Høringer

Forslag til ændringer af regulativ for husholdningsaffald.

Forslaget fremlægges i offentlig høring til og med den 8. november.

Godkendelse af projekt om strømpeforing af vandløbet Blårenden

- en reguleringssag efter vandløbslovens kapitel 6, §17.

lp174.png
Forslag til Lokalplan 174 for erhvervsområde Breelte Nord

Forslag til Lokalplan 174 for erhvervsområde Breelte Nord og Forslag til Kommuneplantillæg 4 fremlægges i offentlig høring fra den 1. oktober 2019 til den 1. november 2019.

gubra_foto2.png
Forslag til Lokalplan 175 for et område mellem Hørsholm Kongevej og Damstien

Forslag til Lokalplan 175 for et område mellem Hørsholm Kongevej og Damstien fremlægges i offentlig høring fra den 16. september 2019 til den 16. oktober 2019.

Høring af projekt om strømpeforing af vandløbet Blårenden

Høring – indtil den 26. september 2019 - af projekt om strømpeforing af vandløbet Blårenden
- en reguleringssag efter vandløbslovens Kapitel 6, §17.

Budget 2020-2023: Høringsmateriale

Kommunalbestyrelsen afholder budgetkonference den 23.-24. august 2019 og i den forbindelse kan du på siden orientere dig i høringsmateriale vedr. budget 2020-2023

§16 B miljøtilladelse til etablering af hestestutteri på Segnerøddalsvej 6

Hørsholm Kommune påregner at meddele tilladelse til etablering af stutteri til fleksibel produktion af heste på Stasevangsvej 6, 2970 Hørsholm. jf. Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Bek. nr. 520 af 1. maj 2019.

PHPark_visualisering1.jpg
Forslag til Lokalplan 170 for PH Park i høring

En enig Kommunalbestyrelse besluttede på møde den 27 maj at sende forslag til lokalplan 170 for PH Park i offentlig høring fra den 3. juni 2019 til den 12. august 2019.

Landzonehøring – Sømærket 2

Ansøgningsmaterialet omhandler ønske om etablering af et ”Back Yard Setup” ved terrænregulering med genbrug af jord fra byggeri af sportshal til Sportsefterskolen Sjælsølund.

Høring af projekt om strømpeforing vandløbet Blårenden – Høringsfristen er udsat til den 28. marts 2019

Det rørlagte vandløb Blårenden blev strømpeforet i 2016. Da projektet var i høring i 2017 var der indsigelser, som nu er behandlet, og udgiftsfordelingen er ændret. Sagen er derfor nu i høring igen indtil den 28. marts 2019.

Høring af Hørsholm Kommunes spildevandsplan 2018-2024

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. august 2018, sende forslag til spildevandsplan for Hørsholm Kommune 2018-2024 i offentlig høring.

Høring vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej Breeltehaven matr.nr. 54ba Usserød By, Hørsholm

Hørsholm Kommune påtænker, at træffe beslutning om at nedlægge en del af den private fællesvej Breeltehaven matr.nr. 54ba Usserød By, Hørsholm.

Høring af projekt om strømpeforing vandløbet Blårenden – Høringsfristen er udsat til den 28. marts 2019

Høring - indtil den 24. februar 2017 - af projekt om strømpeforing af vandløbet Blårenden
- en reguleringssag efter vandløbsloven

Offentliggørelser og Afgørelser

Landzonetilladelse til "Back Yard Setup"

Der er meddelt landzonetilladelse til etablering af ”Back Yard Setup” (en jordhøj) til Sportsefterskolen Sjælsølund.

Landzonetilladelse til ridebane

Der er meddelt landzonetilladelse til etablering af en ridebane på Segnerøddalsvej 1.

Landszonetilladelse til udhus

Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af et udhus til opbevaring af haveredskaber/maskiner.

Landzonetilladelse til pavillon

Der er meddelt landzonetilladelse til opsætning af midlertidig pavillon med badefaciliteter til Sportsefterskolen Sjælsølund.

Tilladelse til sandfodring mellem Bukkeballevej og Mikkelborg

Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til kystbeskyttelse i form af sandfodring på en 950 meter strækning fra Bukkeballevej til den gamle høfde ved Mikkelborg.

luftfoto_byplan3.jpg
Lokalplan 171 for Smidstrupområdet vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. juni 2019 Lokalplan 171 for Smidstrupområdet med tilhørende kommuneplantillæg 3 endeligt. Vedtagelsen betyder, at byggeri og ændret anvendelse i området skal ske efter lokalplanens bestemmelser.

Landzonetilladelse til en underjordisk garage til privat brug

Hørsholm Kommune meddeler hermed landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, stk. 1, til at etablere en underjordisk garage til opbevaring af egne biler.

Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg udenfor kloakopland

Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg på ejendommen Stumpedyssevej 33, 2970 Hørsholm

Landzonetilladelse til mobilmast

Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af mobilmast med tilhørende teknikkabine i skovareal.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Hørsholm Kommune har den 12. december 2018 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til naturpleje ved Hulsø Ege.

Lokalplan 169 vedtaget

Forslag til Lokalplan 169 for en bolig på Fredheimvej har været i offentlig høring i perioden fra den 20. juni 2018 til den 15. august 2018.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Hørsholm Kommune har den 29. november 2018 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til naturpleje ved Vallerød Gadekær.

Landzonetilladelse til sportshal

Der er meddelt landzonetilladelse til opførelse af ny sportshal ved Sportsefterskolen Sjælsølund.

Tilladelse til afledning af processpildevand til offentlig kloak

12.11.2018
Hørsholm Kommune har meddelt tilslutningstilladelse til virksomheden Eco Au2 Clean i Hørsholm Midtpunkt 193

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

30.10.2018
Hørsholm Kommune har den 30. oktober 2018 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til tiltag i Sø ved Bakkehusene

Landzonetilladelse på ejendommen Kettingevej 26A+B

Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til to ny enfamilehuse til erstatning for eksisterende, der nedrives.

Regulativ for Usserød Å – Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner

Regulativet blev endeligt vedtaget i Hørsholm Kommune d. 27. november 2017, i Rudersdal Kommune d. 27. oktober 2017 og senest i Fredensborg Kommune d. 29. maj 2018.
Afgørelsen er truffet i henhold til Vandløbslovens § 12 (Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017. samt Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb (Bekendtgørelse r. 919 af 27. juni 2016).

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Hørsholm Kommune har den 5. oktober 2018 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til tiltag i Vallerød Mose og Alsmosen.

Tilladelse til udvidelse af dyrehold

Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til udvidelse af dyrehold på Grønnegadevej 1.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Hørsholm Kommune har den 7. august 2018 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til naturpleje af vandhul på Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Hørsholm Kommune har den 29. juni 2018 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til tiltag i Karusseldam ved Hørsholm Slotssø

Tilslutning til offentlig kloak fra Slotsmarken 1, 2970 Hørsholm

01.06.2018
Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak fra Slotsmarken 1, 2970 Hørsholm

Udledning af tag- og overfladevand til recipienten Springdam

05.07.2018
Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Springdam fra Kirkegårdsvej 3B, 2970 Hørsholm

Landzonetilladelse til ny carport

Landzonetilladelsen omfatter ejendommen Stumpedyssevej 33.

Landzonetilladelse til indretning af galleriudstilling

Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til indretning af galleriudstilling på Østre Stationsvej 6, Rungsted.

Landzonetilladelse ved Sjælsmark Renseanlæg

Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til drifts- og sparebassin til Sjælsmark Renseanlæg.

Tilladelse til in situ oprensning på Ørbæksvej

Hørsholm Kommune har givet tilladelse efter §19 i miljøbeskyttelsesloven, til oprensning af kulbrinteforurening på Ørbæksvej 41.

Rosendahl_sept_2017.jpg
Lokalplan 163 vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. januar 2018 Lokalplan 163 for et erhvervsområde ved Slotsmarken endeligt. Vedtagelsen betyder, at byggeri og ændret anvendelse i området skal ske efter lokalplanens bestemmelser.

Luftfoto_1-25000_udsnit.jpg
Offentliggørelse af Kommuneplan 2017-2029

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. december 2017 Kommuneplan 2017-2029 for Hørsholm Kommune. Planen er offentliggjort den 24. januar 2018 og erstatter Kommuneplan 2013-2025.

Landzonetilladelse til anlæg af kampvognsstilling m.v., Sjælsmark øvelsesterræn

Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til anlæg af kampvognsstilling og løbe/sundhedsbane på Sjælsmark militære øvelsesterræn.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af søen ”Krebseklovandhullet”

Hørsholm Kommune har den 11. januar 2018 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af Krebseklovandhullet.

Hannebjerg luftperspektiv.jpg
Lokalplan 166 vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. december 2017 Lokalplan 166 Tæt-lav boligbebyggelse ved Louis Petersensvej. Vedtagelsen betyder, at byggeri og ændret anvendelse i området skal ske efter lokalplanens bestemmelser.

