Lokalplan 169 vedtaget

Forslag til Lokalplan 169 for en bolig på Fredheimvej har været i offentlig høring i perioden fra den 20. juni 2018 til den 15. august 2018.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Hørsholm Kommune har den 29. november 2018 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til naturpleje ved Vallerød Gadekær.

Landzonetilladelse til sportshal

Der er meddelt landzonetilladelse til opførelse af ny sportshal ved Sportsefterskolen Sjælsølund.

Tilladelse til afledning af processpildevand til offentlig kloak

12.11.2018
Hørsholm Kommune har meddelt tilslutningstilladelse til virksomheden Eco Au2 Clean i Hørsholm Midtpunkt 193

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

30.10.2018
Hørsholm Kommune har den 30. oktober 2018 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til tiltag i Sø ved Bakkehusene

Landzonetilladelse på ejendommen Kettingevej 26A+B

Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til to ny enfamiliehuse til erstatning for eksisterende, der nedrives.

Regulativ for Usserød Å – Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner

Regulativet blev endeligt vedtaget i Hørsholm Kommune d. 27. november 2017, i Rudersdal Kommune d. 27. oktober 2017 og senest i Fredensborg Kommune d. 29. maj 2018.
Afgørelsen er truffet i henhold til Vandløbslovens § 12 (Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017. samt Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb (Bekendtgørelse r. 919 af 27. juni 2016).

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Hørsholm Kommune har den 5. oktober 2018 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til tiltag i Vallerød Mose og Alsmosen.

Tilladelse til udvidelse af dyrehold

Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til udvidelse af dyrehold på Grønnegadevej 1.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Hørsholm Kommune har den 7. august 2018 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til naturpleje af vandhul på Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Hørsholm Kommune har den 29. juni 2018 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til tiltag i Karusseldam ved Hørsholm Slotssø

Tilslutning til offentlig kloak fra Slotsmarken 1, 2970 Hørsholm

01.06.2018
Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak fra Slotsmarken 1, 2970 Hørsholm

Udledning af tag- og overfladevand til recipienten Springdam

05.07.2018
Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Springdam fra Kirkegårdsvej 3B, 2970 Hørsholm

Landzonetilladelse til ny carport

Landzonetilladelsen omfatter ejendommen Stumpedyssevej 33.

Landzonetilladelse til indretning af galleriudstilling

Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til indretning af galleriudstilling på Østre Stationsvej 6, Rungsted.

Landzonetilladelse ved Sjælsmark Renseanlæg

Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til drifts- og sparebassin til Sjælsmark Renseanlæg.

Tilladelse til in situ oprensning på Ørbæksvej

Hørsholm Kommune har givet tilladelse efter §19 i miljøbeskyttelsesloven, til oprensning af kulbrinteforurening på Ørbæksvej 41.

Rosendahl_sept_2017.jpg
Lokalplan 163 vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. januar 2018 Lokalplan 163 for et erhvervsområde ved Slotsmarken endeligt. Vedtagelsen betyder, at byggeri og ændret anvendelse i området skal ske efter lokalplanens bestemmelser.

Luftfoto_1-25000_udsnit.jpg
Offentliggørelse af Kommuneplan 2017-2029

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. december 2017 Kommuneplan 2017-2029 for Hørsholm Kommune. Planen er offentliggjort den 24. januar 2018 og erstatter Kommuneplan 2013-2025.

Landzonetilladelse til anlæg af kampvognsstilling m.v., Sjælsmark øvelsesterræn

Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til anlæg af kampvognsstilling og løbe/sundhedsbane på Sjælsmark militære øvelsesterræn.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af søen ”Krebseklovandhullet”

Hørsholm Kommune har den 11. januar 2018 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af Krebseklovandhullet.

Hannebjerg luftperspektiv.jpg
Lokalplan 166 vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. december 2017 Lokalplan 166 Tæt-lav boligbebyggelse ved Louis Petersensvej. Vedtagelsen betyder, at byggeri og ændret anvendelse i området skal ske efter lokalplanens bestemmelser.

Møllehusgrunden_skråfoto
Lokalplan 164 vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. oktober 2017 Lokalplan 164 for boliger på Møllevænget og Tillæg 7 til Kommuneplan 2013-2015. Vedtagelsen betyder, at byggeri og anvendelse skal ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven, samt tilladelse efter vandløbsloven til tiltag i 5 søer

Hørsholm Kommune har den 10. november 2017 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 samt tilladelse efter vandløbslovens § 6 og § 48 til tiltag i og ved Ubberød Dam, Springdam, Hørsholm Slotssø og Kokkedal søerne

Udledning af tag- og overfladevand til Øresund

Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Øresund fra Rungsted Strandvej 108

Tilladelse til mellemdeponering af jord

Hørsholm Kommune har udstedt tilladelse efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven, til mellemdepot af ren jord.

