Høringer

Høring af Hørsholm Kommunes spildevandsplan 2018-2024

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. august 2018, sende forslag til spildevandsplan for Hørsholm Kommune 2018-2024 i offentlig høring.

Høringsmateriale vedrørende budget 2019-2022

Skrifteligt høringssvar skal sendes til ope-post@horsholm.dk senest den 3. september 2018

Forslag til Lokalplan 169 i høring

Forslag til Lokalplan 169 for en bolig på Fredheimvej fremlægges i offentlig høring.

Høring vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej Breeltehaven matr.nr. 54ba Usserød By, Hørsholm

Hørsholm Kommune påtænker, at træffe beslutning om at nedlægge en del af den private fællesvej Breeltehaven matr.nr. 54ba Usserød By, Hørsholm.

Nebbegård_luftfoto_header.jpg
Nebbegård - Fristforlængelse og borgermøde

Den nuværende ejer af Nebbegård ønsker at indrette boliger i de eksisterende bygninger. Hørsholm Kommune ønsker at høre dine synspunkter og idéer vedrørende den fremtidige planlægning. Fristen for at komme med ideer er forlænget til 5. marts. Der afholdes borgermøde den 22. februar 2018.

Nebbegård_luftfoto_header.jpg
Nebbegård - Indkaldelse af ideer og forslag

Den nuværende ejer af Nebbegård ønsker at indrette boliger i de eksisterende bygninger. Hørsholm Kommune ønsker at høre dine synspunkter og idéer vedrørende den fremtidige planlægning.

Høring vedrørende byggeprojekt på Rungsted Strandvej 45

Høring i forbindelse med projekt om om- og tilbygning af enfamliehus og ændring af status til tofamiliehus.

Forslag til vandforsyningsplan 2017

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at sende Forslag til Vandforsyningsplan 2017 i offentlig høring

Høring til og med 20. november 2017 af projektforslag om forbedring i Ulvemoserenden

Efter flere års skånsom vedligeholdelse i Ulvemoserenden begynder denne at vise svage tegn på forbedrede fysiske forhold.
Med projektforslaget ønsker Hørsholm Kommune at fremme denne udvikling og planlægger derfor tiltag i åen, som støtter dette.

Høring af projekt om renovering af rørlagt vandløb

Høring til og med den 7. september 2017 af projekt om renovering af rørlagt vandløbsstrækning imellem Kohavedammen, Kodam og Dronningedammen.

Høring vedr. indsats i 6 søer

Høring indtil og med den 14. juli 2017 efter reglerne i vandløbsloven om indsats i søerne Ubberød Dam, Springdam, Hørsholm Slotssø og Søerne ved Kokkedal Slot

Høring af revideret regulativ for Usserød Å

Ophævelse af dele af Partiel Byplanvedtægt nr. 2 for matr.nr. 1a og 5d

Hørsholm Kommune har modtaget en henvendelse fra ejeren af ovennævnte matr. nr.é med ønske om tilbageførsel af arealer udlagt til byzone i byplanvedtægt nr. 2 til landzone.

Høring af forslag til etablering af omløbsstryg ved Mølledam

I forlængelse af færdiggørelsen af Nordfors' nye ovnhal planlægges etablering af omløbsstryg/nyt vandløb ved Mølledam. Formålet med projektet er at etablere et vandløb til fiskepassage og samtidig forbedre de fysiske forhold og vandkvaliteten i Usserød Å.

Høring af projektbeskrivelse af strømpeforing af det offentlige, rørlagte vandløb Blårenden

Høring - indtil den 24. februar 2017 - af projekt om strømpeforing af vandløbet Blårenden
- en reguleringssag efter vandløbsloven

Offentliggørelser og Afgørelser

Tilladelse til udvidelse af dyrehold

Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til udvidelse af dyrehold på Grønnegadevej 1.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Hørsholm Kommune har den 7. august 2018 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til naturpleje af vandhul på Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Hørsholm Kommune har den 29. juni 2018 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til tiltag i Karusseldam ved Hørsholm Slotssø

Tilslutning til offentlig kloak fra Slotsmarken 1, 2970 Hørsholm

01.06.2018
Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak fra Slotsmarken 1, 2970 Hørsholm

Udledning af tag- og overfladevand til recipienten Springdam

05.07.2018
Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Springdam fra Kirkegårdsvej 3B, 2970 Hørsholm

Landzonetilladelse til ny carport

Landzonetilladelsen omfatter ejendommen Stumpedyssevej 33.

Landzonetilladelse til indretning af galleriudstilling

Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til indretning af galleriudstilling på Østre Stationsvej 6, Rungsted.

Landzonetilladelse ved Sjælsmark Renseanlæg

Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til drifts- og sparebassin til Sjælsmark Renseanlæg.

Tilladelse til in situ oprensning på Ørbæksvej

Hørsholm Kommune har givet tilladelse efter §19 i miljøbeskyttelsesloven, til oprensning af kulbrinteforurening på Ørbæksvej 41.

Rosendahl_sept_2017.jpg
Lokalplan 163 vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. januar 2018 Lokalplan 163 for et erhvervsområde ved Slotsmarken endeligt. Vedtagelsen betyder, at byggeri og ændret anvendelse i området skal ske efter lokalplanens bestemmelser.

Luftfoto_1-25000_udsnit.jpg
Offentliggørelse af Kommuneplan 2017-2029

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. december 2017 Kommuneplan 2017-2029 for Hørsholm Kommune. Planen er offentliggjort den 24. januar 2018 og erstatter Kommuneplan 2013-2025.

