Oversigt: Offentliggørelser og Afgørelser

Bekendtgørelse af Lokalplan 172 for boligområdet Folehavekvarteret og Kommuneplantillæg 7

Kommunalbestyrelsen har den 31. maj 2021 vedtaget Lokalplan 172 for boligområdet Folehavekvarteret og Kommuneplantillæg 7. Planforslaget er offentliggjort på www.plandata.dk den 10. juni 2021.

Bekendtgørelse af Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted

Kommunalbestyrelsen har den 31. maj 2021 vedtaget Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted. Planforslaget er offentliggjort på www.plandata.dk den 9. juni 2021

Bekendtgørelse af Lokalplan 176 for et område nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst

Kommunalbestyrelsen har den 31. maj 2021 vedtaget Lokalplan 176 for et område nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst. Planforslaget er offentliggjort på plandata.dk den 4. juni 2021.

LANDZONETILLADELSE TIL OPFØRELSE AF OVERDÆKNING

Der er meddelt landzonetilladelse til opførelse af en overdækning i Breelte Skov.

LANDZONETILLADELSE TIL GENOPFØRELSE AF ”TOLDHUSET”

Der er meddelt landzonetilladelse til genopførelse af ”Toldhuset” på Østre Stationsvej 27.

Bekendtgørelse af Lokalplan 179 for Hørsholm Idrætspark

Udledningstilladelse for separatvand til Øresund

Hørsholm Kommune har truffet afgørelse om at tillade tilkobling af yderligere 8,9 ha opland (lav bebyggelse) på eksisterende regnbetingede udløb U83 til Øresund.

§16b miljøtilladelse Overdamsvej 8, 2970 Hørsholm - etablering af stutteri til fleksibel produktion af heste.

Landzonetilladelse til Garage

Der er meddelt landzonetilladelse til udstykning af en parcel i Folehaveskoven

§16b miljøtilladelse – etablering af stutteri til fleksibel produktion af heste

LANDZONETILLADELSE TIL OVERDÆKNING

Der er meddelt landzonetilladelse til opførelse af en overdækning i Rungsted Hegn.

LANDZONETILLADELSE TIL RIDEBANE

Der er meddelt landzonetilladelse til etablering af en ridebane på Langeltevej 2.

Landzonetilladelse til Garage

Der er meddelt landzonetilladelse til en garage på Agiltevej 3.

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §18 om beskyttelses-zoner omkring rundhøjene Peersbakke og Gunnars Høj

Der er meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1, til opførelse af bebyggelse.

LANDZONETILLADELSE TIL SHELTER

Der er meddelt landzonetilladelse til opførelse af et shelter i Sjælsø Lund.

DISPENSATION TIL SHELTER

Der er meddelt dispensation fra søbeskyttelseslinjen omkring Sjælsø til opførelse af et shelter i Sjælsø Lund.

LANDZONETILLADELSE TIL SHELTERPLADS

Der er meddelt landzonetilladelse til etablering af shelterplads i Folehaven.

LANDZONETILLADELSE TIL OVERDÆKNING

Der er meddelt landzonetilladelse til opførelse af overdækning i Folehaveskoven (Deputatvang).

Offentlig bekendtgørelse af ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning

Hørsholm Kommune har modtaget en ansøgning om nedrivning af enfamiliehuset på Kastanievej 1.

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 19 til opførelse af en bygning med en højde på 9,55 m indenfor 300 m byggelinje omkring Egedal Kirke.

Offentlig bekendtgørelse af tillæg 2 til partiel byplan nr. 1

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. maj 2020 Tillæg 2 til Partiel byplan nr. 1 for kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave endeligt. Vedtagelsen betyder, at byggeri og ændret anvendelse i området skal ske efter tillæggets bestemmelser. Lokalplanen er offentliggjort på Plandata.dk den 25. juni 2020 og på kommunens hjemmeside den 29. juni 2020.

