Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune har den 31. august 2020 godkendt ovennævnte planforslag inkl. servitutgennemgang til offentlig fremlæggelse i 8 uger inkl. efterårsferien i perioden fra den 11. september til den 6. november 2020.

Opdatering 4. november 2020: Høringsperioden er forlænget med 2 uger, så sidste frist for høringssvar bliver den 20. november 2020.

Læs forslag til Lokalplan 176 her (nyt vindue, PDF).

Kommunalbestyrelsens behandling af sagen og beslutning kan ses her (nyt vindue). (Pkt. 12 - Forslag til Lokalplan 176 for et område nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst)

Lokalplanens formål

Formålet med lokalplanen er at sikre områdets åbne og grønne karakter for derigennem at bevare området som et attraktivt villakvarter. Med lokalplanen reguleres bl.a. forhold som grundstørrelser, bebyggelsesprocent, antal etager samt under hvilke forudsætninger, der må opføres tofamiliehuse og dobbelthuse.

Lokalplanens baggrund

Lokalplanen for området er igangsat på baggrund af et politisk ønske om at revidere plangrundlaget for Partiel byplan nr. 6 for dele af Rungsted og Vallerød by vedtaget i 1963.

Nærværende lokalplan er den anden nye lokalplan, der udarbejdes inden for Partiel byplan nr. 6’s område.

Gennemgang af områdets servitutter

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget foretaget en gennemgang af områdets servitutter. I den forbindelse er der taget stilling til hvilke servitutter, som har en betydning for planlægningen og hvilke af disse, som kan aflyses eller delaflyses. Læs mere om hvilke servitutter, der med lokalplanen foreslås aflyst/delaflyst på næste side.

Din mulighed

Skriftlige bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planforslaget skal være Hørsholm Kommune i hænde senest den 20. november 2020. Når høringsperioden er afsluttet, vil de indkomne høringssvar blive behandlet og indgå i den endelige politiske behandling af forslaget.

Send dine bemærkninger til: blivhoert_byudvikling@horsholm.dk (noter Lokalplan 176 i emnefeltet)

Eller pr. brev til

Hørsholm Kommune, Team Plan og Byg

Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm

Vær opmærksom på, at …

Oplysninger angivet i høringssvaret som f.eks. navn, adresse og mailadresse bliver offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Hvis du har navnebeskyttelse eller beskyttet adresse, vil vi bede dig om at sende dit høringssvar på mail eller almindelig post og gøre opmærksom på beskyttelsen.

Borgermøde

Hørsholm Kommune inviterer til borgermøde om lokalplanforslaget den 22. oktober 2020 kl. 18.30. Vi ser frem til at præsentere og drøfte lokalplanforslaget med borgerne i området.

På grund af COVID-19 situationen arbejder vi på forskellige muligheder for afholdelsen af borgermødet afhængigt af, hvilke retningslinjer for større forsamlinger, der vil være gældende på tidspunktet.

Af hensyn til planlægningen af borgermødet skal tilmelding ske her, senest den 16. oktober 2020. (nyt vindue)

Når du har tilmeldt dig arrangementet, vil du forud for borgermødet modtage yderligere information på din mail.

Input til lokalplanen

I forbindelse med igangsætning af udarbejdelsen af nærværende lokalplan har der været indkaldt idéer og bemærkninger til den kommende planproces. Der har desuden været afholdt dialogmøde den 24. januar 2019. Der er ligeledes i december 2019 blevet udsendt et spørgeskema blandt beboerne i området, der har givet input til lokalplanarbejdet.

Aflysning af servitutter og gældende planer

I henhold til planlovens § 15, stk. 2, nr. 21 aflyses med lokalplan 176 de privatretlige tilstandsservitutter som jf. § 12.1 er listet på bilag 4A. Servitutterne er listet efter dato således, at det skulle være til at sammenholde tingbogsopslag for hver ejendom inden for lokalplanområdet med listen i bilag 4A. I de to kolonner længst til venstre er noteret, hvilke matrikler og ejerlav aflysningen/delaflysningen vedrører. Af skemaet fremgår ligeledes, om aflysningen omfatter hele servitutten, eller det er en delvis aflysning. Ved delvis aflysning er det specificeret, hvilken del som aflyses.

Servitutterne aflyses enten, fordi de vurderes at være forældede eller for at give mulighed for at realisere de rammer, som lokalplanen sætter og for samtidig at sikre gennemsigtighed i planlægningen og administrationen af lokalplanen. Sondringen imellem hvilke, der fastholdes og hvilke, der aflyses, er sket på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte servitut. Servitutter, som er tinglyst i forbindelse med et konkret byggeri, foreslås fastholdt, det kan fx være en servitut som regulerer en mindste afstand til skel, tinglyst i forbindelse med at anden bebyggelse er opført tæt på skel.

I henhold til planlovens § 26, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen, hvis et lokalplanforslag indeholder bestemmelser om aflysning af servitutter, så vidt muligt give underrette de påtaleberettigede om aflysningen. Nogle af de ældste servitutter inden for lokalplanområdet har en bred vifte af påtaleberettigede, som omfatter ejere og brugere af de berørte ejendomme eller ejere af ejendomme udstykket fra hovedgården samt panthavere af de berørte ejendomme. Af de historiske matrikelkort kan det ses, at de ejendomme historisk har udgjort lokalplanområdet samt et mindre antal ejendomme beliggende vest for lokalplanområdet samt enkelte ejendomme og virksomheder, som ikke ligger inden for eller i direkte tilknytning til området. Dette brev sendes derfor ud til alle ejere, brugere og lejere af ejendomme beliggende inden for lokalplanområdet samt et mindre område vest og nord for lokalplanområdet. Alle ejendomme er beliggende inden for ejerlavet Vallerød By, Rungsted eller Rungsted By, Rungsted. Derudover sendes høringsbrevet særskilt til virksomheder/foreninger, der eksplicit er nævnt som påtaleberettigede.

Har du bemærkninger til aflysningen af servitutter kan disse indsendes som høringssvar til lokalplanen.

Det bemærkes, at Partiel byplan nr. 6 og Tillæg 5 til Partiel byplan nr. 6 i henhold til nærværende lokalplans § 12.1 ophæves for lokalplanområdet ved vedtagelsen af denne lokalplan. Ophævelsen er gældende uanset om byplanen slettes fra tingbogen. Begge planer vil blive delaflyst på Plandata.

Hvilke retsvirkninger har lokalplanforslaget?

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller på anden vis anvendes på en måde, der foregriber den endelige plans gennemførelse. Forbuddet gælder til den endelige vedtagelse af lokalplanen, dog højest til den 11. september 2021.

Miljøvurdering

Hørsholm Kommune har foretaget en screening af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen er, at lokalplanen fastlægger anvendelse af et mindre område på lokalt plan, og at anvendelsen ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanen muliggør ikke anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over formelle mangler i afgørelsen - de såkaldt retlige spørgsmål. Det kan bl.a. være dig som adressat for afgørelsen samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer.

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk.

På planklagenævnets hjemmeside finder du information om, hvordan man klager via Klageportalen (nyt vindue).

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller fordi Planklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Om lokalplanen

Lokalplanen fastlægger bindende bestemmelser for ejere, lejere og brugere af de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, herunder blandt andet bestemmelser om områdets fremtidige anvendelse samt bebyggelsesregulerende bestemmelser. Der ændres med lokalplanen ikke på eksisterende lovlige forhold.

Flere forhold, ud over hvad lokalplanen foreskriver, reguleres af bygningsreglementet (BR18), som udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til. Det gælder bl.a. forhold omkring bebyggelsens afstand til naboer, sekundære bebyggelser m.m. Læs mere her (nyt vindue).

Fra bebyggelsesgrad til bebyggelsesprocent

Tidligere har der i lokalplanens villaområder været fastlagt en bebyggelsesgrad på 20 %. Med bebyggelsesgraden reguleres dog udelukkende bygningens fodaftryk og ikke det samlede etageareal. I nyere planlægning fastsættes derfor en bebyggelsesprocent for at regulere dette.