Lokalplantillæggets og kommuneplantillæggets baggrund og formål

Baggrunden for udarbejdelsen af forslagene til lokalplan- og kommuneplantillægget er grundejers ønske om, at ejendommen Bukkeballevej 73 på grund af dens ringe stand udgår af Lokalplan 143 og af listen over bevaringsværdige bebyggelser i Kommuneplan 2021-2033.

Den originale hovedbygning er i en ingeniørrapport, der er udarbejdet ifm. sagen, i sin nuværende stand vurderet til at være ubeboelig og i yderst ringe stand. Formålet med plantillæggene er at udtage bygningen af lokalplanen og kommuneplanen med henblik på at muliggøre en nedrivning af bygningen. Det vil give grundejer mulighed for at opføre en ny bolig iht. den gældende byplan eller kommende lokalplan for området.

Et lokalplanforslag har følgende midlertidige retsvirkninger

Når forslaget til lokalplanen har været behandlet politisk og er blevet offentliggjort, indtræder det, der kaldes de midlertidige retsvirkninger. De midlertidige retsvirkninger sikrer, at arealer inden for lokalplanområdet ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige lokalplans indhold.

Der gælder efter planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Forbuddet med de midlertidige retsvirkninger omfatter også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Det skyldes, at forslaget kan blive ændret under processen.

En byggetilladelse, der er udstedt før, lokalplanforslaget bliver offentliggjort, berøres ikke ligesom en eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslaget er offentliggjort indtil den endelige vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Miljøscreening

Der er foretaget screening af lokalplantillægget samt kommuneplantillægget efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Planerne fastlægger bestemmelser om et mindre område på lokalt plan. Planerne muliggør ikke anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter, vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

På denne baggrund har Hørsholm Kommune vurderet, at der ikke skal
gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 2.

Klagevejledning for afgørelse om miljøvurdering

Den trufne afgørelse vedr. miljøscreeningen kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, dvs. om retsregler og -principper er fulgt. De klageberettigede er erhvervsministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klager skal sendes senest 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen. Klager skal sendes til den digitale Klageportal. Indgangen til Klageportalen findes på borger.dk og virk.dk. Nærmere vejledning kan findes på naevneneshus.dk. Planklagenævnet vil opkræve et gebyr. Hvis gebyret ikke er betalt til tiden, vil nævnet afvise klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold.

Kommunens og Planklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra de er meddelt.

Høringsperiode

Høringsperioden er fra den 12. juli 2022 til og med den 26. august 2022.

Skriftlige bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planforslagene skal være modtaget senest den 26. august 2022. Når høringsperioden er afsluttet, vil de indkomne høringssvar blive behandlet og indgå i den endelige politiske behandling af forslaget/forslagene.

Skriv dine bemærkninger på Lokalplanportalen, ved at klikke på nedenstående link. Inde på planforslaget skal du derefter klikke på den gule knap i øverste højre hjørne, som hedder "Afgiv Høringssvar".

Forslag til Tillæg til Lokalplan 143 Bevaring i Hørsholm Kommune

Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2021-2033

 

Eller pr. brev til

Hørsholm Kommune
Team Plan og Byg
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Læs lokalplanforslaget, forslag til Kommuneplantillæg samt den politiske behandling