Høring vedrørende sagsbehandlingsfrister.

Frist for høringssvar 1. juli 2022 kl. 12.00

Eventuelle bemærkninger til sagsbehandlingsfristerne bedes sendt til Center for Børn og Voksne på e-mail mme@horsholm.dk.
Bemærkningerne skal være Center for Børn og Voksne i hænde senest fredag den 1. juli 2022 kl. 12.00.

Høring vedrørende sagsbehandlingsfrister.

Kommunalbestyrelsen skal ifølge retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, fastsætte og offentliggøre frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.

Kommunen har pligt til at behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. De politisk fastsatte frister skal således ses som maksimumfrister. 

Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. 

I mange af sagerne skal der indhentes en del oplysninger for at sikre, at sagens er tilstrækkelig belyst. Dertil kommer, at der i flere sager forud for en afgørelse skal laves en udredning og sagsbehandling efter voksenudredningsmetoden eller en børnefaglig undersøgelse, hvilket er meget omfattende.

Udkast til sagsbehandlingsfrister i Hørsholm Kommune, som Børn- og Skoleudvalget, Social og Seniorudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har besluttet at sende i offentlig høring. Efter høringsfristen vil sagen blive forelagt for udvalgene.

Hørings materiale Sagsbehandlingsfrister