Projektet er godkendt og støttet af statens som en del af vandområdeplanerne/vandrammedirektiv. Formål er at forbedre de fysiske forhold i Flakvad Rende via virkemidlet ”Udlægning af groft materiale” som strækningen er udpeget til i Vandområdeplan 2015-2021 jf. BEK nr. 449 af 11/04/2019 Miljøstyrelsen (2019).  

Høring af tilladelse er vedhæftet både som pdf og som Word dokument. Eventuelle høringssvar kan med fordel indskrives i worddokumentet via ”track changes” funktionen eller som bemærkninger.

Tilladelsen knytter sig til vedhæftede ”Forundersøgelse – Flakvad Rende”.

Sidste dato for indgående svar er 24. november. Herefter indarbejdes eventuelle høringssvar, og tilpasset tilladelse forventes meddelt kort herefter. Høringssvar indsendes til undertegnede.

Nb, projektet er VVM-screenet og afgørelse om ikke VVM-pligt udsendes særskilt.

 

Mvh

Troels Vastrup, biolog, tva@horsholm.dk.

Hørsholm Kommune, Center for By og Miljø, Team Miljø,

Du er også velkommen til at kontakte mig på tlf 4849 2571 med spørgsmål.