Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen konkretiserer de pejlemærker, som Kommunalbestyrelsen i 2020 præsenterede i Hørsholmstrategien, som er en samlet udviklings- og planstrategi for Hørsholm Kommune.

For en periode på 12 år fastlægger kommuneplanen de overordnede mål og retningslinjer for kommunens udvikling, særligt den fysiske, såvel i byerne som i det åbne land. Planen udarbejdes på baggrund af planloven og skal vedtages af kommunalbestyrelsen hvert 4. år.

Kommuneplanen er den plan, hvor borgere og virksomheder bl.a. kan orientere sig om, hvordan kommunens areal forvaltes og med hvilken hensigt. Kommuneplanen er samtidig kommunens strategiske arbejdsredskab, der koordinerer og prioriterer fremtidige aktiviteter.

Kommuneplanforslaget kan læses på Kommuneplan2021.Horsholm.dk

Hvad sendes i offentlig høring?

Forslag til Hørsholm Kommuneplan 2021 -2033 og screeningafgørelse om miljøvurdering af forslag til Hørsholm Kommuneplan 2021 -2033.

Screening af miljøvurdering

Hørsholm Kommune har foretaget en screening af miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven) og har afgjort, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Screeningsafgørelsen er offentliggjort på horsholm.dk under 'Høringer, offentliggørelser og afgørelser'

Høringsperiode

Kommuneplanforslaget er i offentlige høring i perioden fra den 2. juli 2021 til den 30. september 2021.

Hvem kan indsende et høringssvar?

Alle borgere, virksomheder, organisationer og myndigheder kan indsende skriftlige bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag.

Hvordan indsender man et høringssvar?

Hørsholm Kommune har for denne planperiode fået et nyt digitalt planværktøj, hvor alle digitalt kan alle sende et høringssvar ved at klikke sig ind på kommuneplanens hjemmeside: Kommuneplan2021.Horsholm.dk

Eller pr. brev til 

Hørsholm Kommune
Team Plan og Byg
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Ny høringsportal i Hørsholm Kommune af planforslag

Alle høringssvar til planforslag er fremover løbende offentligt tilgængeligt for alle på kommunens hjemmeside, lige så snart borgeren eller andre har afsendt et høringssvar. Således vil både borgere og politikere løbende kunne følge med i de svar, der kommer ind og sikrer også en større gennemsigtighed af lovpligtige høringer i medfør af planlovens § 24-26.

Borgermøde

Hørsholm Kommune inviterer i forbindelse med den lovpligtige, offentlige høring af forslaget til Kommuneplan 2021 til borgermøde den 23. august 2021, hvor kommunen ser frem til at have en dialog med borgere og øvrige interessenter om kommunens fysiske planlægning fremadrettet.

Tilmelding til borgermødet sker på Nemtilmeld.dk.

På grund af den aktuelle COVID-19 situation er det ikke besluttet endnu, hvorvidt mødet afholdes fysisk på Rådhuset eller digitalt.

Hvad sker der efter den offentlig høringsperiode?

Hørsholm Kommuner behandler alle høringssvar, og den samlede vurdering af høringssvar danner baggrund for den endelige politiske behandling af evt. ændringer af kommuneplanforslaget.