I september 2016 er dele af det offentlige, rørlagte vandløb Blårenden blevet strømpeforet. Projektet blev gennemført inden den formelle godkendelse af projektet, da der var væsentlig risiko for sammenfald på disse dele af rørlægningen.

Inden gennemførelsen af arbejdet har projektet været i høring hos berørte parter forud for afgørelse om, at projektet udføres som en reguleringssag jf. §32 i vandløbsloven. Afgørelsen om at udføre arbejdet som en reguleringssag er ikke blevet påklaget.

Projektet skal nu efterfølgende godkendes efter reglerne om reguleringssager i vandløbsloven.

Til brug for dette fremsendes nu i min. 4 ugers høring:

Projektbeskrivelse med bilag:

 • Redegørelse for udgiftsfordelingen – med bilag:
  • Kort med beliggenhed af Blårenden og matrikler, inkl. længdemålinger (Bilag A).
  • Kort med sø-oversvømmelser, nordlig del (Bilag B).
  • Kort med sø-oversvømmelser, sydlig del (Bilag C).
  • Beregnet partsfordeling for rørlægnings- og afvandingsinteressenterne (Bilag D).
  • Kort over strømningsretning ved opstuvning i Blårenden (Bilag E).
 • Skema med udgiftsfordeling.
 • VVM-vurdering.

Materialet kan ses nedenfor

Evt. høringssvar skal, senest den 24. februar 2017, sendes til Hørsholm Kommune til: bom-post@horsholm.dk

Evt. spørgsmål vedrørende udgiftsfordelingen bedes sendt til Firmaet Niras, til Carsten Bjørn, på mail: cab@niras.dk

Evt. øvrige spørgsmål bedes sendt til Susanne Lykke Stegenborg på bom-post@horsholm.dk Telefonisk henvendelser bedes rettet til Susanne Lykke Stegenborg på tlf. nr. 48 49 25 65.

Efter høringsperiodens udløb den 24. februar 2017 behandles de indkomne høringssvar.

Såfremt der kommer bemærkninger til udgiftsfordelingen, vil kommunen indkalde de berørte parter til forligsmøde. Er det ikke muligt at opnå forlig vil sagen blive overdraget til afgørelse i Taksationskommissionen. Først når der foreligger forlig eller endelig afgørelse om økonomi kan vandløbsmyndigheden meddele endelig godkendelse af reguleringsprojektet.

Når alle forhold om økonomi og projektet i øvrigt er på plads, godkender Hørsholm Kommune projektet. Godkendelsen offentliggøres på Kommunens hjemmeside og sendes til de berørte parter, hvor der vil være klagemulighed for relevante parter indenfor 4 uger efter offentliggørelsen.