Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune har den 29. september 2020 godkendt ovennævnte planforslag til offentlig fremlæggelse i 4 uger inkl. efterårsferien i perioden fra den 2. oktober til den 1. november 2020.

Lokalplanforslaget kan ses her (nyt vindue, pdf).

Forslag til Kommuneplantillægget kan ses her (nyt vindue, pdf).

Kommunalbestyrelsens behandling af sagen og beslutning kan ses her. Pkt. 10 - Forslag til Lokalplan 177 for Ådalsvej 50 (nyt vindue, pdf).

Lokalplanens formål

Formålet med lokalplanen er at sikre, at der inden for området kan etableres detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper, erhverv i form af lettere industri-, værksteds-, lager og håndværkervirksomhed, at bevare områdets grønne vejbillede ved at fastsætte byggelinjer til vejskel samt bestemmelser for beplantning og at fastsætte det maksimale etageantal. Desuden fastlægges adgangsvej til området fra Kokkedal Industripark, og i den forbindelse nedlægges overkørsel for tung trafik til området fra Ådalsvej.

Lokalplanens baggrund

Lokalplanen for området er igangsat på baggrund af en privat bygherres ønske om at udvikle plantecenter.

Lokalplan 177 afløser Lokalplan 152 i sin helhed samt Lokalplan 111, for den del af området, der er omfattet af nærværende lokalplan.

Din mulighed

Skriftlige bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planforslaget skal være Hørsholm Kommune i hænde senest den 1. november 2020. Når høringsperioden er afsluttet, vil de indkomne høringssvar blive behandlet og indgå i den endelige politiske behandling af forslaget.

Send dine bemærkninger til: blivhoert_byudvikling@horsholm.dk (noter Lokalplan 177 i emnefeltet)

Eller pr. brev til: Hørsholm Kommune, Team Plan og Byg, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm

Vær opmærksom på, at …

Oplysninger angivet i høringssvaret som f.eks. navn, adresse og mailadresse bliver offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Hvis du har navnebeskyttelse eller beskyttet adresse, vil vi bede dig om at sende dit høringssvar på mail eller almindelig post og gøre opmærksom på beskyttelsen.

Hvilke retsvirkninger har lokalplanforslaget?

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller på anden vis anvendes på en måde, der foregriber den endelige plans gennemførelse. Forbuddet gælder til den endelige vedtagelse af lokalplanen, dog højest til den 2. oktober 2021.

Miljøvurdering

Hørsholm Kommune har foretaget en screening af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen er, at lokalplanen fastlægger anvendelse af et mindre område på lokalt plan, og at anvendelsen ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanen muliggør ikke anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over formelle mangler i afgørelsen - de såkaldt retlige spørgsmål. Det kan bl.a. være dig som adressat for afgørelsen samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer.

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på borger.dk eller virk.dk.

På Planklagenævnets hjemmeside finder du information om, hvordan man klager via Klageportalen (nyt vindue, hjemmeside).

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller fordi Planklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.