Hørsholm Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort, at anlæg af et regnvandsbassin i det nye PH Park, matrikel nr. 7a Usserød By, Hørsholm, ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen er truffet efter Miljøvurderingslovens § 21 og bilag 2, og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med den 5. oktober 2022. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden www.naevneneshus.dk.

Du kan se afgørelsen med bilag og klagevejledning via linket herunder.

Dokumenter: