Forslag til Lokalplan 182 kan ses på Plandata.dk

Forslag til Kommuneplantillæg 8 kan ses på Plandata.dk 

Kommunalbestyrelsens behandling af sagen og beslutning kan ses under 'Dagsordener og referater' (Pkt. 15)

Lokalplanens formål

Formålet med lokalplanen er at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for, at der kan placeres op til 60 plejeboliger med gode opholdsarealer, hensigtsmæssig trafik- og parkeringshåndtering og god stedstilpasning.

Lokalplanens baggrund

Lokalplanen for området er igangsat på baggrund af et politisk ønske om at omdanne en del af erhvervsområdet Ved Klædebo, så det muliggøres at opføre plejeboliger.

Kommuneplantillæg

Lokalplanforslaget kræver kommuneplantillæg for at tilvejebringe de overordnede planmæssige rammer, som gør det muligt at lokalplanlægge for, at der kan etableres Friplejehjem.

Faglige vurderinger og rapporter

I Lokalplanprocessen er der foretaget faglige vurderinger og udredninger af lokalplanens forudsætninger og konsekvenser. Læs rapporterne under Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Gennemgang af områdets servitutter

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget foretaget en gennemgang af områdets servitutter. I den forbindelse er der taget stilling til hvilke servitutter, som har en betydning for planlægningen og hvilke af disse, som kan aflyses eller delaflyses. Servitutter der foreslås aflyst, kan findes i Lokalplanforslaget.

Din mulighed

Høringsperioden er fra den 2. juli 2021 til og med den 19. september. 2021.

Skriftlige bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planforslaget skal være Hørsholm Kommune i hænde senest den 19. september 2021. Når høringsperioden er afsluttet, vil de indkomne høringssvar blive behandlet og indgå i den endelige politiske behandling af forslaget.

Skriv dine bemærkninger på Hørsholm Kommunes lokalplanportal.

Eller pr. brev til

Hørsholm Kommune
Team Plan og Byg
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Borgermøde

Hørsholm Kommune inviterer til borgermøde om lokalplanforslaget den 1. september 2021 kl. 17.30-19.00. Vi ser frem til at præsentere og drøfte lokalplanforslaget med borgerne i området.

Vi forventer at mødet vil blive afholdt udendørs i lokalplanområdet.

På grund af COVID-19 situationen er mødet afhængig af, hvilke retningslinjer for større forsamlinger, der vil være gældende på tidspunktet. Ændringer vil blive opdateret på Nemtilmeld.dk.

Af hensyn til planlægningen af borgermødet skal tilmelding ske via Nemtilmeld.dk senest den 1. september 2021.

Input til lokalplanen

I forbindelse med igangsætning af udarbejdelsen af nærværende lokalplanforslag har der været indkaldt idéer og bemærkninger til planprocessen. Der har desuden været afholdt et virtuelt dialogmøde den 1. december 2020.

Hvilke retsvirkninger har lokalplanforslaget?

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller på anden vis anvendes på en måde, der foregriber den endelige plans gennemførelse. Forbuddet gælder til den endelige vedtagelse af lokalplanen, dog højest til den 2. juli 2022.

Miljøvurdering

Hørsholm Kommune har foretaget en screening af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen er, at lokalplanen fastlægger anvendelse af et mindre område på lokalt plan, og at anvendelsen ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanen muliggør ikke anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Læs screeeningsafgørelse af miljøvurdering af lokalplanforslaget på horsholm.dk under høring, offentliggørelser og afgørelser.

Klagevejledning til miljøvurdering

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over formelle mangler i afgørelsen - de såkaldt retlige spørgsmål. Det kan bl.a. være dig som adressat for afgørelsen samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer.

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på borger.dk eller virk.dk.

På Planklagenævnets hjemmeside finder du information om, hvordan man klager via Klageportalen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller fordi Planklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.