Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune har den 26. november 2018 godkendt ovennævnte planforslag til offentlig fremlæggelse i 8 uger i perioden fra den 10. december 2018 til den 4. februar 2019.

Lokalplanforslaget kan ses her

https://dokument.plandata.dk/20_9548819_1544450964736.pdf

Forslag til kommuneplantillæg 3 kan ses her

https://dokument.plandata.dk/12_9548807_1544441738213.pdf

Kommunalbestyrelsens behandling af sagen og beslutning kan ses her

https://www.horsholm.dk/politik/dagsorden-og-beslutning/2018/november/kommunalbestyrelsen-dagsorden-til-ordinaert-moede (pkt. 17)

Lokalplanforslagets formål er

  • at sikre, at området anvendes til helårsboliger,
  • at sikre mulighed for både åben-lav og tæt-lav bebyggelse,
  • at sikre, at der kun opføres én samlet beboelsesbygning på den enkelte grund,
  • at sikre områdets grønne og åbne karakter.

Lokalplanforslaget er udarbejdet med baggrund i et politisk ønske om at forbedre administrationsgrundlaget for Smidstrupområdet, som i dag er omfattet af Byplanvedtægt 3. Opstarten af lokalplanprocessen tog udgangspunkt i beslutningen af 22. juni 2017 om at nedlægge § 14-forbud mod ansøgninger om tofamiliehuse i lokalplanområdet og en efterfølgende politisk drøftelse af, hvad man egentlig vil med området fremadrettet.

Din mulighed

Skriftlige bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planforslaget skal være Hørsholm Kommune i hænde senest den 4. februar 2018. Når høringsperioden er afsluttet, vil de indkomne høringssvar indgå i den endelige behandling af forslaget.

Send dine bemærkninger til

byudvikling@horsholm.dk

Eller pr. brev til

Hørsholm Kommune
Plan og Byudvikling
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm

Vær opmærksom på, at …

… oplysninger angivet i høringssvaret som f.eks. navn og adresse kan blive offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af sagen.

Hvilke retsvirkninger har lokalplanforslaget?

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller på anden vis anvendes på en måde, der foregriber den endelige plans gennemførelse. Forbuddet gælder til den endelige vedtagelse af lokalplanen, dog højest til den 10. december 2019.

Miljøvurdering

Hørsholm Kommune har vurderet, at Forslag til Lokalplan 171 med tilhørende Forslag til Kommuneplantillæg 3 ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen er truffet på baggrund af, at:

  • Lokalplanforslaget primært indeholder bestemmelser, der fastholder områdets nuværende karakter
  • Forslag til Kommuneplantillæg 3 muliggør planlægning for forhold, som kendetegner området i dag.

Afgørelsen har været i høring ved berørte myndigheder, der ikke har haft bemærkninger til kommunens afgørelse.

 

Klagevejledning

Se klagevejledning her