Hørsholm Kommune meddeler hermed tilladelse til kystbeskyttelse af Rungsted Strandvej 320A og 320 B matrikel 2bæ og 2x, Mikkelborg, 2970 Hørsholm og 3d Ullerød by, Karlebo med henvisning til kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1 og 2. Hørsholm Kommune meddeler tilladelse til kystbeskyttelse i form af dige, som beskrevet i afsnittet om projektbeskrivelse og i ansøgningsmaterialet.
Der er truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport jf. § 21 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)1.
Der er truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering da projektet ikke påvirker et Natura 2000 område eller bilag IV arter.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er blevet offentliggjort, 28.06.21. 
Læs mere under punkt 10. Klage og søgsmål i kopi af tilladelsen.

Kopi af tilladelse kan tilgås ved at klikke på denne tekst (pdf åbner i et nyt vindue).

Kopi af miljøscreening kan tilgås ved at klikke på denne tekst (pdf åbner i et nyt vindue).

Kopi af screeningsafgørelse kan tilgås ved at klikke på denne tekst (pdf åbner i et nyt vindue).