Evt. bemærkninger til det ansøgte skal sendes til bom-post@horsholm.dk
att: Kamilla Hansen senest mandag d. 30. august kl. 09.00

Lovgrundlag

Sagen behandles efter kystbeskyttelsesloven § 3 stk. 1. (LBK nr 705 af 29. maj 2020). Lovens formål er at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Formålet varetages i sagsbehandlingen ved at afveje følgende hensyn i det ansøgte projekt:

 • Behovet for kystbeskyttelse
 • Økonomisk hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1A. (Ikke relevant i denne sag)
 • Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.
 • Rekreativ udnyttelse af kysten
 • Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten
 • Andre forhold.

 

Vi skal ligeledes afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

 

Vi skal samtidig vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

 

Sagen Kort:

Projektet omfatter kystbeskyttelse af Rungsted Strandvej på en ca. 950 m lang strækning fra Bukkeballevej og nordpå til nuværende høfde ved Mikkelborg. Formålet med sandfodringen er at optimere beskyttelsen af Rungsted Strandvej mod havoversvømmelse samtidig med at minimere erosion af nuværende kystbeskyttelse.

 

 • Det nærmeste internationalt beskyttede område er Natura 2000 område nr. 259 (Folehaveskov). Området er beliggende på land ca. 1,7 km sydvest for projektområdet.
  Det vurderes på grund af afstanden og den landværts beliggenhed, at Natura 2000 området ikke vil blive påvirket af projektet.
 • Vi kan oplyse, at det ansøgte projektet i den nordlige ende, ligger indenfor §3 strandeng.
  Det vurderes at det vil være muligt at give en dispensation til strandfodring på vilkår i henhold til naturbeskyttelseslovens §3 på strandengsområdet.
  Der redegøres i ansøgningsmaterialet for hvordan projektet udføres og hvordan sandet placeres således, at der ikke sker en negativ påvirkning af flora og fauna både på land og i
 • Der er ikke registreret bilag IV-arter på området.

 

Resumé af projektbeskrivelse kan tilgås ved at trykke på denne tekst (ny side åbnes).
Ansøgningsmaterialet kan tilgås ved at trykke på denne tekst (ny side åbnes).