Landzonetilladelse til anlæg af kampvognsstilling m.v., Sjælsmark øvelsesterræn

Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til anlæg af kampvognsstilling og løbe/sundhedsbane på Sjælsmark militære øvelsesterræn.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af søen ”Krebseklovandhullet”

Hørsholm Kommune har den 11. januar 2018 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af Krebseklovandhullet.

Hannebjerg luftperspektiv.jpg
Lokalplan 166 vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. december 2017 Lokalplan 166 Tæt-lav boligbebyggelse ved Louis Petersensvej. Vedtagelsen betyder, at byggeri og ændret anvendelse i området skal ske efter lokalplanens bestemmelser.

Møllehusgrunden_skråfoto
Lokalplan 164 vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. oktober 2017 Lokalplan 164 for boliger på Møllevænget og Tillæg 7 til Kommuneplan 2013-2015. Vedtagelsen betyder, at byggeri og anvendelse skal ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Offentliggørelse af landzonetilladelse vedr. Sømærket 2

Der er givet landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til spisesal og indretning af elevværelser i tagetagen på Sportsefterskolen Sjælsølund, Sømærket 2, 2970 Hørsholm.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven, samt tilladelse efter vandløbsloven til tiltag i 5 søer

Hørsholm Kommune har den 10. november 2017 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 samt tilladelse efter vandløbslovens § 6 og § 48 til tiltag i og ved Ubberød Dam, Springdam, Hørsholm Slotssø og Kokkedalsøerne

Udledning af tag- og overfladevand til Øresund

Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Øresund fra Rungsted Strandvej 108

Tilladelse til mellemdeponering af jord

Hørsholm Kommune har udstedt tilladelse efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven, til mellemdepot af ren jord.

Godkendelse af renovering af rørlægning imellem Kohavedam, Kodam og Dronningedammen

Klagefrist af godkendelse til og med den 15. november 2017. Rørlægningen imellem søerne er i dårlig stand, hvorfor Hørsholm Kommune nu renoverer rørlægningen ved strømpeforing/relining og forbedrer afløbsforholdene.

golf_3.JPG
Lokalplan 165 vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. september 2017 Lokalplan 165 for golfbane ved Lerbækgård - Damgård endeligt. Vedtagelsen betyder, at byggeri og ændret anvendelse i området skal ske efter lokalplanens bestemmelser.

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra Gyvelvej og tilstødende sideveje

Hørsholm Kommune har den 2. oktober 2017 meddelt tilladelse til nedsivning af vejvand fra Gyvelvej og tilstødende sideveje. Tilladelsen med tilhørende klagevejledning kan ses her.

Miljøgodkendelse af støjvold ved Hørsholm Golf

Hørsholm Kommune har meddelt miljøgodkendelse til opførsel af støjvold på Hørsholm Golfs arealer, langs med Isterødvejen.

Dispensation fra skovbyggelinje vedr. Kokkedal Golfklub

Der er givet dispensation fra skovbyggelinje til opførelse af overdækning af en del af driving range hos Kokkedal Golfklub, Kokkedal Allé 1, 2970 Hørsholm.

Godkendelse af gravning i vandløb langs banen syd for Rungsted Kyst Station

Banedanmark lægger kabel langs banelegemet og har søgt om tilladelse til at grave kablet ned under 4 mindre vandløb, som krydser banen.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Hørsholm Kommune har den 20. juli 2017 givet Novafos dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af en spildevandsledning på Bolbroengen.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Hørsholm Kommune har den 20. juli 2017 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af 2 søer på Pilekærvej 2.

VVM Screening af omløb ved Norfors

Udførelse af ” Omløb af Mølledam i Usserød Å” er blevet VVM-screenet

Dispensation fra åbeskyttelseslinien, omløb ved Usserød og Mølledam

Hørsholm Kommune har 16. marts 2017 modtaget en ansøgning fra Fiskeøkologisk Laboratorium på vegne af Norfors om, at etablere et omløbsstryg ved Mølledam i Usserød Å.

Frihedsvej.JPG
Lokalplan 162 vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. maj 2017 Lokalplan 162 med tilhørende Kommuneplantillæg 6 endeligt. Vedtagelsen betyder, at byggeri og ændret anvendelse i området skal ske efter lokalplanens bestemmelser.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Hørsholm Kommune har den 1. juni 2017 givet Norfors dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af et omløbsstryg ved Mølledam

Tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand på Stadionalle 3-5

Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand på matr.nr. 4 bm og dele af 4 bz, Vallerød by, Hørsholm, Stadionalle 3-5, 2960 Rungsted Kyst.

Tilladelse til nedsivning og udledning fra minirenseanlæg på Overdamsvej 8

Hørsholm Kommune meddeler hermed tilladelse til nedsivning af tagvand og renset husspildevand og tilladelse til udledning af tagvand og renset husspildevand til sø på matr. nr. 12a, Usserød by, Bloustrød.

Tilladelse til tilslutning fra olieudskiller til offentlig kloak

Tilladelse til tilslutning fra olieudskiller til offentlig kloak fra DONG Energy transformatorstation Agiltevej 4, 2970 Hørsholm

Vandråd 2017

Annoncering af sekretariatskommune for Hovedvandopland 2.3 Øresund

Udvidelse af tilladelse til nedknusning af beton på Hørsholm Hospital

Hørsholm Kommune har givet P. Olesen A/S tilladelse til støjende nedknusning på Hørsholm Hospital.

Dispensation til hestestald på Stumpedyssevej 33

Hermed meddeler Hørsholm Kommune dispensation fra afstandskrav til naboskel for hestestald på Stumpedyssevej 33 samt accept af anmeldelse af dyrehold.

Kokekdal Industripark nord.JPG
Lokalplan 161 vedtaget

Endelig vedtagelse af Lokalplan 161 for en del af Kokkedal Industripark.