Godkendelse af renovering af rørlægning imellem Kohavedam, Kodam og Dronningedammen

Klagefrist af godkendelse til og med den 15. november 2017. Rørlægningen imellem søerne er i dårlig stand, hvorfor Hørsholm Kommune nu renoverer rørlægningen ved strømpeforing/relining og forbedrer afløbsforholdene.

golf_3.JPG
Lokalplan 165 vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. september 2017 Lokalplan 165 for golfbane ved Lerbækgård - Damgård endeligt. Vedtagelsen betyder, at byggeri og ændret anvendelse i området skal ske efter lokalplanens bestemmelser.

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra Gyvelvej og tilstødende sideveje

Hørsholm Kommune har den 2. oktober 2017 meddelt tilladelse til nedsivning af vejvand fra Gyvelvej og tilstødende sideveje. Tilladelsen med tilhørende klagevejledning kan ses her.

Miljøgodkendelse af støjvold ved Hørsholm Golf

Hørsholm Kommune har meddelt miljøgodkendelse til opførsel af støjvold på Hørsholm Golfs arealer, langs med Isterødvejen.

Dispensation fra skovbyggelinje vedr. Kokkedal Golfklub

Der er givet dispensation fra skovbyggelinje til opførelse af overdækning af en del af driving range hos Kokkedal Golfklub, Kokkedal Allé 1, 2970 Hørsholm.

Godkendelse af gravning i vandløb langs banen syd for Rungsted Kyst Station

Banedanmark lægger kabel langs banelegemet og har søgt om tilladelse til at grave kablet ned under 4 mindre vandløb, som krydser banen.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Hørsholm Kommune har den 20. juli 2017 givet Novafos dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af en spildevandsledning på Bolbroengen.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Hørsholm Kommune har den 20. juli 2017 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af 2 søer på Pilekærvej 2.

VVM Screening af omløb ved Norfors

Udførelse af ” Omløb af Mølledam i Usserød Å” er blevet VVM-screenet

Dispensation fra åbeskyttelseslinien, omløb ved Usserød og Mølledam

Hørsholm Kommune har 16. marts 2017 modtaget en ansøgning fra Fiskeøkologisk Laboratorium på vegne af Norfors om, at etablere et omløbsstryg ved Mølledam i Usserød Å.

Frihedsvej.JPG
Lokalplan 162 vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. maj 2017 Lokalplan 162 med tilhørende Kommuneplantillæg 6 endeligt. Vedtagelsen betyder, at byggeri og ændret anvendelse i området skal ske efter lokalplanens bestemmelser.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Hørsholm Kommune har den 1. juni 2017 givet Norfors dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af et omløbsstryg ved Mølledam

Tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand på Stadionalle 3-5

Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand på matr.nr. 4 bm og dele af 4 bz, Vallerød by, Hørsholm, Stadionalle 3-5, 2960 Rungsted Kyst.

Tilladelse til nedsivning og udledning fra minirenseanlæg på Overdamsvej 8

Hørsholm Kommune meddeler hermed tilladelse til nedsivning af tagvand og renset husspildevand og tilladelse til udledning af tagvand og renset husspildevand til sø på matr. nr. 12a, Usserød by, Bloustrød.

Tilladelse til tilslutning fra olieudskiller til offentlig kloak

Tilladelse til tilslutning fra olieudskiller til offentlig kloak fra DONG Energy transformatorstation Agiltevej 4, 2970 Hørsholm

Vandråd 2017

Annoncering af sekretariatskommune for Hovedvandopland 2.3 Øresund

Dispensation til hestestald på Stumpedyssevej 33

Hermed meddeler Hørsholm Kommune dispensation fra afstandskrav til naboskel for hestestald på Stumpedyssevej 33 samt accept af anmeldelse af dyrehold.

Kokekdal Industripark nord.JPG
Lokalplan 161 vedtaget

Endelig vedtagelse af Lokalplan 161 for en del af Kokkedal Industripark.

Spørgetid

For at fremme dialogen mellem kommunens borgere og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i forbindelse med de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at stille spørgsmål.

 

Læs mere om spørgetid