Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune har den 26. oktober 2020 godkendt ovennævnte planforslag til offentlig fremlæggelse i perioden fra den 3. november 2020 til den 30. december 2020.

Forslaget kan ses her: https://dokument.plandata.dk/20_10321990_1604398657556.pdf

Kommunalbestyrelsens behandling af sagen og beslutning kan ses her (nyt vindue). https://dagsordener.horsholm.dk/vis/#ecd921b9-79f8-445a-84cd-b6dad29126e9 (Pkt. 11)

Lokalplanens baggrund og formål

Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanen er et ønske om at tilføre Hørsholm Idrætspark et fælles klubhus for udendørsidrætterne med dertilhørende kunstgræsbaner og sikre muligheden for på sigt at opføre en trægulvshal som supplement og i tilknytning til Hørsholm Hallen. Derudover ønskes det at indplacere en hal til fx padel tennis.

Din mulighed

Skriftlige bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planforslaget skal være Hørsholm Kommune i hænde senest den 30. december 2020. Når høringsperioden er afsluttet, vil de indkomne høringssvar blive behandlet og indgå i den endelige politiske behandling af forslaget.

Send dine bemærkninger til

blivhoert_byudvikling@horsholm.dk (noter Lokalplan 179 i emnefeltet)

Eller pr. brev til

Hørsholm Kommune, Team Plan og Byg

Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm

Vær opmærksom på …

Oplysninger angivet i høringssvaret som f.eks. navn, adresse og mailadresse kan blive offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Hvis du har navnebeskyttelse eller beskyttet adresse, vil vi bede dig om at sende dit høringssvar på mail eller almindelig post og gøre opmærksom på beskyttelsen.

Borgermøde

Hørsholm Kommune inviterer til borgermøde om lokalplanforslaget den 23. november 2020 kl. 17.30-18.30. Vi ser frem til at præsentere og drøfte. På grund af COVID-19 afholdes mødet online.

Af hensyn til planlægningen af borgermødet skal tilmelding ske på Nemtilmeld senest den 19. november 2020. Link: https://hoersholm.nemtilmeld.dk/47/

Når du har tilmeldt dig arrangementet, vil du et par dage før mødet modtage yderligere information og link til mødet på din mail.

Hvilke retsvirkninger har lokalplanforslaget?

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller på anden vis anvendes på en måde, der foregriber den endelige plans gennemførelse. Forbuddet gælder til den endelige vedtagelse af lokalplanen, dog højest til den 26. oktober 2021.

Miljøvurdering

Hørsholm Kommune har foretaget en screening af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen er, at lokalplanen fastlægger anvendelse af et mindre område på lokalt plan, og at anvendelsen ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanen muliggør ikke anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over formelle mangler i afgørelsen - de såkaldt retlige spørgsmål. Det kan bl.a. være dig som adressat for afgørelsen samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer.

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på borger.dk eller virk.dk.

På Planklagenævnets hjemmeside finder du information om, hvordan man klager via Klageportalen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller fordi Planklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.