Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. februar 2021 Lokalplan 179 Hørsholm Idrætspark endeligt. Vedtagelsen betyder, at byggeri og ændret anvendelse i området skal ske efter lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen er offentliggjort på Plandata.dk den 23. marts 2021.

Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanen er et ønske om at tilføre Hørsholm Idrætspark et fælles klubhus for udendørsidrætterne med dertilhørende kunstgræsbaner og sikre muligheden for på sigt at opføre en trægulvshal som supplement og i tilknytning til Hørsholm Hallen. Derudover ønskes det at indplacere en hal til fx padel tennis.

Lokalplan 179 afløser Lokalplan 160 i sin helhed.

Læs Lokalplan 179 på plandata.dk

Afgørelser truffet i forbindelse med lokalplaner

Den trufne afgørelse kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet, jf. planloven § 58, stk. 1, nr. 3. Øvrige spørgsmål kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlovens § 59, stk. 1 og 2.

Eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60, stk. 1 og 2. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.