Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune har den 25. maj 2020 godkendt ovennævnte planforslag inkl. servitutgennemgang til offentlig fremlæggelse i perioden fra den 15. september 2020 til den 18. november 2020.

Læs forslag til Lokalplan 172 her.

Kommunalbestyrelsens behandling af sagen og beslutning kan ses her (nyt vindue). (Pkt. 12)

Lokalplanens formål

Formålet med lokalplanen er at sikre området som et attraktivt boligområde til helårsboliger og offentlige formål i form af institutioner. Lokalplanen har desuden til formål at sikre områdets åbne og grønne karakter. Med lokalplanen tages der stilling til, hvilke forhold Hørsholm Kommune fremadrettet ønsker at regulere for at bevare området som et attraktivt boligområde særligt omkring minimumsgrundstørrelser, maksimale etageantal, bebyggelsesprocenter samt den grønne karakter.

Flere forhold, ud over hvad lokalplanen foreskriver, reguleres af bygningsreglementet (BR18), som udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til. Det gælder bl.a. forhold omkring bebyggelsens afstand til naboer, sekundære bebyggelser m.m. Læs mere på bygningsreglementet.dk

Lokalplanens baggrund

Lokalplanen for området er igangsat på baggrund af et politisk ønske om at udarbejde et nyt plangrundlag for området. Fornyelsen af plangrundlaget skal sikre klare retningslinjer for fremtidigt byggeri og udviklingen af området som helhed samt sikre et mere enkelt og ensartet administrationsgrundlag. Lokalplanområdet inddeles på baggrund af de gamle servitutters udbredelse kombineret med områdets historiske udvikling og karakter i 5 delområder.

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget foretaget en gennemgang af områdets servitutter. I den forbindelse er der taget stilling til hvilke servitutter, som har en betydning for planlægningen og hvilke af disse, som kan aflyses eller delaflyses. Læs mere om servitutterne nedenfor.

Din mulighed

Skriftlige bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planforslaget skal være Hørsholm Kommune i hænde senest den 18. november 2020. Når høringsperioden er afsluttet, vil de indkomne høringssvar blive behandlet og indgå i den endelige politiske behandling af forslaget.

Send dine bemærkninger til

blivhoert_byudvikling@horsholm.dk (noter Lokalplan 172 i emnefeltet)

Eller pr. brev til

Hørsholm Kommune, Team Plan og Byg

Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm

Vær opmærksom på, at …

Oplysninger angivet i høringssvaret som f.eks. navn, adresse og mailadresse kan blive offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Hvis du har navnebeskyttelse eller beskyttet adresse, vil vi bede dig om at sende dit høringssvar på mail eller almindelig post og gøre opmærksom på beskyttelsen.

Borgermøde

Hørsholm Kommune inviterer til borgermøde om lokalplanforslaget den 29. oktober 2020 kl. 18.30. Vi ser frem til at præsentere og drøfte lokalplanforslaget med borgerne i området.

På grund af COVID-19 situationen arbejder vi på forskellige muligheder for afholdelsen af borgermødet afhængigt af, hvilke retningslinjer for større forsamlinger, der vil være gældende på tidspunktet.

Af hensyn til planlægningen af borgermødet skal tilmelding ske på Nemtilmeld senest den 23. oktober 2020.

Når du har tilmeldt dig arrangementet, vil du forud for borgermødet modtage yderligere information på din mail.

Aflysning af servitutter

I henhold til planlovens § 15, stk. 2, nr. 21 aflyses med lokalplanen de privatretlige tilstandsservitutter, som jf. § 12.1 er listet på bilag 5. Servitutterne er listet efter dato således, at det skulle være til at sammenholde tingbogsopslag for hver ejendom indenfor lokalplanområdet med listen i bilag 5. I kolonnen længst til venstre er noteret, hvilke matrikler aflysningen/delaflysningen vedrører. Af skemaet fremgår ligeledes om aflysningen omfatter hele servitutten, eller det er en delvis aflysning. Ved delvis aflysning er det specificeret, hvilken del som aflyses.

Servitutterne aflyses enten, fordi de vurderes at være forældede, eller for at give mulighed for at realisere de rammer, som lokalplanen sætter og for samtidig at sikre gennemsigtighed i planlægningen og administrationen af lokalplanen. Sondringen imellem hvilke der fastholdes, og hvilke der aflyses, er sket på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte servitut. Servitutter som er tinglyst i forbindelse med et konkret byggeri foreslås fastholdt, det kan fx være en servitut, som regulerer en mindste afstand til skel, tinglyst i forbindelse med at anden bebyggelse er opført tæt på skel.

I henhold til planlovens § 26, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen, hvis et lokalplanforslag indeholder bestemmelser om aflysning af servitutter, så vidt muligt give underrette de påtaleberettigede om aflysningen. Nogle af de ældste servitutter indenfor lokalplanområdet har en bred vifte af påtaleberettigede, som omfatter ejere og brugere af de berørte ejendomme eller ejere af ejendomme udstykket fra hovedgården samt panthavere af de berørte ejendomme. Af de historiske matrikelkort kan det ses, at de ejendomme historisk har udgjort lokalplanområdet samt et mindre antal ejendomme beliggende vest for lokalplanområdet. Dette brev sendes derfor ud til alle ejere, brugere og lejere af ejendomme beliggende indenfor lokalplanområdet samt et mindre område omkring lokalplanområdet, alle ejendomme er den del af ejerlavet Hørsholm By, Hørsholm. Derudover sendes høringsbrevet særskilt til virksomheder nævnt som påtaleberettigede samt til panthavere af de ejendomme, hvori det specifikt er nævnt i servitutteksten at panthavere er påtaleberettigede.

Har du bemærkninger til aflysningen af servitutter, kan disse indsendes som høringssvar til lokalplanen.

Hvilke retsvirkninger har lokalplanforslaget?

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller på anden vis anvendes på en måde, der foregriber den endelige plans gennemførelse. Forbuddet gælder til den endelige vedtagelse af lokalplanen, dog højest til den 25. maj 2021.

Miljøvurdering

Hørsholm Kommune har foretaget en screening af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen er, at lokalplanen fastlægger anvendelse af et mindre område på lokalt plan, og at anvendelsen ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanen muliggør ikke anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over formelle mangler i afgørelsen - de såkaldt retlige spørgsmål. Det kan bl.a. være dig som adressat for afgørelsen samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer.

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på borger.dk eller virk.dk.

På Planklagenævnets hjemmeside finder du information om, hvordan man klager via Klageportalen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller fordi Planklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.