Den 27. april 2020 besluttede Hørsholm Kommunalbestyrelse at udsende forslag til Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted og medfølgende servitutgennemgang i offentlig høring fra den 15. maj 2020 til den 11. august 2020.

Forslaget kan ses her: dokument.plandata.dk/20_9717291_1589530577550.pdf

Kommunalbestyrelsens behandling af sagen og beslutning kan ses her:

Formålet med lokalplanen

Lokalplanen er igangsat på baggrund af et politisk ønske om at revidere det eksisterende plangrundlaget for området (Partiel byplan nr. 6), der blev vedtaget i 1963. Området deles op i flere mindre lokalplaner. Nærværende lokalplan er den første lokalplan, der udarbejdes.

Formålet med lokalplanen er at sikre området som et attraktivt villakvarter. Lokalplanen opsætter desuden retningslinjer for fremtidigt byggeri og udviklingen af området som helhed.

I forbindelse med den nye lokalplan udtaler formand for Miljø- og Planlægningsudvalget, Jan H. Klit: ”Området er et af kommunens attraktive villakvarterer, der særligt er karakteriseret ved det åbne og grønne udtryk. Det ønsker vi at bevare.

Med lokalplanen tages der stilling til, hvilke forhold Hørsholm Kommune fremadrettet ønsker at regulere for at bevare området som et attraktivt villakvarter særligt omkring grundstørrelser, bebyggelsesprocent, antal etager samt det grønne udtryk.

Jan H. Klit udtaler herom: ”Et af de forhold, som vi har valgt at skrue på, er bebyggelsesprocenten for villaområderne. Her nedjusterer vi bebyggelsesprocenten fra kommuneplanrammen på 30 % til 25 % i lokalplanen. Det, vurderer, vi vil være med til at bevare områdets åbne karakter med plads mellem husene.”

Del din mening med Hørsholm Kommune

Frem til og med den 11. august 2020 er det muligt at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til lokalplanforslaget.

Hørsholm Kommunalbestyrelse inviterer også til borgermøde den 10. juni, hvor formålet er at høre borgernes meninger til lokalplanforslaget. Tilmeld dig borgermødet her: hoersholm.nemtilmeld.dk/21/.

Jan H. Klit udtaler i forbindelse med planlægningen af borgermødet: ”Vi glæder os i Miljø- og Planlægningsudvalget til at præsentere og drøfte lokalplanforslaget med borgerne i området. Netop nu afventer vi de fremtidige retningslinjer for større forsamlinger, der vil have indflydelse på, om borgermødet skal holdes virtuelt, eller om vi kan mødes fysisk med god afstand til hinanden. Vi håber under alle omstændigheder, at mange borgere har lyst til at deltage i mødet og give deres input.”

Gennemgang af områdets servitutter

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget foretaget en gennemgang af områdets servitutter. I den forbindelse er der taget stilling til hvilke servitutter, som har en betydning for planlægningen og hvilke af disse, som kan aflyses eller delaflyses. Servitutgennemgangen skal være med til at sikre et mere enkelt og ensartet administrationsgrundlag.

Proces for revisionen af lokalplanerne

I forbindelse med igangsætning af udarbejdelsen af nærværende lokalplan har der været indkaldt idéer og bemærkninger til den kommende planproces. Der har desuden været afholdt dialogmøde den 24. januar 2019. Der er ligeledes i december 2019 blevet udsendt et spørgeskema blandt beboerne i området, der har givet input til lokalplanarbejdet.

Forud for lokalplanen har der været udarbejdet et tillæg til den eksisterende Partiel byplan nr. 6 vedrørende dobbelthuse og tofamiliehuse. Tillægget skal gælde frem til der er udarbejdet nye lokalplaner, der tager stilling til under hvilke forudsætninger, der må opføres tofamiliehuse og dobbelthuse. Den nærværende lokalplan, som er den første lokalplan indenfor området, er udarbejdet sideløbende med, at tillægget er blevet behandlet politisk. Alle høringssvar, der er indkommet ifm. tillægget, vil derfor blive behandlet sammen med de kommende høringssvar til de nye lokalplaner.

Hvilke retsvirkninger har lokalplanforslaget?

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller på anden vis anvendes på en måde, der foregriber den endelige plans gennemførelse. Forbuddet gælder til den endelige vedtagelse af lokalplanen, dog højest til den 15. maj 2021.

Om lokalplanen