Projektets formål

I forbindelse med kommunalreformen i 2007 overtog kommunerne ansvaret for at beskytte og lave naturpleje- og naturgenopretningsopgaver for truede dyr og planter. Hver kommune blev tildelt en ansvarsart, som kommunen var særligt forpligtiget til at beskytte. I Hørsholm Kommune var og er, denne art grøn mosaikguldsmed. Grøn mosaikguldsmed er afhængig af krebseklo, da den lægger sine æg i denne plante.

Hørsholm Kommune har udarbejdet en indsatsplan for grøn mosaikguldsmed. Et af indsatsområderne er Krebseklovandhullet, der er beliggende ved Hørsholm Kirkegård.

Indsatsplan for grøn mosaikguldsmed samt opgaveudførelsen for Krebseklovandhullet er vedlagt som bilag.

Indsats i Krebseklovandhullet

Dunhammer og pil fjernes. Den lille pilebevoksede ø midt i søen bortgraves. Jord og sediment fra opgravningen placeres væk fra vandhullet nær ved grusvejen.

Oplysning og høring

Indsatsplan for grøn mosaikguldsmed og arbejdsplan for Krebseklovandhullet har været i forhøring i Grønt Råd fra 13. juni-4. juli 2017.
Ejere og berørte parter har været involveret i hele processen.

Vurdering

Søen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Det medfører, at naturtilstanden ikke må ændres uden særlig tilladelse, og derfor kræver ændringen dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Natur- og miljømæssige konsekvenser

Det vurderes, at oprensningen vil være gunstig for bl.a. insekter og ynglende padder, som foretrækker områder med lavt solopvarmet vand, og at oprensning af søen som ansøgt derfor vil begunstige søens naturtilstand. Det er dog vigtigt, at oprensning sker udenfor paddernes yngelsæson, og at der efterlades vandplanter og bredvegetation tilbage i Søen, på de bredder, hvor der ikke graves. Der gøres opmærksom på, at søen også fremover er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Fremtidige ændringer af Søen må derfor ikke foretages uden en ny dispensation.

Strengt beskyttede arter efter bilag IV i Habitatdirektivet

Ændringerne vurderes ikke at forringe betingelserne for de tilstedeværende bilag IV - arter. Overordnet har projektet til hensigt at fremme biodiversiteten i området og give gode livsbetingelser for bilag IV-arter, såsom grøn mosaikguldsmed.


Afgørelse

Naturbeskyttelsesloven

Efter lovens § 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af søerne.
Naturtilstanden må dermed ikke ændres uden særlig tilladelse, og derfor kræver projekterne dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.
På baggrund af Indsatsplan for grøn mosaik guldsmed og arbejdsplan for Krebseklovandhullet meddeler Hørsholm Kommune, Team Miljø dispensation til det ansøgte.
Afgørelsen er truffet af forvaltningen i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 65 stk.3.
Dispensationen meddeles i medfør af § 3 og § 65 stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 934 af 27/6/2017 (lov om naturbeskyttelse).

Dispensationen gives på følgende vilkår:

  • Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen på 4 uger er udløbet.
  • Dispensationen bortfalder automatisk, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.
  • Oprensning skal foregå i perioden 12. februar – 12. marts
  • Tilkørsel og opstilling af materiel må ikke skade eller ændre på brinkerne
  • Der må udelukkende oprenses aflejret organisk materiale, samt fjernes tilgroningsvegetation, så der efterlades undervandsplanter
  • Det opgravede materiale skal køres og placeres efter anvisning og placeres i et jævnt lag udenfor naturområdet, men indenfor matriklen.
  • Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved gravearbejdet, skal arbejdet standses og fundet skal anmeldes til Museum Nordsjælland, Søndre Jagtvej 2, 2970 Hørsholm.

Offentliggørelse

Dispensationen vil blive offentliggjort på Hørsholm Kommunes hjemmeside den 11. januar 2018
Klagefristen udløber 8. februar 2018

Klagevejledning

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 kan Kommunens afgørelse, bortset fra afgørelser om erstatning og andre økonomiske spørgsmål, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt/offentliggjort. En evt. klage skal dermed senest være indgivet den 8. februar 2018.
Klage over denne afgørelse skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden videresender herefter din anmodning til det pågældende nævn, Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klageberettigende i sagen her er den, afgørelsen er rettet til, samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Bilag

Arbejdsplan for Krebseklovandhullet.

Indsatsplan for grøn mosaikguldsmed.