Tilladelse til nedknusning på Ådalsvej 50

Hørsholm Kommune giver tilladelse til nedknusning af betonelementer på Ådalsvej 50 jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsen

Offentlig bekendtgørelse af Tillæg 5 til Partiel byplan nr. 6

Forslag til Tillæg 5 til Partiel byplan nr. 6 for dele af Rungsted og Vallerød by har været i offentlig høring i perioden fra den 6. december 2019 til den 17. januar 2020.

Landzonetilladelse til indretning af hundebørnehave

Der er meddelt landzonetilladelse til indretning af hundebørnehave i eksisterende bygninger på Stasevangsvej 2.

Lokalplan 175 vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2020 Lokalplan 175 For et område mellem Hørsholm Kongevej og Damstien endeligt. Vedtagelsen betyder, at byggeri og ændret anvendelse i området skal ske efter lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen er offentliggjort den 10. februar 2020.

Landzonetilladelse til ridebane

Der er meddelt landzonetilladelse til etablering af en ridebane til privat brug på Segnerøddalsvej 1.

Lokalplan 170 for boligområde PH Park er offentliggjort

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. oktober 2019 Lokalplan 170 for boligområde PH Park med tilhørende kommuneplantillæg endeligt. Vedtagelsen betyder, at byggeri og ændret anvendelse i området skal ske efter lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen er offentliggjort den 25. november 2019.

§ 16 b Miljøtilladelse – Etablering af stutteri til fleksibel produktion af heste

I henhold til Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 520 af 01/05/2019

Nu bliver PH Park en realitet

Hørsholm Kommunes kommende nye boligområde PH Park er nu en realitet. Der har været mange milepæle og beslutninger undervejs, og mandag den 28. oktober 2019 traf Kommunalbestyrelsen den sidste og afgørende beslutning. Lokalplan 170 blev nemlig vedtaget, og nu kan byggemodning og derefter byggeri gå i gang.

Landzonetilladelse til "Back Yard Setup"

Der er meddelt landzonetilladelse til etablering af ”Back Yard Setup” (en jordhøj) til Sportsefterskolen Sjælsølund.

Landszonetilladelse til udhus

Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af et udhus til opbevaring af haveredskaber/maskiner.

Landzonetilladelse til pavillon

Der er meddelt landzonetilladelse til opsætning af midlertidig pavillon med badefaciliteter til Sportsefterskolen Sjælsølund.

Tilladelse til sandfodring mellem Bukkeballevej og Mikkelborg

Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til kystbeskyttelse i form af sandfodring på en 950 meter strækning fra Bukkeballevej til den gamle høfde ved Mikkelborg.

luftfoto_byplan3.jpg
Lokalplan 171 for Smidstrupområdet vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. juni 2019 Lokalplan 171 for Smidstrupområdet med tilhørende kommuneplantillæg 3 endeligt. Vedtagelsen betyder, at byggeri og ændret anvendelse i området skal ske efter lokalplanens bestemmelser.

Landzonetilladelse til en underjordisk garage til privat brug

Hørsholm Kommune meddeler hermed landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, stk. 1, til at etablere en underjordisk garage til opbevaring af egne biler.

Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg udenfor kloakopland

Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg på ejendommen Stumpedyssevej 33, 2970 Hørsholm

Landzonetilladelse til mobilmast

Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af mobilmast med tilhørende teknikkabine i skovareal.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Hørsholm Kommune har den 12. december 2018 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til naturpleje ved Hulsø Ege.

Lokalplan 169 vedtaget

Forslag til Lokalplan 169 for en bolig på Fredheimvej har været i offentlig høring i perioden fra den 20. juni 2018 til den 15. august 2018.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Hørsholm Kommune har den 29. november 2018 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til naturpleje ved Vallerød Gadekær.

Landzonetilladelse til sportshal

Der er meddelt landzonetilladelse til opførelse af ny sportshal ved Sportsefterskolen Sjælsølund.

Tilladelse til afledning af processpildevand til offentlig kloak

12.11.2018
Hørsholm Kommune har meddelt tilslutningstilladelse til virksomheden Eco Au2 Clean i Hørsholm Midtpunkt 193

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

30.10.2018
Hørsholm Kommune har den 30. oktober 2018 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til tiltag i Sø ved Bakkehusene

Landzonetilladelse på ejendommen Kettingevej 26A+B

Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til to ny enfamiliehuse til erstatning for eksisterende, der nedrives.

