Økonomiudvalget og de politiske udvalg

Medlemmer

 • Morten Slotved (C).
 • Nadja Hageskov (C).
 • Charlotte Kirchheiner (C).
 • Annette Wiencken (C).
 • Svend Erik Christiansen (A).
 • Henrik Klitgaard (B).
 • Jakob Nybo (I).
 • Glen Madsen (O).
 • Thorkild Gruelund (Q).

Økonomiudvalgets ansvarsområde

 • Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelsesloven § 42 (Nyt vindue).
 • Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende administration af lov om hotel- og restaurationsvirksomhed.
 • Udvalget sikrer sundhedsfremmende tiltag indenfor udvalgets opgaveområde.
 • Udvalget gennemfører inden for udvalgets område bygge- og anlægsarbejder, som ikke ved denne vedtægt eller kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt til noget andet udvalgs område.
 • Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om kommunale takster, jf. styrelseslovens § 41 a.
 • Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg, inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

Økonomiudvalgets tilsynsområder

 • Forvaltningen af løn- og personaleforhold inden for kommunens administrationsområder, og fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.
 • Kommunens planlægning, herunder kommuneplanlægningen, økonomisk planlægning, kommunikationsstrategien, retningslinjer for IT sikkerhed og planlægning af det civile beredskab.
 • Udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af planforslag og indstillinger dem til kommunalbestyrelsen. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges kommunalbestyrelsens til beslutning.
 • Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt lejeaftaler og brugsaftaler om arealer, bygninger og lokaler til kommunalt brug.
 • Byggeprogram og afsættelse af rådighedsbeløb for bygge- og anlægsarbejder
 • Projekt og anlægsbevilling for bygge- og anlægsarbejder.
 • Indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 12.
 • Omfang af forsikring af kommunens værdier.
 • Samordning af kommunens indkøbsfunktioner.
 • At forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde.
 • At de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilligede beløb ikke overskrides uden kommunalbestyrelsens samtykke.
 • At kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jf. lov om offentlige arkiver m.v.

-

Medlemmer

 • Thorkild Gruelund (Q).
 • Maj Allin Thorup (C).
 • Hans Laugesen (B).
 • Glen Madsen (O).
 • Fritz Reuther (V).

Ansvarsområde

Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner (primært over 18 år) på det sociale og seniormæssige område.

Udvalget foretager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og seniormæssige opgaver over for voksne, herunder:

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende lovgivning omkring barsel.

Udvalget sikrer sundhedsfremmende tiltag inden for udvalgets opgaveområde.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om:

Udvalget gennemfører inden for udvalgets område bygge- og anlægsarbejder, som ikke ved denne vedtægt eller kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt til noget andet udvalgs område.   

 • Psykiatri- og misbrugsområdet.
 • Voksne med handicap.
 • Pleje- og dagcentre for ældre.
 • Hjemmeplejen mv.
 • Hjælpemidler.
 • Opgaver vedrørende sygesikring.
 • Tilskud til sociale organisationer og foreninger.
 • Opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner.
 • Private og selvejende institutioner eller private virksomheder, som kommunalbestyrelsen har indgået aftale med for at.
 • Opfylde kommunens forpligtigelser efter sociallovgivningen.
 • Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende boligsikring og beboerindskud.
 • Sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.
 • Sektorplaner.
 • Byggeprogram og afsættelse af rådighedsbeløb for bygge- og anlægsarbejder.
 • Projekt og anlægsbevilling for bygge- og anlægsarbejder.

Medlemmer

 • Marcus Guldager (A).
 • Charlotte Kirchheiner (C).
 • Hans Laugesen (B).
 • Anne Ehrenreich (V).
 • Bent Fabricius (C).

Ansvarsområde

 • Borgerrettet forebyggelse.
 • Patientrettet forebyggelse, forløbsprogrammer.
 • Forebyggelse på alkohol- og misbrugsområdet.
 • Genoptræning og vedligeholdelsestræning.
 • Fysioterapi - aktivitetsbestemt medfinansiering og vederlagsfri.
 • Forebyggende hjemmebesøg til ældre +75 år.
 • Tandplejen.
 • Sundhedspleje.
 • Kommunelægen.
 • Sundhedsaftaler med Region Hovedstaden.
 • Samarbejdet med regionernes sygehuse samt med private og selvejende institutioner efter sygehusloven.
 • Private og selvejende institutioner eller private virksomheder, som kommunalbestyrelsen har indgået aftale med for at opfylde kommunens forpligtigelser efter sundhedslovgivningen.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om:

 • Sundhedspolitik og andre sektorplaner inden for udvalgets område samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.
 • Sektorplaner.
 • Byggeprogram og afsættelse af rådighedsbeløb for bygge- og anlægsarbejder.
 • Projekt og anlægsbevilling for bygge- og anlægsarbejder.

Udvalget gennemfører inden for udvalgets område bygge- og anlægsarbejder, som ikke ved denne vedtægt eller kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt til noget andet udvalgs område.

Medlemmer 

 • Henrik Klitgaard (B)
 • Charlotte Kirchheiner (C)
 • Esben Dyekjær (C)
 • Ann Lindhardt (V)
 • Kristian N. Jensen (V).

Ansvarsområde

 • Kommunens opgaver efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, dog ikke enkeltydelser, der behandles i Social- og Seniorudvalget.
 • Kommunens opgaver efter lov om dagpenge ved sygdom.
 • De beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser knyttet hertil, dog ikke enkeltydelser, der behandles i Social- og Seniorudvalget.
 • Kommunens overordnede integrationspolitik.
 • Kommunens opgaver i relation til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
 • Foranstaltninger til fremme af erhvervsudvikling og turisme.
  Udvalget sikrer sundhedsfremmende tiltag inden for udvalgets opgaveområde.