Møllehusgrunden_skråfoto
Lokalplan 164 vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. oktober 2017 Lokalplan 164 for boliger på Møllevænget og Tillæg 7 til Kommuneplan 2013-2015. Vedtagelsen betyder, at byggeri og anvendelse skal ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Offentliggørelse af landzonetilladelse vedr. Sømærket 2

Der er givet landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til spisesal og indretning af elevværelser i tagetagen på Sportsefterskolen Sjælsølund, Sømærket 2, 2970 Hørsholm.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven, samt tilladelse efter vandløbsloven til tiltag i 5 søer

Hørsholm Kommune har den 10. november 2017 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 samt tilladelse efter vandløbslovens § 6 og § 48 til tiltag i og ved Ubberød Dam, Springdam, Hørsholm Slotssø og Kokkedalsøerne

Udledning af tag- og overfladevand til Øresund

Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Øresund fra Rungsted Strandvej 108

Tilladelse til mellemdeponering af jord

Hørsholm Kommune har udstedt tilladelse efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven, til mellemdepot af ren jord.

Godkendelse af renovering af rørlægning imellem Kohavedam, Kodam og Dronningedammen

Klagefrist af godkendelse til og med den 15. november 2017. Rørlægningen imellem søerne er i dårlig stand, hvorfor Hørsholm Kommune nu renoverer rørlægningen ved strømpeforing/relining og forbedrer afløbsforholdene.

golf_3.JPG
Lokalplan 165 vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. september 2017 Lokalplan 165 for golfbane ved Lerbækgård - Damgård endeligt. Vedtagelsen betyder, at byggeri og ændret anvendelse i området skal ske efter lokalplanens bestemmelser.

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra Gyvelvej og tilstødende sideveje

Hørsholm Kommune har den 2. oktober 2017 meddelt tilladelse til nedsivning af vejvand fra Gyvelvej og tilstødende sideveje. Tilladelsen med tilhørende klagevejledning kan ses her.

Miljøgodkendelse af støjvold ved Hørsholm Golf

Hørsholm Kommune har meddelt miljøgodkendelse til opførsel af støjvold på Hørsholm Golfs arealer, langs med Isterødvejen.

Dispensation fra skovbyggelinje vedr. Kokkedal Golfklub

Der er givet dispensation fra skovbyggelinje til opførelse af overdækning af en del af driving range hos Kokkedal Golfklub, Kokkedal Allé 1, 2970 Hørsholm.

Godkendelse af gravning i vandløb langs banen syd for Rungsted Kyst Station

Banedanmark lægger kabel langs banelegemet og har søgt om tilladelse til at grave kablet ned under 4 mindre vandløb, som krydser banen.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Hørsholm Kommune har den 20. juli 2017 givet Novafos dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af en spildevandsledning på Bolbroengen.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Hørsholm Kommune har den 20. juli 2017 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af 2 søer på Pilekærvej 2.

VVM Screening af omløb ved Norfors

Udførelse af ” Omløb af Mølledam i Usserød Å” er blevet VVM-screenet

Dispensation fra åbeskyttelseslinien, omløb ved Usserød og Mølledam

Hørsholm Kommune har 16. marts 2017 modtaget en ansøgning fra Fiskeøkologisk Laboratorium på vegne af Norfors om, at etablere et omløbsstryg ved Mølledam i Usserød Å.

Frihedsvej.JPG
Lokalplan 162 vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. maj 2017 Lokalplan 162 med tilhørende Kommuneplantillæg 6 endeligt. Vedtagelsen betyder, at byggeri og ændret anvendelse i området skal ske efter lokalplanens bestemmelser.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Hørsholm Kommune har den 1. juni 2017 givet Norfors dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af et omløbsstryg ved Mølledam

Tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand på Stadionalle 3-5

Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand på matr.nr. 4 bm og dele af 4 bz, Vallerød by, Hørsholm, Stadionalle 3-5, 2960 Rungsted Kyst.

Tilladelse til nedsivning og udledning fra minirenseanlæg på Overdamsvej 8

Hørsholm Kommune meddeler hermed tilladelse til nedsivning af tagvand og renset husspildevand og tilladelse til udledning af tagvand og renset husspildevand til sø på matr. nr. 12a, Usserød by, Bloustrød.

Tilladelse til tilslutning fra olieudskiller til offentlig kloak

Tilladelse til tilslutning fra olieudskiller til offentlig kloak fra DONG Energy transformatorstation Agiltevej 4, 2970 Hørsholm

Vandråd 2017

Annoncering af sekretariatskommune for Hovedvandopland 2.3 Øresund

Udvidelse af tilladelse til nedknusning af beton på Hørsholm Hospital

Hørsholm Kommune har givet P. Olesen A/S tilladelse til støjende nedknusning på Hørsholm Hospital.

Dispensation til hestestald på Stumpedyssevej 33

Hermed meddeler Hørsholm Kommune dispensation fra afstandskrav til naboskel for hestestald på Stumpedyssevej 33 samt accept af anmeldelse af dyrehold.

Kokekdal Industripark nord.JPG
Lokalplan 161 vedtaget

Endelig vedtagelse af Lokalplan 161 for en del af Kokkedal Industripark.