Hørsholm Kommunes Vej og Park afdeling ønsker at udføre vandløbsrestaurering af Flakvad Rende Det overordnede mål med projektet er at skabe god økologisk tilstand på vandløbsstrækningen (vandområde o5504) ved at benytte virkemidlet ”Udlægning af groft materiale” som strækningen er udpeget til i Vandområdeplan 2015-2021 jf. BEK nr. 449 af 11/04/2019 Miljøstyrelsen (2019).

Hørsholm Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21 truffet afgørelse om, at vandløbsprojekt omfattende restaurering af Flakvad Rende ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt, og at anlægget dermed ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensvurdering.

Nb, tilladelse til projektet efter vandløbsloven meddeles, efter endt høring, særskilt.