Regulativ for Usserød Å – Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner

Regulativet blev endeligt vedtaget i Hørsholm Kommune d. 27. november 2017, i Rudersdal Kommune d. 27. oktober 2017 og senest i Fredensborg Kommune d. 29. maj 2018.
Afgørelsen er truffet i henhold til Vandløbslovens § 12 (Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017. samt Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb (Bekendtgørelse r. 919 af 27. juni 2016).

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Hørsholm Kommune har den 5. oktober 2018 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til tiltag i Vallerød Mose og Alsmosen.

Tilladelse til udvidelse af dyrehold

Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til udvidelse af dyrehold på Grønnegadevej 1.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Hørsholm Kommune har den 7. august 2018 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til naturpleje af vandhul på Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Hørsholm Kommune har den 29. juni 2018 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til tiltag i Karusseldam ved Hørsholm Slotssø

Tilslutning til offentlig kloak fra Slotsmarken 1, 2970 Hørsholm

01.06.2018
Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak fra Slotsmarken 1, 2970 Hørsholm

Udledning af tag- og overfladevand til recipienten Springdam

05.07.2018
Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Springdam fra Kirkegårdsvej 3B, 2970 Hørsholm

Landzonetilladelse til ny carport

Landzonetilladelsen omfatter ejendommen Stumpedyssevej 33.

Landzonetilladelse til indretning af galleriudstilling

Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til indretning af galleriudstilling på Østre Stationsvej 6, Rungsted.

Landzonetilladelse ved Sjælsmark Renseanlæg

Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til drifts- og sparebassin til Sjælsmark Renseanlæg.

Tilladelse til in situ oprensning på Ørbæksvej

Hørsholm Kommune har givet tilladelse efter §19 i miljøbeskyttelsesloven, til oprensning af kulbrinteforurening på Ørbæksvej 41.

Rosendahl_sept_2017.jpg
Lokalplan 163 vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. januar 2018 Lokalplan 163 for et erhvervsområde ved Slotsmarken endeligt. Vedtagelsen betyder, at byggeri og ændret anvendelse i området skal ske efter lokalplanens bestemmelser.

Luftfoto_1-25000_udsnit.jpg
Offentliggørelse af Kommuneplan 2017-2029

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. december 2017 Kommuneplan 2017-2029 for Hørsholm Kommune. Planen er offentliggjort den 24. januar 2018 og erstatter Kommuneplan 2013-2025.

Landzonetilladelse til anlæg af kampvognsstilling m.v., Sjælsmark øvelsesterræn

Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til anlæg af kampvognsstilling og løbe/sundhedsbane på Sjælsmark militære øvelsesterræn.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af søen ”Krebseklovandhullet”

Hørsholm Kommune har den 11. januar 2018 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af Krebseklovandhullet.

Hannebjerg luftperspektiv.jpg
Lokalplan 166 vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. december 2017 Lokalplan 166 Tæt-lav boligbebyggelse ved Louis Petersensvej. Vedtagelsen betyder, at byggeri og ændret anvendelse i området skal ske efter lokalplanens bestemmelser.

Møllehusgrunden_skråfoto
Lokalplan 164 vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. oktober 2017 Lokalplan 164 for boliger på Møllevænget og Tillæg 7 til Kommuneplan 2013-2015. Vedtagelsen betyder, at byggeri og anvendelse skal ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven, samt tilladelse efter vandløbsloven til tiltag i 5 søer

Hørsholm Kommune har den 10. november 2017 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 samt tilladelse efter vandløbslovens § 6 og § 48 til tiltag i og ved Ubberød Dam, Springdam, Hørsholm Slotssø og Kokkedal søerne

Udledning af tag- og overfladevand til Øresund

Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Øresund fra Rungsted Strandvej 108

Tilladelse til mellemdeponering af jord

Hørsholm Kommune har udstedt tilladelse efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven, til mellemdepot af ren jord.