Udvalget udarbejder inden for udvalgets område indstilling til kommunalbestyrelsen om

 • Sektorplaner inden for udvalgets område, samt sektorplaner vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.
 • Byggeprogram og afsættelse af rådighedsbeløb for bygge- og anlægsarbejder.
 • Projekt og anlægsbevilling for bygge- og anlægsarbejder.
  Udvalget gennemfører inden for udvalgets område bygge- og anlægsarbejder, som ikke ved denne vedtægt eller kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt til noget andet udvalgs område.

Medlemmer

 • Nadja Hageskov (C)
 • Henrik Klitgaard (B)
 • Esben Dyekjær (C)
 • Jakob Nybo (I)
 • Ann Lindhardt (V).

Ansvarsområde

 • Fritidsforanstaltninger for børn og unge.
 • Idrætsparken.
 • Voksenundervisning.
 • Bibliotek.
 • Museer.
 • Kommunens musikskole og andre musikaktiviteter.
 • Kulturhus Trommen.
 • Fritidshuset.
 • Teater og biograf.
 • Støtte til kulturelle formål.
 • Udlån og udleje af lokaler til foreninger mv.

Udvalget sikrer sundhedsfremmende tiltag inden for udvalgets opgaveområde.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om:

 • Sektorplaner.
 • Regler for udlån og leje af lokaler og for tilskud til foreninger samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.
 • Sektorplaner.
 • Byggeprogram og afsættelse af rådighedsbeløb for bygge- og anlægsarbejder.
 • Projekt og anlægsbevilling for bygge- og anlægsarbejder.

Udvalget gennemfører inden for udvalgets område bygge- og anlægsarbejder, som ikke ved denne vedtægt eller kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt til noget andet udvalgs område.

Medlemmer

 • Jan H. Klit (C).
 • Charlotte Kirchheiner (C).
 • Anne Ehrenreich (V).
 • Fritz Reuther (V).
 • Bent Fabricius (C) 

Ansvarsområde

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område, samt opgaver vedrørende bygge- og boligforhold på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende:

 • Administration af planlovgivningen.
 • Bygge- og boligforhold.
 • Miljøbeskyttelse.
 • Levnedsmidler.
 • Fredningslovgivningen.
 • Kystsikring.
 • Naturbeskyttelse.
 • Affald og genbrug.
 • Vandløb og søer.
 • Varmeplanlægning.
 • Veje og stier.
 • Kollektiv trafik.
 • Trafiksikkerhed.
 • Rekreative områder.
 • Sager vedrørende reglerne i boligreguleringslovens kapitel VII om bl.a. nedlæggelse og sammenlægning af boliger.
 • Projektering og udførelse af alle kommunale bygge- og anlægsarbejder uanset benyttelsesformål.
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.
 • Drift og vedligeholdelse af kommunale værker og den øvrige kommunale forsyningsvirksomhed.
 • Kommunale bygninger og anlæg som ikke ved denne vedtægt eller kommunalbestyrelsens beslutning er Henlagt under noget andet udvalgs område
 • Udvalget varetager myndighedsopgaver vedrørende vandforsyning og spildevandsområdet. 

Udvalget udarbejder inden for udvalgets område indstilling til kommunalbestyrelsen.

Medlemmer

 • Svend Erik Christiansen (A).
 • Marcus Guldager (A).
 • Annette Wiencken (C).
 • Maj Allin Thorup (C).
 • Kristian N. Jensen (V).

Ansvarsområde

Udvalget træffer – for så vidt angår børn og unge – afgørelse i sager om ydelse m.v. til enkeltpersoner på det sociale og sundhedsmæssige område, bortset fra sager der behandles i Børn- og Unge Udvalget.

Udvalgets ansvarsområder

 • Særlig støtte til børn og unge.
 • SSP, samarbejde mellem socialforvaltningen, skoler og politiet.
 • Daginstitutioner mv.
 • Folkeskolen og ungdomsskolen.
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.

Udvalget sikrer sundhedsfremmende tiltag inden for udvalgets opgaveområde.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om:

 • Udbygningsplaner for daginstitutioner og skoler og andre sektorplaner inden for børneområdet og det undervisningsmæssige område samt vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område.
 • Sektorplaner.
 • Byggeprogram og afsættelse af rådighedsbeløb for bygge- og anlægsarbejder.
 • Projekt og anlægsbevilling for bygge- og anlægsarbejder.
  Udvalget gennemfører inden for udvalgets område bygge- og anlægsarbejder, som ikke ved denne vedtægt eller kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt til noget andet udvalgs område.

Spørgetid i tilknytning til møderne i de 6 stående udvalg

Du kan stilles spørgsmål til de 6 stående udvalg. Reglerne for indhold af spørgsmål og procedure er den samme, som for spørgsmål til kommunalbestyrelsen. Blot er det udvalgsformanden, der administrerer spørgetiden.

Det er nødvendigt at du kontakter udvalgssekretæren forud for mødet i det pågældende fagudvalg af hensyn til at kunne få adgang til Rådhuset og mødelokalet.

Spørgetiden i forbindelse med møder i de stående udvalg finder sted forud for møderne. Du har ikke mulighed for at stille spørgsmål til sager på dagsordenen, idet der ikke er spørgetid efter udvalgsmøderne.

 

Møde for de politiske udvalg

Kommunalbestyrelsens åbne møder er offentlige. De øvrige udvalgsmøder er lukkede.

Du er velkommen til at overvære det åbne kommunalbestyrelsesmøde, som normalt holdes fra kl. 17.30 den sidste mandag i måneden på Hørsholm Rådhus, Slotsmarken 13.

Find mødeplanen for 2021

Mødeplan 2021