Lokalplanens formål og baggrund

Formålet med lokalplanen er at sikre områdets anvendelse til helårsboligformål samt at sikre områdets åbne bebyggelsesstruktur og grønne karakter gennem fastsættelse af bebyggelsesprocent og mindstegrundstørrelser ved udstykning. Formålet er desuden at fastlægge ensartede retningslinjer for de enkelte delområder i lokalplanen samt at ophæve dele af de forskelligartede områdeservitutter, der er gældende for delområderne i lokalplanen.

Lokalplanen for området er igangsat på baggrund af et politisk ønske om at udarbejde et nyt plangrundlag. Der er i forbindelse med planarbejdet udarbejdet en servitutredegørelse, hvori der er taget stilling til indholdet i de enkelte servitutter samt hvilke servitutter, der aflyses eller delaflyses med lokalplanen. Fornyelsen af plangrundlaget skal sikre klare retningslinjer for fremtidigt byggeri og udviklingen af området som helhed.

Læs den politiske behandling under dagsordener og referater

Lokalplanen kan findes på Plandata.dk

Kommuneplantillægget kan findes på Plandata.dk

Planforslaget er offentliggjort på Plandata.dk den 9. juni 2021.

Vær opmærksom på, at PDF-filer printet direkte fra browseren Chrome kan vise fejl i lokalplantegninger. Vi anbefaler, at du printer fra en anden browser (fx Internet Explorer eller Firefox) eller downloader PDF'en til din computer og printer den derfra.

Kommuneplantillæg

Lokalplanforslaget kræver kommuneplantillæg for at tilvejebringe de overordnede planmæssige rammer, som gør det muligt at lokalplanlægge for, at ny bebyggelse kan tilpasses terrænet ved at tillade bebyggelse med parterretage på grunde med store terrænforskelle. Muligheden for at opføre bebyggelser med parterreetage eksisterer forud for lokalplanen flere steder i lokalplanområdet i kraft af servitutterne.

Lokalplanen har følgende betydning

I medfør af planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens §§ 5 u eller 19.

Ejendomme, der er omfattet af planen, må derfor ikke bebygges eller skifte anvendelse i strid med lokalplanens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige bebyggelse kan blive liggende og anvendes som hidtil. Lokalplanens bestemmelser vil kun gælde, hvis ejeren ønsker at gennemføre ændringer på ejendommen.

Klagevejledning

Den trufne afgørelse kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet, jf. planloven § 58, stk. 1, nr. 3. Øvrige spørgsmål kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlovens § 59, stk. 1 og 2.

Eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. bekendtgørelse om frist for indgivelse af klage mv. § 2, stk. 1, nr. 1. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Klage indgives via Klageportalen, gennem linket på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, som typisk vil være tilgængelige ved NEM-ID-login. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hørsholm Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hørsholm Kommune i Klageportalen. Når der klages, betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret tilbagebetales, hvis der meddeles helt eller delvist medhold i klagen.

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.