Godkendelse af renovering af rørlægning imellem Kohavedam, Kodam og Dronningedammen

Klagefrist af godkendelse til og med den 15. november 2017. Rørlægningen imellem søerne er i dårlig stand, hvorfor Hørsholm Kommune nu renoverer rørlægningen ved strømpeforing/relining og forbedrer afløbsforholdene.

golf_3.JPG
Lokalplan 165 vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. september 2017 Lokalplan 165 for golfbane ved Lerbækgård - Damgård endeligt. Vedtagelsen betyder, at byggeri og ændret anvendelse i området skal ske efter lokalplanens bestemmelser.

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra Gyvelvej og tilstødende sideveje

Hørsholm Kommune har den 2. oktober 2017 meddelt tilladelse til nedsivning af vejvand fra Gyvelvej og tilstødende sideveje. Tilladelsen med tilhørende klagevejledning kan ses her.

Miljøgodkendelse af støjvold ved Hørsholm Golf

Hørsholm Kommune har meddelt miljøgodkendelse til opførsel af støjvold på Hørsholm Golfs arealer, langs med Isterødvejen.

Dispensation fra skovbyggelinje vedr. Kokkedal Golfklub

Der er givet dispensation fra skovbyggelinje til opførelse af overdækning af en del af driving range hos Kokkedal Golfklub, Kokkedal Allé 1, 2970 Hørsholm.

Godkendelse af gravning i vandløb langs banen syd for Rungsted Kyst Station

Banedanmark lægger kabel langs banelegemet og har søgt om tilladelse til at grave kablet ned under 4 mindre vandløb, som krydser banen.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Hørsholm Kommune har den 20. juli 2017 givet Novafos dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af en spildevandsledning på Bolbroengen.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Hørsholm Kommune har den 20. juli 2017 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af 2 søer på Pilekærvej 2.

VVM Screening af omløb ved Norfors

Udførelse af ” Omløb af Mølledam i Usserød Å” er blevet VVM-screenet

Dispensation fra åbeskyttelseslinien, omløb ved Usserød og Mølledam

Hørsholm Kommune har 16. marts 2017 modtaget en ansøgning fra Fiskeøkologisk Laboratorium på vegne af Norfors om, at etablere et omløbsstryg ved Mølledam i Usserød Å.

Frihedsvej.JPG
Lokalplan 162 vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. maj 2017 Lokalplan 162 med tilhørende Kommuneplantillæg 6 endeligt. Vedtagelsen betyder, at byggeri og ændret anvendelse i området skal ske efter lokalplanens bestemmelser.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Hørsholm Kommune har den 1. juni 2017 givet Norfors dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af et omløbsstryg ved Mølledam

Tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand på Stadionalle 3-5

Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand på matr.nr. 4 bm og dele af 4 bz, Vallerød by, Hørsholm, Stadionalle 3-5, 2960 Rungsted Kyst.

Tilladelse til nedsivning og udledning fra minirenseanlæg på Overdamsvej 8

Hørsholm Kommune meddeler hermed tilladelse til nedsivning af tagvand og renset husspildevand og tilladelse til udledning af tagvand og renset husspildevand til sø på matr. nr. 12a, Usserød by, Bloustrød.

Tilladelse til tilslutning fra olieudskiller til offentlig kloak

Tilladelse til tilslutning fra olieudskiller til offentlig kloak fra DONG Energy transformatorstation Agiltevej 4, 2970 Hørsholm

Vandråd 2017

Annoncering af sekretariatskommune for Hovedvandopland 2.3 Øresund

Dispensation til hestestald på Stumpedyssevej 33

Hermed meddeler Hørsholm Kommune dispensation fra afstandskrav til naboskel for hestestald på Stumpedyssevej 33 samt accept af anmeldelse af dyrehold.

Kokekdal Industripark nord.JPG
Lokalplan 161 vedtaget

Endelig vedtagelse af Lokalplan 161 for en del af Kokkedal Industripark.